Ms Excelio teorija

Darbo lapo struktūra
Pagrindinis šios temos tikslas – trumpai supažindinti su pagrindiniais terminais, lango elementais ir pirmaisiais veiksmais;
Microsoft Excel programos langas (1 pav.) – stačiakampė ekrano sritis, kurioje atliekami įvairūs veiksmai su vartotojo dokumentais. Šis langas turi pavadinimų juostą, meniu juostą, dvi ar kelias įrankių juostas, specialią formulės eilutę. Microsoft Excel programos lango centrinėje dalyje pateikiamas svarbiausias elementas – dokumento langas, vadinamas darbo knyga. Kai iškviečiama Microsoft Excel programa, jos lange pateikiama pirmoji tuščia darbo knyga, pavadinta Book1. Jei po to atidarysime dar vieną naują knygą, Microsoft Excel ją pavadins Book2 ir t.t.

1. pav. Pagrindiniai Microsoft Excel programos lango elementai.
Darbo knyga
MS Excel darbo knyga turi darbo lapus.

2. pav. Darbo knygos lango pagrindiniai elementai.
Darbo lapas (worksheet), dar vadinamas skaičiuoklės lentele, arba sutrumpintai lentele yra skaičiuoklės Excel darbo knygos lapas, kuriame rašomi, saugomi bei apdorojami duomenys; Kiekvienas darbo lapas yra stačiakampė lentelė, turinti 256 stulpelius (columns) ir 65536 eilutes (rows). Kiekviena stulpelio ir eilutės sankirta yra celė (cell), kurioje rašomi duomenys. Kiekvieno stulpelio viršuje yra stulpelio antraštė (column heading). Stulpelio antraštės žymimos nuo A iki IV (A, B, …, Z; AA, AB, …, AZ; …,IA, IB, …,IV). Kiekvienos eilutės kairėje pusėje yra eilutės antraštė (row heading). Eilutės antraštės žymimos skaičiais nuo 1 iki 65536. Tada kiekviena celė turi koordinates, pvz. A13, H5. Celes galima pažymėti (tada celė apsiveda ryškiu rėmeliu) rodyklėmis arba pele. Vertikaliosios ir horizontaliosios juostos padeda pamatyti ekrane nurodytas lentelės dalis. Pamatyti paskutinę lentelės eilutę arba stulpelį galima taip: iš pradžių reikia nuspausti [Shift] klavišą ir vilkti šliaužtę (scroll box).
Meniu juosta
Meniu juosta (menu bar) – pateikia Microsoft Excel programos atveriamųjų meniu vardus. Microsoft Excel meniu juostoje yra devyni meniu: File (byla), Edit (redaguoti), View (vaizdas), Insert (įterpti), Format (tvarkyti formatus), Tools (įrankiai), Data (duomenys) ir Help (žinynas). Iš kiekvieno išvardinto Meniu juostos punkto galima pasirinkti ir nurodyti reikiamą komandą.
Formulės eilutė
Formulės eilutė (formula bar) – Microsoft Excel programos lango dalis, naudojama duomenims rašyti į darbo lapo celę ir jiems redaguoti. Formulės eilutėje rodoma visa veikiamojoje celėje įrašyta konstanta (tekstas ar skaičius) arba formulė. Norint redaguoti formulės eilutę, reikia pelės žymekliu bakstelėti formulės eilutėje rodomo teksto redaguotiną vietą. Tada teksto lauke atsiranda įterpties ženklas, o formulės eilutėje – trys mygtukai: įvesties, anuliavimo ir formulės redagavimo. Įterpies ženklas (insertion point) – mirksintis vertikalus brūkšnelis formulės eilutėje, celėje arba teksto lauke – rodo, kur bus įterptas klaviatūra renkamas tekstas. Rinkti arba redaguoti duomenis baigiame, paspausdami [ENTER] klavišą arba pele bakstelėdami įvesties mygtuką (enter button). Surinkto naujo arba suredaguoto teksto atsisakome, paspausdami [ESCAPE] klavišą arba pele bakstelėdami anuliavimo mygtuką (cancel button). Bakstelėjus formulės redagavimo mygtuką (edit formula buton), ekrane pateikiamas formulės skydas (formula palette), kuris padeda sukurti formulę
Būsenos eilutė
Būsenos eilutė (status bar) – sritis darbo lapo lango apačioje, kurioje rodoma informacija apie atliekamą komandą arba Microsoft Excel darbo srities būseną. Kairėje eilutės dalyje pateikiamas trumpas pažymėtos komandos ar labiausiai tikėtino veiksmo aprašas, o dešinėje dalyje rodomas tuo metu įjungtas klaviatūros rėžimas. Klaviatūros darbo rėžimai.
1. lentelė
Rėžimo pavadinimas Rėžimo įjungimas Rėžimo žymuo būsenos eilutėje
Sudėtinio bloko (kelių negretimų celių ar blokų) žymimasis rėžimas Paspauskite [SHIFT] + [F8] ADD
Celių bloko žymėjimo išplėtimas Paspauskite [F8] EXT
Skaitmeninės klaviatūros įjungimas Paspauskite [NUM LOCK] NUM
Trupmeninio skaičiaus kablelio padėties nustatymas nurodytoje skaičiaus vietoje Atverskite Tools + Options komandos dielogo skydo Edit kortelę ir įjunkite Fixed Decimal (fiksuotas trupmeninis skaičius) jungiklį. FIX
Teksto keičiamasis rėžimas Kai įterpties ženklas yra formulės eilutėje arba celėje, paspauskite [INSERT] klavišą. OVR
Darbo lapo slenkamasis rėžimas – krypčių klavišais galima paslinkti lapą nekeičiant veikiamosios celės Paspauskite [SCOROLL LOCK] klavišą SCRL
Darbo lapo pabaigos rėžimas – krypčių klavišais celės žymėjimą galima perkelti rodyklės kryptimi į gretimą užimtą sritį arba paskutinę darbo lapo celę Paspauskite [END] klavišą END
Didžiųjų raidžių registro įjungimas Paspauskite [CAPS LOCK] klavišą

Būsenos eilutė
Kai dvi ar daugiau celių yra pažymėtos ir mažiausiai viena iš jų yra netuščia, būsenos eilutėje pateikiama šių reikšmių apibendrinamoji suma. Ši savybė vadinama automatiniu skaičiavimu. Paprastai būsenos eilutės automatinio skaičiavimo srityje rodoma pažymėtų reikšmių suma (Sum). Tačiau kai bakstelite ją nuspaudę dešinį pelės klavišą, atveriamas meniu, kuriame galite pasirinkti kitą skaičiavimo funkciją: vidurkio (Average), netuščių celių kiekio (Count), skaitinių reikšmių kiekio (CountNum), minimalios (Min) arba maksimalios (Max) reikšmes. Jei yra pažymėta None (nieko) reikšmė, skaičiavimai neatliekami (žr. 3 pav.) .

