Mačernio ,,Vizijų” analizė

Maironio eilėraščio ,,Rudens dienos‘‘ analizė

Maironis – modernios visuomenės žmogus, kurio kūryboje atsispindi ne tik tautiškumo, istorinio laiko klausimai, bet ir egzistencinės žmogaus būties problemos, išgyvenimai, religinė patirtis. Jo eilėraščiuose vyrauja įvairios nuotaikos – džiaugsmas, nerimas, ilgesys, ryžtas ir t.t. Jis yra romantikas, todėl eilėraščiuose galima įžvelgti jausmingumą ir dramatizmą, istorinės praeities horizontų aukštinimą, kančių ir paslapties, moters meilės ir gamtos idealizaciją, gilų gamtos pajautimą, maištą, entuziazmą. Vienas tokių eilėraščių yra ,,Rudens dienos‘‘, jame puikiai atsiskleidžia romantizmo pasaulėjauta. Nuotaika slogi, rudeniška. Lyrinis ,,aš‘‘ jaaučiasi nelaimingas, jo dienos įvardintos kaip ,,pilkos‘‘ ir be vilties, o aplinkui ne draugai, o tik ,,sienos‘‘. Tai rodo, kad lyrinis subjektas ne tik jaučiasi vienišas , bet ir neturi artimų žmonių šalia, kurie užpildytų vienatvę. Darbas ir draugas ,,kitada‘‘ dabar įvardijami kaip ,,slegianti našta‘‘. Tai puikiai atskleidžia lyrinio subjekto požiūrį į praeitį ir dabartį – parodoma, kad kažkada draugai, darbas buvo svarbu, bet dabar tai jau nieko nereiškia, nes tai tik nereikalinga papildoma našta, kuri slegia. (Vienatvė smerkiama, tačiau tuo pačiu ir iddealizuojama). Taigi lyrinis subjektas yra vienišas tarp sienų, bet eilėraštyje aiškiai parodoma, kad draugai vis tiek negali išsklaidyti vienatvės. Antroj strofoj toliau tęsiasi niūri nuotaika, išsakoma, kad lyrinis subjektas jau nieko nenori, jo širdy yra tuštuma, tačiau paskutinėse eilutėse parodoma, ka

ad lyrinis subjektas taip jaučiasi nuo ,,svajonių‘‘ ir ,,sapnų‘‘ –atskleidžiama, kad jis yra atitrūkęs nuo realybės svajotojas, kuris negali pamiršti praeities ir tai daro jį nelaimingu. Paskutinėj strofoj lyrinis ,,aš‘‘ bando atsikratyti jų: ,,šalin, šalin „!‘‘. Jis keikia savo atsiminimus ir tai, kad praeitis vis sugrįžta ir dėl to gyventi yra sunku, jaučiasi nelaimingas: ,,rečiau vis spinduliai aplanką‘‘. Paskutinėj eilutėje atskleidžiama viso liūdesio priežastis – ruduo‘‘. Taip parodomas eilėraščio subjekto susitapatinimas su gamta. Šiame eilėraštyje aiškiai parodoma erdvės priešprieša – ji yra siaura, nes lyrinis subjektas yra pastogėje, tarp sienų, tarsi įkalintas, ir tuo pačiu labai plati, nes jo mintys beribės, sugrįžta į praeitį. Galima sakyti, kad šiame kūrinyje fizinis kūnas yra įkaltinas, o siela laisva. Taigi, kaip ir daugelyje kitų eilėraščių, šiame kūrinyje daaug gamtos motyvų (dienos, naktis, oras, vanduo, spinduliai, ruduo) ir metaforų (aplink neprietėliai – sienos, rečiau vis spinduliai aplanką.), vyrauja slogi nuotaika ir niūrios spalvos (dienos nuobodžios ir pilkos, naktis, tuštuma, svetima pastogė, purvinas vanduo, kuris teška). Lyrinis ,,aš‘‘ nepatenkintas dabartimi, jo kūnas gyvena dabartyje, tačiau siela – praeityje. Pavyzdžiui, ir kitame Maironio eilėraštyje ,,Praeitis‘‘ vyrauja ta pati tema – praeitis, tačiau išaukštinami ir istoriniai įvykiai: minimi kryžiuočiai ir liūdima, kad miršta senas senelis, kuris daug matęs ir galėtų papasakoti apie ankstesnes dienas. Ta
aigi vėl priešinama praeitis ir dabartis, parodomas žmogaus nepastovumas, romantinė pasaulėjauta ir ilgesys to, ko nebėra, gamtos motyvais ir spalvom kuriama niūri nuotaika: (šaltas vėjas, kerpėtas kapas, žila senovė.)

 

Leave a Comment