Kalbos kultūros namų darbas

1.Iš Praktinio lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos mokymo kurso(skaitykloje) atlikti šie pratimai: 2 psl. 2 pratimas

Įrašyti praleistas raides. Durtuvas, stumtukas, griautis (brautis, veržtis), būklė, ryklys,griuvėsiai, puvėsiai, užsispyrėlis, rajūnas, stūmoklis, kūrinys, siuvykla,gynyba, gynimas, svyruoklis, pūdymas, džiūvėsis, gijimas, trūkumas,kliūtis, dusulys, džiuvimas.

2 psl. 4 pratimas

Parašyti šių veiksmažodžių esamąjį ir būtąjį kartinį laikus.|Veiksmažodžia|Esamasis laikas|Būtasis kartinis ||i | |laikas ||Kliūti |Kliuvo |Klius ||Pūti |Puvo |Pus ||Vyti |Vyto |Vys ||Girti |Gyrė |Girs ||Pilti |Pylė |Pils ||Stumti |Stūmė |Stums ||Tirti |Tyrė |Tirs ||Skinti |Skynė |Skins ||Spirti |Spyrė |Spirs ||Rūdyti |Rūdijo |Rūdis ||Tikšti |Tiško |Tikš ||Irti |Iro |Irs ||Svilti |Svilo |Svils |

3 psl. 8 pratimas

Įrašykite praleistas raides. Sukrešusio, negresia, bąla, prigesusį, vąšas, šalo, apšalę,įgrisusį, negęstančiąją, mažta mažta, grasinti, drasko, lęšius, bąlantis,užšąlančio, mažta, apsąla, pabąla, užgeso, užgeso, nudraskė.

4 psl. 12 pratimas

Jaudinimąsi, tvirtajam, lygiąsias, penkiolika, aštuoniolika, savojo,manųjų, savųjų, klausytųsi, džiaugtųsi, gydomąsias, atvykusiųjų, žaviąsias,vyresniajam – didžiajam, šviesiąjam, pasmerktąjį, kairiąja, kuždėtųsi,dvyliką. 5 psl. 14 pratimas

Įrašykite praleistas raides. Ištrypęs, gražiąsias, samanas, pažadėjęs, sąskaitą, įdėmiai,peržiūrėsiąs, rašančiajam, ypač, prisipažįsta, grasinęs, netesėti, šiąnakt,draskys, suvytusius, nušalusius, kitąkart, naująjį, sąsiuvinį, pagrasė,negrįstų, grįždama, turėjęs, nepagrįstų, išvažiavęs, Tolimąjį, sąsiaurį,geliančius, sąnarius, užgesusio, mąsčiau, atėjusįjį, pirmąsias, šįkart,išgąsčiu, užgęsta, atsigręžęs, pabalusį, keliolika, šįkart, neužšalusius,negęstančius, mąsčiau, savąsias, pasakęs, trąšas, išversiąs, sąvartyno,mąstyti, rūpinimąsi, ypač, gautąsias, nuogąstauti, bręstančio, pamąsčiau,pasiryžau, vienąkart, anąkart, dekoratyviųjų, samanų, naujajam, gąsdina,sąvokų.

6 psl. 17 pratimas

Įrašykite praleistas raides. Stabtelėjo, praleisdamas pėsčiuosius; užšalęs tvenkinys, užgožtaskrūmų; trūksta svarsčių; dirba bergždžiai; mašina nustojo burgzti, ramybędrumsdavo mokesčiai; vogčia iššovė į paukštį; nesigaužk dėl mažmožių; greitbaigsis šlapdriba; nuo rūpesčių svaigsta galva; rūgštis liežuvį žnybtelėjo;užsidengsiu veidą nuo dūžtančių stiklų; mąsčiau apie gyvenimą beprošvaisčių; užžėlė piktžolėm; prisižiūrėjo kažkokių lizdinių; užveržkvaržtus; kasdien dulkdavo lietus; dirsčiojo žemyn; atvežė vamzdžių;užsimojo kumščiu; sugrįžk anksčiau, baik gūžčioti pečiai; stengdavosinedirstelėti žemyn; sėdėjo užsimerkęs, braukdamas prakaitą; užspaudėdangčiu; neburgzk po langais; užkliudytas ėmė gūžtis; pradenk orkaitę,apdegs pyragas; nulaužti grąžtą ir sraigtą; kankorėžių formos svarsčiai;nejauti gailesčio; bijau, kad nepalūžtum.

6 psl. 18 pratimas

Įrašykite praleistas raides (i, j, ij). Aksioma, akvariumas, altruizmas, amoniakas, atrakcionas, aukcionas,audiencija, anijonas, alijošius, antikvariatas, batalionas, biatlonas,biliardas, briliantas, bareljefas, buljonas, bastionas, barjeras, boikotas,ceremonialas, cianas, čempionas, diagnozė, diodas, heroinas, idioma,interjeras, injekcija, interviu, iniciatorius, iniciatorius, idiotas,feljetonas, fortepijonas, fiasko, gladiatorius, kioskas, kokainas,k1ientas, konsiliumas, kuriozas, katijonas, kurjeris, karjera, kompanionas,koliokviumas, lianos, lektoriumas, maniakas, medalionas, meridianas,melchioras, milijonas, milijardas, moratoriumas, marionetė, mediumas,memorialas, oficiozas, olimpiada, premjera, paviljonas, portjera,pjedestalas, pacientas, patronas, pensionas, periodas, pianinas,prioritetas, portveinas, regionas, senjoras, stacionaras, stadionas,špionažas, varjetė, vinjetė, valerijonas, variantas. 7 psl. 19 pratimas

Įrašykite praleistas raides (i, j, ij, ji). Archaika, archaizmas, archaiškas, archainis; asocialus, asocijuoti;diferenciacija, diferencialas, diferencijuoti, diferencijavimas; genijus,genialus; heroika, heroizmas, herojiškas, herojinis; jubiliatas,jubiliejinis, kolekcija, kolekcionuoti; komedija, komediantas; opiumas,opius; misionierius, serialas, plagijuoti, plagiatas; provincija,provincialus; radijas, radiatorius, radiola, radioaktyvus,radioelektronika. 7 psl. 21 pratimas

Įrašykite praleistas raides. 1. Dalgės ašmenis paspjaunu, taukšiu, pliekiu plaktuku, stojupradalgėn ir pjaunu, lyg tas viesulas suku (J.1an.). 2. Bjauriausiomis

priemonėmis gražaus tikslo nepasieksi (L.B.). 3. Raudami medį vieni kalbaapie laivą, antri – malkas, o trečius pjuvenos domina (L.B.). 4. Nespjauk įvandenį kad nereikėtų atsigerti (flk.). 5. Salomėjos nuotaika galutinaisubjuro (H.Kors.). 6. Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnį pagauna (flk.). 7.Ieškant laimės, reikia daugiau atsisakyti, negu trokšti (L.B.). 8. Prieąžuolo, topolio ir ievos blogai auga avižos, kukurūzai (sp.). 9.Universitete susitikai draugų iš Pajiesio kaimo. 10. Jiesia tokia maža upė,kad sunku ir baidare plaukti.