3. pav. Būsenos eilutėje atliekami automatiniai skaičiavimai.
Pirmasis meniu, pirmi įrankiai ir veiksmai
Kad sukurti naują darbo knygą Microsoft Excel programoje iš meniu juostos reikia pasirinkti meniu punktą File. Naudodamiesi File Meniu (4 pav.) komandomis galima sukurti naują darbo knygą, atverti jau esančią, išsaugoti pakeistą darbo knygą ir atlikti eilę kitų veiksmų. Universaliausias būdas norimai komandai nurodyti, pelės žymekliu iš Meniu juostos išsirinkus pvz.: File, papildomame Meniu bakstelime į norimą atlikti komandą pvz.: New ir mums atverčiama nauja darbo knyga

Meniu pavadinimas
Sukurti naują
Atidaryti
Uždaryti

Išsaugoti
Išsaugoti vardu
Išsaugoti kaip Web puslapį
Išsaugoti darbo erdvę

Web puslapio peržiūra

Nustatyti puslapio parametrus
Spausdinti sritį
Peržiūrėti spausdinamą dokumentą

Spausdinti
Nusiusti
Parametrai

Darbo knygos bylos vardas
Darbo knygos bylos vardas
Išeiti

4. pav. File meniu komandos

Ląstelės fomatai
MS Excel programos ląstelė turi gana nemažai fizinių formatų. Juos visus keisti galima taip: pažymėjus ląstelę ar jų bloką Format-> Cells..(arba Ctrl+1) ir ten atsidaro atsidariuseme lange yra šešios kortelės, apie kurias toliau ir kalbėsime:
1. Pirmoji kortelė su pavadinimu Number. Joje galima ląstelei priskirti kategoriją. Lauke Category yra išvardintas kategorijų sąrašas: General, Number, Currency ir tt…
a. General – tai standartinis lątelės formatas, jei tai bus tekstas, jis bus rašomas nuo kairiojo krašto, jei skaičius tai dešiniame, jei įrašysite datą, ji bus tokiu formatu, kokiu parašysite, bet Excel’is, supras, kad tai yra data.
b. Number – galima nurodyti kiek skaičių po kablelio rodyti, (laukas Decimal place). Jei prie punkto Use 1000 Separotor (.) uždėsite varnelę, tada skaičiai kas tūkstantasias dalis bus atskiriami (.), pvz.: 1000 atrodys šitaip 1.000. Lauke Negative numbers galima pasirinkti kokia spalva rodyti teigiamas ir neigiamas reikšmes.
c. Currency – galima priskirti kokios nos šalies valiutos simbolį. Jei priskirsime litus, tai toje ląstelėje automatiškai bus rodomas skaičius kurį parašysite ir prisidės simbolis LT. Taip kaip ir akstesniame punkte galima pasirinkti skaičių po kablelio kiekį ir teigiamų neigiamų reikšmių spalvas.
d. Accounting – jis taip pat prideda piniginio vieneto simbolį, bet kuo jis skiriasi nuo Currency ir kada kokį reikia vartoti, aš tikrai nežinau. Jei atsirastų žmogus apie tai žinantis ir galintis paiškinti, prašau paršyti man e-mail’u brikas@siauliai.omnitel.net, būsiu labai dėkingas.
e. Date – tai datos formatas. Ląstelėje, kurioje uždėtas toks formatas, turi būti rašoma data. Jei jūs ten parašysite skaičių MS Excel jį pavers į datą. Kokiu tipu rodyti datą, galima pasirinkti lange Type. Kaip Excel’is paverčia skaičių į datą? Paimkime ant ląstelės uždėkite formatą Date ir pasirinkite tipą, kad rodytų mėnesio pavadinimą, dieną, metus. Tada toje ląstelėje įrašikite skaičių 36526. Tokiu atveju gausite: sausis 1, 2000. MS Excel skaičiuoja kiek dienų paraėjo nuo 1900.01.01 (imtinai). Parašius vienetą gautume: sausis 1, 1900
f. Time – tai laiko formatas. Ši kategorija labai panaši į Date, jos net siejamos, typuose galima pasirinkti, kad rodytų datą ir laiką. Šis formatas lygiai taip pat verčia skaičių į laiką. Tik laikas yra skaičius po kablelio, t.y. kokia dalis paros. Pvz.: viena valanda yra 0,0416666… paros. Tokiu atveju pasirinkus tipą, kur yra rodomas laikas, bet nerodoma data ir parašius 0,0416666, matytume 1:00.
g. Percentage – Šioje ląstelėje bus rašomi procentai. Prie skaičiaus bus pridedamas ženklas “%” ir įrašytas skaičius automatiškai verčiamas į procentus.
h. Fraction – šis atributas skičius verčia į trupmenas. Pirmi trys atributai verčia tiksliai kokia yra, tik tik galima pasirinkti trupmenos dydį ta prasme į kiek skaičių po kablelio atsižvelgti likę atributai, taip pat, tik skirtingu tikslumu apvalina. Pvz.: parašius 1,5 gausime 1 1/2.
i. Scientific – ląstelėlė su tokiu atribu jūsų įrašyta skaičių rodys šitaip: 1,00E+01. Decimal place pasirinktas skaičius reiškia kiek ženklų po kablelio rodyti. Kam tai reikalinga? Kaip aš galvoju, tai reikalinga tada, kai tenka rašyti ypatingai ilgus skaičius, kad jie matytusi nėra būtina, sakykime mums reikalinga tik tokių skaičių suma. Tokiu atveju ląstelėje, kurioje bus suma, pasirinksime atributą Number ir matysime visą skaičių. O ląstelėje į kurią vesime matysime taip pvz.: įvedame 123456789, ląstelėje bus taip: 1,23E+08, tai reiškia, kad skaičius prasideda 123… ir nuo kablelio dar yra aštuoni sveiki skaitmenys.
j. Text – tai tiesiog ląstelė skirta rašyti tekstui, nors ten rašysite ir skaičius, bet excel’is juos supras kaip tekstą.
k. Special – yra keturi formatai, tai ZIP kodas, ZIP + 4 skaičiai (kiek aš žinau, tai Lietuvoje atitinka pašto indeksą), telefono numeris ir specialus numeris. Pirmasis rašo penkis skaičius. Jei parašysite 1, tai gausite 00001. Antruoju atveju iš vieneto bus 00000-0001. Telefono numeris nelabai atitinka Lietuvos standartą, todėl geriau naudoti Custom, jis rašomas tokiu formatu 123-45-6789, o specialus, tai čia būtų užmiesčio arba mobilus, Lietuvai taip pat nelabai tinka, jo formatas toks (12) 345-67-8999.
l. Custom – na o šis atributas leidžia susikurti savo ląstelės šabloną. Čia jau palieku patiems pasiaiškinti kokie simboliai, ką reiškia. Na o jei bus sunku visada galite kreiptis, e-mail brikas@siauliai.omnitel.net
2. Antroji kortelė pavadinimu Alignment. Joje galima nurodyti, kaip tekstas bus lygiuojamas horizontalumo atžvilgiu Horizontal:, vertikalumo Vertical:. Taip pat ląstelėje galima pasukti tekstą kokiu nors kampu (Orentation). Yra ir trys punktai, prie kurių galima uždėti varneles:
a. Wrap text – jei tekstas netilps ląstelėje, jis bus keliama į kitą eilutę.
b. Shrink to fit – jei tekstas netilps ląstelėje, jis bus suspaudžiamas tiek, kad tilptų į ląstelę.
c. Merge celles – tik tik jei pažymėta ląstelių blokas, tokiu atvejų iš bloko yra padaroma viena ląstelė.
3. Trečioji kortelė Font. Na apie ją tikriausiai nieko daug kalbėti nereikia, nors ir nėra daug ką pasakyti. Čia galima pasirinkti šriftą, stilių, dydį, galima teksta pabraukti, nubraukti, parašyti indekse ir t.t.
4. Ketvirtoji kortelė Border. Ji yra skirta ląstelėms uždėti rėmelius, kurie bus spausdinami (tos linijos, kurias jūs matėte iki šiol, jos nėra spausdinamos(Gridlines)). Na manau, kad apie šią kortelę taip pat nereikia daug pasakoti. Pažymime ląstelių bloką, kurį norime paversti spausdinama lentele, ir čia kaip jūs tik norite taip ir galite apipavidalinti savo lentelę.
5. Penktoji kortelė Patterns. Čia glima pasirinkti ląstelės fono spalvą ir uždėti kokį nors štrichą, taip pat galima pasirinkti ir štricho spalvą. Lauke Sample, po kiekvieno veiksmo jūs matysite pavyzdį, kaip atrodys jūsų ląstelė arba blokas.
6. Na paskutinioji kortelė Protection. Ten galima ant dviejų punktų uždėti arba nuimti varneles. Kam reikalingas Hidden, aš gana ilgai aiškinausi, bet iki šiol dar nesupratau, na o Locked, reiškia, kad ši ląstelė yra rakinama. Pagal nutylėjimą, visos ląstelės yra rakinamos. Bet sakykime, kad jūs darote, kokią dinaminę lentelę, į kurią kiti žmonės ves tam tikrus duomenis, ir jie bus, sakykime sumuojami. Tokiu atveju tas lasteles, į kurias bus vedami duomenys padarykite ne Locked, o kuriuose bus formulės, palikite Locked. Paskui meniu eilutėje Tools-> Protection-> Protect sheet… galima užrakinti puslapį, išskyrus tas lasteles, nuo kurių nuimtas atributas Locked.
paspauskite mygtuką. Atsidarys, Chart Wizard dialogo langas, kurį sudaro keturi žingsniai:
1. Pirmame žingsnyje jūs turėsite pasirinkti grafiko tipą. Standartinėje MS Excel 2000 yra 14 tipų grafikai, iš kurių kiekvienas tipas dar turi nuo 2 iki 7 sub tipų. (sub-type). Dar galima rinktis ir iš Custom Types kortelės, bet turėkite omenyje, kad ten yra standartinio tipo grafikai, tik su įvairiausiai pakeistomis spalvomis, legendos, serijos ir t.t. vietomis. Todėl pasirinkus bet kurį iš standartinio tipo bus galima padaryti analogiškus, čia jau viskas jūsų fantazija. Taip pat savo sukurtą tipą galėsite įtraukti į Custom Types/User-defined sąrašą. Mūsų pavyzdžiui mes pasirinkime tipą Column – stulpelinis grafikas ir ketvirtą pagal eilę sub-tipą. Tai reiškia, kad mūsų stulpeliai bus su 3D efektu. Na pirmas žingsnis atliktas. Spaudžiame Next > .
