Transporto efektyvumas. Praktikos ataskaita.

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS VERSLO KOLEGIJA

____________________________________PRAKTIKOS ATASKAITA

/mokomosios, profesinės veiklos/

Institucijos praktikos vadovas________________

 

Klaipėda, 2009m.

TURINYS

ĮVADAS 3

1. UAB „SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS” veiklos organizavimas 4

1.1. Įmonės pristatymas 4

1.2. Įmonės struktūra, valdymas ir gamybos organizavimas 6

1.3. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta 8

1.4. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai vežimų elementai 10

1.5. Operatyvinis vežimų planavimas 12

IŠVADOS 13

LITERATŪROS SĄRAŠAS 14

ĮVADAS

Transportas – viena iš pagrindinių šalies ūkio sferų. Šiuolaikinės ekonomikos vystymasis glaudžiai susietas su tobulu transporto darbu. Nuo transporto darbo patikimumo priklauso pramonės, statybos, žemės ūkio ir aptarnavimo sferos įmonių darbas, žmonių nuotaika ir darbingumas. Kokybiškų ir laiku atliktų pervežimų paklausos tenkinimo problema yra ne tik transporto, bet ir socialinė, lemianti ne tik žmonių nusistatymą teikiamų transporto paslaugų kokybei, bet ir procesų, vykstančių šalyje, visumai.

Didėjant pervežimų apimčiai, esant didėjantiems reikalavimams transporto aptarnavimo kokybei, reikia nuolat tobulinti transporto veiklą, didinti jo naudojimo efektyvumą. Šalies ekonomikos darnus vystymasis reikalauja iš transporto sferos darbuotojų padidinto dėmesio sprendžiant pervežimų organizavimo ir valdymo problemas. Sprendžiant šiuos uždavinius iškyla planavimo tikslumo didinimo būtinumas, analizė ir darbo vertinimas kaip stambių transporto sistemų, taip ir pavienių transporto priemonių. Tik tikslių skaičiavimų pagrindu galimas krovinių pervežimų racionalių variantų parinkimas įvertinant resursų taupymą. Tikslus ir tuo pačiu ekonominis sprendimas garantuoja transporto įmonei tolimesnį vystymąsi ir stabilų pelną.

Ženkliai išaugus šalyje kelių transporto įmonių, teikiančių krovinių pervežimo paslaugas, skaičiui, padidėjo konkurencija. Ne visos įmonės buvo pajėgios išsilaikyti, konkuruoti ne tik su Lietuvos, bet ir su užsienio krovinių vežėjais kelių transporto priemonėmis. O išlikusios kasdien susiduria su daugybę kliūčių, kad jų išvengti įmonė privalo dėti didžiules pastangas: plėstis, išlaikyti esamus ir pritraukti naujus vartotojus, dairytis ir užkariauti naujas rinkas, ieškoti naujų transporto paslaugos krypčių ir kitų plėtros galimybių.

1. UAB „SAULIAUS TRANSPORTO SISTEMOS” veiklos organizavimas

1.1. Įmonės pristatymas

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ įkurta 1989 m. Šilutėje. Tai transporto paslaugas (krovinių pervežimai kelių transporto priemonėmis) teikianti įmonė. Įmonė priklauso Lietuvos nacionalinei vežėjų asociacijai „Linava”. Ši Asociacija gina savo narių teises bei interesus, atstovauja jiems Lietuvos, užsienio ir tarptautinėse institucijose, kurių veikla yra susijusi su kelių transportu. Teikia pasiūlymus, susijusius su transporto verslo vystymu, valstybinėms institucijoms, skatina vežėjų profesinį ruošimą, kvalifikacijos kėlimą, teikia apie Lietuvos vežėjus ir jų vykdomą veiklą bei patiems vežėjams naudingą ir aktualią informaciją (pvz.: kuro kainas, eismo apribojimus, už viršytą svorį bei matmenis, kelių ir kitus mokesčius, muitinės formalumus) atstovauja parodose, konferencijose, leidžia leidinius.

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ taip pat yra ir pramonės amatų rūmų nariai.

