vandens gerinimas UAB ” Gabuva” Kaunas

1) Įvadas
2) Pagrindiniai veiklos pobūdžiai ir paslaugos
3) Požeminių ar paviršinių vandens šaltinių kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai
4) TRIDENT sistemos elementai
5) Vandens tekėjimo būdai:
a) Filtravimo ciklas
b) Absorbcijos skaidrintuvo nuplovimo ciklas
6) Vandens apdorojimas chemija
7) Koaguliacija ir nusėsdinimas
8) Požeminio vandens monitoringas ir higienos normos
9) Cheminių medžiagų sandėliavimo ir saugumo laikymasis
10) Išvados

Įvadas

Pagrindinis elementas paruošiant saugų ir gerą vandens tiekimą, yra gerai suplanuota vandens valymo (apdorojimo) sistema, rūpestingai ir profesionaliai prižiūrima gerai apmokyto operatoriaus. Dabartinė civilizacija priklauso nuo švaraus vandens gausos, o tai yra įmanoma suderinus aukščiau nurodytus elementus.
Valymo įmonės darbuotojai turėtų išnaudoti visas pasitaikančias galimybes , kad padidintų savo žinias ir patirtį studijuodami vadovėlius, skaitydami techninius žurnalus ir lankydami specialius mokymus ir kursus.
TRIDENT vandens sistema buvo plačiai tyrinėjama ir testuojama. Manoma , kad tai yra geriausia šios rūšies sistema, pateikiama rinkai. Bet nepaisant to fakto , visada ieškoma būdų ją pagerinti.,
Tikslas – mažinti taršą, skatinti aplinką saugantį valdymą ir vystymąsi, gerinti vandens tiekimo ir nuotėkų surinkimo paslaugų kokybę, sukurti prielaidas finansiškai stabilios komunalinių paslaugų įmonės veiklai.

Pagrindiniai veiklos pobūdžiai ir paslaugos

Pagrindinis veiklos pobūdis:
1. Šalto vandens tiekimas ir nuotėkų šalinimas bei valymas.
2. Daugiabučių gyvenamųjų namų pastatų eksploatacija.
3. Daugiabučių gyvenamųjų namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų eksploatacija.
4. Daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų administravimas.
5. Šilumos energijos tiekimas.
Papildomai teikiamos paslaugos:
1. Buitinių nuotekų išvežimas.
2. Geriamojo vandens atvežimas.
3. Vandentiekio ir kanalizacijos įvadų sumontavimas ir remontas.
4. Transporto ir mechanizmų nuoma.

Požeminių ar paviršinių vandens šaltinių kokybiniai ir kiekybiniai rodikliai

UAB „Gabuva“ vandenį gauna iš penkių gręžinių iš kurių du yra užkonservuoti. Taigi vanduo gaunamas išlikusių trijų gręžinių. Kauno raj. iš šių gręžinių gaunamas labai geležingas vanduo, nuo 2,8- 3,2mg/l geležies. Pagal europinius standartus geležis vandens litre neturėtų viršyti 0,2mg/l. Todėl „Gabuvos“ vandenvietėje pagrinde vyksta nugeležinimo darbai.
Atliekant tyrimus buvo nustatyta, kad vandenyje gaunamame iš šių gręžinių nitratų ir nitritų nėra, arba jie neviršija leitinų normų. Iš visų trijų gręzinių per para paimama apytiksliai apie 1200m³, o dirbant visu pajėgumu iki 1700m³ vandens.
Bendrovė teikia paslaugas Kauno rajono savivaldybės seniūnijose: Alšėnų, Ežerėlio, Garliavos apyl., Garliavos, Samylų, Taurakiemio, Zapyškio.
2001m. birželio mėn. vandens analizė:

dienos 1 2 3 4 8 9 10 15 17 18 23 24 29 30
Bendras Fe kiekis, mg/l 2,92 2,89 1,75 2,12 0,63 2,75 0,7 3,01 >3 0,9 >3 1,5 2,29 2,10
Laisvas Cl² likutis mg/l 0,02 0,02 0,13 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,08 0,01 0,06 0,07 0,02 0,08
Laisvas chloras 0,01 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03
Fe iš rezervuaro 0,48 0,2 0,13 0,24 0,4 1,93 1,04 0,16 0,15 0,08 0,02 0,3 0,48 0,47
Fe iš modulių 0,10 0,15 0,35 0,06 0,4 1,58 0,16 0,36 0,5 0,45 0,04 0,8 0,05 0,03

