Informacinių technologijų panaudojimas anglų kalbos pamokose

Šiame pranešime norėčiau pakalbėti apie kompiuterinių technologijų ir
komunikacijų svarbą ir pasidalinti savo patirtimi ir įdėjomis

Diegiant informacines technologijas mokykloje, pagrindine jų dalimi turi tapti informacinių technologijų naudojimas ne tik anglų kalbos, bet ir įvairių dalykų mokyme(si).

Tarptautiniai tyrimai rodo, jog moderniosios ugdymo priemonės gali pagerinti mokymą ir mokymąsi: informacijos ir komunikacijos technologijos priemonių taikymas ugdymo procese gali tureti reikšmingos teigiamos įtakos moksleivių rezultatams, nuostatoms bei jų bendravimui su mokytojais bei bendraamžiais.
Mokymo ir mokymosi kompiuterines programos palengvina mokytojo darbą, automatizuoja mokymą, mo

o
odernizuoja įprastas mokymo priemones. Pagal tai, kokio pobūdžio mokomajai veiklai skirtos programos, jas galima suskirstyti i demonstravimo, eksperimentavimo, pratybų, kontroliuojančias, savarankiško mokymosi bei mokomuosius žaidimus. Šios visos mokymo programos skirtos mokinių kūrybiškumui, išradingumui skatinti. Pvz., pratybų ir praktikos programos skirtos mokytis tų anglų kalbos sričių, kurioms išmokti reikia nuolatinio kartojimo ir įsiminimo – įsiminti gramatikos taisykles, taip pat įsiminti naujus žodžius. Mokomosios programos skirtos savarankiškam anglų kalbos mokymuisi, bet jas galima puikiai panaudoti ir per anglų kalbos pamokas.

Tačiau daugelyje kompiuterinių programų re
e
ealizuoti tradiciniai ugdymo metodai, todėl negalima teigti, kad šios programos yra veiksmingesnės už tradicines. Tiesa, galima išskirti keletą punktų, kurie tarsi išskiria mokomąsias programas iš tradicinio mokymo:
• Labiau sužadinama mokinio motyvacija,
• Pateikiama naujų stimulų mokytis,
• Duodamas greitas įvertinimas
• Skatinama mokytis ne tiesiogiai mokantis, o ža
a
aidžiant.

Man tai buvo tikras atradimas – sužinojau kaip svarbu, naudinga ir įdomu dirbti panaudojant IT anglų kalbos mokyme –pirmą kartą tai išgirdau ir pamačiau Vilniuje vykusiame seminare “Informacinių technologijų panaudojimas anglų kalbos mokyme”. Čia buvo pristatyta nemažai labai įdomių ir naudingų mokomųjų programų, skirtų anglų kalbos mokymui(si).

Norėčiau paminėti vieną iš jų – “English Plus”, kuri sėkmingai yra naudojama ir mūsų mokykloje. Joje yra pristatomi 9 lygiai: Basic 1-3 , Intermediate 1-3 , Advanced 1-3 ir dar vienas lygis pradedantiems „Let‘s start“. Kiekviename lygyje yra pristatomi skyriai READING, LISTENING, SPEAKING, WRITING, LANGUAGE , VOCABULARY, THE ADVENTURE GAME .

VOCABULARY: kiekvienoje dalyje yra 250-300 naujų žodžių. Jie suskirstyti pagal temas ir atstovauja tos temos knygai.

LANGUAGE: šioje dalyje jūs sužinosite ir išmoksite pagrindines anglų kalbos gramatikos taisykles. Savo žinias galite pasitikrinti darydami gramatinius pr

r
ratimus ir testus. Taip pat gausite ir savo žinių įvertinimą.

READING: čia galite rasti įvairių tekstų įvairiomis temomis. Taip pat galite atlikti įvairius pratimus pagal pateiktus tekstus.

SPEAKING: Šios dalies tikslas yra suteikti jums galimybę tobulinti savo šnekamąją kalbą.

LISTENING: Čia galite pasiklausyti įvairių pokalbių per radiją ir televiziją

WRITING: Šioje dalyje galite tobulinti savo rašymo įgudžius.