7 psl. 23 pratimas

Įrašykite praleistas raides. 1. Žmogus pats sau kuria gyvenimo sąlygas. (P.Slav.) 2. SankryžojePaulius stabtelėjo, praleisdamas pavasario polaidyje besitaškančiasmašinas. (R.Sad.) 3. Visa tai galbūt jo sąmonėje taip pat atsikartos podaugelio metų (J.Ap.) 4. Lijo, vėjas pro sąsparas veržėsi ir liūdnas gaidasvedžiojo. (L.P.) 5. Vėsa palytėjo sąnarius. (J.K.) 6. Nueina paleiatvažiavusio traukinio sąstatą. (J.Mik.) 7. Kai vištos išsimiegojusiosišėjo į sąšlavyną, senis žvirblis kaip akmuo krito į ją tarpą. (P.M.) 8.Daugelis turi įvairiausių sąskaitų. (J.Sok.) 9. Kad mažiau graužtų sąžinė,reikia rasti užsiėmimą. (J.P.) 10. O piemenukai pralaužė pagranduką irnorėjo pasidalinti lygiomis, ber žiūri – viena pluta ir samanos. (K.Bor.)11. Satyriniame romane nėra gilios sąsajos tarp veikėjo ir įvykių. (J.Žėk.) 12. O stotelėje tuo metu prasideda neregėtas sambrūzdis. (A.B.) 13.Ten prakaitas aplieja žmones prie vasaros sunkių darbų ir prastas parėdasmarškonis apdengia sąnarius visų. (P.V.) 14. Jis ėmė ieškoti tokių žodžių,tokių sąskambių ir rimtų, kurie išreikšti neapsakomam ir pasakytineišreikštam. (V.Myk.Put.) 15. Vasariui pasirodė, kad jiedu žino kažkąypatingo ir tą slepia nuo jų kaip kokie sąmokslininkai. (V.Myk.Put.) 8 psl. 25 partimas

Perrašykite sakinius, vis parašydami kartu arba skyriumi su kitaisžodžiais. 1. Nukirsti tokį medį – vis tiek kaip žmogų užmušti! (V.K.) 2. Jieduyra tapę kitokie, bet vis dėlto vienas antram nesvetimi (V.Myk.-Put.). 3.Tokia jau žmogaus nelaba prigimtis – jis, net kelis kartus gyvendamas, visvien neišmoktų gyventi (L.B.). 4. Nors Steponas valgyti visai nenori, visgiatsikanda agurko, tačiau negali nuryti – kąsnis veliasi burnoje lyg pakulos(V.Bubn.). 5. Tikiu žmogum, ir tai už vis svarbiausia (A.Balt.). 8 psl. 26 pratimas

Perrašykite sakinius, gi parašydami kartu arba skyrium su kitaisžodžiais. 1. Kur gi laimė, ne gi dingo? (K.Bor.). 2. Jie ir gi nepajuto tikroskausmo, ir užuojauta bus formali (A.Poc.). 3. Kodėl gi tad širdį taipgelia vienam iš žmonių giminės? (J.Strielk.). 4. Ar gi jis ir man dabarsmogs? (B.S.). 5. Bet to gi čionai nėra (B.S.). 6. Ji skaito pasakas,vaikšto pasakoj, bet gi pati tiesa – kodėl paliekama tik pasaka ! (J.G.) 7.Jeigu taip, kaip gi jis galėjo tau, meldžiamasis, nusikalsti, kad jį šitaipmuši (B.S.). 8. Gal gi svetur bus linksmiau? (D.Urn.). 9. Tai ko gi taipneries iš kailio? (J.Marcink.). 9 psl. 27 pratimas

Perrašykite sakinius, per rašydami kartu ir skyrium su kitaisžodžiais. 1. Kad man taip, tai galėčiau per dien … (K.V.). 2. Niekada ne pervėlu gyventi (Just.Marcink.). 3. Kas per daug, tas nesveika (f1k). 4.Nedera būti pernelyg smalsiam (S.T.Kondr.). 5. Kai iš laimės per daugreikalauji, ji virsta nelaime (L.B.).

9 psl. 29 ptratimas

Parašykite neiginį ne, nebe drauge arba skyrium su kitais žodžiais. 1. Nuostabi motinos meilė: ji labiausiai myli ne geriausią, bet nelaimingiausią vaiką (L.B.). 2. Pas mus tokia netvarka (M.Sluck.). 3. Dienaišaušo nešalta, bet apsiniaukusi (V.Myk.-Put.). 4. Kur du – tai ne vienas(LT). 5. Vasaris susidomėjo nejuokais (V.Myk.-Put.). 6. Ne visa, ką žmogusparašo per daug metų, jam vienodai brangu (Just.Marcink.). 7. Norėdamigalėtume suręsti pirtį nė kiek ne blogesnę už šitą (J.Avyž.). 8. Ne veltuitie komediantai čigonai valkiojasi aplinkui su savo meškomis (I.Simon.). 9.Nori nenori, savaime iškyla marčios klausimas (P.Cvirk.). 10. Kada nekada

ir jis ima nedrąsiai šūkauti (J.Jabl.). 11. Tėvas ką neką girdėjęs, bettikriausiai ne viską … (V.Bubn.). 12. Ir aitvaras ne visados pinigus neša(LT). 13. Rytas išaušo rūškanas, dangus atrodė kažkoks nesiprausęs,nelinksmas, bet mes iš karto pajutome: nebėr sniego (1.Balt.). 14. Bet jisneeina, o bėga, striksėdamas čia ant vienos, čia ant kitos kojos (V.Bubn.).15. Po pusryčių ilsėtis dar ne laikas (V.Myk.Put.). 16. Tam reikėjo rankų,ne mažiau ir proto (1.Gruš.). 17. Ar mes neartimiausi giminės (A. Vien.)?18. Juozapota parėjo iš Damulio namo jeigu ne linksmesnė, tai daug ramesnė(J.B.). 19. Nekartą tekdavo iš rogelių išsiristi, kai smarkiai pakrypdavo,bet maža nelaimė būdavo nusiristi į minkštą sniegą (P.M.). 20. Betpasisveikinimas išėjo ne toks šiltas, kokio buvo tikėjęsis Krizas Šimonis(I.Simon.). 21. Nevieną ir ne du kartus girdėjau senus, vadinasi, protingusžmones sakant, kad nelaimė niekad nevaikšto viena (J.Balt.). 22. Jau nebetas, visai ne tas žvaigždžių spindėjimas (V.Mont.). 23. Vedė jis nebepirmoje jaunystėje (A.Vien.). 24. Ir Puodžiūnas čia nebeilgai ponaus!(A.Vien.). 25. Jau nebeanksti, vyrai, laikas (Žem.). 26. Dangus nebemėlynas, o kažkaip šviesiai pilkas (I.Simon.). 27. Jų akyse buvo jau nebedžiaugsmas, bet nusiminimas (J.Bil.). 28. Nors Kurtnelis ir nebe jaunas,bet šmotą vertesnis už koki pliki (Zem.). 29. Tik perliek vandeniu, jisnebe kažin ką sugaudo (R.G.).

