Kalbos kultūros namų darbas

1.Iš Praktinio lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos mokymo kurso
(skaitykloje) atlikti šie pratimai:
2 psl. 2 pratimas

Įrašyti praleistas raides.
Durtuvas, stumtukas, griautis (brautis, veržtis), būklė, ryklys,
griuvėsiai, puvėsiai, užsispyrėlis, rajūnas, stūmoklis, kūrinys, siuvykla,
gynyba, gynimas, svyruoklis, pūdymas, džiūvėsis, gijimas, trūkumas,
kliūtis, dusulys, džiuvimas.

2 psl. 4 pratimas

Parašyti šių veiksmažodžių esamąjį ir būtąjį kartinį laikus.
|Veiksmažodžia|Esamasis laikas|Būtasis kartinis |
|i | |laikas |
|Kliūti |Kliuvo |Klius |
|Pūti |Puvo |Pus |
|Vyti |Vyto |Vys |
|Girti |Gyrė |Girs |
|Pilti |Pylė |Pils |
|Stumti |Stūmė |Stums |
|Tirti |Tyrė |Tirs |
|Skinti |Skynė |Skins |
|Spirti |Spyrė |Spirs |
|Rūdyti |Rūdijo |Rūdis |
|Tikšti |Tiško |Tikš |
|Irti |Iro |Irs |
|Svilti |Svilo |Svils |

3 psl. 8 pratimas

Įrašykite praleistas raides.
Sukrešusio, negresia, bąla, prigesusį, vąšas, šalo, apšalę,
įgrisusį, negęstančiąją, mažta mažta, grasinti, drasko, lęšius, bąlantis,
užšąlančio, mažta, apsąla, pabąla, užgeso, užgeso, nudraskė.

4 psl. 12 pratimas

Jaudinimąsi, tvirtajam, lygiąsias, penkiolika, aštuoniolika, savojo,
manųjų, savųjų, klausytųsi, džiaugtųsi, gydomąsias, atvykusiųjų, žaviąsias,
vyresniajam – didžiajam, šviesiąjam, pasmerktąjį, kairiąja, kuždėtųsi,
dvyliką.
5 psl. 14 pratimas

Įrašykite praleistas raides.
Ištrypęs, gražiąsias, samanas, pažadėjęs, sąskaitą, įdėmiai,
peržiūrėsiąs, rašančiajam, ypač, prisipažįsta, grasinęs, netesėti, šiąnakt,
draskys, suvytusius, nušalusius, kitąkart, naująjį, sąsiuvinį, pagrasė,
negrįstų, grįždama, turėjęs, nepagrįstų, išvažiavęs, Tolimąjį, sąsiaurį,
geliančius, sąnarius, užgesusio, mąsčiau, atėjusįjį, pirmąsias, šįkart,
išgąsčiu, užgęsta, atsigręžęs, pabalusį, keliolika, šįkart, neužšalusius,
negęstančius, mąsčiau, savąsias, pasakęs, trąšas, išversiąs, sąvartyno,
mąstyti, rūpinimąsi, ypač, gautąsias, nuogąstauti, bręstančio, pamąsčiau,
pasiryžau, vienąkart, anąkart, dekoratyviųjų, samanų, naujajam, gąsdina,
sąvokų.

6 psl. 17 pratimas

Įrašykite praleistas raides.
Stabtelėjo, praleisdamas pėsčiuosius; užšalęs tvenkinys, užgožtas
krūmų; trūksta svarsčių; dirba bergždžiai; mašina nustojo burgzti, ramybę
drumsdavo mokesčiai; vogčia iššovė į paukštį; nesigaužk dėl mažmožių; greit
baigsis šlapdriba; nuo rūpesčių svaigsta galva; rūgštis liežuvį žnybtelėjo;
užsidengsiu veidą nuo dūžtančių stiklų; mąsčiau apie gyvenimą be
prošvaisčių; užžėlė piktžolėm; prisižiūrėjo kažkokių lizdinių; užveržk
varžtus; kasdien dulkdavo lietus; dirsčiojo žemyn; atvežė vamzdžių;
užsimojo kumščiu; sugrįžk anksčiau, baik gūžčioti pečiai; stengdavosi
nedirstelėti žemyn; sėdėjo užsimerkęs, braukdamas prakaitą; užspaudė
dangčiu; neburgzk po langais; užkliudytas ėmė gūžtis; pradenk orkaitę,
apdegs pyragas; nulaužti grąžtą ir sraigtą; kankorėžių formos svarsčiai;
nejauti gailesčio; bijau, kad nepalūžtum.

6 psl. 18 pratimas

Įrašykite praleistas raides (i, j, ij).
Aksioma, akvariumas, altruizmas, amoniakas, atrakcionas, aukcionas,
audiencija, anijonas, alijošius, antikvariatas, batalionas, biatlonas,
biliardas, briliantas, bareljefas, buljonas, bastionas, barjeras, boikotas,
ceremonialas, cianas, čempionas, diagnozė, diodas, heroinas, idioma,
interjeras, injekcija, interviu, iniciatorius, iniciatorius, idiotas,
feljetonas, fortepijonas, fiasko, gladiatorius, kioskas, kokainas,
k1ientas, konsiliumas, kuriozas, katijonas, kurjeris, karjera, kompanionas,
koliokviumas, lianos, lektoriumas, maniakas, medalionas, meridianas,
melchioras, milijonas, milijardas, moratoriumas, marionetė, mediumas,
memorialas, oficiozas, olimpiada, premjera, paviljonas, portjera,
pjedestalas, pacientas, patronas, pensionas, periodas, pianinas,
prioritetas, portveinas, regionas, senjoras, stacionaras, stadionas,
špionažas, varjetė, vinjetė, valerijonas, variantas.
7 psl. 19 pratimas

Įrašykite praleistas raides (i, j, ij, ji).
Archaika, archaizmas, archaiškas, archainis; asocialus, asocijuoti;
diferenciacija, diferencialas, diferencijuoti, diferencijavimas; genijus,
genialus; heroika, heroizmas, herojiškas, herojinis; jubiliatas,
jubiliejinis, kolekcija, kolekcionuoti; komedija, komediantas; opiumas,
opius; misionierius, serialas, plagijuoti, plagiatas; provincija,
provincialus; radijas, radiatorius, radiola, radioaktyvus,
radioelektronika.
7 psl. 21 pratimas

Įrašykite praleistas raides.
1. Dalgės ašmenis paspjaunu, taukšiu, pliekiu plaktuku, stoju
pradalgėn ir pjaunu, lyg tas viesulas suku (J.1an.). 2. Bjauriausiomis
priemonėmis gražaus tikslo nepasieksi (L.B.). 3. Raudami medį vieni kalba
apie laivą, antri – malkas, o trečius pjuvenos domina (L.B.). 4. Nespjauk į
vandenį kad nereikėtų atsigerti (flk.). 5. Salomėjos nuotaika galutinai
subjuro (H.Kors.). 6. Ilgą iešmą bedrožiant, šuo kepsnį pagauna (flk.). 7.
Ieškant laimės, reikia daugiau atsisakyti, negu trokšti (L.B.). 8. Prie
ąžuolo, topolio ir ievos blogai auga avižos, kukurūzai (sp.). 9.
Universitete susitikai draugų iš Pajiesio kaimo. 10. Jiesia tokia maža upė,
kad sunku ir baidare plaukti.