2. Antrame žingsnyje jūs jau išvysite savo grafiko pavyzdį, kuris tikrai palengvins jūsų darbą. Šiame žingsnelyje yra dvi kortelės:
a. Data Range – tai duomenų kordinatės. Rašomos su operatoriumi “$” – tai reiškia, kad nepriklausmai nuo grafiko vietos juos visada išliks fiksuotos. Pvz.: =Sheet1!$A$1:$B$8. Antras kriterijus, kurį galima pasirinkti, tai kaip grafike bus dėstomi jūsų lyginami dalykai ar eilute(rows) ar stulpeliu(columns)? Kad geriau suprastumetė uždėkite tai ant Rows, tai ant Columns ir stebėkite pavyzdį.
b. Series – Nežinau kaip tiksliai lietuviškai pasakyti, ką tei reiškia Series, bet tai yra lyginamojo dalyko pavadinimas ar pan. mūsų atveju tai bus Pirmadienis, Antradienis ir t.t. Naudojantis Chart Wizard daugumai grafikų jis Series sudeda pats ir priskiria joms teisingus parametrus name – vardas i values – reikšmės. Mūsų atveju Name – Pirmadienis, Antradienis ir t.t., o values – 30, 28, 32 ir t.t. Tai ir išeina, kad Serie yra Name+Value. Šiame žingsnyje dar galima pasirinkti parametrą Category (X) axis labels: galima nurodyti X ašies kategorijas.
Pasirinkus visus parametrus antrame žingsnyje einame toliau. Next >
3. Trečiajame žingsnyje galėsite pasirinkti užrašus legendos, reikšmių vietas ir pan. Šiame žingsnyje yra šešios kortelės, visose jūs matysite savo grafiko pakitimus pakeitus vieną ar kitą parametrą.
a. Titles – čia galima pasirinkti Grafiko pavadinimą, parametras – Chart Title ir ašių pavadinimus, Category (X), (Y), (Z) axis:.
b. Axes – viskas apie ašių reikšmes. Galima pasirinkti ar rodyti reikšmes prie atitinkamos ašies.
c. Grindlines – tai linijos grafike, kurios padeda lengviau nuvesti akis prie ašies parašytos reikšmės. Galima pasirinkti kokiais intervalais rodyti Grindlines prie atitinkamos ašies. Major grindlines didesniais intervalais, Minor grindlines mažesniais intervalais. Galima pasirinkti ir abu intervalus kartu.
d. Legend – legenda, jei parametras Show Legend – rodyti legendą, paisrinktas galima dar pasirinkti legendos vietą: viršuje apačioje kairėje ir t.t.
e. Data Labels – duomenų žymuo. Galima pasirinkti ar rodyti grafike reikšmes prie stulpelio, taško ir pan. (priklausomai nuo grafiko tipo), ar rodyti šalia spalvos pavyzdį ir t.t. Palieku tai išsiaiškinti patiems, nes tai nėra sunku o rašymo tikrai daug.
f. Data Table – duomenų lentelė. Grafike gali būti rodoma ir lentelė, iš korios imami duomenys, tereikia uždėti varnelę prie punkto Show data table. O jei prie punkto Show legend key uždėsime varnelę, tai lentelėje matysime ir duomenų spalvos/etiketės atitikmenį.
Na grafikas jau beveik padarytas, spauskime Next > ir pereikime į paskutinį žingsnį.
4. Paskutiniame žingsnyje nurodykite savo grafiko dislokacijos vietą. Ji gali būti As new sheet – naujame lape, tokiu atveju įrašykite pavadinimą. As object in: – kaip objektas esamame puslapyje, nurodykite kuriame. Spaudžiate Finish.
Funkcijų paaiškinimai.
Kaip jau anksčiau minėjau, MS Excel’is turi labai daug funkcijų, kurias gali atlikti ląstelės. Jas galima išsikviesti aktyvavus komandą, Insert-> Function. Jos yra suskirstytos į devynias kategorijas, kurias matysite kairiajame Paste Function dialogo lango, lange. Pasirinkus kategoriją All, lange Function Name: matysite visas funkcijas, o pasirinkus kategoriją Most Recently Used – matysite paskutinias dešimt jūsų naudotų funkcijų.
Skyrelyje “Skaičiavimas ląstelėse ir funkcijų naudojimas” yra aprašyta funkcijų bendra sintaksė: FUNKCIJA(kintamas1; kintamasis2; ….). Apie tai kokius kintamuosius, kokiai funkcijai reikia rašyti ir kokį rezultatą gausime ir bus šis skyrelis. Kadangi tokius duomenis lengviausia pateikti lentelėje, tai aš juos pateiksiu lentelėje, kurioje pirmame stulpelyje bus funkcijos vardas (Function Name), antrame reikalingi kintamieji – ir jų paaiškinimai, trečiame – platesnis paaiškinaimas arba(ir) pavyzdys.
Financial, financinės funkcijos.
Nėra Nėra Nėra
Date & Time, data ir laikas.
DAY() serial_number – datos numeris. MS Excel data yra skaičiuojama nuo 1900m. sausio 1d. šios dienos serial_number=1 Parodo tik mėnesio dieną nuo 1 iki 31. Pvz.: “A1” – “2000.12.22”, tada =DAY(A1) gausime 22
Math & Trig, matematika ir trigonometrija.
ABS() number – skaičius Parodo realų skaičių. Pvz.: ABS(-2) gausime 2.
FACT() number – skaičius Pvz.: FACT(5) gausime 1*2*3*4*5 = 120
INT() number – skaičius Išskiria svaikąją skaičiaus dalį. Pvz.: INT(1,987) gausime 1.
PI() —- Skaičius Pi = 3.14159265358979
POWER() number – skaičius, power – laipsnis. Kėlimas laipsniu. Atitinka operatorių (^). Pvz.: POWER(12;5) gausime 248832
PRODUCT() number1… – skaičius galima iki 30. Skaičių sandauga. Pvz.: PRODUCT(2;3;4) gausime 24.
RAND() — Atsitiktinai sugeneruoja skaičių 0,???????. Jei norite, kad jums ląstelėje atsitiktinai sugeneruotu skaičių nuo 0 iki 100 darykite taip: INT(RAND()*100). Kiekvienu bet kokios ląstelės pakeitimu bus generuojmas nuajas skaičius.
ROMAN() number – skaičius, bet ne didesnis už 3999. form – forma, gali buti 0,1,2,3,4, true, false. Kuo skiriasi pabandykite patys, gal jūs geriau nusimanote apie romėniskus skaičius. Paverčia parastą skaičių į romėniškus rašmenis.
ROUND() number – skaičius. num_digits – kiek skaičių po kablelio 1 – vienas skaičius po kablelio. Apvalina skaičių iki nurodyto tikslumo. Pagal matematines taisykles. ROUND(1,5; 0) gausime 2. Jei num_digits – 0, tada iki sveiko skaičiaus.
ROUNDDOWN()
ROUNDUP() number – skaičius
num_digits – kiek skaičių po kablelio. Apvaliną skaičių, iki nurodyto tikslumo imdamas žemesnį/aukštesnį skaičių. ROUNDDOWN(7,9; 0) gausime 7. ROUNDUP(7,1; 0) gausime 8.
SQRT() number – skaičius. Kvadratinė šaknis. SQRT(16) gausime 4. SQRT(-16) gausime #NUM!, reikia daryti taip SQRT(ABS(-16)) gausime 4.
SUBTOTAL() function_num – funkcijos vardas, skaičius nuo 1 iki 11, plačiau čia.
ref1..ref29 – ląstelių blokas. Galima nurodyti 29. Atliekamas veiksmas su ląstelių reikšmėmis, priklausomai nuo function_num parametro. Pvz.: ląstelėje “A1” – 15, “A2” – 14 SUBTOTAL(9;A1;A2) gausime 29. 9 – reiškia SUM, A1 – ref1, A2 – ref2.
SUM() number1…number30 – skaičius Sumuoja nurodytus skaičius. Pvz.: SUM(15;13) gausime 28.
SUMIF() range – ląstelių blokas,
criteria – kriterijus,
sum_range – sumuojamas blokas. Sumuoja tik tas reikšmes, kurios atitinka nurodyta kriterijų. Pvz.: Ląstelių bloke, “A1:A5″ surašykime skaičius nuo 1 iki 5. Tada SUMIF(A1:A5;”>2″;A1:A5) gausime 12 (3+4+5). Kad būtų aiškiau pabandykime range ir sum_range nurodyti skirtingus blokus. Analogiškai bloke “B1:B5″ surašykite bet kokias reikšmes. Tada SUMIF(A1:A5;”>2″;B1:B5), tokiu atveju bus iš B stulpelio sudedomos tos reikšmės, prie kurių A stulpelyje reikšmė yra didesnė už 2.
SUMPRODUCT() array1..array30 – blokas. Veiksmai atliekami tokia tvarka. array1(pirma reikšmė)*array2(pirma reikšmė) + array1(antra reikšmė)*array2(antra reikšmė) ir t.t.
SUMSQ() number1…number30 – skaičiai. Sumuoja, prieš tai kiekvieną dėmenį pakeldamas kvadratu. Pvz.: SUMSQ(3;9) gausime 32+92=90.
SUMX2MY2() array_x – x reikšmės,
array_y – y reikšmės. Atitinka tokią formulę: sum(x2-y2). Pvz.: array_x= {4,5}. array_y={2,4}. Excelis atliks tokius veiksmus:
(42-22)+(52-42)
(16-4)+(25-16)
12+9=21.
SUMX2PY2() array_x – x reikšmės,
array_y – y reikšmės. Atitinka tokią formulę: sum(x2+y2). Pvz.: array_x= {4,5}. array_y={2,4}. Excelis atliks tokius veiksmus:
(42+22)+(52+42)
(16+4)+(25+16)
20+41=61.
SUMXMY2() array_x – x reikšmės,
array_y – y reikšmės. Atitinka tokią formulę: sum(x-y)2. Pvz.: array_x= {4,5}. array_y={2,4}. Excelis atliks tokius veiksmus:
(4-2)2+(5-4)2
(2)2+(1)2
4+1=5.
Text, tekstinės funkcijos.
CHAR() number – skaičius. ANSI kodą paverčia į simbolį. Ląstelėje A1 įrašykite skaičių nuo 1 iki 255, pasirinkime 65, o pvz.: Ląstelėje A2 =CHAR(A1), A2 gausime raidę “A”.
CLEAN() text – tekstas. Iš teksto išmeta nespausdinamus simbolius. Dažniausiai naudojama kartu su kitomis funkcijomis. Pvz.: =CLEAN(CHAR(7)&”TEKSTAS”), taip užrašę gausime TEKSTAS. (Apie simbolio & naudojimą skaitykite ?????