TRIDENT sistemos elementai:

I. Cheminio maitinimo sistemos
II. Talpos
III. Absorbcijos skaidrintuvas
IV. Maišymo terpės filtras
V. Tėkmės lygio kontrolė
VI. Sklendės
VII. Instrumentuotė ir kontrolės priemonės

Cheminio maitinimo paketas , priklauso standartinėms Trident vandens sistemoms,
susideda iš įrangos aliuminio padavimui(arba kito pirminio koagulianto) ir polimero.
Kiekviena sistema paprastai susideda iš talpos tirpalo sandėliavimui, maišytuvo ir tinkamai įmontuotos diafragminės matavimo pompos. Didelėse sistemose, kur naudojamas skystas aliuminio tirpalas maišytuvas yra nereikalingas.Polimerų talpose montuojamas pulvelizatorius , kad palengvintų sausų polimerų sumaišymą. Atskiras polimerų padavimo siurblys paprastai yra naudojamas kiekvienai Trident sistemos talpai. Cheminių tirpalų maišymas su neapdorotu vandeniu pagreitinamas naudojant purkštuvus, esančius vamzdyne.
Daugianarėje talpų istemoje visos talpos būna identiškos. Kiekviena talpa susideda iš 2 skyrių – nusodintuvo ir filtro. Tarp skyrių yra dviguba siena, sudaranti oro tarpą tarp filtruoto ir nefiltruoto

vandens. Dėl šiųpriemonių nevalytas vanduo nesusimsaišo su filtruotu vandeniu. Oro kameros dugne yra kiaurymė, kutia nuteka ištekėjes vanduo. Talpoje yra integruotas , kuriuo nuteka nešvarus vanduo iš skaidrintuvo ir filtro. Jis taip pat atlieka avarinio užliejimo funcijas, jei sistema pradėtų blogai veikti.

Kiekvienos talpos apimtis , kvadratinės pėdos:

Modelis Skaidrintuvas Filtras
TR- 105A 17,5 35
TR- 210A 35 70
TR- 420A 70 140
TR- 840A 140 280

Absorbcijos nusodintuvas atlieka veiksmą , kuris apibūdinamas kaip vandens tekėjimo į viršų procesas. Tam naudojama 1/3 bendros talpos apimties. Nusodintuvo terpė talpinama 3-4 pėdų gylyje, priklausomai nuo taikymo. Netoli skaidrintuvo dugno yra grupė oro padavimo vamzdžių su sumontuotais difuzoriais. Oras yra įpurškiamas į nusodintuvodugną valymo ciklo metu, tuo būdu sužadinamas ir išplečiamas terpės pagrindas. Taip galima nuplauti kietas medžiagas, kurios atsirado valymo proceso metu. Dėl didelio naudojamų dalelių dydžio šiame skaidrintuve, sistema pasižymi labai aukštu kietų medžiagų talpinimo pajėgumu su sąlyginai žemu slėgio kritimu.
Filtravimas vyksta tinkamame gylyje, dideli kietų medžiagų talpumo privalumai, didelis našumas ir aukšta ištekančio vandens kokybė. Naudojamos trys medž. : antracito anglis, kvarcinis smėlis ir specialus aukšto tankumo smėlis , tinkamai parinktas dydžio ir tankumo santykis sudaro filtravimo pagrindą. Nufiltruotas vanduo yra surenkamas į drenažo vamzdžius ir nuteka į švaraus vandens šulinius. Atgalinio praplivimo vanduo siurbliais pumpuojamas į drenažo sistemą, kad tėkmės srautas būtų nukreiptas priešinga kryptimi, kai reikalingas atgalinis prplovimas.
Ši sistema yra slirts dirbti esant nuolatiniam vandens srautui. Tėkmė reculiuojama iš valdymo pulto. Tekėjimo debitas palaikomas nustatytu lygiu, nepaisant spaudimo kritimo kitimų. Lygio kontrolės mechanizmas funkcionuoja selenoidinės sklendės pagalba SV-301(SV- 201, SV- 301), kuri valdoma programuojamo kontrolieriaus signalo 031(051, 071) filtro lygio apsauginiu jungikliu LSL101 (LSL201, LSL301).
Trident sistemoje yra naudojamos plokštelinės sklendės. Atgalinio plovimo ir ištekančio vndens sklendės yra montuojamos su greičio reguliatoriais, kad apsaugotų nuo sklendžių staigaus atsidarymoir užsidarymo.
Trident sistema yra aprūpinta modernia įrangos sistema, įgalinančia patiekti ypatingai aukštos kokybės vandenį, jai prižiūrėti reikia minimalaus operatoriaus dėmesio. Šioje sistemoje naudojamas programuojamas prietaisas , kuris pakeičia daugelį relių , laiko reguliatorių ir kitų elektros grandinės prietasų, naudojamų daugelyje valdymo sistemų.
Šioje sitemoje nusodintuvo plovimo ciklų ir filtro atgalinio plovimų ciklų pradėjimas yra automatinis. Jie pradedami kai įrenginyje pasiekiamas aukštas slėgio kritimo lygis. Spaudimas įjungia nusodintuvą ir filtras periodiškai turi nuleisti vandenį iš nutekėjimo sklendės, kad būtų patikrinta, jog reguliuojančios linijos nėra užkimštos.Filtro plovimas pradedamas reguliuojamu laiko reguliatoriumi.