7 psl. 23 pratimas

Įrašykite praleistas raides.
1. Žmogus pats sau kuria gyvenimo sąlygas. (P.Slav.) 2. Sankryžoje
Paulius stabtelėjo, praleisdamas pavasario polaidyje besitaškančias
mašinas. (R.Sad.) 3. Visa tai galbūt jo sąmonėje taip pat atsikartos po
daugelio metų (J.Ap.) 4. Lijo, vėjas pro sąsparas veržėsi ir liūdnas gaidas
vedžiojo. (L.P.) 5. Vėsa palytėjo sąnarius. (J.K.) 6. Nueina palei
atvažiavusio traukinio sąstatą. (J.Mik.) 7. Kai vištos išsimiegojusios
išėjo į sąšlavyną, senis žvirblis kaip akmuo krito į ją tarpą. (P.M.) 8.
Daugelis turi įvairiausių sąskaitų. (J.Sok.) 9. Kad mažiau graužtų sąžinė,
reikia rasti užsiėmimą. (J.P.) 10. O piemenukai pralaužė pagranduką ir
norėjo pasidalinti lygiomis, ber žiūri – viena pluta ir samanos. (K.Bor.)
11. Satyriniame romane nėra gilios sąsajos tarp veikėjo ir įvykių. (J.
Žėk.) 12. O stotelėje tuo metu prasideda neregėtas sambrūzdis. (A.B.) 13.
Ten prakaitas aplieja žmones prie vasaros sunkių darbų ir prastas parėdas
marškonis apdengia sąnarius visų. (P.V.) 14. Jis ėmė ieškoti tokių žodžių,
tokių sąskambių ir rimtų, kurie išreikšti neapsakomam ir pasakyti
neišreikštam. (V.Myk.Put.) 15. Vasariui pasirodė, kad jiedu žino kažką
ypatingo ir tą slepia nuo jų kaip kokie sąmokslininkai. (V.Myk.Put.)
8 psl. 25 partimas

Perrašykite sakinius, vis parašydami kartu arba skyriumi su kitais
žodžiais.
1. Nukirsti tokį medį – vis tiek kaip žmogų užmušti! (V.K.) 2. Jiedu
yra tapę kitokie, bet vis dėlto vienas antram nesvetimi (V.Myk.-Put.). 3.
Tokia jau žmogaus nelaba prigimtis – jis, net kelis kartus gyvendamas, vis
vien neišmoktų gyventi (L.B.). 4. Nors Steponas valgyti visai nenori, visgi
atsikanda agurko, tačiau negali nuryti – kąsnis veliasi burnoje lyg pakulos
(V.Bubn.). 5. Tikiu žmogum, ir tai už vis svarbiausia (A.Balt.).
8 psl. 26 pratimas

Perrašykite sakinius, gi parašydami kartu arba skyrium su kitais
žodžiais.
1. Kur gi laimė, ne gi dingo? (K.Bor.). 2. Jie ir gi nepajuto tikro
skausmo, ir užuojauta bus formali (A.Poc.). 3. Kodėl gi tad širdį taip
gelia vienam iš žmonių giminės? (J.Strielk.). 4. Ar gi jis ir man dabar
smogs? (B.S.). 5. Bet to gi čionai nėra (B.S.). 6. Ji skaito pasakas,
vaikšto pasakoj, bet gi pati tiesa – kodėl paliekama tik pasaka ! (J.G.) 7.
Jeigu taip, kaip gi jis galėjo tau, meldžiamasis, nusikalsti, kad jį šitaip
muši (B.S.). 8. Gal gi svetur bus linksmiau? (D.Urn.). 9. Tai ko gi taip
neries iš kailio? (J.Marcink.).
9 psl. 27 pratimas

Perrašykite sakinius, per rašydami kartu ir skyrium su kitais
žodžiais.
1. Kad man taip, tai galėčiau per dien … (K.V.). 2. Niekada ne per
vėlu gyventi (Just.Marcink.). 3. Kas per daug, tas nesveika (f1k). 4.
Nedera būti pernelyg smalsiam (S.T.Kondr.). 5. Kai iš laimės per daug
reikalauji, ji virsta nelaime (L.B.).

9 psl. 29 ptratimas

Parašykite neiginį ne, nebe drauge arba skyrium su kitais žodžiais.
1. Nuostabi motinos meilė: ji labiausiai myli ne geriausią, bet ne
laimingiausią vaiką (L.B.). 2. Pas mus tokia netvarka (M.Sluck.). 3. Diena
išaušo nešalta, bet apsiniaukusi (V.Myk.-Put.). 4. Kur du – tai ne vienas
(LT). 5. Vasaris susidomėjo nejuokais (V.Myk.-Put.). 6. Ne visa, ką žmogus
parašo per daug metų, jam vienodai brangu (Just.Marcink.). 7. Norėdami
galėtume suręsti pirtį nė kiek ne blogesnę už šitą (J.Avyž.). 8. Ne veltui
tie komediantai čigonai valkiojasi aplinkui su savo meškomis (I.Simon.). 9.
Nori nenori, savaime iškyla marčios klausimas (P.Cvirk.). 10. Kada nekada
ir jis ima nedrąsiai šūkauti (J.Jabl.). 11. Tėvas ką neką girdėjęs, bet
tikriausiai ne viską … (V.Bubn.). 12. Ir aitvaras ne visados pinigus neša
(LT). 13. Rytas išaušo rūškanas, dangus atrodė kažkoks nesiprausęs,
nelinksmas, bet mes iš karto pajutome: nebėr sniego (1.Balt.). 14. Bet jis
neeina, o bėga, striksėdamas čia ant vienos, čia ant kitos kojos (V.Bubn.).
15. Po pusryčių ilsėtis dar ne laikas (V.Myk.Put.). 16. Tam reikėjo rankų,
ne mažiau ir proto (1.Gruš.). 17. Ar mes neartimiausi giminės (A. Vien.)?
18. Juozapota parėjo iš Damulio namo jeigu ne linksmesnė, tai daug ramesnė
(J.B.). 19. Nekartą tekdavo iš rogelių išsiristi, kai smarkiai pakrypdavo,
bet maža nelaimė būdavo nusiristi į minkštą sniegą (P.M.). 20. Bet
pasisveikinimas išėjo ne toks šiltas, kokio buvo tikėjęsis Krizas Šimonis
(I.Simon.). 21. Nevieną ir ne du kartus girdėjau senus, vadinasi, protingus
žmones sakant, kad nelaimė niekad nevaikšto viena (J.Balt.). 22. Jau nebe
tas, visai ne tas žvaigždžių spindėjimas (V.Mont.). 23. Vedė jis nebe
pirmoje jaunystėje (A.Vien.). 24. Ir Puodžiūnas čia nebeilgai ponaus!
(A.Vien.). 25. Jau nebeanksti, vyrai, laikas (Žem.). 26. Dangus nebe
mėlynas, o kažkaip šviesiai pilkas (I.Simon.). 27. Jų akyse buvo jau nebe
džiaugsmas, bet nusiminimas (J.Bil.). 28. Nors Kurtnelis ir nebe jaunas,
bet šmotą vertesnis už koki pliki (Zem.). 29. Tik perliek vandeniu, jis
nebe kažin ką sugaudo (R.G.).