CODE() text – tekstas. Simbolį paverčia į ANSI kodą. Jei text nurodysite žodį, tai pavers pirmą raidę. Pvz.: =CODE(“A”), gausime 65, =CODE(“Arabija”), gausime 65.
CONCATENATE() text1, text2, …. text30 – tekstas Sujungia kelis tekstus į vieną. Pvz.: “A1” – Labas, “A2” – vakaras, o “A3” =CONCATENATE(A1;A2), gausime Labas vakaras.
DOLLAR() number – skaičius.
decimals – kiek skaičių po kablelio rodyti. Skaitinę reikšmę paverčia į pinigus. Jei jūsų kompiuterio settingai yra lietuviški, tai pavers į litus. Pridedamas “Lt” ženklas. Pvz.: “A1” – 101,48, “B1” – =DOLLAR(A1;2), gausime 101,48 Lt.
EXACT() text1, text2 – tekstas. Sulygina dvi eilutes tekstų. Atsižvelgiama ir dydžiasias ar mažasias raides. Pateikia atsakymus TRUE – teisingai arba FALSE – neteisingai.
FIND() find_text – tekstas kurio reikia ieškoti.
within_text – tekstas kuriame reikia ieškoti.
start_num – nuo kelinto simbolio pradėti (nebūtinas, jei nieko tai nuo pirmo). Ieško nurodyto vieno simbolio, nurodytoje simbolių eilutėje ir atsakyma duoda kelintas tas simbolis yra. jei simbolis kartojasi kelis kartus, atsakymas pirmesnis iš kairės pusės. Pvz.:FIND(“m”;”Mano mamai”) gausime 6. FIND(“m”;”Mano mamai”;7) gausime 8. Dižiosios ir mažosios raidės turi skirtumą.
FIXED() number – skaičius.
decimals – kiek skaičių už kablelio paimti.
no_commas – nežinau, bet jis nėra būtinas. Skaitine reikšmę paverčia į tekstinę.
LEFT()
RIGHT() text – tekstas. num_chars – kiek simbolių, tarpai taip pat skaičiuojami. Paima iš tekstinės ląstelęs nurodytą kiekį simbolių. LEFT – iš kairės, RIGHT – iš dešinės. Pvz.: =LEFT(“Donatas”;2) gauname “Do”. =RIGHT(“Donatas”;2) gauname “as”.
LEN() text – tekstas. Suskaičiuoja kiek simbolių sudaro eilutė. Kažkodėl rašomas, kad reikalinga tekstinė reikšmė, bet puikiai veikia ir su skaitinėmis eilutėmis. Pvz.: =LEN(“Donatas”) gauname 7. Tarpai taip pat skaičiuojami.
LOWER()
UPPER() text – tekstas. Paverčią teksta LOWER – mažosiomis raidėmis, UPPER didžiosiomis. Pvz.: =LOWER(“DONATAS”) gauname “donatas”, =UPPER(“donatas”) gauname “DONATAS”
MID() text tekstas,
start_num – pradinis simbolis,
num_chars – simbolių skaičius. Paima iš simbolių eilutė norimo ilgio iškarpą. Pvz.: =MID(“DONATAS”;2;4) gausime “ONAT”.
PROPER() text tekstas. Kiekvieno teksto žodžio pirmąją raidę padaro didžiąją. Pvz.: =PROPER(“DoNataS bRIKAS”) gausime “Donatas Brikas”
REPLACE() old_text – senas tekstas.
start_num – pradžios simbolis(skaičius)
num_chars – simbolių skaičius.
new_text – naujas tekstas. Gali pakeisti vieno teksto dalį ar visą tekstą naujo tekstu. Pvz.: =REPLACE(“Labas”;3;1;”Rytas”) gausime “LaRytasas”. “Labas” – old_text, 3 – start_num, nurodo, kad reikia keisti pradedant trečiu simboliu, 1 – num_chars, parodo, kad keisti tik viena simbolį, “Rytas” – new_text, naujas tekstas, kuriuo reikia pakeisti, šiuo atveju žodžio Labas, trečią raidę.
REPT() text – tekstas,
number_times – kiek kartų(skaičius) Kartoja tekstą nurodytą kiekį kartų. Galima kartoti ir skaičius, bet jie bus suprantami kaip tekstas. Pvz.: =REPT(“Donatas”;2) gausime “DonatasDonatas”.
SEARCH() find_text -ieškomas tekstas ,
within_text – tekstas kuriame ieškoti,
start_num – nuo kelinto simbolio pradėti (nebūtinas). Atsakyma išveda kelintu simboliu prasideda ieškomas tekstas. Pvz.: =SEARCH(“Rytas”;”Atėjo rytas”) gausime 7, didžiosios ir mažosios raidės neturi skirtumo.
SUBSTITUTE() text – tekstas,
old_text – tekstas kuri reikia pakeisti,
new_text – tekstas kuriuo reikia pakeisti,
instance_num – skaicius parodantis nuo kelintą junginį pakeisti (nebūtinas, pagal nutylėjimą 1). Skirta tekstinėje eilutėje surasti nurodyta simbolį ar jų seką ir pakeisti kitu, nurodytu. Pvz.: =SUBSTITUTE(“Pirmadienis, 1991m.”;”9″;”8″) gausime “Pirmadienis, 1891m.”, o =SUBSTITUTE(“Pirmadienis, 1991m.”;”9″;”8″;2) gausime “Pirmadienis, 1989m.”.
T() value – reikšmė. Tikrina ar ląstelėje yra reikšmė ar tekstas. Jei tekstas, tai ląstelė lygi nurodytos ląstelės reikšmei, jei skaičius ar kintama reikšmė, ląstelė pasilieka tuščia. Pvz.: “A1” ląstelė – “Labas”, “A2” – 150, “A3” – True, “A4” – “True”. Tada =T(A1) gausime “Labas”, =T(A2) gausime “”, =T(A3) gausime “”, =T(A4) gausime “True”.
TEXT() value – reikšmė,
format_text – teksto formatas (pvz.: 0,00Lt). Paverčia ląstelės reikšmę į tekstą nurodytu formatu. Pvz.: “A1″ ląstelė – 52, =TEXT(A1;”0,00Lt”) gausime “52,00Lt”, bet ši reikšmė bus tekstas ir su ja negalės atlikti jokių matematinių veiksmų.
TRIM() text – tekstas. Iš teksto eilutės ismeta nereikalingus tarpus. Labai praverčia naudojant su funkcijomis LEFT, RIGHT. Pvz.: =TRIM(” Einu namo “) gausime “Einu namo”.
VALUE() text – tekstas. Teksto eilutę, kurią sudaro skaičiai, paverčia reikšme. Jei teksto eilutėje yra simbolių nesiverčiančių į skaičius gausite klaidą #VALUE!. Pvz.: =VALUE(“0,05Lt”) gausime 0,05.
Logical, loginės funkcijos.
AND() logical1, logical2… – loginės sąlygos, gali būti iki trisdešimties. Reiškia “ir”. Duoda atsakymą FALSE/TRUE. Jei visos užduotos sąlygos teisingos, tada bus TRUE, jei bent viena sąlyga netenkinama arba neteisinga – FALSE. Pvz.: =AND(2>1;3<10) gausime TRUE, =AND(2>1;3>10) gausime FALSE.
FALSE()
TRUE() Nėra Duoda reikšme FALSE arba TRUE. Naudojama kartu su kitomis funkcijomis, kad reikalinga FALSE/TRUE reikšmės. Pvz.: =FALSE() gausime FALSE.
IF() logical_test – loginis testas,
value_if_true – reikšmė jei loginis testas teisingas,
value_if_false – reikšmė jei loginis testas neteisingas. Uždavus loginę sąlygą, pagal jos sprendimą ląstelėje, gali būti viena įš reikmių. Pvz.: “A1” – 15, “A2” – 17, tada: =IF(A11;3<10) gausime TRUE, =OR(2>1;3>10) gausime TRUE.
Information, informacinės funkcijos.
CELL() info_type – informacijos tipas, plačiau čia,
reference – ląstelių koordinatės. Suteikia pasirinktą informaciją apie ląstelę. Pvz.: A stulpelio plotį padarykite 8. Tada =CELL(“width”;A1) gausime 8. Skaičiuoja tik sveiko skaičiaus tikslumu. Info_type.