27 psl. 67 pratimas

Raskite šalutinius sakinius ir nurodykite jų rūšį. Kur reikia,padėkite skyrybos ženklus. 1. Labai sunku paaiškinti žmonėms, kad skatinimo fondo nėra, nestrūksta grynosios produkcijos (šal. papild. ir priež. aplin. sak.). 2. Šiamprocesui lemiamos įtakos turėjo nauja vyriausybės politika, kai 1974 metaisbuvo priimti akcinės bendrovės programų įstatymai, kurie skatinakorporacijas perleisti akcijas eiliniams darbuotojams (šal. laiko aplin. irpažym. sak.). 3. Specialistai priėjo išvadą, kad darbuotojas ima domėtisfirmos veikla, siekti jos suklestėjimo tik tada, kai jo turimų akcijųkiekis pasiekia jau reikšmingą ribą (šal. pažym. ir laiko aplin. sak.). 4.Be to, vyriausybė garantavo, kad akcininkai gaus 6 procentų metiniųpalūkanų net tuo atveju, jeigu įmonė bankrutuotų (šal. papild. ir sąlyg.aplin. sak.). 5. Tenka pažymėti, kad iniciatyvos atkurti Lietuvosinžinierių draugiją ėmėsi Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio seimo Taryba,kuri pasiūlė suburti iniciatyvinę grupę ir rengti programą atkuriamajamdraugijos suvažiavimui, kurį numatoma surengti spalio mėnesį Kaune (šal.papild., pažym. ir pažym. sak.).

27 psl. 68 pratimas

Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. 1. Vertybiniai popieriai – papildomas finansinių lėšų šaltinis. 2.Visi vertybiniai popieriai – fiktyvioji kapitalo forma. 3. Obligacija –vertybinis popierius, duodantis jo savininkui teisę, gauti iš ankstonustatytą pelną. 4. Akcija – vertybinis popierius, pažymintis asmens įdėtaslėšas į akcinę bendrovę ir suteikiantis jam teisę gauti pelno. 5. Akcija,kaip individualizuota visuomenės nuosavybės išraiškos forma, sudaro tamtikrą ekonominę situaciją. 6. Birža – vertybinių popierių rinka. 7. Fondųbirža, kaip antrinė vertybinių popierių rinka, yra savotiškas viso ūkioreguliatorius ir barometras. 8. Kitas akcinių įmonių tipas – akcinėsbendrovės, kurios išleidžia laisvai perkamas ir parduodamas akcijas. 9.Taigi vertybinių popierių naudojimas ir akcinės bendrovės, kaip gamybosorganizavimo ir nuosavybės forma, savotiškai sudemokratina visą ekonomiką.10. Kinijoje, kaip ir daugelyje kitų socialistinių šalių, akcijasstengiamasi panaudoti ne tik kaip finansinių lėšų mobilizavimo svertą. 29 psl. 73 pratimas

Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus. 1. Pažvelgę į šitą paveikslą, matome, kad, slinkdamas iš Apadėties į B padėtį, rutuliukas nusileidžia žemyn. 2. Vadinasi, esantnestabiliai pusiausvyrai, išjudinto iš pusiausvyros rutuliuko svorio jėgaatlieka teigiamą darbą, o, esant stabiliai pusiausvyrai, – neigiamą. 3.Tiriant materialių taškų sistemos pusiausvyrą, reikia išnagrinėti visusgalimus sistemos poslinkius.

4. Pusiausvyros pobūdį galima nustatyti ištyrus materialių taškų sistemospotencinę energiją. 5. Jei mechaninę sistemą sudaro standūs kūnai, sudarantbendrąją dinamikos lygtį, prie kiekvieną kūną veikiančių jėgų reikiapridėti to kūno inercijos jėgą. 6. Remdamiesi bendrąja dinamikos lygtimi,sudarykime kūno sukimosi apie. 32 psl. 78 pratimas

Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.

Tačiau infliacijai viršijus vidutinį savo lygį visiems pasidaroaišku, kad ji yra pavojinga, savo neigiamomis pasekmėmis. Infliacija virstane tik pinigų perskirstymo, tarp pirkėjo ir pardavėjo priemone, ji trikdogamybą ir prekių mainus. Esant itin aukštiems infliacijos tempams,ekonominė veikla yra visiškai paralyžiuojama. Hiperinfliacija yra retasreiškinys, pasitaikantis karų metu arba tuoj pat po jų, kuomet sparčiaiauga vyriausybinės išlaidos. Hiperinfliacijos metu pinigai sparčiai netenkasavo perkamosios galios, žmonės stengiasi juos kuo greičiau išleistipirkdami įvairius daiktus. Infliacija yra nuostolinga žmonėms, gaunantiemsfiksuotas pajamas. Nuo infliacijos nukenčia ir tie asmenys, kurie sutaupotam tikrą pinigų sumą, senatvei arba ligos ar nelaimingo įvykio atvejui.Infliacija dažnai būna verslo klaidų priežastimi. Norėdamas priimti gerąsprendimą, verslininkas turi turėti pakankamai išsamų įvykių paveikslą. Betsparčiai augant kainoms toks paveikslas tampa iškreiptas ir neaiškus.Verslininkas nepajėgia suprasti to, kas vyksta dabar, ir kas galėtų įvyktiateityje. Verslo apskaita vedama panaudojant pinigus. Esant aukštiemsinfliacijos tempams, kai kurios firmos ataskaitose gali nurodyti pelną, otiksliau paskaičiavus pasirodys, kad firmos turėjo nuostolius. Todėlinfliacija kartais užmaskuoja atskirų problemų tikrąją esmę. Mūsų ekonomikayra sudėtinga ir ji priklauso nuo pastovaus tikslios informacijos gavimo.Kaina yra svarbi informacinio srauto grandis. Aukšta kaina informuojagamintojus apie didelį pirkėjų norą įsigyti kokį nors produktą. Tačiauesant aukštiems infliacijos tempams, gamintojams sunku atskirti, ar taiteisinga informacija apie paklausos didėjimą, ar tai klaidingas pranešimas,sąlygojamas infliacijos. 34 psl. 81 pratimas