27 psl. 67 pratimas

Raskite šalutinius sakinius ir nurodykite jų rūšį. Kur reikia,
padėkite skyrybos ženklus.
1. Labai sunku paaiškinti žmonėms, kad skatinimo fondo nėra, nes
trūksta grynosios produkcijos (šal. papild. ir priež. aplin. sak.). 2. Šiam
procesui lemiamos įtakos turėjo nauja vyriausybės politika, kai 1974 metais
buvo priimti akcinės bendrovės programų įstatymai, kurie skatina
korporacijas perleisti akcijas eiliniams darbuotojams (šal. laiko aplin. ir
pažym. sak.). 3. Specialistai priėjo išvadą, kad darbuotojas ima domėtis
firmos veikla, siekti jos suklestėjimo tik tada, kai jo turimų akcijų
kiekis pasiekia jau reikšmingą ribą (šal. pažym. ir laiko aplin. sak.). 4.
Be to, vyriausybė garantavo, kad akcininkai gaus 6 procentų metinių
palūkanų net tuo atveju, jeigu įmonė bankrutuotų (šal. papild. ir sąlyg.
aplin. sak.). 5. Tenka pažymėti, kad iniciatyvos atkurti Lietuvos
inžinierių draugiją ėmėsi Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio seimo Taryba,
kuri pasiūlė suburti iniciatyvinę grupę ir rengti programą atkuriamajam
draugijos suvažiavimui, kurį numatoma surengti spalio mėnesį Kaune (šal.
papild., pažym. ir pažym. sak.).

27 psl. 68 pratimas

Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. Vertybiniai popieriai – papildomas finansinių lėšų šaltinis. 2.
Visi vertybiniai popieriai – fiktyvioji kapitalo forma. 3. Obligacija –
vertybinis popierius, duodantis jo savininkui teisę, gauti iš anksto
nustatytą pelną. 4. Akcija – vertybinis popierius, pažymintis asmens įdėtas
lėšas į akcinę bendrovę ir suteikiantis jam teisę gauti pelno. 5. Akcija,
kaip individualizuota visuomenės nuosavybės išraiškos forma, sudaro tam
tikrą ekonominę situaciją. 6. Birža – vertybinių popierių rinka. 7. Fondų
birža, kaip antrinė vertybinių popierių rinka, yra savotiškas viso ūkio
reguliatorius ir barometras. 8. Kitas akcinių įmonių tipas – akcinės
bendrovės, kurios išleidžia laisvai perkamas ir parduodamas akcijas. 9.
Taigi vertybinių popierių naudojimas ir akcinės bendrovės, kaip gamybos
organizavimo ir nuosavybės forma, savotiškai sudemokratina visą ekonomiką.
10. Kinijoje, kaip ir daugelyje kitų socialistinių šalių, akcijas
stengiamasi panaudoti ne tik kaip finansinių lėšų mobilizavimo svertą.
29 psl. 73 pratimas

Padėkite trūkstamus skyrybos ženklus.
1. Pažvelgę į šitą paveikslą, matome, kad, slinkdamas iš A
padėties į B padėtį, rutuliukas nusileidžia žemyn. 2. Vadinasi, esant
nestabiliai pusiausvyrai, išjudinto iš pusiausvyros rutuliuko svorio jėga
atlieka teigiamą darbą, o, esant stabiliai pusiausvyrai, – neigiamą. 3.
Tiriant materialių taškų sistemos pusiausvyrą, reikia išnagrinėti visus
galimus sistemos poslinkius.

4. Pusiausvyros pobūdį galima nustatyti ištyrus materialių taškų sistemos
potencinę energiją. 5. Jei mechaninę sistemą sudaro standūs kūnai, sudarant
bendrąją dinamikos lygtį, prie kiekvieną kūną veikiančių jėgų reikia
pridėti to kūno inercijos jėgą. 6. Remdamiesi bendrąja dinamikos lygtimi,
sudarykime kūno sukimosi apie.
32 psl. 78 pratimas

Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.
Tačiau infliacijai viršijus vidutinį savo lygį visiems pasidaro
aišku, kad ji yra pavojinga, savo neigiamomis pasekmėmis. Infliacija virsta
ne tik pinigų perskirstymo, tarp pirkėjo ir pardavėjo priemone, ji trikdo
gamybą ir prekių mainus. Esant itin aukštiems infliacijos tempams,
ekonominė veikla yra visiškai paralyžiuojama. Hiperinfliacija yra retas
reiškinys, pasitaikantis karų metu arba tuoj pat po jų, kuomet sparčiai
auga vyriausybinės išlaidos. Hiperinfliacijos metu pinigai sparčiai netenka
savo perkamosios galios, žmonės stengiasi juos kuo greičiau išleisti
pirkdami įvairius daiktus. Infliacija yra nuostolinga žmonėms, gaunantiems
fiksuotas pajamas. Nuo infliacijos nukenčia ir tie asmenys, kurie sutaupo
tam tikrą pinigų sumą, senatvei arba ligos ar nelaimingo įvykio atvejui.
Infliacija dažnai būna verslo klaidų priežastimi. Norėdamas priimti gerą
sprendimą, verslininkas turi turėti pakankamai išsamų įvykių paveikslą. Bet
sparčiai augant kainoms toks paveikslas tampa iškreiptas ir neaiškus.
Verslininkas nepajėgia suprasti to, kas vyksta dabar, ir kas galėtų įvykti
ateityje. Verslo apskaita vedama panaudojant pinigus. Esant aukštiems
infliacijos tempams, kai kurios firmos ataskaitose gali nurodyti pelną, o
tiksliau paskaičiavus pasirodys, kad firmos turėjo nuostolius. Todėl
infliacija kartais užmaskuoja atskirų problemų tikrąją esmę. Mūsų ekonomika
yra sudėtinga ir ji priklauso nuo pastovaus tikslios informacijos gavimo.
Kaina yra svarbi informacinio srauto grandis. Aukšta kaina informuoja
gamintojus apie didelį pirkėjų norą įsigyti kokį nors produktą. Tačiau
esant aukštiems infliacijos tempams, gamintojams sunku atskirti, ar tai
teisinga informacija apie paklausos didėjimą, ar tai klaidingas pranešimas,
sąlygojamas infliacijos.
34 psl. 81 pratimas

Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.
Lietuvos įmonės bei organizacijos stengiasi su savo gaminiais ir
paslaugomis išeiti į užsienio rinkas. Nuo šių įmonių bei organizacijų
veiklos, kokybės, valdymo rezultatų priklauso labai daug – kaip greitai
Lietuvos ekonomika ir jos įmonės integruosis į Europos ir pasaulio
ekonomiką. Sėkmingas Lietuvos ekonomikos ir įmonių integravimas į
tarptautinį darbo pasidalijimą neįmanomas be stabilaus gaminių bei paslaugų
kokybės užtikrinimo ir taip pasiekto produkto konkurencingumo. Lietuvos
įmonės dažnai susiduria su problema: jų nors ir aukštos kokybės gaminiai ar
paslaugos nėra pripažįstami užsienyje. Tai yra todėl, kad yra reikalaujami
gaminių atitikties ar įmonės kokybės sistemos sertifikatai kurių dažnai
mūsų šalies įmonės bei organizacijos dar neturi. Pirmaujančių šalių
patirtis rodo, kad svarbiausias veiksnys didinant prekių konkurencingumą,
yra jų kokybė ir jos stabilumas, o tai efektyviausiai pasiekiama
vadovaujantis Visuotinės kokybės vadybos principais, kur pirmajame etape
būtina, diegti kokybės valdymo sistemas įmonėse bei organizacijose.
Planuodamas ir organizuodamas savo įmonės veiklą vadovas numato, ką ji
veiks, kada, kas ir kaip privalo atlikti darbus. Kad organizacija
įgyvendintų tikslą, vadovas privalo koordinuoti darbą ir priversti
darbuotojus tą darbą atlikti. Anksčiau vadovai neteisingai suprato žmonių
elgseną, nors jų veiksmai dažnai būdavo labai veiksmingi. Riestainio ir
rimbo politika yra viena iš seniausių: nepaklusnūs naikinami, o paklusniems
duodama tik tiek, kad galėtų išgyventi. Tačiau žmonių gyvenimas gerėjo ir
vadovai pradėjo suprasti, kad paprastas riestainis ne visada verčia žmogų
uoliau dirbti. Žmogui reikia daugiau, jis turi įvairius poreikius. Su
žmonėmis reikia elgtis kaip su suaugusiais, elgtis su jais kaip su
partneriais, pagarbiai, būti atlaidiems. Dažnai pamirštama, kad svarbiausia
jėga įmonėje yra darbuotojas ir kad jam turi būti skiriamas didžiausias
dėmesys. Reikia išsiaiškinti ko darbuotojas tikisi, ko laukia iš savo darbo
kokie yra jo troškimai siekiai ir poreikiai.
36 psl. 84 pratimas

Padėkite reikiamus skyrybos ženklus.
Teisinė verslo objektų apsauga – tai sudėtinė verslo plėtotės dalis,
kuriai turi būti skiriamas reikiamas dėmesys ir pakankamai lėšų. Įstatymų
nežinojimas, ne tik kad neatleidžia nuo atsakomybės bet ir neapsaugo nuo
pasikėsinimų. Išlaidos susijusios su tokia apsauga yra atsiperkamos, o
palyginti su bankroto pasekmėmis – atsiperka su kaupu. Teisinė verslo
apsauga nuo verslo kūrimosi dienos. Kiekviena kuriama įmonė turi turėti
savo įstatus. Uždarosioms akcinėms bendrovėms tokie įstatai yra įstatymų
tvarka privalomi. Šie įstatai turėtų būti sudaromi prityrusio teisininko,
todėl kad ateityje jie saugos patį verslą. Teisinė verslo apsauga
reikalauja labai atidaus, teisiškai profesionalaus įmonės dokumentų
tvarkymo, sutarčių sudarymo dokumentų saugojimo. Vadovas turėtų visada pats
kontroliuoti visus įstaigoje pasirašomus raštus, kiekvienu atveju
sudarydamas sandėrius, kreiptis į teisininką ir nepasikliauti net ir tais
žmonėmis, kuriuos labai gerai pažįsta sudarydamas su jais įvairias veiklos
sutartis, bet visada gauti profesionalią teisininko konsultaciją. Daugeliu
atveju teisinga įstatymais pagrista veikla apsaugos verslą nuo tikrai
netikėtų sukčiavimų, apgavysčių ir netgi turtinio prievartavimo. Nelegalus
verslas, nelegali veikla ir nelegalūs sandėriai dažnai sužlugdo verslą arba
sukelia rimtų finansinių problemų. Dauguma verslininkų pripažįsta, kad
didžiausias dėmesys yra skiriamas verslo siekimui, o saugumas lieka antrame
plane, arba juo pavedama rūpintis vienam iš darbuotojų. Tačiau ir čia
dažniausiai pasitaikanti klaida – tai visiškas pasitikėjimas be kontrolės.
Daug kas paaiškėja suvedus rezultatus, tačiau ir tai turi būti padaryta
asmeniškai tikrinant tiek per savo finansininką tiek per auditą. Kai kurie
verslininkai anksčiau buvo linkę manyti, kad jų versle viskas gerai ir į
daugelį iš pirmo žvilgsnio atrodančių smulkmenų nekreipdavo reikiamo
dėmesio. Tarkime, išanalizavus metų laikotarpio rezultatus, paaiškėjo, kad
jie neatitinka planuotų. Įsigilinus į vadinamąsias smulkmenas ar į pernelyg
didelį parodytą pasitikėjimą, pasirodo, kad aptinkami ne tik sukčiavimai,
bet ir vagystės. Susigriebiama tik patyrus didelių nuostolių. Pasaulinė
verslininkų patirtis rodo, kad ypač didelį dėmesį reikia skirti objektų
apsaugai ir skirti tam galimybes atitinkančias išlaidas, tačiau daugelis
Lietuvos verslininkų mano, kad jų verslas dar nepasiekė tokio lygio, kad
galima būtų išlaidauti apsaugai. Manoma, kad lėšų yra per mažai ir jas
geriau skirti verslo plėtojimui. Verslininkas sukurdamas ir plėtodamas
verslą tuo pačiu sukuria ir pasikėsinimo objektus. Kad ateityje išvengtų
finansinių nuostolių, o kai kada ir daug pavojingesnių pasikėsinimų į
gyvybę ar sveikatą būtina nustatyti pasikėsinimo objektus ir galimus
pavojus, numatyti taktinius kovos būdus.

