Kazys Binkis

Kazys Binkis Lietuvių poetas, dramaturgas. Gimė jis 1893 m. lapkričio 16 d. Gudeliuose (Biržų rajonas). 1908-1911 metais mokėsi Biržų ketuklasėje mokykloje, Voroneco (Baltarusija) žemės ūkio mokykloje. 1915 m. baigęs Vilniuje mokytojų kursus, mokytojavo Papilyje (Biržų rajonas). 1918-1919 K. Binkis prisidėjo prie Lietuvos revoliucinių socialistų liaudininkų (kairiųjų eserų) vadovaujamų tarybų kūrimo Biržų apskrityje. 1919 m. jis dirbo Vilniuje steigiamo literatūros žurnalo “Liepsnos” redakcijoje. 1920-1923 metais K. Binkis gyveno Kalnaberžėje. Čia jis kūrė, Kėdainiuose organizuodavo literatūros vakarus. Jose Binkis dažnai grieždavo smuiku, skaitydavo savo eiles, rengdavo vaidinimus. 1920-1923 metais su pertraukomis Berlyno universitete studijavo literatūrą ir filosofiją. Vertėsi žurnalistika, redagavo įvairius straipsnius. Buvo avangardistinės keturvėjininkų literatūrinės grupuotės iniciatorius ir vadovas, Lietuvos rašytojų draugijos valdybos narys, prisidėjo prie laikraščio “Literatūros naujienos” leidybos. Mirė 1942 m. balandžio 27 d. Kaune. Savo eilėraščius pradėjo publikuoti 1913 m. Bendradarbiavo žurnale “Vaivorykštė”, almanache “Pirmasai baras”. Pirmasis jo rinkinys “Eilėraščiai” išleistas 1920 m.. “Keturių vėjų” periodo rinkinys – “100 pavasarių” (1923, 1926). Alijošiaus slapyvardžiu rašė satyros ir humoro eiliuotus pasakojimus ir feljetonus – rinkiniai “Tamošius Bekepuris ir kitos Alijošiaus dainuškos”(1928), “Ir t. t.” (1931). Išleistos jos poemos “Kriaučius Motiejus”, “Sparnuota Matas” (abi 1928), parodijinė poema “Jauniausia Lietuva” (1930), pjesė “Atžalynas” ( išleista ir pastatyta 1938 m.). Pastarasis veikalas buvo statomas Lietuvos, Latvijos, Estijos teatruose. 1940 m. jis parašė antikarinę pjesę “Generalinė repeticija” (išspausdinta 1958, pastatyta 1959). K. Binkis išleido keletą poemėlių vaikams – “Atsiskyrėlis Antanėlis” (1930), Meškeriotojas” (1935), “Dirbk ir baiki” (1936), “Jonas pas čigonus” (1937), “Kiškių sukilimas” (1937), “Keistutis pas Gediminą” (1940). Jis sudarė lietuvių poezijos antologijas “Sniegams tirpstant” (1913), “Vainikai” (1921), “Mūsų žemė” (1928), “Antrieji vainikai” (1936), išvertė A. Puškino eilėraščių, dramų.