Padėkite reikiamus skyrybos ženklus. Lietuvos įmonės bei organizacijos stengiasi su savo gaminiais irpaslaugomis išeiti į užsienio rinkas. Nuo šių įmonių bei organizacijųveiklos, kokybės, valdymo rezultatų priklauso labai daug – kaip greitaiLietuvos ekonomika ir jos įmonės integruosis į Europos ir pasaulioekonomiką. Sėkmingas Lietuvos ekonomikos ir įmonių integravimas įtarptautinį darbo pasidalijimą neįmanomas be stabilaus gaminių bei paslaugųkokybės užtikrinimo ir taip pasiekto produkto konkurencingumo. Lietuvosįmonės dažnai susiduria su problema: jų nors ir aukštos kokybės gaminiai arpaslaugos nėra pripažįstami užsienyje. Tai yra todėl, kad yra reikalaujamigaminių atitikties ar įmonės kokybės sistemos sertifikatai kurių dažnaimūsų šalies įmonės bei organizacijos dar neturi. Pirmaujančių šaliųpatirtis rodo, kad svarbiausias veiksnys didinant prekių konkurencingumą,yra jų kokybė ir jos stabilumas, o tai efektyviausiai pasiekiamavadovaujantis Visuotinės kokybės vadybos principais, kur pirmajame etapebūtina, diegti kokybės valdymo sistemas įmonėse bei organizacijose.Planuodamas ir organizuodamas savo įmonės veiklą vadovas numato, ką jiveiks, kada, kas ir kaip privalo atlikti darbus. Kad organizacijaįgyvendintų tikslą, vadovas privalo koordinuoti darbą ir priverstidarbuotojus tą darbą atlikti. Anksčiau vadovai neteisingai suprato žmoniųelgseną, nors jų veiksmai dažnai būdavo labai veiksmingi. Riestainio irrimbo politika yra viena iš seniausių: nepaklusnūs naikinami, o paklusniemsduodama tik tiek, kad galėtų išgyventi. Tačiau žmonių gyvenimas gerėjo irvadovai pradėjo suprasti, kad paprastas riestainis ne visada verčia žmogųuoliau dirbti. Žmogui reikia daugiau, jis turi įvairius poreikius. Sužmonėmis reikia elgtis kaip su suaugusiais, elgtis su jais kaip supartneriais, pagarbiai, būti atlaidiems. Dažnai pamirštama, kad svarbiausiajėga įmonėje yra darbuotojas ir kad jam turi būti skiriamas didžiausiasdėmesys. Reikia išsiaiškinti ko darbuotojas tikisi, ko laukia iš savo darbokokie yra jo troškimai siekiai ir poreikiai. 36 psl. 84 pratimas

Padėkite reikiamus skyrybos ženklus. Teisinė verslo objektų apsauga – tai sudėtinė verslo plėtotės dalis,kuriai turi būti skiriamas reikiamas dėmesys ir pakankamai lėšų. Įstatymųnežinojimas, ne tik kad neatleidžia nuo atsakomybės bet ir neapsaugo nuopasikėsinimų. Išlaidos susijusios su tokia apsauga yra atsiperkamos, opalyginti su bankroto pasekmėmis – atsiperka su kaupu. Teisinė versloapsauga nuo verslo kūrimosi dienos. Kiekviena kuriama įmonė turi turėtisavo įstatus. Uždarosioms akcinėms bendrovėms tokie įstatai yra įstatymų

tvarka privalomi. Šie įstatai turėtų būti sudaromi prityrusio teisininko,todėl kad ateityje jie saugos patį verslą. Teisinė verslo apsaugareikalauja labai atidaus, teisiškai profesionalaus įmonės dokumentųtvarkymo, sutarčių sudarymo dokumentų saugojimo. Vadovas turėtų visada patskontroliuoti visus įstaigoje pasirašomus raštus, kiekvienu atvejusudarydamas sandėrius, kreiptis į teisininką ir nepasikliauti net ir taisžmonėmis, kuriuos labai gerai pažįsta sudarydamas su jais įvairias veiklossutartis, bet visada gauti profesionalią teisininko konsultaciją. Daugeliuatveju teisinga įstatymais pagrista veikla apsaugos verslą nuo tikrainetikėtų sukčiavimų, apgavysčių ir netgi turtinio prievartavimo. Nelegalusverslas, nelegali veikla ir nelegalūs sandėriai dažnai sužlugdo verslą arbasukelia rimtų finansinių problemų. Dauguma verslininkų pripažįsta, kaddidžiausias dėmesys yra skiriamas verslo siekimui, o saugumas lieka antrameplane, arba juo pavedama rūpintis vienam iš darbuotojų. Tačiau ir čiadažniausiai pasitaikanti klaida – tai visiškas pasitikėjimas be kontrolės.Daug kas paaiškėja suvedus rezultatus, tačiau ir tai turi būti padarytaasmeniškai tikrinant tiek per savo finansininką tiek per auditą. Kai kurieverslininkai anksčiau buvo linkę manyti, kad jų versle viskas gerai ir įdaugelį iš pirmo žvilgsnio atrodančių smulkmenų nekreipdavo reikiamodėmesio. Tarkime, išanalizavus metų laikotarpio rezultatus, paaiškėjo, kadjie neatitinka planuotų. Įsigilinus į vadinamąsias smulkmenas ar į pernelygdidelį parodytą pasitikėjimą, pasirodo, kad aptinkami ne tik sukčiavimai,bet ir vagystės. Susigriebiama tik patyrus didelių nuostolių. Pasaulinėverslininkų patirtis rodo, kad ypač didelį dėmesį reikia skirti objektųapsaugai ir skirti tam galimybes atitinkančias išlaidas, tačiau daugelisLietuvos verslininkų mano, kad jų verslas dar nepasiekė tokio lygio, kadgalima būtų išlaidauti apsaugai. Manoma, kad lėšų yra per mažai ir jasgeriau skirti verslo plėtojimui. Verslininkas sukurdamas ir plėtodamasverslą tuo pačiu sukuria ir pasikėsinimo objektus. Kad ateityje išvengtųfinansinių nuostolių, o kai kada ir daug pavojingesnių pasikėsinimų įgyvybę ar sveikatą būtina nustatyti pasikėsinimo objektus ir galimuspavojus, numatyti taktinius kovos būdus.

