Nelaimingi atsitikimai darbe

NELAIMINGI ATSITIKIMAI DARBE

Referatas

Tikrino:

TURINYS 2

Įvadas 3

1.PIRMIEJI VEIKSMAI ĮVYKUS NELAIMEI 4

2.SUNKIŲ IR MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMAS 5

3. N-1 ARBA N-2 FORMOS AKTAS 7

4.PRETENZIJOS DĖL TYRIMO 8

Išvados 9

ŠALTINIAI 10

Įvadas

Nelaimingas atsitikimas darbe – tai staigus darbuotojo sveikatos pakenkimas, kai pavojingi ar kenksmingi veiksniai sukelia traumą arba taip pakenkia sveikatai, kad darbuotojas netenka darbingumo bent vienai dienai arba miršta.

Dėl nelaimingų atsitikimų darbe Lietuvoje kasmet nukenčia apie 20 tūkstančių žmonių. 1000 dirbančiųjų tenka 3 nelaimingi atsitikimai darbe, iš kurių 0,14 mirtini. Nelaimingo atsitikimo liudininkai nemoka teikti pirmosios pagalbos ir greitai organizuoti medicinos pagalbos nukentėjusiam.

Organizmo gyvybei palaikyti būtina nuolatinė kraujotaka ir kvėpavimas. Nelaimingo atsitikimo metu sutrikus šioms funkcijos ištinka mirtis. Staigios mirties atveju pradinės stadijos (klinikinė mirtis) pakitimai yra grįžtamieji, todėl skubiai suteikta kvalifikuota pagalba ir pradėtas gaivinimas gali išgelbėti nuo mirties. Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai, nuostato lengvų, sunkių nelaimingų atsitikimų darbe,sukėlusių darbuotojo mirtį tyrimo,apskaitos,tyrimo dokumentų saugojimo, skundų ir pareiškimų susijusių su nelaimingų atsitikimų darbe tyrimu, nagrinėjimo tvarką. šių nuostatų privalo laikytis visos įmonės,įstaigos organizacijos, fiziniai asmenys, samdantys kitus fizinius asmenis. Tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, įvykius vykdant tarnybines pareigas LR valstybinės darbo inspekcijos, inspektoriai gali būti kviečiami dalyvauti kaip specialistai.

PIRMIEJI VEIKSMAI ĮVYKUS NELAIMEI

Visų nelaimingų atsitikimų darbe, pakeliui iš jo ar į jį tyrimą, nagrinėjimo tvarką nustato nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatai. Šių nuostatų privalo laikytis visos įmonės, įstaigos.

Kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kaip elgtis nelaimingo atsitikimo atveju. Nukentėjęs asmuo (jei jis pajėgus) ar matęs įvykį darbuotojas privalo apie nelaimingą atsitikimą nedelsdamas pranešti padalinio, įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyba. Taip pat matęs įvykį darbuotojas turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. Įmonės vadovas, sužinojęs apie įvykį, privalo užtikrinti pirmosios medicinos ar kitokios pagalbos suteikimą, esant reikalui, nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą. Jeigu įmonėje įvyko sunkus ar mirtinas nelaimingas atsitikimas, įmonės vadovas ar darbdavio įgaliotas asmuo telefonu, faksu ar kitomis ryšio priemonėmis privalo nedelsiant pranešti:

apylinkės prokuratūrai;

valstybinės darbo inspekcijos teritoriniam skyriui (nustatytos formos pranešimas);

nukentėjusiojo šeimai ar jo atstovams.

suinteresuotai įmonei, profesinei sąjungai, socialiniam draudimui, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai ir kitoms suinteresuotoms įstaigoms.

Darbo vieta, kurioje įvyko nelaimingas atsitikimas, įrenginių būklė turi būti išsaugoti taip, kaip buvo nelaimingo atsitikimo darbe metu. Būtinus pakeitimus, prieš tai nufilmavus, nufotografavus, nubraižius atsitikimo vietą, galima daryti tik tuo atveju, jei kiltų pavojus kitų asmenų gyvybei ar sveikatai.