THE ADVENTURE GAME: tai puikus būdas pasitikrinti kaip išmokote vieną ar kitą temą. Jūsų užduotis – rasti mieste paslėptą daiktą. Jūs galite bendrauti su šio miesto gyventojais ir pr

r
rašyti jų pagalbos. Taip pat galite pasinaudoti įvairiais informacijos šaltiniais.

Taip pat yra pateikiamos ir kitos naudingos ir įdomios šios mokomosios programos dalys: ROUTES, INTERNET WEBBOARD, HELP, THE TOUR GUIDE, THE DICTIONARY, THE STUDENTS RECORDS, A SPEECH RECOGNITION.

Patiems mažiausiems, pradinėje mokykloje pradėjusiems mokytis anglų kalbos, taip pat yra sukurta nemažai mokomųjų programų, kurių pagalba mažieji moksleiviai mokosi naujų žodžių, dainelių, eilėraščių ir žaidžia. Kaip pavyzdį galėčiau paminėti “Edusoft” išleistą mokomąją žaidimų programą “English+Kids”. Joje mokiniai kartu su veikėju Gama patyria daugybę nuotykių stebuklingoje kalnų šalyje, o kartu mokosi skaičius, spalvų, kūno dalių, rūbų ir kitus pavadinimus, ne vieną dainelę, mokosi paliepti ir paprašyti, susipažįsta su kitais veikėjais, kalbasi su jais, taip praplėsdami savo žodyną. Jei vaikas nesupranta ką toliau daryti, linksma saulutė viską paaiškina lietuviškai.

Be mokomųjų programų, skirtų anglų anglų kalbos mokymui(si), dar norėčiau pakalbėti apie virtualųjį anglų kalbos mokymąsi ir jo privalumus. Internetas keičia visą mūsų pasaulį ir atveria puikias galimybes mokytis anglų kalbos ir ne tik . Taip pat tai šiuolaikinė, efektyvi, lanksti alternatyva tradiciniam mokymuisi klasėse.

Kuo galėtų pasižymėti veiksmingas virtualus anglų kalbos mokymas(is)? Galima būtų išskirti tokias savybes:
• Efektyviai tobulinami moksleivių sugebėjimai, reikalingi sėkmingam anglų kalbos lavinimui,
• Patraukiami mokiniai, žadinamas jų susidomėjimas anglų kalba.
• Mokytojas gali pateikti šviežią ir nuoseklią informaciją, anglų kalbos pamokų medžiagą reguliariai atnaujinti kompiuteriniu tinklu, o moksleiviai gali akimirksniu gauti jam reikalingą informaciją.
• “Training Magazine” paskelbė, kad virtualusis mokymas(is) yra 60% nuoseklesnis nei tradicinis mokymas klasėse.
• Mokiniai gali patys valdyti tempą,pritaikyti medžiagą pagal savo lygį ir sugebėjimus,
• Virtualusis anglų kalbos mokymas(is) mažiau baugina, nes mokymo(si) situacijas galima pakartoti.

Tačiau IT taikymas neturi tapti pagrindiniu tikslu. Anglų kalboje yra nemažai sričių, kurių mokymui reikalinga tradicine mokymo forma. Daugelis mokinių, dėl psichologinių savybių, susiformavusio arba įgimto mokymosi būdo, šią form gali priimti labiausiai.

Naudojant IT anglų kalbos mokyme, plečiasi mokytojo veiklos sritys:
• Mokytojas valdo situaciją,
• Pataria ir konsultuoja,
• Kuria ir ieško mokymosi medžiagos internete.

Anglų kalbos mokytojai gali rasti naujausios metodinės literatūros, įvairių testų,
įvairiai mokomąjai veiklai skirtos medžiagos, o taip pat pabendrauti su kolegomis iš kitų mokyklų, kurti bendrus projektus ir dalyvauti juose su savo moksleiviais.

Norėčiau pristatyti tris pamokas, kurias rekomenduočiau pravesti naudojantis internetu.

Pasaulio šalys ir jų sostinės – pamoka 6 kl.

Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:
– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).
– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.
– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Pamokos planas

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis. Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis. Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.

Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Mokymosi uždaviniai:

Pamokos pabaigoje mokiniai mokės surasti pasaulio žemėlapio tinklalapį internete ir sužinos, kiek ir kokių šalių yra skirtinguose pasaulio žemynuose, galės išvardinti įvairių pasaulio šalių sostines, bus pasiruošę namų darbuose palyginti kitų pasaulio šalių gyventojų skaičių su Lietuva, žinos, kokia yra internete rastų šalių valiuta bei tų šalių kaimynės.

Mokymo metodai:

Darbas grupėse po 3 mokinius. Informacijos internete ieškojimas Rašymo įgūdžių ugdymas. Panašumų ieškojimas. Lyginimas.

Mokomoji veikla:

A Mokiniai suskirstomi į grupes po 3 ir kiekvienai grupei skiriama užduotis surasti vieno žemyno šalių ir jų sostinių pavadinimus. Pvz.:I grupė – Europa, II grupė -Azija, III grupė – Šiaurės Amerika, IV grupė – Pietų Amerika, V grupė – Afrika. A. Skaitymas

Mokiniai duodami nurodymai, kaip naudotis internetu:

1. Susirasti simbolį e, reiškiantį interneto ryšį.

2. Parašyti adresą http://www.mapquest.com/

B. Paieška

Mokiniai, mokytojo padedami ir skaitydami nurodymus, atsiverčia tinklalapį ir ieško informacijos:

1.maps;

2.world atlas;

3.Atskirų žemynų pavadinimai pagal grupes;

4.Žemėlapio apačioje randa ir nusirašo informaciją apie 5 šalių sostines, gyventojų skaičių, kad galėtų lyginti su Lietuva, kalbas, valiutą.

C. Užduočių skyrimas

Mokytojas paaiškina, kad grupių atstovai turės pristatyti:

– kiek šalių grupė rado nurodytame žemyne ir

-pasakyti 5 šalių iš nurodyto žemyno sostinių pavadinimus.

Užsirašyti duomenis apie:

-šalis kaimynes ir

-kiek gyventojų yra tose 5 rastose šalyse, kokia ten valiuta

(namų darbui).

D. Darbas grupėse. Rašymas

Mokiniai užsirašo į sąsiuvinius nurodyto žemyno šalių ir sostinių pavadinimus (angliškai), pasižymi, kiek ten gyvena žmonių ir kokiomis kalbomis ten kalbama.

Po to pasižymi, kokios šalys yra kaimynės.

E. Kalbėjimas

Kiekviena grupė pasako, kokių šalių sostines jie užsirašė iš jiems skirto žemyno bei pristato savo ieškoto žemyno šalis, kartu pasakydami ir jų sostines. Pvz., Švedijos sostinė yra Stokholmas ir t.t.

Kitos grupės tuo metu klausosi ir gali užduoti klausimus, jei nori sužinoti daugiau. Klausimų pavyzdžiai užrašomi ant lentos angliškai:

Kokia yra Jūsų rastos šalies valiuta?

Koks yra nacionalinis arba mėgstamiausias tos šalies žmonių patiekalas?

Ar galima iš Lietuvos į šią šalį nuvykti autobusu?

Ar Tu, Tavo draugai ar šeimos nariai esate buvę toje šalyje?

Į klausimus galima atsakyti vienu žodžiu, tad laiko sugaištama nedaug ir surinktos informacijos pristatymas darosi gyvesnis, artimas vaikų kasdienybei ir jų aplinkai, nenusibosta klausytis sausų faktų.

F. Klausymas ir kalbėjimas

Mokytoja klausinėja, kokiame žemyne yra daugiausia šalių, ar daug kaimynų turi šalys, kokie miestai parenkami būti šalies sostine, kas yra Lietuvos sostinė, kokiose sostinėse yra buvę mokiniai ar jų tėveliai.