2.Iš Z.Alaunienės Kalbos kultūros pratybų (skaitykloje) atliktipratimai:

17 psl. 10 pratimas

Sugalvoti po sakinį su šiais žodžiais: Farmacija – tai vaistų gaminimo, apdorojimo, laikymo bei davimomokslas ir praktika. Mokslininkai formuoja naujus atomu darinius.A.Brazauskas su savo partneriai suorganizavo rinkimų kampaniją. Didelėvaikinų kompanija ėjo iš šokių namo. Vartojamas vitaminų kompleksas gerinažmogaus organizmo veiklą. Kaimynai įsigijo naują baldų komplektą.Archeologai kasinėdami Egipto dykumas rodo dar neregėtų kristalų.Jauniesiems ant stalo buvo padėti krištoliniai indai. Dėstytojo suformuotagrupė turės atlikti bandymą. Profesorius suformulavo apibrėžimą. Miestorotušėje įvyko socialinis (visuomeninis) renginys. Socialistų partijossocialistinis judėjimas prasidėjo prieš pat rinkimus. 17 psl. 14 pratimas

Sugalvokite po sakinį su šiais žodžiais: Gyvenime mylėti reikia kiekvienam, nes būti nemylimu – sunku.Nepavykus ko nors padaryti, reikia mėginti dar kartą. Žinoti ir mokėti, taidu skirtingi dalykai, kuriuos privalo skirti žmogus. Visus daiktus reikianaudoti pagal paskirtį. Vitaminus visiems reikia vartoti, kad būtųsveikesni. Per muzikos pamokas visi mokiniai privalo dainuoti. 19 valandąbažnyčioje pradės giedoti mergaičių choras. Neįmanoma būti keliose vietoseiš kart. Miške po lietaus randasi grybai. Mano draugė surengė vakarėlį.Šiandien aš paruošiau namų darbus. Koks autobusas važiuoja į autobusųstosi? Kuris iš jų yra teisus? Tavo žinių lygis yra labai žemas. Surinkęsdaug taškų pereini į kitą lygmenį. Sudėtis yra aritmetinis veiksmas.Traukinio sąstatas pilnas visokių prekių. Neoficialūs duomenys buvo gautislapta. Nuteistieji skundžiasi, kad paros maisto davinys yra nepakankamas.

21 psl. 12 pratimas

Pataisyti netinkamai vartojamus priesagų vedinius ir kitokiasklaidas. Dabar neplausiu indų: ploviklis pasibaigė. Gal turi dėmių išėmiklio– matai, kokia dėmė ant bliuzelės. Pirkau gera langų valiklį – reikiavalyti langus. Tik nepamiršk parnešti pusę litro dažų skiediklio. Mūsųtelevizoriaus sugedęs kanalų perjungiklis. Čia kokia smala atsiduoda, kuroro gaiviklis? 22 psl. 15 pratimas

Parinkti geresnį varianta. Dar nėra poreikio intelektualioms pjesėms. Iš numatyto tekstoatrinkti medžiagą teminiu aspektu. Aš nemėgstu aritmetinių veiksmų. Buvo

statomi mažagabaričiai butai. Buvo dvifazė srovė. Svarbiausia – geraiatlikti kasdienines savo pareigas. Teks laukti, kol pravažiuos tassunkiasvoris traukinys.

24 psl. 5 pratimas

Nurodyti priešdėlio vietą. Suremontavo namą, apskaičiavo atlyginimą, įskaitė kursinį darbą,atvežė plytų, pagrasino prilupti, išspausdino straipsnį. 24 psl. 7 pratimas

Taisyklingai pavartoti tinkamus priešdėlius Sukelia; atvežė; pripildyti; išplauti; išnaikinti; apstatyta;padalyvauti; sumanytas; suredaguoti; pabalsavome; išklausyti; suremontavo;parepetuoti.

29 psl. 11 pratimas

Kaip geriau kreiptis. Parinkę tinkamą forma, sugalvoti sakinių. Gerbiamieji, apsidrauskite nuo nelaimingų atsitikimų darbe! Gerbiamasis pone, patikslinkite anketos duomenis, nes kai kąparašėte neįskaitomai. Didžiai gerbiamas pone, norime paprašyti, kad atsakytumėte į žemiaupateiktus klausimus. Gerbiamieji čia susirinkusieji, noriu Jums pristatyti naują mūsųklubo narį.

30 psl. 15 pratimas

Ištaisyti dauginių skaitvardžių klaidas. Keturis = ketverius metus, devyni = devyneri metai, septynerius =septynis vaikus, kelerių = kelių dienų; dvejus = du amžius, penkeris =penkerius metus, abi = abejas duris.

31 psl. 19 pratimas

Ištaisyti skaitvardžių ir kitas klaidas. Aštunto = aštuntos, padalyti = padalinti, pirmąjį = pirmą, šimtą =šimtas, tūkstantis trys šimtai = tūkstantį tris šimtus, šešiukę = šešetą,antrą = antrąją, dvejukėj = dviviečiam, trejukėj = triviečiam, penktukas =penktas autobusas, penkiukę = penketuką, ketvirtukas = ketvirtas, trečiukas= trečias. 31 psl. 1 pratimas

Parsiduoda = parduodamas, penkių = penkerių, valdosi = valdomas,medžiagų klausimas = kas dėl medžiagų, sprendžiasi = sprendžiama, jaučiasi= jaučiamas, duodasi = įsimena, randasi = yra, gaunasi = išeina, spręsis =bus sprendžiama, prasivesim = surengsim, metasi = metama, gavosi = išėjo,žiūrisi = atrodo, jis spausdindavosi = jį spausdindavo, nesiskaito =neįskaitoma, gaunasi = bus, jaučiasi = jaučiamas, į žmogų = žmogui,pasitobulinimo = tobulinimosi, apsišluoti = apšluoti, apsidirbau = viskąnudirbau.

33 psl. 13 pratimas

Parinkti tinkamesnę dalyvio rūšį. 1) Niekas negali pasekti tokio įtikinamo pasakojimo kaipskerdžius. 2) Čia pat galėjai nusipirkti gaiviųjų gėrimų. 3) Be migdomųjųvaistų negaliu užmigti. 4) Jungiamosios dalelytės vadinamos jungtukais. 5)Tik tuomet žlugdantis, griaunantis, demoniškosios antigamtos poveikis mūsųsieloms bus neutralizuotas. 6) Su skaudama širdimi jis grįžta į nusikaltimovietą ir sulaužo lanką bei strėles. 34 psl. 14 pratimas

Atrinkti tinkamą variantą ir sudaryti žodžių junginį. Skalbimo mašina, braižymo lenta, mokymo priemonės, darbo kambarys,rašymo priemonės. 36 psl. 2 pratimas

Pasakyti, katras suskliaustųjų žodžių linksnis čia netinka. Kodėl? 1) Nesilaikydami tos paprastos taisyklės mokiniai ir daro klaidų.2) Žmogus už tai gauna pinigų, kad atlieka tam tikrą darbą. 3) Šiandienakinių rėmeliai gali būti skirtingiausių formų. 4) Kilogramo obuoliųužteks. 5) Kiekvieno rašytojo, poeto gyvenimas turi ar turėjo savo vingių. 37 psl. 8 pratimas

Sudaryti sakinius, pavartodami suskliaustuosius žodžius tinkamulinksniu. 1) Žmogus kažką pasakydamas visada turi pagalvoti, ar jo pasakytižodžiai turi prasmę. Žmogus kažką pasakydamas visada turi pagalvoti, ar jopasakyti žodžiai turi gilią prasmę. 2) Vyresni daro įtaką jaunesniems.Vyriausieji šeimoje daro didžiulę įtaką jauniausiems. 3) Bausmė tik retaituri poveikį nuteistajam. Griežta bausmė tik retai turi teigiamą poveikįnuteistajam. 4) Jo atliktas tiriamasis darbas sukėlė susidomėjimą. Joatliktas tiriamasis darbas sukėlė milžinišką susidomėjimą tarp kolegų.