SUNKIŲ IR MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ TYRIMAS

Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus tiria valstybinės darbo inspekcijos inspektorius. Taip pat tyrime dalyvauja darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Procese gali dalyvauti ir nukentėjusysis, jo bei draudimo įstaigos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys. Darbo inspektorius, tirdamas nelaimingą atsitikimą darbe, prireikus kviečia dalyvauti:

sunkių ar mirtinų ūmių apsinuodijimų atveju – teritorinio visuomenės sveikatos centro atstovą;

suinteresuotų įmonių ir organizacijų atstovus. Nelaimingas atsitikimas darbe, apie kurį nebuvo pranešta nustatyta tvarka arba dėl kurio nukentėjusysis netenka darbingumo ne iš karto, ištiriamas, jeigu darbdavys gauna nukentėjusiojo ar jo atstovo rašytinį prašymą. Nelaimingas atsitikimas ištiriamas ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo. Nelaimingą atsitikimą darbe, dėl kurio mirė 3 ar daugiau asmenų, tiria Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspekcijos inspektoriaus vadovaujama komisija. Jos nariai – Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pavaduotojas, Valstybinio darbo inspekcijos teritorinio skyriaus vedėjas ir du šio skyriaus inspektoriai. Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimas turi būti baigtas per 20 darbo dienų nuo įvykio datos. Tyrime dalyvauja darbdavio ir darbuotojų atsovai.

Nelaimingo atsitikimo tyrimo metu darbo inspektorius privalo:

nustatyti, ar nepakeista nelaimngo atsitikimo darbo vieta. Jeigu ji buvo pakeista, būtina sužinoti, kas joje pakeista, ir gauti iš darbdavio dokumentus, susijusius su įvykio vietos pakeitimu;

apžiūrėti nelaimingo atsitikimo darbe vietą, ją nufotografuoti, m sudaryti ar pateikti tyrimui reikalingą grafinę medžiagą;

pareikalauti įvykio liudytojų, padalinio vadovo, darbdavio, greta dirbusių ir kitų asmenų, galinčių suteikti informaciją, žodinių ir/ar rašytinių paaiškinimų dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių, priežaščių, kitų klausimų, susijusių su nelaimingu atsitikimu darbe;

prireikus ir esant galimybei gauti nukentėjusiojo ar šeimos narių rašytinius paaiškinimus, susijusius su nelaimngu atsitikimu darbe;

išnagrinėti ir įvertinti nukentėjusiojo ir kitų su tiriamu įvykių susijusių darbuotojų profesinį parengimą darbui, jų galimybes atlikti pavestą darbą, priemonių darbuotojų saugai ir sveikatai įvykio vietoje užtikrinti įgyvendinimą;

išanalizuoti medžiagą apie tai, kaip nukentėjusysis buvo mokomas ir instruktuojamas darbuotojų saugos ir sveikatos darbe klausimais, apie nukentėjusiojo darbui vadovavusio padalinio vadovo arba asmens, turėjusio įtakos nelaimingam atsitikimui darbe įvykti, sveikatos būklę, kvalifikaciją, atestavimą saugos darbe klausimais;

nustatyti darbo priemonių būklę, buvusią įvykio metu, duomenis apie šių priemonių priežiūrą iki nelaimngo atsitikimo darbe, jų ir gamintojo techninių dokumentų, saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų atitikimą;

išnagrinėti, kaip įvykio vieta aprūpinta kolektyvinėmis saugos priemonėmis ir darbuotojai aprūpinti asmeninėmis apsauginėmis priemonėmis, įvertinti šių priemonių efektyvumą;

nustatyti, ar darbdaviui buvo įteikti kontroliuojančių valstybės įstaigų reikalavimai, susiję su tiriamo nelaimingo atsitikimo darbe prevencija, ar šie reikalavimai įvykdyti;