Mokiniai nusirašo pavyzdį (angliškai), pagal kurį turės parašyti namų darbą apie ieškoto žemyno 5 šalis ir jų sostines:

Lietuvos sostinė yra Vilnius. Lietuvos valiuta yra litas. Lietuvoje gyvena 3,7 milijono gyventojų. Lietuvos kaimynės yra Latvija, Baltarusija, Lenkija.

G. Įvertinimas

Pamokos tikslai pasiekti išmokius ugdytinius naudotis interneto žemėlapių tinklalapiu, analizuojant pasaulio šalių išsidėstymą žemynuose, skaitant sostinių pavadinimus, užsirašant informaciją į sąsiuvinius, dalijantis rasta informacija su grupės ir klasės draugais, pasakojant kitoms grupėms apie rastą informaciją. Kartu gaunama papildomos informacijos apie kitas šalis. Integruojant geografijos mokomąjį dalyką į anglų kalbos pamoką, ugdomas pasaulio pažinimas ir plečiamas bendras išsilavinimas.

Interneto skelbimai ieškantiems draugų – pamoka 6-7 kl.

Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:
– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).
– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.
– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Pamokos planas

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis.

Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis.

Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.

Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Mokymosi uždaviniai:

Pamokos pabaigoje mokiniai mokės rasti interneto pokalbių svetainę www.anglik.net, prisistatyti interneto tinklalapyje, palyginti kitų vaikų prisistatymus su savaisiais, parašyti laišką ir jį išsiusti.

Mokinių motyvacija:

Visiems vaikams labai labai įdomu rasti bendraamžių, ypač kitose šalyse, norinčių susirašinėti ir pasidalyti mintimis bei problemomis apie gyvenimą, pomėgius. Internetas suteikia galimybę gyvai bendrauti greitai gaunant atsakymą.

Mokymo metodai:

Individualus darbas. Skaitymas. Panašumų ieškojimas. Rašymo įgūdžių ugdymas.

Mokomoji veikla:

A. Skaitymas

Mokytojas ant lentos užrašo interneto pokalbių svetainės adresą ir įėjimo į internetą eigą (angliškai). Mokiniai pasižymi savo sąsiuviniuose, kaip patekti į tinklalapį:

1.Radus simbolį “e”, du kartus paspausti kairįjį pelės mygtuką;

2.Užrašyti interneto tinklalapio adresą http:/www.anglik.net

3. Spausti “Enter”.

B. Paieška ir rašymas

1. Mokiniai pasirenka adresų bazę pagal savo amžių ir lytį “male” (berniukai) ar “female” (mergaitės).

2. Skaitydami apie patinkančios šalies bendraamžių pomėgius, mokiniai ieško tinkamo draugo.

Mokiniai pasirenka jiems patikusį bendraamžį, perskaitę pateiktus duomenis bei informaciją, paspaudžia kairįjį pelės mygtuką, žymekliu susiranda poziciją “write” ir rašo namuose pasiruoštą tekstą apie save.

C. Mokiniai išsiunčia savo tekstą

D. Kalbėjimas ir klausymas

Keletas mokinių perskaito jiems patikusius prisistatymus, rastus interneto tinklalapyje. Kiti mokiniai klausinėja, ką bendraklasiai tikisi sužinoti iš naujų susirašinėjimo draugų .

E. Įvertinimas

Mokiniai savo interneto prisistatymuose “mailfriends “programos pokalbių tinklalapyje sugeba rasti bendraamžių, gyvenančių įvairiose šalyse, adresus, pastebi, kad kai kurie bendraamžiai iš kitų šalių ( pvz., Markas iš Švedijos) nori susirašinėti angliškai, nors daro labai daug klaidų. Tai padeda kai kuriems vaikams, darantiems klaidų, ir dėl to bijantiems ir vengiantiems kalbėti ir rašyti angliškai, nugalėti savo nevisavertiškumo kompleksą. Mokiniai sugeba parašyti apie savo išvaizdą, pomėgius, gyvenamąją vietą ir gali nemažai klausimų. Mokiniai pagal sąsiuviniuose sukauptą informaciją gali patarti ir kitiems, kaip ieškoti susirašinėjimo draugų internete.