37 psl. 10 pratimas

Kurie variantai teisingi? 1) Priėjo išvadą; 2) Pasiektume tikslą; 3) Prisiliesti prie toprietaiso; 4) Prieinama išvada. 37 psl. 13 pratimas

Kada naudojamas naudininkas su bendratimi? Ištaisyti klaidas. I. 1) Tai gera priemonė intelektiniams gebėjimams lavinti. 2) Tekoišleisti daug pinigų naujiems vadovėliams pirkti. 3) Sveikatai sustiprintireikia vartoti daug vaistų. 4) Pametė jis pasą ir įgaliojimą automobiliuivairuoti. II. 1) Daug laiko reikėtų skirti atpasakojimo esmei atskleisti. 2)Įkvėpta fantazija duoda naują impulsą mokslui vystytis. 3) Tai labai svarbipamoka dalykiniam pasakojimui, aprašymui suvokti. 4) Akstinas parašytipoemai buvo Varnių seminarijos profesoriaus strėlė, kuri stačiai lyg peilisįsmigo į jauno poeto širdį. 38 psl. 14 pratimas

Ištaisyti žodžius, netaisyklingai nusakančius laiką. 1) Liepos pirmą dieną būsime baigę egzaminą. 2) Šią dieną turimedaug problemų. 3) Jisai trečią valandą tai tikrai ateis. 4) Priekaištavo,kad Lietuva labai trumpai domėjosi Sibiru. 5) Sėdėsi antrus metus tojepačioje klasėje. 38 psl. 20 pratimas

Ištaisyti galininko ir kitas klaidas. 1) Šis neapgalvotas dokumentas gali sukelti dar didesniusneramumus. 2) Šiandien išgėriau net tris puodelius kavos – nuo pat rytoskauda galvą. 3) Ten smuikininkas atstovaus Lietuvai. 4) Jis išmokė mane

keleto aerobikos pratimų. 5) Sudarytos sutarties mes nesugebėjome visiškaiįvykdyti. 6) Jai įkando bitė. 39 psl. 23 pratimas

Ištaisyti klaidas. 1) Šis dėmuo negali būti šalutinis. 2) Kelias slidus: vairuotojaibūkit atidūs. 3) Tegu trumpai, bet jie moka būti laimingi. 4) Mokytojasturėtų būti autoritetas savo mokiniams. 5) Daugelis idėjų tampanerealiomis, tačiau humanizmo principai išlieka esminiai. 6) Visada esutas, kuris suvokia, jaučia. 7) Pirmoji mano kelionė bus apsilankymasDnepropetrovske. 8) Jie nori būti vaikai. 39 psl. 26 pratimas

Ištaisykite klaidas, Nurodykite, kurie žodžiai, žodžių junginiainevartotini su įnagininku. 1) Šie metai buvo turtingi bendrų renginių. 2) Mes sotūs darbu,kuriančiu duoną. 3) Jo erdvūs kambariai buvo prigrūsti nudėvėtų, neaiškioskilmės baldų. 4) Pasaulis knibždėte knibžda prezidentų, daug vyresnių užmane. 5) Kūriniai yra persunkti kūrėjų dvasios. 6) Semeliškių giria tadaknibždėte knibždėjo miškinių. 7) Laikraščiai mirgėte mirga skelbimų apieužsienio kalbos kursus. 8) Ši vyriausybė labai apribota laiko ir pinigų. 9)Jie mokėsi būti laisvais žmonėmis, drąsiai sakyti savo nuomonę, be baimėsbūti išjuoktiems ar suniekintiems, kurti ir būti suprastiems beiįvertintiems. 40 psl. 32 pratimas

Kaip ištaisyti netaisyklingai pavartotus vietininkus ir kitasklaidas? 1) Vėlių pagerbimo metu dalyvaus folkloriniai ir etnografiniaiansambliai. 2) Vaikas pats priima pasirinkimo atsakomybę. 3) Mes negalimespecializuotis tik auginti linus. 4) Klaidų esti vartojant naudininką,kilmininką. 5) Mokymuisi turėtų būti ir muzikiniai instrumentai. 6) Tyrimųrezultatas parodė labai įdomias išvadas. 7) Apdovanoti keli mokiniai, iš jųAndrius. 8) Apskritai į temą atsakyta, tik klaidų daug. 9) To pasekmė –aštrus plaučių uždegimas. 10) Jis laikosi klaidingų principų, todėl išesmės yra neteisus. 11) Tėvai girtauja, todėl vaikas apleistas ir nesimoko.12) Iš esmės aš su ja sutinku. 43 psl. 13 pratimas

Baigti sakinius:… 1) Dabar tokie papročiai mūsų krašte (mūsuose). 2) Pagaliaupriėjome vienos nuomonės (prie vienos nuomonės). 3) Giedrute, būk gera,nesuk man galvos. 4) Buvome nustebinti vaiko jautrumo. 5) Tavo žodžiaineatitinka tavo elgesio. 6) Diplominiuose darbuose dėstytojai aptinkakalbos klaidų. 7) Kursinius darbus turite parašyti iki gegužėsseptynioliktos dienos. 8) Per pievą ėjo mergaitė ožka vedina. 9) Viršininkodabar nėra: jis išvažiavo atostogauti. 10) Mokiniai auklėtojai padovanojogėlių. 11) Mano močiutės sodas gausus obuolių. 12) Vidas buvo išrinktasatstovauti mūsų kursui. 13) Rimute, nubėk pašaukti tetą.

46 psl. 1 pratimas

Ištaisyti prielinksnio ant vartojimą ir kitokias klaidas. 1) Kiek aš egzamino bijau, siaubas! 2) Šią savaitę turiubiuletenį. 3) Už sukneles uždirbome šimtą litų. 4) Nebus tiekiamas šiltasvanduo dėl vandens skaitiklių pastatymo įvade. 5) Mes savo vaiką apdraudėmetūkstančiui. 6) Pagal kokį receptą kepėte? 7) Jau visą mėnesį klausomebitlų muziką. 8) Ar atvažiuosi rytoj? 9) Olandų fermeris E.D. turėjo mylimąkuilį Hlodvigą. Visa D. ferma laikėsi dėl to kuilio. 10) Žemėlapio mastelis1 iš 1000. 49 psl. 25 pratimas

Parinkti taisyklingus variantus. 1) Reikės paklausti profesoriaus (profesorių). 2) Bilietus pirkiteiš vairuotojo. 3) Iš ko pirkai šitą paveikslą? 4) Kreipkitės į dekaną. 5)Turėsiu skolintis iš tetos. 6) Prašysiu tėvus (tėvų).