Vandens tekėjimo būdai:

Filtravimo ciklas

Chemikalai yra įpurškiami į pagrindinę paduodamo vandens liniją. Ši linija tada yra suskaidoma ir nueina į kiekvieną vandens talpą.
Vanduo patenka į talpą pro įtekančio vandens valdymo sklendę. Jos yra reguliuojamos , kad būtų išlaikytas nuolatinis vandens srautas į nusodintuvo skyrių. Kiekviena talpa turi būti nustatyta, kad funkcionuotų tuo pačiu vandens tėkmės debitu.
Chemiškai apdorotas vanduo teka į viršų per absorbcijos terpę. Vanduo pasiskirsto kolektoriaus ir slėgio terpės viduje. Galutinai išvalytas vanduo cirkuliuoja per filtro atraminį žvyrą į priekinę/galinę

nutekėjimo sistemą, kuria jis nuteka į talpą. Kiekviena talpa turi reguliuojama sklendę. Ji naudojama įjungimo/ išjungimo funkcijai.

Absorbcijos skaidrintuvo nuplovimo ciklas

Vykstant filtravimo ciklui, kietos medžiagos pašalinamos nusodinimo terpėje. Kietosioms medžiagoms kaupiantis, slėgio kritimas auga. Tai nustato spaudimo matuojamasis prietaisas. Kai spaudimas pasiekia nustatyta lygį, plovimo ciklas prasideda. Prsidėjus plovimo ciklui ištekėjimo sklendės užsidaro , o atsidaro pašalinimo sklendės ir vanduo, esantis latake, išteka į nutekamuosius vandenis. Atsidarius oro patekimo sklendei , oras paskirstomas absorbcinio nusodintuvo dugne. Išvalomas kietųjų dalelių perteklius, suformuojant skystą purvo masę.
Nutekamųjų vandenų latakas turi automatinius saelenoidu valdomus išmetimo vartus, esančius gale. Selenoido sklendė yra suaktyvinama, atidaromi vartai ir nusodintuvo plovimo vanduo yra pašalinams į nutekamuosius vandenis. Plovimo ciklas tęsiasi 3-5 min. Plovimo ciklas vyksta dažniau nei filtro atgalinis plovimas. Tai yra normalu, kad vyktų 2-4 plovimai filtro veikimo metu.