2.Iš Z.Alaunienės Kalbos kultūros pratybų (skaitykloje) atlikti
pratimai:

17 psl. 10 pratimas

Sugalvoti po sakinį su šiais žodžiais:
Farmacija – tai vaistų gaminimo, apdorojimo, laikymo bei davimo
mokslas ir praktika. Mokslininkai formuoja naujus atomu darinius.
A.Brazauskas su savo partneriai suorganizavo rinkimų kampaniją. Didelė
vaikinų kompanija ėjo iš šokių namo. Vartojamas vitaminų kompleksas gerina
žmogaus organizmo veiklą. Kaimynai įsigijo naują baldų komplektą.
Archeologai kasinėdami Egipto dykumas rodo dar neregėtų kristalų.
Jauniesiems ant stalo buvo padėti krištoliniai indai. Dėstytojo suformuota
grupė turės atlikti bandymą. Profesorius suformulavo apibrėžimą. Miesto
rotušėje įvyko socialinis (visuomeninis) renginys. Socialistų partijos
socialistinis judėjimas prasidėjo prieš pat rinkimus.
17 psl. 14 pratimas

Sugalvokite po sakinį su šiais žodžiais:
Gyvenime mylėti reikia kiekvienam, nes būti nemylimu – sunku.
Nepavykus ko nors padaryti, reikia mėginti dar kartą. Žinoti ir mokėti, tai
du skirtingi dalykai, kuriuos privalo skirti žmogus. Visus daiktus reikia
naudoti pagal paskirtį. Vitaminus visiems reikia vartoti, kad būtų
sveikesni. Per muzikos pamokas visi mokiniai privalo dainuoti. 19 valandą
bažnyčioje pradės giedoti mergaičių choras. Neįmanoma būti keliose vietose
iš kart. Miške po lietaus randasi grybai. Mano draugė surengė vakarėlį.
Šiandien aš paruošiau namų darbus. Koks autobusas važiuoja į autobusų
stosi? Kuris iš jų yra teisus? Tavo žinių lygis yra labai žemas. Surinkęs
daug taškų pereini į kitą lygmenį. Sudėtis yra aritmetinis veiksmas.
Traukinio sąstatas pilnas visokių prekių. Neoficialūs duomenys buvo gauti
slapta. Nuteistieji skundžiasi, kad paros maisto davinys yra nepakankamas.

21 psl. 12 pratimas

Pataisyti netinkamai vartojamus priesagų vedinius ir kitokias
klaidas.
Dabar neplausiu indų: ploviklis pasibaigė. Gal turi dėmių išėmiklio
– matai, kokia dėmė ant bliuzelės. Pirkau gera langų valiklį – reikia
valyti langus. Tik nepamiršk parnešti pusę litro dažų skiediklio. Mūsų
televizoriaus sugedęs kanalų perjungiklis. Čia kokia smala atsiduoda, kur
oro gaiviklis?
22 psl. 15 pratimas

Parinkti geresnį varianta.
Dar nėra poreikio intelektualioms pjesėms. Iš numatyto teksto
atrinkti medžiagą teminiu aspektu. Aš nemėgstu aritmetinių veiksmų. Buvo
statomi mažagabaričiai butai. Buvo dvifazė srovė. Svarbiausia – gerai
atlikti kasdienines savo pareigas. Teks laukti, kol pravažiuos tas
sunkiasvoris traukinys.

24 psl. 5 pratimas

Nurodyti priešdėlio vietą.
Suremontavo namą, apskaičiavo atlyginimą, įskaitė kursinį darbą,
atvežė plytų, pagrasino prilupti, išspausdino straipsnį.
24 psl. 7 pratimas

Taisyklingai pavartoti tinkamus priešdėlius
Sukelia; atvežė; pripildyti; išplauti; išnaikinti; apstatyta;
padalyvauti; sumanytas; suredaguoti; pabalsavome; išklausyti; suremontavo;
parepetuoti.

29 psl. 11 pratimas

Kaip geriau kreiptis. Parinkę tinkamą forma, sugalvoti sakinių.
Gerbiamieji, apsidrauskite nuo nelaimingų atsitikimų darbe!
Gerbiamasis pone, patikslinkite anketos duomenis, nes kai ką
parašėte neįskaitomai.
Didžiai gerbiamas pone, norime paprašyti, kad atsakytumėte į žemiau
pateiktus klausimus.
Gerbiamieji čia susirinkusieji, noriu Jums pristatyti naują mūsų
klubo narį.

30 psl. 15 pratimas

Ištaisyti dauginių skaitvardžių klaidas.
Keturis = ketverius metus, devyni = devyneri metai, septynerius =
septynis vaikus, kelerių = kelių dienų; dvejus = du amžius, penkeris =
penkerius metus, abi = abejas duris.

31 psl. 19 pratimas

Ištaisyti skaitvardžių ir kitas klaidas.
Aštunto = aštuntos, padalyti = padalinti, pirmąjį = pirmą, šimtą =
šimtas, tūkstantis trys šimtai = tūkstantį tris šimtus, šešiukę = šešetą,
antrą = antrąją, dvejukėj = dviviečiam, trejukėj = triviečiam, penktukas =
penktas autobusas, penkiukę = penketuką, ketvirtukas = ketvirtas, trečiukas
= trečias.
31 psl. 1 pratimas

Parsiduoda = parduodamas, penkių = penkerių, valdosi = valdomas,
medžiagų klausimas = kas dėl medžiagų, sprendžiasi = sprendžiama, jaučiasi
= jaučiamas, duodasi = įsimena, randasi = yra, gaunasi = išeina, spręsis =
bus sprendžiama, prasivesim = surengsim, metasi = metama, gavosi = išėjo,
žiūrisi = atrodo, jis spausdindavosi = jį spausdindavo, nesiskaito =
neįskaitoma, gaunasi = bus, jaučiasi = jaučiamas, į žmogų = žmogui,
pasitobulinimo = tobulinimosi, apsišluoti = apšluoti, apsidirbau = viską
nudirbau.