Pastaba:
Prieš ruošdamiesi šiai pamokai, paklauskite moksleivių ar jie turi savo pašto dėžutes. Norint gauti atsakymą iš naujojo draugo, reikia parašyti savo elektroninio pašto adresą. Jei dauguma moksleivių jo neturi, rekomenduočiau www.yahoo.com, kur moksleiviai, užpildę anglišką anketą, lengvai atsidarys savo pašto dėžutę.

Kur galima atostogauti? – pamoka 8 kl.

Mokytojas, naudodamas internetą anglų kalbos pamokose, integruoja ir kitus mokomuosius dalykus, individualizuoja mokinių darbą ir mokymą sieja su tarptautiniais ryšiais. Paprastos pamokos metu tai atlikti kur kas sunkiau negu naudojant internetą kompiuterių klasėje:
– organizuojant mokinių darbą poromis, mokiniai internete rasta informacija gali dalytis su kitais, perteikti gautas žinias žodžiu ir įgyti oratorinės patirties kalbėdami klasei (auditorijai).
– darbui internete skiriamas specialus sąsiuvinis, tampantis mokiniui informacijos šaltiniu: čia kaupiami adresai, nuorodos, nurodymai apie paiešką, duomenų bazę. Ši informacija naudinga ne tik jiems patiems, bet ir draugams ar šeimos nariams.
– renkant faktus iš interneto ir apie internetą bei juos klasifikuojant siekiama dirbti lėtai, laipsniškai, sistemingai.

Pamokos planas

Mokinių darbas turi būti labai tiksliai ir gerai organizuotas, nes internete, vis labiau gilinantis į pasirinktą temą, prarandamas laiko jausmas. Mokytojas privalo sekti minutes, kad mokiniai spėtų atlikti visas užduotis.

Mokytojas per 5 minutes turi pristatyti pamoką ir skirti pirmines užduotis.

Informacijai ieškoti ir užsirašyti skiriamos 25 minutės.

Per likusias pamokos 10-15 minučių mokiniai kalba, klauso ir užsirašo namų užduotį.

Mokymosi uždaviniai:

Pamokos pabaigoje mokiniai sugebės kompiuteriu suplanuoti savo atostogas pasirinkdami kelionės maršrutą (net su keliais), pagal kainą ir paslaugas tinkamą viešbutį, susidaryti lankytinų vietų sąrašą, sužinoti lankytinos šalies duomenis apie gyventojų skaičių, vidutinę gyvenimo trukmę, valiutą, teritoriją, įspūdingas vietas.

Mokymo metodai:

Darbas mažose grupėse, informacijos internete ieškojimas, rašymo įgūdžių tobulinimas, kitų mokymas, skaitymas.

Mokomoji veikla:

A.Pasiruošimas

Mokiniai suskirstomi į grupeles po 3. Viena grupelė ieškos informacijos pvz., apie Angliją, kita – apie Airiją, trečia – apie Škotiją, ketvirta – apie Lietuvą. Grupės mokiniai gauna individualias užduotis: vienas dirba su kompiuteriu ir kitą pamoką turės pristatyti paruoštą namų užduotį, antras užrašo informaciją, trečias namuose turės apipavidalinti surinktą medžiagą.

B.Paieška ir rašymas

Mokiniai vykdo mokytojo nurodymus (jie duodami angliškai):

1. Radus simbolį “e”, du kartus paspausti kairįjį pelės klavišą.

2. Parašyti interneto tinklapio adresą http://www.mapquest.com./

3. Pasirinkti žemėlapį iš “maps” grupės “world atlas” pagal žemyną.

4. Žemėlapio apačioje rastą informaciją nusirašyti į sąsiuvinius (kiekviena grupė apie jiems skirtą šalį).

5.Grįžti per “Back” į tinklapio “Mapquest” pradžią ir ieškoti informacijos apie viešbučius “Hotel reservations” grupėje. Nurodytoje šalyje pasirinkti nelabai brangų, bet patogų viešbutį.

