Varikliu diagnostika

TURINYS

ĮVADAS..............................3
1. VARIKLIO DIAGNOSTIKOS TESTAI....................4
1.1 Galios indėlio ( Power contribution ) testas..................4
1.2 Galios balansas ( Power balance) testas ..........................5
Literatūra..............................7

ĮVADAS

Variklių išbandymų metodai

Šiuolaikinių automobilių remontas ir aptarnavimas nuolatos mažėja dėl elektroninių sistemų panaudojimo, užtikrinant parodymų stabilumą. Bet vis dėl to susidėvėjimas, užterštumas ir korozija turi įtaką variklio darbui ir pačioms elektroninėms sistemoms, o taip pat laikui bėgant kinta nustatyti automobilio parametrai. Dėl šių priežasčių reikalinga greita ir patikima gedimų diagnostika betkurioje techninio aptarnavimo stotyje

Variklio diagnostika

Į bandomasias kompiuterinio valdymo programas, naudojamas automobilio techninio aptarnavimo stotyse, įeina:
Variklio galingumo parametrų palyginimas, prie kiekvieno ci ilindro uždegimo grandinės masės uždarymo arba prie jų darbo suderinimo analizės esant skirtingiems alkūninio veleno sukimosi dažnems.;
Darbinio mišinio cilindre maišymosi savybių nustatymas ( pagal sudėtį) kiekviename cilindre atiduotų dujų angliavandenilių matavimo būdu;
Cilindro kompresijos reikšmių palyginimas pagal starterio tėkmę;
Pirmos ir antros uždegimo sistemos grandinių įtampos analizė.

1.Variklio diagnostikos testai

Daugelis automobilių specialistų domisi apie pagrindinius diagnostikos testus. Klausimai dažniausiai susiję su galios indėlio ( Power contribution) ir galios balanco ( Power balance) testais. Šie testai vienas nuo kito niekuo nesiskiria, tačiau galios indėlio testas atliekamas automobiliuose, ku urie turi tiesioginę uždegimo sistemą, o galios balanso testas atliekamas norint diagnozuoti automobilius, turinčius taip vadinamą klasikinę arba skirstytuvinę uždegimo sistemą. Galios indėlio testą galima taip pat sėkmingai panaudoti diagnozuojant automobilius, turinčius skirstytuvinę uždegimo sistemą.

1.1 Galios indėlio ( Power contribution) testas

Šiame teste ma

atuojamas kiekvieno cilindro galios indėlis į bendrą variklio galingumą, nenaudojant kibirkšties blokavimo.Norint atlikti šį testą, diagnostinė sistema privalo turėti specialiai tam testui skirtą srovės gnybtą.
Testui atlikti būtinas pastovus uždegimo momentas, nuolatinis oro ir kuro tiekimas, taip pat nuolatinė variklio apkrova, kad galima būyų palyginti atskirus cilindrus. Nuolatinę apkrovą varikliui galima suteikti įjungiant elektros įrenginius- ventiliatorių ( dideliu greičiu), tolimas žibintų šviesas ir pan. Leiskite varikliui dirbti laisva eiga. Tačiau, jei laisva eiga nestabili, naudokite sklendės laikiklį, kad padidintumėte sūkius iki 1200 aps/min. Esant mažiems sūkiams, gaunami patikimesni rezultatai, jei variklis veikia stabiliai. Taip pat gali būti naudinga šiam testui atjungti grįžtamąjį ryšį per deguonies daviklį.
Diagramoje parodyta, kokią įtaką sūkiams turi cilindrų galios skirtumas variklio darbo takto metu.Mažą galią turinčio cilindro galios skirtumo parametro reikšmė bu us neigiama. Tolygiai veikiančiuose varikliuose galios skirtumas neviršija 5. Neveikiančiam cilindrui šis parametras paprastai būna didesnis nei –15.
Nepakankamai galios cilindrai dažniausiai turi dėl susidėvėjusių arba trūkusių stūmoklių žiedų, vožtuvų ir vožtuvų spyruoklių, pažeistos galvutės tarpinės, vakuumo sistemos nesandarumų, netinkamo kuro mišinio, žvakių ,laidų ir EGR gedimų. Jei cilindrų galios testas rodo padidėjusius variklio sūkius, taip gali būti dėl sukeistų vietomis aukštos įtampos laidų, atviro įsiurbimo vožtuvo, nesandarios EGR sistemos arba tai gali būti variklio valdymo kompiuterio sukeltas defektas.
Kad įgytumėte patirties, tikrindami ge
erai veikiantį variklį, atjunkite kibirkštį viename cilindre, tuomet pamatysite neveikiančio cilindro efektą. Paramtrai nuskaitomi pagal sūkius kiekvieno cilindro darbo takto metu ir reguojami, kad daugumai variklių parametrų reikšmės būtų panašios. Atskirų cilindrų parametrų reikšmės turi būti kuo vienodesnės. Aštuonių ir daugiau cilindrų varikliams silpnas cilindras gali būti nurodytas vėlesnėje pozicijoje nei iš tiesų yra. Pavyzdžiui, jei blogai veikia cilindras Nr 4, tai jis bus nurodytas kaip cilindras Nr 5. Varikliams su įpač sunkiais smagračiais blogai veikiančio cilindro efektas gali pasiskirstyti dviem ar net trims gretimiems cilindrams. Varikliams, kurių uždegimo tvarka netolygi, cilindrų galios skirtumas bus didelis, nors jie veikia normaliai.