Skaičiavimas ląstelėse ir funkcijų naudojimas.
Dar šiek teik grįžkime prie ląstelės sąvybių, kurios nebuvo paliestos pirmajame skyriuje. Kiekviena MS Excel ląstelė, gali skaičiuoti. Joje galima atlikti paprastus veiksmus ir rašyti sudėtingas funkcijas. Kad priversti ląstelę skaičiuoti jos pradžioje reikia parašyti ženklą “=” ir toliau rašyti norimą veiksmą arba funkciją. Pvz.: į ląstelę įveskite tokį turinį: “=15+45”, paspaudę Enter matysite “60”. Pažymėje ląstelę Formula bar1 eilutėje matysite tai ką jūs ir įrašėte. Tai reiškia, kad ląstelės, kurios pradžioje yra lygybės ženklas vartotojui rodo ne įvestą turinį, o reikšmę.
Dabar, pabandykite įvesti ne veiksmų eilutę, o funkciją iš MS Excel funkcijų sąrašo. Kad pamatytume skirtumą, pradžiai panaudokime funkciją SUM(). Paršykime taip: “=SUM(15;45)” paspaudę Enter ląstelės reikšmę gausime “60”, lygiai taip pat, kaip ir pirmuoju atveju. Bendra funkcijos SUM forma yra tokia SUM(Number1; Number2; …;Number30). Apskritai MS Excel’yje visos funkcijos yra rašomos tokia forma:
FUNKCIJA(pirmas_kintamasis_arba_konstanta; antras_k_a_konstanta;…;paskutinysis_k_a_konstanta)