6. Vėl grįžti per “Back” į tinklapio pradžią ir atsiversti “Roads” (keliai) tinklalapį bei paanalizuoti, kur būtų įdomu apsilankyti toje šalyje, pasižymint tinkamiausią maršrutą, nuo kokio miesto į kokį verta keliauti.

C. Kalbėjimas ir klausymas

Kiekviena grupė labai trumpai pagal planą pristato informaciją apie jiems paskirtą šalį:

1.Kokiame žemyne ši šalis yra?

2.Kiek joje gyvena žmonių?

3.Kas yra sostinė?

4.Kokiu transportu geriausia ten keliauti?

5.Kokios yra įdomiausios lankytinos vietos?

D. Namų darbas

Mokiniai turės paruošti grupės skrajutę apie jiems paskirtą šalį: pagal internete rastą informaciją trumpai pristatyti tos šalies kultūrą bei geografiją ir patarti, kokiame viešbutyje apsistoti, kokias vietas aplankyti ir kokiais keliais kur keliauti.

E. Įvertinimas

Pamokos tikslai bus pasiekti, jei mokiniai pagal žemynus internete moka susirasti šalių žemėlapius ir žino, kokia informacija suteikiama apie kiekvienos norimos aplankyti šalies geografiją, kultūrą, gyventojus, lankytinas vietas. Jie gali pasirinkti kelių maršrutą, norimą viešbutį ir gali patarti savo pažįstamiems, keliausiantiems į kitas šalis, kaip susiplanuoti kelionę naudojantis internetu.

Mokiniai taip pat pagilina žinias apie jau skaitytas United Kingdom šalis – ir palygina su gimtąją šalimi Lietuva.

Kiekvienas mokytojas, ruošdamasis pamokai, gali rasti daugybę įdomios medžiagos, kuri sudomintų moksleivius. Taip pat moksleiviai labai noriai ieško reikiamos informacijos. Pvz., ruošdamiesi “Helloween” parodai, moksleiviai ieškojo informacijos apie šią šventę, jos tradicijas ir papročius. Jie buvo nustebinti, radę tiek įdomios informacijos: pasakojimus apie šventę, daineles, eilėraščius, pokštus, aprašymus ir piešinėlius kaip sukurti originalių moliūgų-žibintų, siaubo istorijas, kostiumų aprašymus ir netgi receptus, skirtus šiai šventei.

Pateikiu naudingų ir įdomių internetinių svetainių sąrašą:

www.nonstopenglish.com

įvairūs testai www.penquinreaders.com

www.british-counsil.com

www.englishmaze.com

daug žaidybinių situacijų
www.anglik.net

norintiems susirašinėti www.cambridge.org/elt

www.englishclub.com

www.onestopenglish.com

www.mapquest.com.

www.englishlearner.com

www.english-test.net

www.usingenglish.com

www.learnenglishonline.org.uk

www.free-english.com

www.englishtestprep.com

www.Britannica.com

enciklopedija
www.babelfish.altavista.com

nemokamas vertėjas

www.gsn.org

įvairūs projektai mokykloms ir klasėms

Plačiau norėčiau pristatyti šias svetaines:

www.englishclub.com

Šioje svetainėje naudingos medžiagos ras ir mokiniai, ir mokytojai. Pateikiami puslapiai GRAMMAR VOCABULARY QUIZES PRONUNCATION LISTENING SPEAKING READING WRITING GAMES CHAT ROOMS JOKES ARTICLES PENPALS BUSINESS ENGLISH ONLINE TESTS padės kiekvienam rasti reikiamos medžiagos. Mokytojams siūloma LESSONS PLANS TEACHING FORUMS. Viskas šioje svetainėje yra nemokama, be to, kiekvienas šios svetainės lankytojas gali nemokamai užsiregistruoti ir tapti jos nariu. Užsisakę nemokamą MAGAZINE, kiekvieną savaitę savo pašto dėžutėje ras savaitės naujienas su mokymo(si) medžiaga.

www.nonstopenglish.com

Kaip ir ką tik minėtoje svetainėje, taip pat ir šioje yra labai daug naudingos medžiagos, be to ji yra nemokama. Taip pat yra testų, skirtų žodyniniam darbui. Nauji testai yra pridedami kas savaitę.

