EKSTREMALIŲ ĮVYKIŲ KRITERIJAI

PRAKTINIS DARBAS № 9

TEMA: EKSTREMALŲ ĮVYKIŲ KRITERIJAIDARBO TIKSLAS: susipažinti su ekstremalių įvykių kriterijais, mokėtijuos skirti pagal rūšis.UŽDUOTIS: 1. Išstudijuoti sąvokos „ekstremalus įvykis“, „ekstremalus kriterijus“, žinoti jų esmę. 2. Išvardinti galimas ekstremalias situacijas Lietuvoje ir jų priežastis. 3. Suskirstyti ekstremalius kriterijus pagal rūšis į gamtinius, techninius, ekologinius ir socialinius, vadovaujantis Civilinės saugos įstatymu. Užpildyti lentelę.

ATASKAITA:1. Ekstremalus įvykis – nustatytus kriterijus pasiekęs ar viršijęs gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio pobūdžio įvykis, keliantis pavojų žmonėms, jų fiziologinėms ar socialinėms gyvenimo sąlygoms, turtui, ūkiui ir aplinkai.Ekstremalaus įvykio kriterijai- stebėjimais ir skaičiavimais nustatyti arba tarptautinėje praktikoje naudojami fizikiniai, cheminiai ar geografiniai įvykio mastą ir padarinius apibūdinantys dydžiai, kuriuos pasiekęs ar viršijęs įvykis laikomas ekstremaliu. Ekstremalaus įvykio kriterijus nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

2. Lietuvoje ekstremalias situacijas gali sukelti: 1. Avarija Ignalinos atominėje elektrinėje; 2. Avarijos kaimyninių valstybių atominėse jėgainėse; 3. Branduoliniai sprogimai; 4. Avarijos transporte, legaliai ar nelegaliai pervežant radioaktyviąsias medžiagas; 5. Avarijos objektuose, naudojančiuose radioaktyviąsias medžiagas; 6. Nukritus skraidymo aparatams su branduoliniais įtaisais. 7. Avarijos įmonėse, sandėliuose arba kituose statiniuose, kuriuose nuolat arba laikinai gaminama, perdirbama, laikoma, perkraunama, naudojama, sandėliuojama arba neutralizuojama viena arba kelios pavojingosios medžiagos ar jų atliekos, kurių kiekis yra didesnis už nustatytą šios medžiagos ribinį kiekį; 8. Pavojingų ir ypač pavojingų užkrečiamų ligų atvejai, epizootijos ir kitos galimos ekstremalios situacijos; 9. Avarijos geležinkeliuose, automobilių keliuose, oro ir jūrų transporte; 10. Avarijos magistraliniame dujotiekyje ir naftotiekyje; 11. Gaisrai ir sprogimai įmonėse; 12. Gaisrai miškų masyvuose ir durpynuose; 13. Stichiniai arba katastrofiniai reiškiniai: stiprus vėjas, smarkus lietus, snygis, didelė pūga, smarki lijundra, apšalas, smarkus speigas, tirštas rūkas; 14. Hidrologiniai reiškiniai: pralaužtos dambos; apsemtos žemesnės miestų, gyvenviečių, žemės ūkio kultūrų pasėlių teritorijos, automobilių keliai arba kiti transporto objektai.

3. Ekstremalaus įvykio pavadinimas Ekstremalaus įvykio apibūdinimas Kriterijai (apibūdinimas taip pat matavimo vienetais)GAMTINĖS KILMĖSPavojingi geologiniai reiškiniai:žemės drebėjimai, požiminiai smūgiai. Nustatytas intensivumas pagal tarpatautinę esminę skalę MSK-64:Vilnuoje ir kitose Lietuvos miestuoseKitose miestuoseSunkiai nukentėjo arba žuvo

Balai>5

Balai>7Žmogus>10Pavojingi meterologiniai reiškiniai: stichiniai Vejas (škvalas, vesulas)Smarkus lietus – kritulių kiekisStambi krūša – ledėkų skersmuoSmarkus sniegisSmarki pūga- vejo greitis Smarki vejundra- apšalos storis ant standartinio vejundro stogo laidųPikledis- sutrinka normalus funkcionavimas ir gyvenimo ritmas:Vilnuoje ir kitose Lietuvos miestuoseReiškinio išplitimo teritorija. Greitis 30-35m/smm, per 12 val. Ir mažiau50-80mm>20

per 12 val. 20-30sm.15 m/s per 12 val.>20mm

>4val. Apskritis >1 Gamtiniai miškų ir durpinų, javų gaisrai. Ypač didelis gaisrų pavojus – prognozuojamas gaisringumas: palankios sąlygos kilti gaisrams.Ypač palankios sąlygos kilti gaisrams. Tikimybė 30-60%Gaisringumo klasė-IV

Tikimybė 61-100%Gaisringumo klasė-VTECHNINĖS KILMĖSTransporto incedentai:incidentai geležinkelyje Traukinių susidurimas tarpusavyjeSutrikęs traukinių eismas Taip/ne

Val.>8Kelių transporto avarijos ar incidentai kelyje Nutruksto eismas arba atsitinka kitos įvykis, aki uždaromi arba užblokuojami valstybinės reikšmės keliai:MagistraliaiKraštorajoniniai

Val.>2Val.>4Val.>8EKOLOGINĖS KILMĖSAtmosferos užteršimas Tyrimais įvertinami kriterijai:Vienos ar kelių pavojingų cheminių medžiagų koncentracija ore viršija didžiausią leistinę normą. 10-49 kartusRadioaktyvioji tarša Signalinis sligis-nustatyta “gama” dozės galia aplinkoje mSv/h>0,3SOCIALINĖS KILMĖSDideli nevaldoma spustis, pagromai.Staigus ir nevaldomas rengenio pletimasis už ją teritorijos numatytos rybų.Lokalus incedento perauginimas į nesinkcianuotus veiksmus. Trukdomas laisvas eismas.Uždaromi arba užblokuojami keliai. TrukdomasUždaromiMasiniai renginiai, nevaldomas riaušės laisvo atemimo vietuose ar pan. Materialiniai nuostoliai.

Sunkiai nukentėjo (arba žuvo) Tūkst. Lt >25Žmogus >1KITOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR ĮVYKIAIRadiniai Pavojingi įtaisai, ginklai, indai su pavojingomis chem.. medž.Radioaktivios ir kitos medžiagos bei įranginiai galintis kelti pavoju žmonėms ir turtui. Rasti