33 psl. 13 pratimas

Parinkti tinkamesnę dalyvio rūšį.
1) Niekas negali pasekti tokio įtikinamo pasakojimo kaip
skerdžius. 2) Čia pat galėjai nusipirkti gaiviųjų gėrimų. 3) Be migdomųjų
vaistų negaliu užmigti. 4) Jungiamosios dalelytės vadinamos jungtukais. 5)
Tik tuomet žlugdantis, griaunantis, demoniškosios antigamtos poveikis mūsų
sieloms bus neutralizuotas. 6) Su skaudama širdimi jis grįžta į nusikaltimo
vietą ir sulaužo lanką bei strėles.
34 psl. 14 pratimas

Atrinkti tinkamą variantą ir sudaryti žodžių junginį.
Skalbimo mašina, braižymo lenta, mokymo priemonės, darbo kambarys,
rašymo priemonės.
36 psl. 2 pratimas

Pasakyti, katras suskliaustųjų žodžių linksnis čia netinka. Kodėl?
1) Nesilaikydami tos paprastos taisyklės mokiniai ir daro klaidų.
2) Žmogus už tai gauna pinigų, kad atlieka tam tikrą darbą. 3) Šiandien
akinių rėmeliai gali būti skirtingiausių formų. 4) Kilogramo obuolių
užteks. 5) Kiekvieno rašytojo, poeto gyvenimas turi ar turėjo savo vingių.
37 psl. 8 pratimas

Sudaryti sakinius, pavartodami suskliaustuosius žodžius tinkamu
linksniu.
1) Žmogus kažką pasakydamas visada turi pagalvoti, ar jo pasakyti
žodžiai turi prasmę. Žmogus kažką pasakydamas visada turi pagalvoti, ar jo
pasakyti žodžiai turi gilią prasmę. 2) Vyresni daro įtaką jaunesniems.
Vyriausieji šeimoje daro didžiulę įtaką jauniausiems. 3) Bausmė tik retai
turi poveikį nuteistajam. Griežta bausmė tik retai turi teigiamą poveikį
nuteistajam. 4) Jo atliktas tiriamasis darbas sukėlė susidomėjimą. Jo
atliktas tiriamasis darbas sukėlė milžinišką susidomėjimą tarp kolegų.

37 psl. 10 pratimas

Kurie variantai teisingi?
1) Priėjo išvadą; 2) Pasiektume tikslą; 3) Prisiliesti prie to
prietaiso; 4) Prieinama išvada.
37 psl. 13 pratimas

Kada naudojamas naudininkas su bendratimi? Ištaisyti klaidas.
I.
1) Tai gera priemonė intelektiniams gebėjimams lavinti. 2) Teko
išleisti daug pinigų naujiems vadovėliams pirkti. 3) Sveikatai sustiprinti
reikia vartoti daug vaistų. 4) Pametė jis pasą ir įgaliojimą automobiliui
vairuoti.
II.
1) Daug laiko reikėtų skirti atpasakojimo esmei atskleisti. 2)
Įkvėpta fantazija duoda naują impulsą mokslui vystytis. 3) Tai labai svarbi
pamoka dalykiniam pasakojimui, aprašymui suvokti. 4) Akstinas parašyti
poemai buvo Varnių seminarijos profesoriaus strėlė, kuri stačiai lyg peilis
įsmigo į jauno poeto širdį.
38 psl. 14 pratimas

Ištaisyti žodžius, netaisyklingai nusakančius laiką.
1) Liepos pirmą dieną būsime baigę egzaminą. 2) Šią dieną turime
daug problemų. 3) Jisai trečią valandą tai tikrai ateis. 4) Priekaištavo,
kad Lietuva labai trumpai domėjosi Sibiru. 5) Sėdėsi antrus metus toje
pačioje klasėje.
38 psl. 20 pratimas

Ištaisyti galininko ir kitas klaidas.
1) Šis neapgalvotas dokumentas gali sukelti dar didesnius
neramumus. 2) Šiandien išgėriau net tris puodelius kavos – nuo pat ryto
skauda galvą. 3) Ten smuikininkas atstovaus Lietuvai. 4) Jis išmokė mane
keleto aerobikos pratimų. 5) Sudarytos sutarties mes nesugebėjome visiškai
įvykdyti. 6) Jai įkando bitė.
39 psl. 23 pratimas

Ištaisyti klaidas.
1) Šis dėmuo negali būti šalutinis. 2) Kelias slidus: vairuotojai
būkit atidūs. 3) Tegu trumpai, bet jie moka būti laimingi. 4) Mokytojas
turėtų būti autoritetas savo mokiniams. 5) Daugelis idėjų tampa
nerealiomis, tačiau humanizmo principai išlieka esminiai. 6) Visada esu
tas, kuris suvokia, jaučia. 7) Pirmoji mano kelionė bus apsilankymas
Dnepropetrovske. 8) Jie nori būti vaikai.
39 psl. 26 pratimas

Ištaisykite klaidas, Nurodykite, kurie žodžiai, žodžių junginiai
nevartotini su įnagininku.
1) Šie metai buvo turtingi bendrų renginių. 2) Mes sotūs darbu,
kuriančiu duoną. 3) Jo erdvūs kambariai buvo prigrūsti nudėvėtų, neaiškios
kilmės baldų. 4) Pasaulis knibždėte knibžda prezidentų, daug vyresnių už
mane. 5) Kūriniai yra persunkti kūrėjų dvasios. 6) Semeliškių giria tada
knibždėte knibždėjo miškinių. 7) Laikraščiai mirgėte mirga skelbimų apie
užsienio kalbos kursus. 8) Ši vyriausybė labai apribota laiko ir pinigų. 9)
Jie mokėsi būti laisvais žmonėmis, drąsiai sakyti savo nuomonę, be baimės
būti išjuoktiems ar suniekintiems, kurti ir būti suprastiems bei
įvertintiems.
40 psl. 32 pratimas

Kaip ištaisyti netaisyklingai pavartotus vietininkus ir kitas
klaidas?
1) Vėlių pagerbimo metu dalyvaus folkloriniai ir etnografiniai
ansambliai. 2) Vaikas pats priima pasirinkimo atsakomybę. 3) Mes negalime
specializuotis tik auginti linus. 4) Klaidų esti vartojant naudininką,
kilmininką. 5) Mokymuisi turėtų būti ir muzikiniai instrumentai. 6) Tyrimų
rezultatas parodė labai įdomias išvadas. 7) Apdovanoti keli mokiniai, iš jų
Andrius. 8) Apskritai į temą atsakyta, tik klaidų daug. 9) To pasekmė –
aštrus plaučių uždegimas. 10) Jis laikosi klaidingų principų, todėl iš
esmės yra neteisus. 11) Tėvai girtauja, todėl vaikas apleistas ir nesimoko.
12) Iš esmės aš su ja sutinku.
43 psl. 13 pratimas

Baigti sakinius:…
1) Dabar tokie papročiai mūsų krašte (mūsuose). 2) Pagaliau
priėjome vienos nuomonės (prie vienos nuomonės). 3) Giedrute, būk gera,
nesuk man galvos. 4) Buvome nustebinti vaiko jautrumo. 5) Tavo žodžiai
neatitinka tavo elgesio. 6) Diplominiuose darbuose dėstytojai aptinka
kalbos klaidų. 7) Kursinius darbus turite parašyti iki gegužės
septynioliktos dienos. 8) Per pievą ėjo mergaitė ožka vedina. 9) Viršininko
dabar nėra: jis išvažiavo atostogauti. 10) Mokiniai auklėtojai padovanojo
gėlių. 11) Mano močiutės sodas gausus obuolių. 12) Vidas buvo išrinktas
atstovauti mūsų kursui. 13) Rimute, nubėk pašaukti tetą.