50 psl. 3 pratimas

Ištaisyti prielinksnio prie vartojimą ir kitokias klaidas. 1) Norime daug įsivežti, bet esamoje rinkoje to negalime. 2) K.P.prieš metus dar buvo valdžioje. 3) Progai esant aš pas tave užeisiu. 4) Okuo čia tavo mama dėta? 5) Man nusibodo taikstysi su jos tais kasdieniniaiskaprizais. 6) Taisyklingai kalbėdamas greičiau įgusiu. 7) Visą dieną reiksruoštis egzaminams. 8) Smetonai valdant dirbau arklių kaustymoinstruktoriumi. 9) Žmogus negali įgyvendinti projekto net ir labiausiainorėdamas. 10) Doleriai keičiami į litus vienas į keturis. 51 psl. 17 pratimas

Ištaisyti prielinksnio virš vartojimo klaidas. 1) Daugiau nei trisdešimt rūšių grybų surinkta į parodą. 2) Būtentjos aš čia ir laukiu daugiau nei valanda. 3) Jai jau gali būti daugiau kaippenkiasdešimt metų. 4) Negaliu patikėti – tai jau daugiau nei fantazija. 5)Jis uždirba per keturis šimtus per mėnesį. 6) Neužtenka viso to dar išdrįsoprašyti, kad paskolinčiau pinigų. Tai jau tikrai daugiau negu įžūlumas. 7)Šeima, vaikai jai yra daugiau nei viskas. 53 psl. 22 pratimas

Ištaisyti klaidas. 1) Mergaitė tik epilepsija serga – dėl psichikos viskas gerai. 2)

Šiuos vaistus gerkite tris kartus per dieną. 3) Visi žinojo tai, kad jieieško aktoriaus. 4) Kitą dieną baigėme buto tvarkymą. 5) Atrinkta medžiagaužrašoma, kad mokiniai sukoncentruotų dėmesį į atpasakojimo formą. 6)tačiau per paskutiniuosius trejus metus dėl importo iš Švedijos beiAnglijos reikalai itin pagerėjo. 7) Galbūt lėšų stoka neleidžia jų įveikti.8) Nesirūpink geriau tu dėl manęs. 9) Vanduo, kurį miesto gyventojai gaunaiš vandentiekio, nereikalauja jokių pagerinimų. 10) Tad pasiimk kokiussenus suklypusius batus aukštu kulnu ar su platforma ir – į parduotuvę. 11)Nauji namai geriau suplanuoti. 12) Tarp jų užrašytų turtų buvo ir tryssmuklės. 13) Prieš septynerius metus aš dar nebuvau matęs mūsų herbo Vyčio.14) Dėl manęs viskas gerai, bet yra reikalavimų iš kanceliarijos.

3.Pasirinkti ir sukirčiuoti 100 žodžių specialybės tekstą.

Pirmiáusia apsisprskite, kokiàs kompiùterio dalìs nórite pakesti,i apskaičiúokite j káiną. Jéi ùž jàs tèks paklóti pe 1800 ltų arbànórite pakesti daugiaũ ne kẽturias dals, verčiaũ įsigỹkite naũjąkompiùterį. Ùž 2000 ltų tikra įsigỹsite naũją renginį, kurs veks gerõkainašiaũ ne atnaũjintas. Pãtys rinkdam kompiùterį, šek tek sutaupỹsite, bè tõ, tõksįrenginỹs ténkins jsų póreikius i js geriaũ žinósite, kap js vekia. Kompiùterių gamiñtojai sàvo įrenginiáms sùteikia garántiją i silonemókamą tèchninę prežiūrą. Jéi kompiùterį riñksite pãtys, tokiõsgarántijos nesitikkite – galiõs tk atskir kompiùterio dali garántijos,bè tõ, j galiójimo laikótarpis bùs gerõkai trumpèsnis ne sùteikiamasvisám kompiùteriui. Pãvyzdžiui, jéi jungdam kompiùterį pažesiteprocèsorių, jõ nemókamai naujù jùms tikra nekas nepakes. Kiekvienamè skỹriuje išvadysime dals, kuriàs djome  sàvo kẽturiskompiùterius, tačiaũ ta neréiškia, kàd i jūs tùrite pasiriñkti tókiaspàt. Ištrauka iš žurnalo „Kompiuterija“, 2004 lapkritis Nr.87

4.Rasti ir ištaisyti 10 kalbos klaidų, paaiškinti.

1. Čia jis ir kroviku, ir nešiku darbuojasi (=dirba). (Laikraštis„Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos“, 2004,07,19 Nr. 27) 2. Tačiau nespėjo pasinaudoti elektros išjungėju (=jungikliu) –gaisras jau buvo apėmęs pusę namo. (Laikraštis „Lietuvos rytas“,2004.10.20, Nr. 244) 3. Kauniškiai (=kauniečiai) buvo nekalbūs. (Laikraštis „Apskaitosaudito ir mokesčių aktualijos“, 2004.09.06, Nr.33) 4. Neužilgo (=netrukus) kieme pasirodo ir pati įvykių liudininkė.(Laikraštis „Alytaus naujienos“, 2004.11.03, Nr. 211) 5. Stengsis savo darbą galimai (=kiek galima) geriau padaryti.(Laikraštis „Lietuvos rytas“, 2004.10.08, Nr. 234) 6. Vasarą valgiui naudoja (=vartoja) tai, ką duoda gamta.(Laikraštis„Alio Alytus“, 2004.08.31, Nr. 69) 7. Vaistai prieš gripą(=nuo gripo). (Laikraštis „Alio Alytus“,2004.08.17, Nr. 65) 8. Masiniai (=masiški) renginiai nesutraukia Alytaus jaunimo.(Laikraštis „Alytaus naujienos“, 2004.11.08, Nr. 194) 9. Ar kada matėte jį pavargusiu (=pavargusį) ar besiskundžiančiu(besiskundžiantį) silpna sveikata. (Laikraštis „Respublika“, 2004.10.29,Nr.252) 10. Markeris (=žymeklis) kainuoja tik 1 litą. (laikraštis „AlioAlytus“, 2004.09.24, Nr. 76)