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai bei aktai, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas bei įstatai. Įmonė turi juridinio asmens teises ir jos įstatinis kapitalas padalintas į akcijas.

Šiuo metu UAB „Sauliaus transporto sistemos“ iš viso dirba 80 darbuotojų:

7 – administracijos darbuotojų (direktorius, direktoriaus pavaduotojas, administratorė, vyr. finansininkas, 2 transporto vadybininkai),

13 – užsiimančių sunkvežimių ir puspriekabių remontu bei kitų pareigybių darbuotojų (šaltkalviai, mechanikai, sargai, valytoja).

60 – vairuotojų.

80 % visų darbuotojų skaičiaus sudaro vairuotojai. Jų skaičius auga priklausomai nuo įsigyjamų transporto priemonių (paslaugoms teikti) skaičiaus tam tikrais metais. Dauguma administracijos bei kitų darbuotojų daug metų dirba įmonėje, turi darbo patirtį, yra savo srities specialistai.

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ vadovai reikalauja, kad įmonėje dirbtų tik aukštos kvalifikacijos specialistai, baigę atitinkamus mokslus (netaikoma vairuotojams ir pagalbiniams darbuotojams). Rūpinasi jų tobulėjimu: vadybininkai, finansininkas mokosi įvairiuose kvalifikacijos kėlimo kursuose. Transporto vadybininkai turi galimybę susipažinti su logistikos darbu užsienio transporto paslaugų kompanijose, nes tik kompetentingi vadybininkai gali užtikrinti efektyvų įmonės paslaugų valdymą, įmonės konkurencingumą ar dominavimą transporto paslaugų rinkoje.

Bendrovės transporto parkas:

UAB “Sauliaus transporto sistemos” įmonės transporto parką sudaro 50 vilkikų ir 55 puspriekabės. Dauguma vilkikų ir puspriekabių yra pagaminti 1997-2003 m., todėl priskiriami “Žalesnių ir saugių” transporto priemonių grupei. Gabenamų krovinių saugumą užtikrina CMR draudimas. Visi vairuotojai yra aprūpinti mobiliaisiais telefonais, todėl klientas bet kuriuo metu gali gauti tikslią informaciją apie krovinio buvimo vietą.

1.2. Įmonės struktūra ir valdymas

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ direktorius valdo įmonę, jos paslaugų veiklą, vadovauja personalui. Įmonės administratorė yra direktoriaus padėjėja, atsakinga už įmonės įstaigos administravimą, raštvedybą, klientų ir jų skambučių priėmimą. Vyr. finansininkas tvarko visą įmonės finansinę apskaitą. Tačiau didžiausia atsakomybė už įmonės veiklos pelningumą, efektyvumą gula ant transporto vadybininkų – ekspeditorių pečių. Jie reguliuoja įmonės transporto maršrutus, krovinių gabenimus. Vadybininkai – ekspeditoriai privalo pasirūpinti, kad įmonės transportas nestovėtų be darbo, kad krovinys visada laiku ir saugiai pasiektų užsakovą, kad klientas būtų tinkamai informuotas, paslaugiai aptarnautas ir pan. Vadybininkų kompetencijoje – visi UAB „Sauliaus transporto sistemos“ vairuotojai, kurių veiksmai kontroliuojami: suteikiant visą reikalingą informaciją, bei neakivaizdžiai lydint kartu su vairuotoju krovinį iki iškrovimo punkto. UAB „Sauliaus transporto sistemos“ organizacinė valdymo struktūra pateikta 1 paveiksle.

1 pav. UAB „Sauliaus transporto sistemos“ organizacinė valdymo struktūra

Šaltinis: UAB „Sauliaus transporto sistemos“ 2008 m. duomenys

Visiems darbuotojams yra nustatytos mėnesinės algos, o vairuotojams, dar papildomai yra mokami ir komandiruotpinigiai. Jų dydį mūsų šalyje yra nustačiusi Lietuvos Respublikos Finansų ministerija.