Tarp kiekvieno kintamojo (konstantos) yra dedamas ; (kabliataškis). Šitą eilutę gerai įsidėmėkite, nes vėliau visos funkcijos bus aiškinamos, rementis tokia tvarka.
Aiškiai mums iš tokio skaičiavimo vienoje ląstelėje nėra labai didelės naudos. Bet dabar padarykime šitaip: Ląstelėje A1 parašykite 15, B1 – 45, C1 – =SUM(A1;B1). Tokiu atveju jau gausis dinaminė lentelė, nes keičiant A1 ir B1 reikšmes, automatiškai keisis ir C1 reikšmė.
Kartai tarp kintamųjų ir konstantų yra dedamas ir dvitaškis (:), tokiu atveju yra nurodomas blokas. Pvz.: yra sąrašas skaičių ląstelėse nuo A1 iki A5, galima rašyti: =SUM(A1;A5) ir =SUM(A1:A5). Pirmuoju atveju gausime A1+A5, antruju A1+A2+A3+A4+A5.
Taip pat galima ir kaip funkcijos kintamąjį (arba konstantą) rašyti ir kitą funkciją. Pvz.: Surašykime bet kokius skaičius stulpelyje nuo A1 iki A4 ir tą patį padarykite nuo B1 iki B4(skaičius rašykite skirtingus). Ląstelėje C1 parašykite tokią funkciją: =SUM(MIN(A1:A4);MAX(B1:B4)). Tada ląstelėje C1 vienas jūs matysite mažiausios A stulpelio ir didžiausios B stulpelio reikšmių sumą.
Formulių kopijavimas.
Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jei padarau lentelę, kurioje viename stulpelyje turi būti kitų stulpelių suma, tai reikės kiekvienoje eilutėje rašyti =SUM(A1;B1) antroje =SUM(A2;B2) ir t.t., o jei tų eilučių 100 ar net 1000. Iš tikro čia nėra jokios bėdos. Padarykite šitaip: Surašykite bet kokius skaičius stulpelyje A nuo A1 iki A10, paskui tą patį padarykite stulpelyje B, o stulpelyje C jums reikalinga kiekvienos eilutės suma. Tada ląstelėje C1 parašykite =SUM(A1;B1), pažymėkite ląstelę C1. Tada Edit-> Copy arba klavišai Ctrl+C. Paskui pažymėkite ląstelių bloką C2:C10 ir Edit-> Paste arba klavišai Ctrl+V. Tokiu atveju MS Excel’is pats supras, kad žemiau jūs norite sudėti sekančių eilučių duomenis ir ląstelėje C2 bus =SUM(A2;B2), o ląstelė C10 =SUM(A10;B10).
Kartais reikia taip, kad kopijuojant ląstelę su formulę į kitą vietą, formulės kintamieji nesikeistų o išliktų pastovųs. Tokiu atveju Ląstelė koordinates reikia atskirti simboliais ($), pvz.: SUM($A$1;$B$1). Tada nesvarbu kur jūs kopijuotumėte tą ląstelę, joje visada bus A1 ir B1 ląstelių reikšmių suma. Taip pat galima naudoti ląstelių vardus.

Kaip patogiau rašyti funkcijas.
Į ląsteles rašyti ranka visas kitų ląstelių koordinates, dėti skliaustelius, kabliataškius yra labai nepatogu ir aplamai sunku nesusimaišyti tarp tiek daug ląstelių ir jei rašome ilgas funkcijas skliaustelių.