nustatyti, ar nukentėjusiam laiku buvo suteikta medicinos pagalba, išnagrinėti sveikatos priežiūros įstaigų, teisėsaugos institucijų pažymas, išvadas apie traumos pobūdį, sunkumą, alkoholio. narkotinių, psichiką veikiančių medžiagų kiekį kraujyje, mirties priežastį ir kt,;

saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų požiūriu išnagrinėti ir įvertinti specialistų ar ekspertų pateiktas išvadas, kitus su įvykių susijusius dokumentus ir reiškinius;

atlikti kitus veiksmus, kurių reikia nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybėms ir priežastims nustatyti;

nustatyti nelaimingą atsitikimą darbe sukėlusį pavojingą ar kenksmingą veiksnį ir jo šaltinį;

nustatyti nelaimingo atsitikimo darbe priežastis;

nustatyti ir pasiūlyti darbdaviui priemones ir terminus ištirto nelaingo atsitikimo darbe priežastims pašalinti.

N-1 ARBA N-2 FORMOS AKTAS

Ištyręs sunkų mirtiną nelaimingą atsitikimą, darbo inspektorius surašo N-1 arba N-2 formos aktą, nurodydamas, kokie darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų ir jų reikalavimai buvo pažeisti, ir jį pasirašo. Tyrimo aktą pasirašo tyrime dalyvavę asmenys. Darbo inspektorius nelaimingo atsitikimo tyrimo aktą iteikia pasirašyti darbdaviui.

Jei darbdavio ar darbuotojų atstovas arba darbdavys nesutinka su akte išdėstytomis aplinkybėmis, priežastimis ar nurodytais saugos darbe teisės aktų ir jų reikalavimų pažeidimais, nepasirašo akto ir raštu per 3 dienas nepateikia darbo inspektoriui motyvuotos nepasirašymo priežasties, darbo inspektorius surašytas nelaimingo atsitikimo tyrimo aktas įgalioja nuo jo surašymo dienos.

Jeigu asmuo, dalyvavęs tiriant nelaimingą atsitikimą, nesutinka su akto turiniu, jis aktą gali pasirašyti su pastaba, o savo nuomonę išdėstyti priede prie akto.Darbdaviai pasirašę sunkių ar mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe aktus, juos kartu su tyrimo medžiaga ne vėliau kaip per 3 darbo dienas grąžina tyrusiam nelaimingą atsitikimą darbo inspektoriui.

Komisijos ir darbdavio pasirašytus N-1 ir N-2 formos aktus, tyrimo dokumentu patvirtintas kopijas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas reikia išsiųsti:

• Valstybinei darbo inspekcijai;

• apylinkės prokuratūrai;

• draudimo įstaigai (įstaigoms), kurioje darbuotojas apdraustas nuo nelaimingų atsitikimų darbe;

• nukentėjusiajam, jo atstovui ar šeimai.

• Jei nukentėjo keli asmenys, tyrimo medžiaga įteikiama visiems nukentėjusiesiems.

Nelaimingų atsitikimų aktai pildomi vadovaujantis “Nelaimingų atsitikimų, įvykusių darbe, kelyje į darbą / iš darbo tyrimo dokumentų tvarkymo, registravimo ir analizės metodiniais nurodymais”.

Sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimo tyrimo N-1 arba N -2 formos aktų kopijos gali būti siunčiamos kitoms organizacijoms, jeigu jos to prašo raštu. Valstybinės darbo inspekcijos valdyba, nustačiusi sunkaus ar mirtino nelaimingo tyrimo medžiagoje trūkumų turi teisę pareikalauti iš darbo inspektoriaus surinkti ie pateikti papildomos medžiagos. Valstybinės darbo inspekcijos atliktas nelaimingo atsitikimo tyrimas ar išvados dėl aplinkybių ir priežasčių paties darbdavio, darbdavio ar darbuotojų atstovo pareiškimais gali būti skundžiami vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui arba teismui. Dėl mirtino nelaimingo atsitikimo, taip pat dėl sunkaus, kai nukentėjusysis pasveiko ar buvo nustatytas invalidumas, darbdavys išsiunčia nustatytos formos pranešimą apie nelaimingo atsitikimo socialines-ekonomines pasekmes Valstybinės darbo inspekcijos atitinkamam inspektavimo skyriui.Darbdavys privalo šalinti nelaimingų atsitikimo priežastis, vykdyti nustatytais terminais akte numatytas priemones ir informuoti įmonės darbuotojus, darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narius, profesinę sąjungą, o jai nesant – darbuotojų įgaliotą atstovą apie įvykdytas priemones tinkamoms darbo sąlygoms sudaryti. Darbdavys, pasibaigus N-1 formos akte nurodytų priemonių įvykdymo laikui, apie šių priemonių įvykdymą privalo per tris darbo dienas raštu pranešti valstybiniam darbo inspektoriui.

PRETENZIJOS DĖL TYRIMO

Nelaimingo atsitikimo tyrimą galima apskųsti. Įmonės vadovas, darbdavio atstovas pareiškimą dėl nelaimingo atsitikimo darbe aplinkybių ir priežasčių Vyriausiajam valstybiniam darbo inspektoriui gali pateikti per 30 kalendorinių dienų nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo. Nukentėjusysis ar jo atstovas pareiškimą dėl lengvo nelaimingo atsitikimo darbe gali pateikti per 2 mėnesius, o dėl sunkaus – per 6 mėnesius. Mirusiojo dėl nelaimingo atsitikimo darbe atstovas ar šeimos nariai pretenzijas gali pareikšti per vienerius metus nuo nelaimingo atsitikimo darbe akto surašymo dienos. Valstybinė darbo inspekcija skundus privalo išnagrinėti per 30 kalendorinių dienų. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, būtina tinkamai įrengti darbo vietas. Darbdavys ar jo atstovas privalo apmokyti darbuotojus saugiai dirbti, supažindinti su darbo tvarkos ir saugos darbe taisyklėmis. O patys darbuotojai turi būti atidūs ir budrūs. Tuomet galima tikėtis, kad nelaimingų atsitikimų darbo vietoje pavyks išvengti.

Išvados

Nukentėjęs asmuo (jei jis pajėgus) ar matęs įvykį darbuotojas privalo apie nelaimingą atsitikimą nedelsdamas pranešti padalinio, įmonės vadovui, įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybai. Taip pat matęs įvykį darbuotojas turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą. Įmonės vadovas, sužinojęs apie įvykį, privalo užtikrinti pirmosios medicinos ar kitokios pagalbos suteikimą, esant reikalui, nugabenti nukentėjusįjį į gydymo įstaigą, organizuoti nelaimingo atsitikimo darbe tyrimą.

Sunkius ir mirtinus nelaimingus atsitikimus tiria valstybinės darbo inspekcijos inspektorius. Taip pat tyrime dalyvauja darbdavio atstovas ir darbuotojų atstovas saugai ir sveikatai. Procese gali dalyvauti ir nukentėjusysis, jo bei draudimo įstaigos atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

ŠALTINIAI

Nelaimingi atsitikimai darbe [elektroninis išteklius]. [žiūrėta 2017-02-25]. Prieiga per internetą: <http://gid.lt/aplinkosauga/nelaimingi-atsitikimai-darbe

Nelaimingų atsitikimų tyrimas [elektroninis išteklius]. [žiūrėta 2017-02-25]. Prieiga per internetą: < http://www.zilaksa.lt/p_nelaiminguatsitikimutyrimas.html>

MRU darbo teisė [elektroninis išteklius]. [žiūrėta 2017-02-25]. Prieiga per internetą:< http://ebooks.mruni.eu/reader/darbo-teis25155/342>