1.3. Įmonės vežamų krovinių kiekis, apyvarta

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ – nedidelės apimties krovinių vežėjų įmonė, kuriai yra sunkiau įsitvirtinti ir veikti transporto paslaugų rinkoje. Nepaisant visko, būna ir sėkmingesnis laikas, bet pasitaiko ir nuostolingų pervežimų UAB „Sauliaus transporto sistemos“ pervežamų krovinių apimtys bei apyvarta labiausiai priklauso nuo iš užsakovų gaunamų užsakymų. Taipogi užsakymų skaičius gali priklausyti ir nuo sezono. Pavyzdžiui, daugiausiai krovinių vežama liepos – gruodžio mėn., o mažiausiai sausio – kovo mėn.. Kitais mėnesiais užsakymų būna mažiau, tai dažniausiai įtakoja pošventinis (Kalėdų ir Naujųjų metų) laikotarpis, kai įmonės partneriai nedirba ir dėl to neužsako pervežti krovinių. Taip pat ir paskutinis vasaros mėnuo – įmonės partnerių vasaros atostogų metas. Šiuo laikotarpiu ypač pasunkėja vadybininkų darbas, kurie turi pasirūpinti, kad transportas nestovėtų be darbo. O krovinius įmonės transportui rasti ganėtinai sunku.

2 pav. UAB „Sauliaus transporto sistemos“ 2004 – 2007 m. krovinių vežimų apimtys (t)

 

3 pav. UAB „Sauliaus transporto sistemos“ krovinių apyvarta 2004 – 2007 m. (tūkst./km)

Iš 2 – 3 paveikslų matyti, kad 2005 m. – 2 kartus padidėjo krovinių vežimų apimtys bei krovinių apyvarta ir tai, matyt, lėmė didesnis atliktų užsakymų skaičius naujai įsigytomis per šį laikotarpį transporto priemonėmis bei racionalus jų panaudojimas.2006 – 2007 m. – didėjo nežymiai, nes tuo laikotarpiu UAB „Sauliaus transporto sistemos“ naujų transporto priemonių nepirko.

1.4. Įmonėje galiojanti krovinių vežimo sistema, pagrindiniai vežimų elementai

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ savo turimu transportu priima užsakymus krovinių pristatymui iš vienos vietos į kitą. Todėl įmonės transportas – yra pagrindinis darbo įrankis, be kurio negalėtų būti įvykdyta nė viena įmonės paslauga. Krovinių pervežimus įmonė atlieka tik kelių transporto priemonėmis. Įmonės paslauga prasideda nuo krovinio (kliento, norinčio tą krovinį gabenti) paieškos įmonės transportui. Tuo paprastai užsiima transporto vadybininkai. Yra suderinamas maršrutas, pakrovimo bei iškrovimo vietos, muitinės punktai, datos ir krovinys patikimas paslaugos teikėjui. Toliau jau paslaugos teikėjo atsakomybė: saugiai, laiku pristatyti krovinį į sutartą vietą.

Krovinio vežimui tarp vežėjo ir užsakovo yra sudaroma sutartis – užsakymas, kurioje nurodoma krovinio pakrovimo ir iškrovimo vieta bei laikas, kiek ir koks vežamas krovinys, kur vykdoma muitinės kontrolė eksporto ir importo įforminimui. Sutartyje – užsakyme įrašoma krovinio vežimo kaina, kokiu būdu ir per kiek laiko bus sumokėta. Krovinio vežimo sutartis – užsakymas vežėjui atsiunčiamas faksu arba elektroniniu paštu, įrašomas vilkiko ir puspriekabės/autovežio valstybiniai numeriai bei vairuotojo vardas ir pavardė, tuomet sutartis patvirtinama vežėjo bei užsakovo antspaudais ir parašais.

