Meilė tėvynei Maironio kūryboje

Šiais laikais beveik kiekvienas iš mūsų jaučia meilės stoką savo tėvynei. Dauguma žmonių emigruoja iš savo tėvynės į kitas šalis ieškoti geresnės vietos, užuot pasilikę savo tėvynėje. Visiems reikėtų stengtis ugdyti savyje meilę tėvynei, kaip tai darė 20 amžiaus poetas, kunigas, romantikas Maironis. Jis savo kūryboje meilę tėvynei iškėlė kaip svarbiausią tautos bruožą.
Maironis buvo patriotizmo ir meilės tėvynei skatintojas visiems. Jis visada savo kūryboje kėlė tėvynę, jos grožį ir tautos laisvės siekimus. Pirmajame jo kūrybos rinkinyje „Pavasario balsai“ sudėta daug jo parašytos paatriotinės poezijos. Pirmajame šio rinkinio eilėraštyje „Taip niekas tavęs nemylės“ vien iš pavadinimo galime pastebėti Maironio keliama meilę savo tėvynei -Lietuvai. Šiame kūrinyje siekiama pabrėžti, jog tik poetas gali šitaip mylėti, aukštinti savo tėvynę ir dėl jos iškęsti viską. Juk tik meniškos sielos žmogus sugeba įsigilinti į visas jausmų gelmes, juk jie jautrios sielos asmenybės. Poetui tėvynė ir meilė jai yra brangiausias jausmas gyvenime. Maironis meilę tėvynei supranta, kaip grožį, tyrus jausmus, bet ir skausmą, kančias. Poetas tokiais savo jausmais išreikštais pooezijoje, skatino ir savo tautiečius taip mylėti savo tėvynę.
Dar Maironis savo kūryboje aukštindavo kunigaikščius, kaip jie kovodavo už savo tėvynę, jos žemes ir įvardindavo juos kaip milžinus. Vaizduodavo, kaip jie nebijodavo žūti kovose, kad būdavo narsūs, bebaimiai. Poeto eilėraščiuose da

ažnai galime pastebėti minimus didvyrių, milžinų kapus. Pavyzdžiui eilėraštyje „Mano gimtinė“. Šiame eilėraštyje Maironis dar stengiasi parodyti žmonėms, kad lietuviai iškentėjo labai daug. Ir nemanė, kad kada nors tauta gali būti belaisvė. Juk tuo metu nei vienas nemanė, kad Lietuva gali priklausyti kažkam kitam ir būti valdoma taip, kaip kiekvienam nepatiko. Poetas visada stengdavosi parodyti, koks yra gražus kraštas Lietuva. Jis aprašydavo Nemuną, Nėrį ir dar begalės kitų vietų. Poetas taip rašydamas savo poezijoje stengėsi sužadinti kiekvieno širdyje meilę savo tėvynei.
Kiekvienas šiuolaikinis žmogus turėtų pasimokyti iš Maironio poezijos meilės savo tėvynei, atsidavimo jai. Dauguma paskaitę daugiau šio poeto kūrybos pamatytų mūsų krašto grožį, praeitų amžių žmonių atsidavimą savo gimtajam kraštui. Tada galbūt žmonės susivienytų ir pradėtų patys saugoti savo tėvynę, jąą mylėtų. Beveik visuose Maironio parašytuose eilėraščiuose atsispindi jo labai didelis atsidavimas savo mylimam kraštui, savo tėvynei Lietuvai.

Leave a Comment