Taigi, mokiniai gali patys valdyti tempą, pritaikyti medžiagą pagal savo lygį ir sugebėjimus. Toks anglų kalbos mokymasis mažiau baugina, nes duotas situacijas galima pakartoti. Kiekvieno testo gale per kelias sekundes pateikiamas įvertinimas, aiškinamos padarytos klaidos.

Galima pasirinkti ne tik testo lygį, bet ir norimą temą. Pasirinkimas tikrai platus:

English vocabulary topics for students of English:
actions and activities
verbs, what things do, what people do, movements
adjectives
quality, comparatives, superlatives, compound adjectives, modifiers, gradable adjectives
art and entertainment
music, theatre, television, dancing, classic arts, visual arts, performing arts, humour, literature
character and personality
adjectives to describe a person’s character traits and personality
countries and nationalities
languages, geography, nationalities, people
family
births, marriages, deaths, family members, family relationships, ancestors and descendants
foreign words
foreign words and expressions originating from French, Latin, Greek . used in everyday English
law and order
crime and punishment, obeying and breaking the law, rules, trials and court cases
numbers
decimals, ordinals, mathematical expressions, notations
phrasal verbs
verb + preposition phrases (take off, give up)
sport and games
Olympic and non-Olympic games, athletics, ball games, winter-summer sports, free time, recreation
the animal world
domesticated animals, wild animals, animal groups, animal anatomy
the human body
the human body from head to toe, vital organs, human anatomy
the plant world
agriculture, nature, forestry, fruit, vegetables, plant biology
time expressions
expressing and measuring time, time expressions, frequency and regularity
towns and around
parts of town and words for speaking about a place, navigation in the city, the countryside
word formation
prefixes, suffixes, compound verbs, compound nouns, compound adjectives
work
jobs, business, industry, industrial relations, occupations

English grammar exercises:
adjectives
comparative adjectives and superlative adjectives regular and irregular form of adjectives
articles
correct use of articles a/an/the
auxiliary verbs
how and when to use auxiliary verbs (do, did, have, be)
conditional
present, past, future and zero conditionals (I-II-III an 0 conditionals)
countable/uncountable
much/many
future
Future simple, Future continuous, Future perfect simple and continuous
miscellaneous
mixed or indefinable, (common errors in English grammar)
passive voice
passive voice in all present, past, future tenses
past
Past simple, Past continuous, Past perfect simple and continuous
phrasal verbs
verb + preposition phrases (take off, give up)
plurals
irregular and regular plural nouns, (man-men, ox-oxen, fish-fish)
prepositions
prepositions of place and time (at, in, on, after, before, under, by, to, with, without, over, below)
present
Present simple, Present continuous, Present perfect simple and continuous
pronouns
personal pronouns, possessive pronouns – he, his, him
some/any
somebody, anybody, something, anything, somewhere, anywhere (questions and negatives)
spelling
proof reading – spelling and punctuation exercises, words with capitals, punctuation marks,
tenses
Present, Past, Future (mixed)
there is/there are
usage of there is/there are in all present, past and future tenses
verb + preposition
look out
verb+ing and verb+infinitive
GERUND or INFINITIVE? – need to go, like fishing, want to eat, stopped to eat, stopped eating

Business English vocabulary topics:
accounting and finance
common and less common words used in accounting and finance
business idioms
idiomatic expressions, compound words and phrasal verbs used in the world of business
business law
copyrights, ethics, nethics
human resources
personnel management, jobs and carriers, health and safety, recruitment, industrial relations
marketing
pricing, sales, merchandising
stocks, shares and takeovers
mergers, the stock market and everything what is related, financial investments