Vandens apdorojimas chemija

Į vandenį pridedama įvairių tipų chemikalų dėl vieno ar daugiau tokių apdorojimo tipų:
– drumstumo pašalinimo
– spalkvos pašalinimo
– geležies ir mangano pašalinimo
– skonio , kvapo pašalinimo
– dezinfekcijos
– pH kontrolės
Drumstumas – tai užterštumas , kuris beveik kiekviename natūralaus vandens šaltinyje. Drumstumą sukelia bet kas, kas vandenyje absorbuoja arba skaido šviesą. Pačios pagrindinės vandens drumstumo preižastys- nutekamieji vandenys ir gruntas. Grunto dalelių vandenyje dydis svyruoja nuo 1 mikrono iki 100 mikronų. Kuo jos didesnės tuo lengviau jos išimamos iš vandens. Tuose vandenyse, kurių drumstumas žemas ir santykinai didelė spalva aliuminio pridėjimas padidina matuojamą drumstumą 5 kartus ar daugiau.
Kuo žemesnis filtrui taikomo drumstumo lygis , tuo ilgesnis filtro veikimo laikas. Taigi, drumstumo pašalinimo aukšto lygio palaikymas skaidrintuve pagerins filtro veikimą. Drumstumo pašalinimas skaidrintuve svyruoja nuo 50% iki 95%. Kuo žemesnis drumstumo lygis įeinančiame
vandenyje, tuo mažesnis pašalinimo galima laukti skaidrintume. Turėtų būti pasiekiamas 60% minimalus drumstumo pašalinimas.
pH kontrolė
pH- tai rūgštingumo vandenyje intnsyvumas. Kadangi aliuminis suformuoja rūgštį, kai jo pridedama į vandenį, pH tampa žemesnis. Kita priežastis yra ta , kad gera koaguliacija priklauso nuo veikimo tinkamoje pH amplitudėje.
Kalcinuota soda paprastai yra dažniausias cheminis pasirinkimas pH kontrolei, apdorojant vandenį, nors kartais naudojamos ir kalkės.
Polimerinio filtro pagalbinė priemonė yra medžiaga , kuri padeda filtrui pašalinti įvairias lengvas nuosėdas- polimeras. Jos veikimo principas tas , kad suformuojami lipnūs paviršiai , kurie įvedami į filtro terpę. Šis lipnus padengimas padidina lengvų cheminių nuosėdų dalelių prilipimą. Cheminės medž., kurios sisiformuoja koaguliuojant su aliuminiu ir kitomis metalo druskomis neturi natūralaus lipnumo. Todėl reikalingas papildomas polimerų padavimas. Kai kurie polimerai turi mažus toksinių medž. kiekius, todėl jie neturėtų būti naudojami geriamam vandeniui. Turi būti naudojami tik Aplinkos apsaugos institucijos aprobuoti polimerai. Smulkių cheminių nuosėdų susiformavimas, kai koaguliaciją sukelia katijoniniai polimerai, paprastai turi daugiau natūralaus lipnumo dėl polimerinių medžiagų poveikio.
Buvo nustatyta, kad reikalinga polimero dozė yra tiesiogiai susijusi su aliuminio doze. Dozė gali svyruoti nuo 0,05mg/L žemo drumstumo vandeniui ir žemos aliuminio dozės – 0,5mg/L drumstam vandeniui, arba vandeniui, turinčiam aukštus spalvos lygius. Kitas faktorius yra vandens temperatūra . Paprastai šaltam vandeniui reikia daugiau polimero, negu šiltam vandeniui. Per didelis polimerų kiekis gali sąlygoti įrenginio veikimo problemas: dribsnių išlikimas filtro paviršiuje, trumpesnis filtro veikimo laikas, greitas slėgio nukritimo pagreitėjimas.
Geležies ir mangano šalinimui galima pridėti chlorido arba permanganato, kad sistema efektyviai veiktų. Kaip ir aliuminio lengvų nuosėdų atveju , tie junginiai, kurie susiformuoja metalų apdorojimo metu yra silpnų jėgų laikomi filtre.
Kietumo pašalinimas
Vandens kietumą visų pima sukelia kalcio ir magnio junginiai. Paprastai jie pašalinami, pidedant didelius kiekius kalkių į vandenį. Tai vadinama minkštinančia reakcija.

Žalias vanduo

Eil.Nr. Drumstumas, NTU Spalvos vnt. Aliuminio mg/l
1. 0-5 — 3- 10
2. 5- 15 — 5- 12
3. 15- 25 — 6- 15
4. 25- 40 — 8- 25
5. 40- 60 — 10- 30
6. 60- 100 — 15- 40
7. 100- 150 — 20- 50
8. 150- 200 — 25- 60

9. <5 10- 20 8- 25
10. <5 20- 30 15- 30
11. <5 30- 50 20- 40
12. <5 50- 70 25- 50
13. <5 70- 100 30- 60
14. <5 100- 140 35- 80
15.