5.Paaiškinkite žemiau nurodytų žodžių vartoseną bei reikšmes (Kanceliarinėskalbos patarimai. – V., 2002.)|Žodis |Vartosena |Reikšmė ||Apiforminti|Apiformink šią knygą. |suteikti tam tikrą formą, apipavidalinti ||apmokėti |Apmokėjimas už suteiktas paslaugas. |atlyginti, atsiteisti už ką ||asmeninis |Asmeninis gyvenimas. |priklausantis asmeniui, susijęs su asmeniu ||asmuo |Asmens identifikavimo kortelė. |žmogus kaip atskiras individas ||ataskaita |Parašytas praktikos ataskaita. |oficialus pranešimas apie nuveiktą darbą, tam tikrą || | |dalykų padėtį ir kt. ||atitikti |Liudininkų sudarytas nusikaltėlio fotorobotas|būti sutikimo, darnumo santykyje || |atitinka įtariamąjį. | ||atostogos |Vasaros atostogos pačios ilgiausios. |laikas, per kurį nereikia eiti į darbą ar mokyklą ||atsakyti |Atsakykite raštu per dešimt dienų. |klausiantį painformuoti; atsiliepti, reaguoti; gauti || | |atpildą už veiksmus ||atsakomybė |Visiška materialinė atsakomybė. |dorovinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų || | |paisymas ||atsiskaityt|Atsiskaičiau su tiekėjais. |suvesti sąskaitas, atsilyginti, atsimokėti ||i | | ||atžymėti |Atžymėk akmenis, kuriuos sprogdinsime. |padaryti žymę |

|aukštas |Jis įgijęs aukštą kvalifikaciją. |tam tikrais atvejais vartojama didmuo, svarbumo ar || | |garbingumo reikšmė ||darbas |Vakar nudirbome didžiąją dalį darbo. |fizinė bei protinė veikla, dirbimas; užsiėmimas, || | |tarnyba, verslas ||dayti |Daryk išvadas! |dirbti, gaminti konkretų objektą; kelti kokį || | |padarinį, rengti, atlikti ||diena |Štai ir prabėgo dar viena diena. |metas nuo ryto iki vakaro; dvidešimt keturių valandų || | |laiko tarpas, para ||dirbti |Dirbti sunku, bet pinigų reikia. |veikti, naudoti jėgas siekiant rezultato; gaminti, || | |daryti ||dokumentas |Slaptas vyriausybės dokumentas. |reikalų raštas; materialinis žinių šaltinis ||eilė |Kur baigiasi ši eilė? |vienas prie kito esančių ar paskui vienas kitą || | |einančių daiktų linija; ko nors darymo tvarka ||eiti |Eiti nosies tiesumu. |judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu ||etatas |Savivadybėje įsteigtas kalbos tvarkytojo |pareigų vienetas || |etatas. | ||instrukcija|Vadovaukis instrukcijomis, nes kitaip gali |vadovaujamasis nurodymas, paaiškinimas; taisyklių || |susižeisti. |rinkinys ||įskaita |Šią įskaitą aš gausiu nesunkiai. |įskaitymas, įtraukimas į sąrašus; patikrinamasis || | |studentų klausinėjimas; tokio klausinėjimo || | |pažymėjimas studijų knygelėje ||išvada |Rinkimų rezultatai buvo kur kas geresni, nei |nevartotinas žodis, turi būti rezultatas, padarinys || |manyta. | ||įtaka |Jo žodžiai padarė įtakos. |žodžio poveikis sinonimas ||klausimas |Kas turi klausimu? |kreipimasis, į kurį norima gauti atsakymą || |Šisi klausimas pateikiamas svarstyti antrą |reikalas, dalykas, problema || |kartą. | ||komandiruot|Darbų vykdytojas šią savaitę komandiruotėje. |tarnybinis asmens siuntimas į kitą vietovę ||ė | | ||kompetencij|Ne mano čia kompetencija, ne aš ir |klausimų ar reiškinių sritis, kurią kas gerai išmano;||a |atsakingas. |darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ir įgaliojimų || | |apimtis ||konkursas |Laimėtas grožio konkursas. |varžybos dėl premijos, pareigų, vietos ir pan. ||laikas |Bėgantis laikas nesustoja. |viena pagrindinių materijos būties formų, kuriai || | |būdinga trukmė, nuoseklumas, nenutrūkstama ir || | |negrįžtama tėkmė; trukmė, jos dalomas, matuojamas || | |tarpas ||liesti |Neliesk jo, dar įkas. |siekti, lytėti; kibinti, judinti ||mokestis |Mokestis už studijas. |nustatyto dydžio pinigų suma, mokama valstybei ar || | |organizacijai ||naudoti |Naudokis žodynu, rasi ko reikia. |patirti naudą; vartoti kaip priemonę, įrankį kam nors|| | |siekti ||nuimti |Nuimk katiną nuo palangės. |nukelti; pašalinti; nulupti, nudirti ||parašas |Paršas – būtinas kiekvieno dokumento |dokumentą ar raštą patvirtinanti pasirašyta pavardė || |rekvizitas. | ||pareigos |Aukštos pareigos – didelis atlyginimas. |užimama vieta tarnyboje ||pasirašyti |Pasirašyta svarbi sutartis. |padėti kur savo parašą; patvirtinti parašu ||patikrinima|Atliktas patikrinimas jokių rezultatų nedavė.|tikrumo, teisingumo pažiūrėjimas, pakontroliavimas ||s | | ||pažymėjimas|Senelis vairuotojui parodė pensininko |dokumentas, patikiantis ir patvirtinantis tam tikrus || |pažymėjimą. |duomenis ir su jais susijusią būklę bei statusą. ||pervesti |Pervesk pinigus man, tada šnekėsim. |nuvesti į kitą pusę ar į kitą vietą; įskaityti, || | |įtraukti į kitą sąskaitą ||pilnas |Pilnas puodelis pieno. |visiškai užimtas, pripildytas; nepraimtas; daug || | |turintis ||pusė |Pusė obuolio duok broliui. |viena iš dviejų maždaug lygių dalių; šalis, kraštas ||reikalas |Turime svarbių reikalų. |Plačia “dalyko” reikšme vartojamas žodis platesnės ir|| | |neapibrėžtesnės reikšmės už daiktavardį dalykas. ||sąskaita |Prašome pateikti sąskaitą. |atsiskaitymo dokumentas, kuriame nurodoma kiekis, || | |kaina ir suma; atsiskaitymų ir įsipareigojimų eigos || | |dokumentas ||suma |Pinigų suma rašoma sąskaitos gale. |skaičius, gaunamas, sudėjus kelis skaičius; pinigų || | |kiekis ||telefonas |Mano telefonas geltonos spalvos. |apartas, kuriuo per atsumą priimamas garas ||užskaityti |Užskaitytas darbas įkvėpė mane. |pripažinti pavykusiu, įvertinti ||vardas |Mano vardas yra Jonas. |įvairių dalykų pavadinimas |