46 psl. 1 pratimas

Ištaisyti prielinksnio ant vartojimą ir kitokias klaidas.
1) Kiek aš egzamino bijau, siaubas! 2) Šią savaitę turiu
biuletenį. 3) Už sukneles uždirbome šimtą litų. 4) Nebus tiekiamas šiltas
vanduo dėl vandens skaitiklių pastatymo įvade. 5) Mes savo vaiką apdraudėme
tūkstančiui. 6) Pagal kokį receptą kepėte? 7) Jau visą mėnesį klausome
bitlų muziką. 8) Ar atvažiuosi rytoj? 9) Olandų fermeris E.D. turėjo mylimą
kuilį Hlodvigą. Visa D. ferma laikėsi dėl to kuilio. 10) Žemėlapio mastelis
1 iš 1000.
49 psl. 25 pratimas

Parinkti taisyklingus variantus.
1) Reikės paklausti profesoriaus (profesorių). 2) Bilietus pirkite
iš vairuotojo. 3) Iš ko pirkai šitą paveikslą? 4) Kreipkitės į dekaną. 5)
Turėsiu skolintis iš tetos. 6) Prašysiu tėvus (tėvų).

50 psl. 3 pratimas

Ištaisyti prielinksnio prie vartojimą ir kitokias klaidas.
1) Norime daug įsivežti, bet esamoje rinkoje to negalime. 2) K.P.
prieš metus dar buvo valdžioje. 3) Progai esant aš pas tave užeisiu. 4) O
kuo čia tavo mama dėta? 5) Man nusibodo taikstysi su jos tais kasdieniniais
kaprizais. 6) Taisyklingai kalbėdamas greičiau įgusiu. 7) Visą dieną reiks
ruoštis egzaminams. 8) Smetonai valdant dirbau arklių kaustymo
instruktoriumi. 9) Žmogus negali įgyvendinti projekto net ir labiausiai
norėdamas. 10) Doleriai keičiami į litus vienas į keturis.
51 psl. 17 pratimas

Ištaisyti prielinksnio virš vartojimo klaidas.
1) Daugiau nei trisdešimt rūšių grybų surinkta į parodą. 2) Būtent
jos aš čia ir laukiu daugiau nei valanda. 3) Jai jau gali būti daugiau kaip
penkiasdešimt metų. 4) Negaliu patikėti – tai jau daugiau nei fantazija. 5)
Jis uždirba per keturis šimtus per mėnesį. 6) Neužtenka viso to dar išdrįso
prašyti, kad paskolinčiau pinigų. Tai jau tikrai daugiau negu įžūlumas. 7)
Šeima, vaikai jai yra daugiau nei viskas.
53 psl. 22 pratimas

Ištaisyti klaidas.
1) Mergaitė tik epilepsija serga – dėl psichikos viskas gerai. 2)
Šiuos vaistus gerkite tris kartus per dieną. 3) Visi žinojo tai, kad jie
ieško aktoriaus. 4) Kitą dieną baigėme buto tvarkymą. 5) Atrinkta medžiaga
užrašoma, kad mokiniai sukoncentruotų dėmesį į atpasakojimo formą. 6)
tačiau per paskutiniuosius trejus metus dėl importo iš Švedijos bei
Anglijos reikalai itin pagerėjo. 7) Galbūt lėšų stoka neleidžia jų įveikti.
8) Nesirūpink geriau tu dėl manęs. 9) Vanduo, kurį miesto gyventojai gauna
iš vandentiekio, nereikalauja jokių pagerinimų. 10) Tad pasiimk kokius
senus suklypusius batus aukštu kulnu ar su platforma ir – į parduotuvę. 11)
Nauji namai geriau suplanuoti. 12) Tarp jų užrašytų turtų buvo ir trys
smuklės. 13) Prieš septynerius metus aš dar nebuvau matęs mūsų herbo Vyčio.
14) Dėl manęs viskas gerai, bet yra reikalavimų iš kanceliarijos.

3.Pasirinkti ir sukirčiuoti 100 žodžių specialybės tekstą.

Pirmiáusia apsisprskite, kokiàs kompiùterio dalìs nórite pakesti,
i apskaičiúokite j káiną. Jéi ùž jàs tèks paklóti pe 1800 ltų arbà
nórite pakesti daugiaũ ne kẽturias dals, verčiaũ įsigỹkite naũją
kompiùterį.
Ùž 2000 ltų tikra įsigỹsite naũją renginį, kurs veks gerõkai
našiaũ ne atnaũjintas.
Pãtys rinkdam kompiùterį, šek tek sutaupỹsite, bè tõ, tõks
įrenginỹs ténkins jsų póreikius i js geriaũ žinósite, kap js vekia.
Kompiùterių gamiñtojai sàvo įrenginiáms sùteikia garántiją i silo
nemókamą tèchninę prežiūrą. Jéi kompiùterį riñksite pãtys, tokiõs
garántijos nesitikkite – galiõs tk atskir kompiùterio dali garántijos,
bè tõ, j galiójimo laikótarpis bùs gerõkai trumpèsnis ne sùteikiamas
visám kompiùteriui. Pãvyzdžiui, jéi jungdam kompiùterį pažesite
procèsorių, jõ nemókamai naujù jùms tikra nekas nepakes.
Kiekvienamè skỹriuje išvadysime dals, kuriàs djome  sàvo kẽturis
kompiùterius, tačiaũ ta neréiškia, kàd i jūs tùrite pasiriñkti tókias
pàt.
Ištrauka iš žurnalo „Kompiuterija“, 2004 lapkritis Nr.87

4.Rasti ir ištaisyti 10 kalbos klaidų, paaiškinti.

1. Čia jis ir kroviku, ir nešiku darbuojasi (=dirba). (Laikraštis
„Apskaitos audito ir mokesčių aktualijos“, 2004,07,19 Nr. 27)
2. Tačiau nespėjo pasinaudoti elektros išjungėju (=jungikliu) –
gaisras jau buvo apėmęs pusę namo. (Laikraštis „Lietuvos rytas“,
2004.10.20, Nr. 244)
3. Kauniškiai (=kauniečiai) buvo nekalbūs. (Laikraštis „Apskaitos
audito ir mokesčių aktualijos“, 2004.09.06, Nr.33)
4. Neužilgo (=netrukus) kieme pasirodo ir pati įvykių liudininkė.
(Laikraštis „Alytaus naujienos“, 2004.11.03, Nr. 211)
5. Stengsis savo darbą galimai (=kiek galima) geriau padaryti.
(Laikraštis „Lietuvos rytas“, 2004.10.08, Nr. 234)
6. Vasarą valgiui naudoja (=vartoja) tai, ką duoda gamta.(Laikraštis
„Alio Alytus“, 2004.08.31, Nr. 69)
7. Vaistai prieš gripą(=nuo gripo). (Laikraštis „Alio Alytus“,
2004.08.17, Nr. 65)
8. Masiniai (=masiški) renginiai nesutraukia Alytaus jaunimo.
(Laikraštis „Alytaus naujienos“, 2004.11.08, Nr. 194)
9. Ar kada matėte jį pavargusiu (=pavargusį) ar besiskundžiančiu
(besiskundžiantį) silpna sveikata. (Laikraštis „Respublika“, 2004.10.29,
Nr.252)
10. Markeris (=žymeklis) kainuoja tik 1 litą. (laikraštis „Alio
Alytus“, 2004.09.24, Nr. 76)