Aliuminio dozę veikia žalio vandens šarmingumas. Didesnis šarmingunas paprastai sąlygoja didesnių aliuminio dozių reikalavimą ir atvirkščiai.
Spalvos ir drumstumo sujungimui reikia padauginti spalvą iš 2 , pridėti prie drumstumo ir naudotis viršutine diagramos dalimi.

Koaguliacija ir nusėsdinimas

Koaguliacija ir nusėsdinimas yra patys svarbiausi žingsniai vandens apdorojimo įmonės veikloje. Tai pačios sunkiausios operacijos , ypatingai gaminant vandenį , kurio charakteristikos greitai keičiasi.
Koaguliacijos mechanizmas apima kietųjų kūnų paviršiaus krūvio neutralizavimą. Nusėdimas apima ištirpintų dalelių paverimą į neištirpdomą formą, o po to jos gali būti pašalinamos. Paprastai vyksta cheminės reakcijos su apdorojimo chemikalu, dėka.
Galimi įvairūs koaguliantų tipai, tačiau dažniausiai naudojamas aliuminio sulfatas. Kitas kosguliantas – geležies sulfatas arba geležies chloridas.
Aliuminio koaguliacijos chemija yra reikli. Kaip kad yra įmanoma pridėti per mažai aliuminio, taip pat įmanoma pridėti jo per daug. Aliuminio koaguliacija nuo veikimo tinkamoje pH amplitudėje.
Apie aliuminį svarbu atsiminti, kad kai jo pridedama į vandenį, padidėja bendras kietųjų dalelių kiekis vandenyje, kuris turi būti pašalinamas vandens apdorojimo metu.
Bet koks perteklinis aliuminiuo kiekis , pridėtas į vandenį virš to ,kuris yra reikalingas koaguliacijai, prideda papildomą krūvį apdorojimo ir sistemai, sutrumpina skaidrintuvo ir filtro veikimo laiką ir padidina nuotekų ir nešvarumų kiekį. Ši sistema tuo ir gera, kad automatiškai kontroliuoja aliuminio padavimą iki minimalaus lygio, kuriame pasiekiama koaguliacija- ne daugiau ir ne mažiau.
Kalcinuotos sodos kiekis, kurį reikia pridėti į vandenį yra proporcingas aliuminio dozei, taigi įvairioms žaliavinio vandens sąlygoms , ta pačia proporcija turi būti reguliuojama ir kalcinuotos sodos kiekis.

Tipiškos vertės optimalus aliuminio kiekis koaguliacijos pH lygiams:

Teršalo tipas Šarmingumas, mg/L pH amplitudė
Drumstumas <30mg/L
30- 200mg/L
>200mg/L 6,0- 6,5
6,3- 7,5
6,5- 7,5
Spalva <30mg/L
30- 200mg/L
>200mg/L 5-6,5
5- 7
5,5- 7