Pirma, norėdami į ląstelę įvesti funkciją, ženklą “=” spauskite ne klaviatūroje o Formula bar juostoje, paveikslėlyje “=” mygtukas pažymėtas violetine spalva. Tada rašykite funkcijos pavadinimą ir padėkite pirmąjį skliaustelį. Atsidarys langas, kur bus išvardinti tos funkcijos kintamieji (arba konstantos). Prie kiekvieno kintamojo eilutės gale bus mygtukas (paveikslėlyje pažymėtas geltonai), kurį paspaudus, jūs savo byloje gali norodyti ląstelę arba bloką, kur yra tas kintamasis (arba konstanta), paskui paspaudus vėl tokį pat mygtuką, grįšite į tą patį langą. Taip nurodikite visus kintamuosius, jei kiti yra visada konkretus skaičius galima rašyti ir ranka. Tada spauskite OK. Visi skliausteliai ir kabliataškiai bus sudėti kaip priklauso ir jums nereikės galvoti: “Kokioje dabar ląstelėje aš įrašiau tą kintamąjį???”.
Paveikslėlyje, žalsva spalva aš pažymėjau dar vieną mygtuką, tai “Help” mygtukas, jį paspaudus jūs gausite aprašymą apie tą funkcją, kuri šiuo metu yra įrašyta Formula bar eilutėje ir yra aktyvi.
Ląstelės vardo įterpimas.
Kaip minėjau, kad kartais vietoje ląstelės koordinačių galima naudoti ląstelės vardą. Tai yra daug paprasčiau atsiminti. Kad suteiktume kokiai nors lasteliai vardą darome taip: Insert-> Name-> Define…, atsidaro Define Name dialogo langas. Eilutėje Names in workbook: rašome vardą (jis negali buti su tarpais ir negali kartotis du tokie pat vardai tame pačiame faile). Eilutėje Refers to:, mes matome ląstelės (arba bloko) kordinates, jei jos netinka, paspaudus mygtuką dešinėje galima nurodyti kitą ląstelę arba bloką. Parašius vardą, spaudžiame Add, po to OK. Tokiu atveju funkcijose naudojant šios ląstelės reikšmę kaip kintamąjį nereikės rašyti jos kordinačių, bet bus galima rašyti vardą. Pvz.: A1 pavadinkime demuo_pirmas, o B2 – demuo_antras, tada C1 ląstelėje galime rašyti taip: =SUM(demuo_pirmas;demuo_antras), ir tos lastelės reikšmė bus A1 ir B1 reikšmių suma, nepriklausomai kur mes nukeltumėme ar nukopijuotumėme ląstelę C1.
1 – Jei nesimato Formula bar eilutės, eikite Tools-> Options ir srityje Show prie Formula bar uždėkite varnelę.
Eilučių, stulpelių, ląstelų ir lapų išmetimas.
Pradėkime nuo to, kaip pašalintį vieną ląstelę (arba jų bloką). Pažymite norimą pašalinti ląstelę ir einate Edit-> Delete. Atsidariusiame dialogo lange galima pasirinkti:
o Shift cells left – tai reiškia bus šalinama ląstelė (arba blokas), o į tą vietą pasislinks ląstelės iš dešinės pusės.
o Shift cells up – tai reiškia bus šalinama ląstelė (arba blokas), o į tą vietą pasislinks ląstelės, kurios yra žemiau šalinamų.
o Entire row – išsitrins visa eilutė, kurioje yra pažymėtoji ląstelė. Jei bus pažymėtas blokas per kelias eilutes, tada išsitrins kelios eilutės.
o Entire column – išsitrins visas stulpelis.
Taip yra ištrinamos eilutės ir stulpeliai ir į jų vietą atsistoja kitos reikšmes, priklausomai nuo to kaip jūs pasirenkate. Nepainiokite šios komandos su reikšmių trinimu, apie jį sekančiame skirsnyje.
Lapų trinimas vyksta labai paprastai. Einate Edit-> Delete Sheet. Jei atsidariusioje lentelėje paspausite “OK” aktyvus puslapis bus ištrintas. Jei norite trinti iškart kelis puslapius, paspaudę CTRL mygtuką pažymėkite visus norimus ir vygdykite tą pačią komandą. Dėmesio!!! įvykdžius šią komandą, veiksmo gražinti atgal nebegalima, komana Undo neveikia.
Reikšmių ir formatų trinimas.
Ankstesniame skyrelyje aprašyta komanda Delete trina visą ląstelę arba jų bloką. Yra kita komanda – Clear, kuri trina tik ląstelėje esančią reikšmę, formatą, komentarą. Kaip minėjau, jų nereiktų painioti. Ši komanda randasi Edit-> Clear. Saktyvinus Clear:
o All – yra trinami formatai ir esanti reikšmė arba tekstas.
o Formats – tik formatai, reikšmės, tekstas pasilieka, tik ląstelė pasidaro Default stiliumi.
o Contents Del – trinama tik reikšmė arba tekstas.
o Comments – trinamas tik komentaras.
Eilučių, stulpelių, ląstelių ir lapų įterpimas.
Šios komandos, savo atlikimu, labai panašios į trinimą. Pradėkime taip pat nuo ląstelės įterpimo. Pažymite korioje vietoji turi atsirasti įterpta ląstelė (arba blokas) ir einate Insert-> Cells… Atsidaro Inset dialogo langas. Jame galima pasirinkti:
o Shift cells right – tai reiškia, kad ląstelė esanti toje vietoje ir visos į dešinę nuo jos bus patraukiamos į dešinę pusę.
o Shift cells down – tai reiškia, kad ląstelė esanti toje vietoje ir visos į apačią nuo jos bus patraukiamos į apačią.
o Entire row – tai reiškia, kad bus įterpiama eilutė, o buvusi patraukiama žemyn. Eilutę taip pat galima įterpti ir Insert-> Rows.
o Entire column – tai reiškia, kad bus įterpiamas stulpelis, o buvęs bus patraukiamas į dešinę pusę. stulpelį taip pat galima įterpti ir Insert-> Columns.
Pastaba: jei prie įterpdami ląstelę pažymėsite ląsteių bloką, tada ir bus įterpemas tokio dydžio ląstelių blokas. Jei pažymėtas blokas bus, sakykime per tris eilutes ir du stulpelius, tada: atlikus Insert-> Rows – įsiterps trys eilutės, o Insert-> Columns – du stulpeliai.
Naujo lapo įterpimui naudojama komanda Insert-> Workssheet, ji įterpia standartini MS Excel lapą. Jei užlipsite ant esamo lapo ir paspausite dešinį pelės mygtuką, atsidariusiame menių, pasirinkus Insert.. atsidarys Browse tipo “Insert..” langas, kuriame bus galima pasirinkti norimą šabloną, na bet apie šablonus vėliau.
Komentaro Comment įterpimas.
Komentarai yra naudojami, tada, kada apie reikiamą ląstelę yra reikalinga kokia nors papildoma informacija, kuri neturi būti tos ląstelės reikšmė. Pvz.: Excel lentelės viršuje(ląstelėje d1) galime padyri ląstelę su formulę =sum(a2:a65356) ir ląstelėje “d1” įterpti komentarą: “Pirmojo stulpelio suma”. Tokiu atveju užvedus pelės kursorių atsiras užrašas: “Pirmojo stulpelio suma” ir net ne bylos autoriui bus aišku iš kur gauta “d1” ląstelės reikšmė.
Gerai, pereikime prie to, kaip įterpti komentarą. Visų pirma reikia pažymėti ląstelę, kurioje norite įterpti komentarą, tada: Insert-> Comment. Šalia ląstelės atsiras Text Box su rodykle į jūsų pažymėtą ląstelę. Text Box lauke ir rašykite komentarą. Komentaro tekstą taip pat galima formatuoti visais fiziniai formatais, t.y. pabraukti, paryškinti, pakeisti spalvą šrifta ir t.t. Patį komentaro foną taip pat galima formatuoti įvairiais fiziniais formatais. Kad gauti komentaro formatavimo dialogo langą, reikia daryti šitaip: Insert-> Edit Comment, tada su palės kursoriumi paspausti ant vienos iš kampinių rankenų ir Format-> Comment. Tada atsidaro “Format Comment” dialogo langas. Jis yra lygiai toks pat, kaip Text Box, todėl apie jį skaitykite skirsnyje AutoShapes, TextBox.
Svarbu. Pagal nutylėjimą, MS Excel’io opcijose default reikšmė yra uždėta Comment indicator only, tai reiškia, kad į ląstelę įterpus komentarą, ląstelės dešiniajame viršutiniame kampe atsiras raudonas trikampio formos indikatorius. Jei Tools-> Options-> View pakeisime Comment & indicator, tada matysime ir indikatorių ir komentarą (net neužvedus pelės kursoriaus ant ląstelės). Jei pasirinksime None, tada nesimatys nei indikatoriaus, nei komentaro, tokiu atveju pasižiūrėti galima tik pakeitus parametrus arba paspaudus View-> Comment.
Kintamas ląstelės formatas.
MS Excel’is turi galimybę uždėti ląstelei ir kintamą formatą priklausomai nuo ląstelės reikšmės. Geriausiai visa tai galima įliustruoti pavyzdžiu.
Sakykime, kad mes visa savaitę stebime kokio nors objekto temperatūra, kuri svyruoja nuo -10 iki +10. Stebėjimas vyksta nuo pirmadienio iki sekmadienio. Pasidarome tokią lentelę:
A B
1 Pirmadienis -9
2 Antradienis -7
3 Trečiadienis +1
4 Ketvirtadienis -2
5 Penktadienis +8
6 Šeštadienis 0
7 Sekmadienis +1
8 Vidurkis -1,14286*