Vadybininkų pareiga – pasirūpinti, kad sutartu laiku, sutartoje pakrovimo vietoje būtų įmonės vairuotojas su transporto priemone, visiškai paruošta krauti. Pakrovimo laikas priklauso nuo kraunamo krovinio ir krovėjų, t.y. jei kraunama rankomis – užtrunka ilgiau, jei dirbama autokrautuvais – trumpiau. Tada pakrautas automobilis laukia muitininko apžiūros ir kelionės dokumentų tvarkymo. Jei viskas atitinka pagal kelionės dokumentus (TIR Carnet, CMR važtaraštį), tada muitininkas sudeda atitinkamus antspaudus ir UAB „Sauliaus transporto sistemos“ automobilis su kroviniu vyksta pas gavėją, į išsikrovimo vietą. Tiek krovinio pakrovime, tiek ir muitinime įmonės vairuotojas privalo dalyvauti, kaip atsakingas už krovinį asmuo. Užpildyti krovinio dokumentai atitenka vairuotojui. Pagal užsakyme sutartą laiką vairuotojas atvykęs į išsikrovimo vietą, dokumentus perduoda atsakingam asmeniui, kuris pasirūpina, kad krovinys būtų apžiūrėtas, priimtas ir laiku iškrautas. O įmonės vairuotojui atiduodamos CMR važtaraščio antrasis lapas, su gavėjo parašu, spaudu, patvirtinančio, kad krovinys gautas ir gavimo data.

Esant nesklandumams, kada krovinys atvežamas apgadintas ar pastebima trūkumų, yra surašomas aktas tarp krovinio vežusio vairuotojo ir gavėjo (krovinio priėmėjo). Akte surašomos pretenzijos, išvardijami esami trūkumai ir pasirašoma abiejų pusių. Esant galimybei apgadintas krovinys – fotografuojamas. Grįžęs vairuotojas rašo pasiaiškinimą, kuriame išdėsto savo versiją dėl trūkumų, apgadinimų ar kt. Po to įmonės vadybininkai pateikia savo nuomonę šiuo klausimu ir vadovas sprendžia dėl kieno kaltės įvyko krovinio apgadinimas ar trūkumas. Jei tai įmonės vairuotojo kaltė, įmonė atlygina gavėjui nuostolius pagal pateiktą sąskaitą faktūrą, remiantis aktu. O vairuotojui skiriama bauda arba išskaičiuojami nuostoliai iš jo atlyginimui, priklausomai nuo jo kaltės įrodymo.

1.5. Operatyvinis vežimų planavimas

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ atlieka tarptautinius krovinių vežimus kelių transportu – tai krovinių pervežimai kelių transporto priemonėmis, kertant valstybės sieną. Šiuos vežimus gali atlikti vežėjai, kurie turi Valstybinės kelių transporto inspekcijos išduotas licencijas vykdyti tarptautinius krovinių vežimus keliu transportu.

Pagrindinė įmonės krovinių gabenimo maršrutai: Lietuva – Švedija, Norvegija – Lietuva. Kroviniai gabenami į pačius atokiausius Norvegijos kraštus – Trondheimo, Olesundo, Bergeno sritis. Žiemos metu automobiliai naudoja specialią įrangą važiuoti kalnuotomis vietovėmis. Per mėnesį UAB „Sauliaus transporto sistemos“ atlieka 90-100 reisų į Skandinaviją. Įmonė naudojasi keltų linijomis: „Klaipėda – Karlshamnas“ ir „Liepoja – Karlshamnas“. 4 paveiksle pateiktas šalių, su kurių užsakovais UAB „Sauliaus transporto sistemos“ daugiausiai bendradarbiauja, pasiskirstymas procentais.

 

4 pav. UAB „Sauliaus transporto sistemos“ teikiamų paslaugų šalys (proc.)

Šaltinis: UAB „Sauliaus transporto sistemos“ 2008 m. duomenys

UAB „Sauliaus transporto sistemos“ veža plataus asortimento gaminius:

eksportuojami: baldai, polietileno plėvelės, medienos gaminiai, stiklas, siūlai, greit negendantys maisto produktai, nauji automobiliai, durpių paketai ir kt.;

importuojami: šaldyti žuvies produktai, žemės ūkio technika, staklės, statybinės medžiagos, buitinė technika ir kt.

IŠVADOS

Šiame darbe trumpai pristačiau pasirinktą įmonę- UAB „Sauliaus transporto sistemos“. Taip pat aptarta įmonės organizacinė struktūra.

LITERATŪROS SĄRAŠAS