Požeminio vandens monitoringas ir higienos normos

Viena iš aplinkos monitoringo dalių yra požeminis vanduo. Požeminio vandens monitoringas susideda iš kelių lygių. Tai valstybinis, savivaldybių ir ūkio subjektų (požeminio vandens vartotojų ir taršos šaltinių).
Savivaldybės požeminio vandens monitoringo tikslas – kontroliuoti geriamojo požeminio vandens šaltinių būklę ir jiems daromą miesto įtaką. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas požeminio vandens mitybos sritims bei teritorijoms, kuriose daromas didžiausiais neigiamas poveikis. Be dėmesio neturėtų likti ir gyvenamosios teritorijos, kuriose nėra centralizuoto vandens tiekimo ir nuotėkų surinkimo, o buitinėms reikmėms bei maistui naudojamas gruntinis vanduo.
Pagrindinis gruntinio vandens teršimo šaltinis – vertikali teršalų infiltracija nuo žemės paviršiaus (žmogaus buitinė tarša, užterštos pramonės teritorijos) ir nutekėjimai iš požeminių komunikacijų. Teršalai, patekę į požemį, sukelia nepageidaujamus procesus, turinčius įtakos geriamojo vandens kokybei.
Visi norminiai aktai reikalauja, kad geriamasis vanduo būtų skaidrus, be kvapo, drumzlių ir nuosėdų. Jame neturi būti užkrečiamąsias ligas sukeliančių mikrobų ar cheminių, sveikatai kenksmingų, medžiagų. Nors požeminis vanduo yra gana švarus ir apsaugotas nuo išorinės taršos, tačiau tiekiant vandenį galimi įvairūs atvejai, kaip pavyzdžiui įrengimų montavimas, remonto darbai, avarijų likvidavimas, kurių metu gali būti užteršiamas vanduo. Todėl vandentiekio darbuotojai, atlikę anksčiau minėtus darbus, privalo dezinfekuoti chloru įrangą ir vamzdynus bei nustatyti mikrobinius rodiklius.
Mikrobinė geriamojo vandens būklė tiriama netiesioginiais mikrobiniais metodais. Vandenyje ieškomi ne patys užkrečiamąsias ligas sukeliantys mikrobai, kurių laboratorinis nustatymas ilgai užtrunka, o užkrečiamųjų ligų sukėlėjų „palydovai” – indikatoriniai mikroorganizmai. Paprastai nustatoma žarninė lazdelė (E. coli). Žarninė lazdelė yra mikrobas, pastoviai gyvenantis žmonių ir gyvulių žarnyne. Ji pati kokio nors susirgimo nesukelia, bet, radus ją vandenyje, sakoma, kad vanduo yra užterštas. Tai rodo, kad į vandenį galėjo patekti fekalijų, o su jomis ir patogeninių bakterijų infekcinių ligų sukėlėjų: vidurių šiltinės, dizenterijos, salmoneliozės ir kt.. Geriamajame vandenyje neturi būti ligas sukeliančių mikroorganizmų ir virusų.
Todėl geriamasis vanduo tiekiamas tik iš požeminių šaltinių ir yra saugus bei tenkina Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ nuostatas.
Paskutiniais metais požeminio vandens kokybės tyrimai atliekami, derinant finansines galimybes bei būtiniausių tyrimų poreikius

Cheminių medžiagų sandėliavimo ir saugumo laikymasis

Chemikalų kaupimo vietos turi būti užlaikomos kiek įmanoma švaresnės, kad išvengti cheminių dulkių sukeliamų problemų žmogaus sveikatai ir įrenginio eksploatacijai. Chemikalų dulkės turi būti nuvalomos iš karto, kad nesikauptų ant grindų, siurblių vožtuvų ir kt.
Vandens apdorojimui naudojami chemikalai reikalauja kai kurių sandėliavimo ir naudojimo atsargumo priemonių:
– aliuminis vandenyje sumažina pH, tai yra susiformuoja rūgštinės sąlygos. Aliuminio dulkės, gavę truputį drėgmės, gali sukelti įrenginio, metalų koroziją.
– Polimero tirpalai ar metalai sumaišyti su trupučiu vandens ar gavę drėgmės sudaro labai slidžią plėvelę, išpilti jie turi tuojau pat būti nuvalyti.
– Ant elektrinių įrenginių negali kauptis drėgmė
– Ant grindų neturi kauptis vanduo

Išvados
Vizija – ateityje tai pažangi, politiškai nepriklausoma, visuomenės poreikius ir interesus atitinkanti, turinti vartotojų pasitikėjimą, visavertė Lietuvos įmonė.
Misija – teikti kokybiškas vandens tiekimo, nuotekų šalinimo ir valymo, lietaus nuotekų šalinimo paslaugas vartotojams, užtikrinant jų prieinamumą visiems gyventojams, įmonėms bei organizacijoms, patiriant mažiausias išlaidas ir padarant minimalią žalą aplinkai.
Vadovaujantis Aplinkos apsaugos ir kitais norminių dokumentų reikalavimais, kokybės ir Aplinkosaugos srities valdymas bei nuolatinis aplinkosaugos ir kokybės veiksmingumo didinimas yra būtina pažangaus ir sėkmingo verslo sąlyga.