*Kad gautume vidurkį į ląstelę “b8” įvedame formulę =average(b1:b7).
Dabar mes kiekvieną dieną įrašome kokia buvo temperatūra. Mums reikia, kad ląstelės, kurios temperatūra yra minusinė, fonas nusidažytų mėlynai, o pliusinės – raudonai. Lygiai taip pat ir su vidurkio ląstele.
Pažymime ląstelių bloką (b1:b8) ir einame Format-> Conditional Formatting… Atsidariusiame dialogo lange jūs matysite Condition 1, ten bus pasirinkimo galimybės. Pirmame palikite Cell Value Is, antrame lauke galima pasirinkti sąlyga (jų reikšmės išvardintos žemiau), pasirinkite greater than (daugiau už) trečiame lauke įrašykite reikšmę, šiuo atveju “0”. Tada spaudžiate mygtuką Format… ir nustatote norimą formatą, jei Condition 1 sąlyga yra teisinga. Šiuo atveju mes pasirenkame raudoną fono spalvą. Paskui spaudžiame mygtuką Add>>. Ir nustatome antrąją sąlygą. Čia sąlyga pasirenkame less than (mažiau už) ir formate pasirenkame mėlyną spalvą. Spaudžiame “OK”.
Sąlygų vertimai
between Intervale, čia reikia įrašyti dvi reikšmes, pirmoji (nuo), antroji (iki). Įrašytos reikšmės nepakliūna į intervalą.
not between Išskyrus nurodytą intervalą.
equal to Lygu, atitinka “=”
not equal to Nelygu
greater than Daugiau už, atitinka “>”
lees than Mažiau už, atitinka “<”
greater than or equal to Daugiau arba lygu už, atitinka “>=”
less than or equal to Mažiau arba lygu už, atitinka “<=”
Iš viso galima surašyti tris sąlygas, t.y. gali būti trys Condition lentelės. Condition 1, Condition 2 ir Condition 3. Taigi vienai ląstelei galima pritaikyti iškarto keturis formatus, priklausomai nuo jos reikšmės. Keturis todėl, kad vienas formatas yra Default, jis pasilieka jei yra netenkinamas nei vienas Condition. Mūsų pavyzdyje apie temperatūras toks atvejis yra, kai temperatūra yra “0”, nes “0” nei didesnis už save nei mažesnis. Žinoma, mes galėjome “0” priskirti kokiai nors grupei arba didesnei arba mažesnei. Jei mažesnei – Condition 2 sąlyga reikėjo pasirinkti less than or equal to , jei didesnei – Condition 1 – greater than or equal to.
Terminas Vertimas Terminas Vertimas
A M
absolute absoliutusis module modulis
accounting apskaita macro makrokomanda
accept piimti, pripažinti method metodas
add-in įdėti, papildyti match lyginti
align išdėstymas modify pakeisti
area sritis mode režimas
ascending didėjimo tvarka message pranešimas
assistant asistentas, padėjėjas middle vidurys
automatic automatinis map žemėlapis
autofill automatinis užpildymas manual rankinis
array masyvas, rinkinys margin paraštė
autofilter automatinis filtras major pagrindinis, stambus
autoshape automatinė forma maximum maksimumas
available tinkamas, turimas minimum minimumas
axis ašis minor antraeilis, smulkus
B move perkelti
book knyga mean vidurkis
bottom apačia marker vaizdas
border rėmelis mixed mišrus
blank tuščias multiplication daugyba
between tarp merge sulieti
background fonas more daugiau
bar juosta N
break laužymo linija none joks, nieko
backward atgal new naujas
bring to front perkelti į priekį negation neigiamas
below apačioje now dabar
basic pagrindinis nesting įdėjimas, įtraukimas
C next kitas, tolimesnis
case atvejis number skaičius
code kodas nudge postūmis
comments komentarai nonblank netuščias
customize pritaikyti sau notify pranešti
condition sąlyga O
confirm patvirtinti outline kontūras, schema
current einamasis, dabartinis object objektas
criteria kriterijai operator operacijos ženklas
callout komentaras optional neprivalomas, pasirinktinis
curve kreivė operand operandas
case didž. arba mažosios raidės output išvestis
category kategorija open pradėti, atverti
cell laukelis order eilė, tvarka
column stulpelis over virš, prie, iš naujo
cone kūgis organization chart organizacinė diagrama
chart diagrama oval ovalus, ovalas
comulative sukauptas only tiktai
count skaičiuoti ODBC atvirų duomenų bazių prijungimas
comparison palyginimas outer join išorinis ryšys
clear išvalyti P
cut iškirpti page puslapis
copy kopijuoti point taškas, punktas
center centras, centrinti preview peržiūra
color spalva print spausdinti
D paste įklijuoti
degress laipsniai parenthesis skliaustai
delete pašalinti, ištrinti percent procentas
divide padalyti plot braižyti
dependent priklausomas, pavaldus par nominalas
dimension matavimas payment mokėjimas
dots per inch taškų skaičius colyje ply sluoksnis
draft juodraštis probability tikimybė
data duomenys perspective perspektyva
database duomenų bazė placement vieta
descending mažėjimo tvarka preset iš anksto numatyta schema
E primary pagrindinis
external išorinis properties ypatybės, savybės
error klaida portrait stačias puslapis
exchange keitimasis, mainai previous ankstesnis
exponention laipsnio rodiklis pivot ašis, sukinys
equal lygus pane sritis
edit redaguoti parameter parametras
Excel skaičiuoklės programos vardas prompt kvietimas
effects efektai, poveikiai personal asmeninis
entire ištisas, visas Q
F query užklausa
font šriftas quality kokybė
formula formulė quit išeiti
formatting formatavimas R
fit pritaikyti record užrašyti, įrašas
fill užpildyti run vykdyti
find surasti reservation sąlyga
false klaidingas retrieve atstatyti
financial finansų reenter iš naujo įvesti
function funkcija resume suvestinė
finish baigti refresh atnaujinti
factor faktorius remove panaikinti
floor mažiausia reikšmė replace pakeisti
frequency dažnis retry bandyti iš naujo
foreground priekinis planas rectangle stačiakampis
features požymiai, ypatybės, elementai rotate sukti
footer apatinė puslapio antraštė repeat kartoti
from nuo report ataskaita
full visas, pilnas resolution skiriamoji geba
field laukas reverse atvirkščias
filter filtras, filtruoti right dešinė
form forma random atsitiktinis
flip apversti rate norma
forward pirmyn round apvalinti
freeform laisva forma resolve išspręsti
favorite mėgstamas, populiarus refer to kriptis
G required priklausomas
general bendras, paprastas result rezultatas
guess spėjimas relative santykis
growth augimas redo atkurti
gridlines tinklelis reference koordinatės, nuoroda
gradient gradientas regular paprastas
goal tikslas, uždavinys range blokas
grand total bendroji suma row eilutė
greater daugiau S
H statment sakinys
heading antraštė subroutine paprogramė
height aukštis structure struktūra
horizontal horizontalus single vienas
handle rankenėlė sort rūšiuoti
hyperlink nuoroda shape pritraukti
high aukštas, aukščiausioji (reikšmė) section skyrius
hidden paslėptas source šaltinis
I step žingsnis
italic kursyvas sign ženklas
in kame sample pavyzdys
integer sveikoji reikšmė switch perjungti
inside vidus sheet lapas
insert įterpti T
implicit numanomas type tipas, rinkti
intersection sankirta top viršus
invalid negaliojantis, klaidingas trace žymėti
iteration ciklas, kartojimas true teisingas
if jei trial bandymas
information informacija transparent permatomas
input įvestis to iki
inverse atvirkštinis table lentelė
issue išleidimas than negu
import importuoti, įkelti then tai
item lauko narys template šablonas
in place vietoje transition perdavimas
inner join vidinis ryšys track kelias
interactive dialoginis total visa suma
J tilt pakreipti
justify išlyginti tall aukštas
join prijungti U
K unable nagalimas
key raktas upper viršutinis
keep laikyti, saugoti ungroup išgrupuoti
keywords raktiniai žodžiai unprotect nuimti apsaugą
L unit vienetas
layout planas undo atšaukti
look žiūrėti unhide padaryti matomą
left kairė underlined pabrauktas
link ryšys V
logical loginis vertical vertikalus
legend legenda validation patvirtinimas
lenght ilgis value reikšmė
logarithmic logaritminis variable, vary kintamasis, keistis
line linija visual, visible regimas, matomas
labeler žymeklis W
lighting apšvietimas whole visuma
list sąrašas weight storis
location vieta width plotis
locked užrakintas worksheet darbo lapas
language kalba workbook darbo knyga