Phrasal verbs

Phrasal verbs

break down sugesti (apie variklį);
break in/into įsilaužti;
break off 1) nulaužti; 2) staiga nutraukti (pokalbį, draugystę);
break out (of a place) pabėgti (from);
break up išsiskirti, nutraukti draugystę;

bring about sukelti;
bring out 1) išreikšti, pasisakyti; 2) išleisti, išspausdinti;
bring round 1) atgaivinti (nualpusį); 2) nukreipti (pokalbį); 3) perkalbėti;
bring up 1) auginti, auklėti; 2) pateikti medžiagą kaip kaltinimą;

be/get carried away būti/tapti susijaudinusiam;
carry on with 1) tęsti; 2) flirtuoti;
carry out įvykdyti, ištesėti (planą, pažadą)
carry sth through įvykdyti iki galo ( dažnai trukdant sunkumams);

cut down on mažinti suvartojimą (maisto) of;
cut in įsiterpti;
cut off 1) izoliuoti; 2) atjungti;
cut out iškirpti

get away išeiti, pasprukti, atostogauti;;
get away with gerai pasibaigti, išsisukti nenubaustam;
get by išlikti;
get down to įįnikti į darbą;
get on with gerai sutarti su kuo;
get along with tęsti po pertraukos;
get over perpilti, pereiti, pasitaisyti (po ligos);
get round apskrieti (apie naujienas);

give away 1) išduoti; 2) atiduoti, padovanoti;
give in pasiduoti, nusileisti;
give off išskirti, išleisti (šilumą šviesą ir pan.);
give out 1) paskelbti; 2)išsekti (apie jėgas) paskirstyti padalinti;
give up 1) palikti, apleisti; 2) liautis, mesti (gerti), atsisakyti (nuo darbo);

go in for užsibrėžti sau tikslą;
go off 1) išeiti, išvykti, pabėgti; 2) nueiti nuo scenos; 3) apalpti, (nu)mirti;
go on 1) tęsti, eiti toliau; 2) darytis;
go out užgesti;
go through 1) nuodugniai apsvarstyti; 2) atlikti, padaryti; 3) patirti, išlaikyti;
go up pakilti, augti, susprogdinti;

grow from išaugti;
grow innto suaugti (ūgiu);
grow out of išaugti, peraugti (kad kažkuo užsiimti arba nešioti);
grow up suaugti;

put in praleisti laiką;
put off 1) atidėti; 2) nusirengti 3) atkalbinėti
put on 1) apsirengti; 2) sustorėti;
put out užgesinti;
put up 1) pakelti kainas; 2) apsistoti viešbutyje;
put up with toleruoti, pakęsti;

run away (from place) paslapčia dingti;
run away with pagriebus ką pabėgti;
run down/over nutrenkti, pervažiuoti mašina
run in

nto 1) susidurti; 2) patekti į skolas, bėdas;
run out of išsekti, baigtis;
run through peržiūrėti, perbraukti;

take aback apstulbinti, nustebinti, užklupti;
take after būti panašiam (į ką);
take down 1) nuimti, nukelti; 2) nugriauti, nuversti; 3) išardyti; 4) praryti;

5) užrašyti; 6) sumažinti kainą;
take in 1) priimti svečią; 2) apgyvendinti (už mokestį); 3) reguliariai gauti;

4) patikėti; 5) įsiūti, įimti (rūbo siūles), susiaurinti;
take off 1) pakilti lėktuvu; 2) nusirengti
take on 1) priimti, stoti į darbą; 2) puikuotis, riesti nosį; 3) storėti;
take out 1) cituoti; 2) išimti dėmes;
take over perimti pareigas;
take to aistringai pamėgti, įprasti;
take up 1) užimti vietą; 2) pagloboti; 3) imtis, susidomėti, vėl imtis pradėto darbo; 4) sutaikyti;

turn down 1) pamažinti, pritildyti; 2) atsisakyti, atmesti pasiūlymą;
turn into tapti kuom, pasikeisti;
turn out išvaryti, atleisti, pašalinti;
turn to kreiptis į ką, prašyti patarimo;
turn up 1) pagarsinti; 2) netikėtai pasirodyti ar grįžti

Leave a Comment