________________________________________
Homepage

________________________________________
Recommend us

________________________________________
Exercises for beginners

________________________________________
Elementary exercises

________________________________________
Pre-intermediate tests

________________________________________
Lower intermediate tests

________________________________________
Upper intermediate tests

________________________________________
Advanced level exercises

________________________________________
Professional level

________________________________________
Crosswords

________________________________________
Multiple choice exercises

________________________________________
Fill in the gaps exercises

________________________________________
Put in the words

________________________________________
Grammar exercises

________________________________________
Vocabulary building

________________________________________
Business English tests

________________________________________
Vocabulary building game

Printable exercises Vocabulary building game

Make online exercises for your students – Virtual Classes

www.englishmaze.com

Ši svetainė taip pat yra skirta ir mokytojams, ir besimokantiems anglų kalbą ar norintiems ją išmokti. Kiekvienas gali pasirinkti pratimus pagal lygį. Čia yra pateikiami 6 lygiai, o temai BUSSINESS ENGLISH skirti 3 lygiai. Vienas minusas – iš 6 pateiktų žaidybinių situacijų kiekviename lygyje yra tik po vieną nemokamą.

Pvz., temoje CHRISTMAS SHOPPING pateikiami 5 veikėjai(4 žmonės ir šuo), aprašomi jų pomėgiai, išvaizda, nemėgstami dalykai, vėliau pateikiami pratimai-situacijos ir prašoma kiekvienam veikėjui išrinkti dovaną. Po šios užduoties moksleiviai gauna dar kelias, kuriose tikrinama kaip įsisavinta medžiaga. Visos užduotys turi žaidybinių elemėntų, todės jas nenuobodu atlikti, gaunamas įvertinimas, paaiškinamos klaidos.

Temoje TV SHOW moksleiviai dalyvauja TV show-viktorinoje ir šmaikštaus vedėjo padedami, atsakinėja į klausimus, kurie liečia ne tik anglų kalbą, bet ir kitus mokomuosius dalykus.. Už gautus taškus pasirenka dovaną. Po šios užduoties moksleiviai daro dar kelias, kuriose tikrinama kaip įsisavinta medžiaga. Viso užduotys turi žaidybinių elemėntų, todės jas įdomu atlikti, gaunamas įvertinimas, paaiškinamos klaidos.

Prie šių temų pateikti metodiniai patarimai ir pamokpos planas.

Mokiniai jiems skirtuose puslapiuose randa ACCENT ROOM BOOK ROOM CHAT ROOM DISCUSSION ROOM E-PALS ROOM GRAMMAR ROOM MISTAKES ROOM SPEAKING ROOM LISTENING ROOM VOCABULARY ROOM SPELLING ROOM

Mokytojai jiems skirtuose puslapiuose gali pasinaudoti DETAIL LESSONS PLANS BOOKSTORE FOR TEACHER CHAT/FORUMS/DISCUSSION DYNAMIC SELECTION OF EDUCATIONAL LINKS AND PRODUCTS

Baigdama šį pranešimą, norėčiau paskatinti mokytojus savo pamokose naudoti anglų kalbos mokomąsias programas, o taip pat nepamiršti ir virtualiojo anglų kalbos mokymo ir jo privalumų. Taip atveriamos efektyvios, šiuolaikinės galimybės, paįvairinamos tradicinės pamokos, moksleiviai skatinami domėtis naujovėmis. Mokytojai randa naujausios metodinės medžiagos, pateikiama didelė pasiūla pratimų, testų, galimi įvairūs tarpmokykliniai ir tarpklasiniai projektai , pasidalinimas patirtimi su kitais mokytojais.

NAUDOTOS LITERATŪROS SĄRAŠAS

Aktyvaus mokymo metodai. Mokytojo knyga.- Vilnius, “Garnelis”, 1999.

Ted Pedersen, Francis Moss. Internetas vaikams.- Presvika, 1999.

Internetas 12. – “Egmont Lietuva”, 1999.

‘Man and Technology’ Alma littera, Vilnius, 1997
The material of www sites
www.englishmaze.com www.anglik.net
www.englishclub.com www.Britannica.com
www.gsn.org www.nonstopenglish.com
‘In Other Words – Being Yourself in Another Language’ Bred Absetz, 1999
‘Active Listening: An Effective Strategy in Language Learning’ Ruth Wajnryb , Creative Classroom Activities, 1989 – 1993
Nils Magnar Grendstad ” Mokytis – tai atrasti”, Vilnius, 1996