1.2 Galios balansas ( Power balance) testas

Varikliuose su skirstytuvine uždegimo sistema galios balancą arba kiekvieno cilindro galios indėlį kitų cilindrų adžvilgiu galima nustatyti išjungiant po vieną žvakę ir matuojant variklio sūkių pokytį. Automatiniame rėžime diagnostinis analizatorius nuosekliai blokuoja kibirkštį kiekviename cilindre ir parodo bei išsaugo kiekvieną cilindrą, atitinkantį pradinį ir baigiamajį variklio apsisukimų skaičių.

Kuo daugiau sumažėja variklio sūkiai, tuo didesnis buvo atjungto cilindro galios indėlis.Jei visų cilindrų galios indėlis vienodas, sūkių sumažėjimas bus vienodas visiems cilindrams. Jei kuriam nors cilindrui atitinkantis sūkių sumažėjimas yra tik 1/3 vidutinius kitus cilindrus atitinkančio sūkių sumažėjimo, tokį cilindrą reikia toliau tikrinti kitais testais arba pamatuoti to cilindro kompresiją mechaniniu kompresometru.

Atliekant te

estą, būtinas pastovus uždegimo momentas, fiksuotas oro/kuro tiekimas ir nuolatinė variklio apkrova, kad galėtumėte palyginti atskirus cilindrus. Stabili variklio apkrova gali pagerinti testo rezultatus.Ypatingą dėmesį reikia atkreipti į tai, kad nebūtų įjungtos tokios apkrovos, kurios gali išsijungti testo metu, pavyzdžiui, oro kondicionieriaus kompresoriaus arba radiatoriaus vintiliatoriaus variklis.Priversdami variklį veikti didesniais sūkiais, nei reguliuojama laisva eiga, sumažinsite laisvos eigos kompensatorių įtaką ir nustatysite variklį tolygesniam darbo rėžimui.Testui tinkamos variklio apsisukimų reikšmės nuo 1000 iki 2500 aps./min. Pasiklausykite, kaip dirba variklis, kai blokuojama kibirkštis. Aiškus sūkių sumažėjimas rodo gerą cilindro darbą.

Jei variklis yra be kompiuterizuotos valdymo sistemos, tai uždegimo kampas, kuro mišinys ir laisva eiga laiko atžvilgiu nekinta. Tačiau aktyvinėse valdymo sistemose galima atjungti grįžtamajį ryšį, kad uždegimo momentas ir kuro mišinys taptų pastovūs, tuomet testo metu variklio apsisukimų pokyčiai nebus minimalūs, o rezultatai taps patikimesni.

Nepakankama cilindrų galia dažniausiai būna dėl žvakių ir laidų, stūmoklio žiedų, vožtuvų ir vožtuvų spyruoklių gedimų, vakuumo sistemų nesandarumo, netinkamo kuro mišinio, galvutės tarpinės nesandarumo ir EGR sistemos gedimų. Jei cilindrų testas rodo padidėjantį apsisukimų skaičių, taip gali atsitikti dėl sukeistų vietomis aukštos įtampos laidų, atviro įsiurbimo vožtuvo, nesandarios EGR sistemos arba tai gali būti variklio valdymo kompiuterio defektas.

Atlikę testą, kruopščiai prijunkite ankščiau atjungtus elementus.Testo metu gali išsiderinti kodai kompiuterių at
tmintyje, tačiau jie paprastai išsitrina patys po 50- 100 užvedimų.

LITERATŪRA

1. Keturi ratai
2. Automobilio žinynas Bosch

Leave a Comment