5.Paaiškinkite žemiau nurodytų žodžių vartoseną bei reikšmes (Kanceliarinės
kalbos patarimai. – V., 2002.)
|Žodis |Vartosena |Reikšmė |
|Apiforminti|Apiformink šią knygą. |suteikti tam tikrą formą, apipavidalinti |
|apmokėti |Apmokėjimas už suteiktas paslaugas. |atlyginti, atsiteisti už ką |
|asmeninis |Asmeninis gyvenimas. |priklausantis asmeniui, susijęs su asmeniu |
|asmuo |Asmens identifikavimo kortelė. |žmogus kaip atskiras individas |
|ataskaita |Parašytas praktikos ataskaita. |oficialus pranešimas apie nuveiktą darbą, tam tikrą |
| | |dalykų padėtį ir kt. |
|atitikti |Liudininkų sudarytas nusikaltėlio fotorobotas|būti sutikimo, darnumo santykyje |
| |atitinka įtariamąjį. | |
|atostogos |Vasaros atostogos pačios ilgiausios. |laikas, per kurį nereikia eiti į darbą ar mokyklą |
|atsakyti |Atsakykite raštu per dešimt dienų. |klausiantį painformuoti; atsiliepti, reaguoti; gauti |
| | |atpildą už veiksmus |
|atsakomybė |Visiška materialinė atsakomybė. |dorovinių, pareiginių ir teisinių reikalavimų |
| | |paisymas |
|atsiskaityt|Atsiskaičiau su tiekėjais. |suvesti sąskaitas, atsilyginti, atsimokėti |
|i | | |
|atžymėti |Atžymėk akmenis, kuriuos sprogdinsime. |padaryti žymę |
|aukštas |Jis įgijęs aukštą kvalifikaciją. |tam tikrais atvejais vartojama didmuo, svarbumo ar |
| | |garbingumo reikšmė |
|darbas |Vakar nudirbome didžiąją dalį darbo. |fizinė bei protinė veikla, dirbimas; užsiėmimas, |
| | |tarnyba, verslas |
|dayti |Daryk išvadas! |dirbti, gaminti konkretų objektą; kelti kokį |
| | |padarinį, rengti, atlikti |
|diena |Štai ir prabėgo dar viena diena. |metas nuo ryto iki vakaro; dvidešimt keturių valandų |
| | |laiko tarpas, para |
|dirbti |Dirbti sunku, bet pinigų reikia. |veikti, naudoti jėgas siekiant rezultato; gaminti, |
| | |daryti |
|dokumentas |Slaptas vyriausybės dokumentas. |reikalų raštas; materialinis žinių šaltinis |
|eilė |Kur baigiasi ši eilė? |vienas prie kito esančių ar paskui vienas kitą |
| | |einančių daiktų linija; ko nors darymo tvarka |
|eiti |Eiti nosies tiesumu. |judėti iš vietos į vietą pėsčiomis, žingsniu |
|etatas |Savivadybėje įsteigtas kalbos tvarkytojo |pareigų vienetas |
| |etatas. | |
|instrukcija|Vadovaukis instrukcijomis, nes kitaip gali |vadovaujamasis nurodymas, paaiškinimas; taisyklių |
| |susižeisti. |rinkinys |
|įskaita |Šią įskaitą aš gausiu nesunkiai. |įskaitymas, įtraukimas į sąrašus; patikrinamasis |
| | |studentų klausinėjimas; tokio klausinėjimo |
| | |pažymėjimas studijų knygelėje |
|išvada |Rinkimų rezultatai buvo kur kas geresni, nei |nevartotinas žodis, turi būti rezultatas, padarinys |
| |manyta. | |
|įtaka |Jo žodžiai padarė įtakos. |žodžio poveikis sinonimas |
|klausimas |Kas turi klausimu? |kreipimasis, į kurį norima gauti atsakymą |
| |Šisi klausimas pateikiamas svarstyti antrą |reikalas, dalykas, problema |
| |kartą. | |
|komandiruot|Darbų vykdytojas šią savaitę komandiruotėje. |tarnybinis asmens siuntimas į kitą vietovę |
|ė | | |
|kompetencij|Ne mano čia kompetencija, ne aš ir |klausimų ar reiškinių sritis, kurią kas gerai išmano;|
|a |atsakingas. |darbuotojo ar įstaigos veikimo sritis ir įgaliojimų |
| | |apimtis |
|konkursas |Laimėtas grožio konkursas. |varžybos dėl premijos, pareigų, vietos ir pan. |
|laikas |Bėgantis laikas nesustoja. |viena pagrindinių materijos būties formų, kuriai |
| | |būdinga trukmė, nuoseklumas, nenutrūkstama ir |
| | |negrįžtama tėkmė; trukmė, jos dalomas, matuojamas |
| | |tarpas |
|liesti |Neliesk jo, dar įkas. |siekti, lytėti; kibinti, judinti |
|mokestis |Mokestis už studijas. |nustatyto dydžio pinigų suma, mokama valstybei ar |
| | |organizacijai |
|naudoti |Naudokis žodynu, rasi ko reikia. |patirti naudą; vartoti kaip priemonę, įrankį kam nors|
| | |siekti |
|nuimti |Nuimk katiną nuo palangės. |nukelti; pašalinti; nulupti, nudirti |
|parašas |Paršas – būtinas kiekvieno dokumento |dokumentą ar raštą patvirtinanti pasirašyta pavardė |
| |rekvizitas. | |
|pareigos |Aukštos pareigos – didelis atlyginimas. |užimama vieta tarnyboje |
|pasirašyti |Pasirašyta svarbi sutartis. |padėti kur savo parašą; patvirtinti parašu |
|patikrinima|Atliktas patikrinimas jokių rezultatų nedavė.|tikrumo, teisingumo pažiūrėjimas, pakontroliavimas |
|s | | |
|pažymėjimas|Senelis vairuotojui parodė pensininko |dokumentas, patikiantis ir patvirtinantis tam tikrus |
| |pažymėjimą. |duomenis ir su jais susijusią būklę bei statusą. |
|pervesti |Pervesk pinigus man, tada šnekėsim. |nuvesti į kitą pusę ar į kitą vietą; įskaityti, |
| | |įtraukti į kitą sąskaitą |
|pilnas |Pilnas puodelis pieno. |visiškai užimtas, pripildytas; nepraimtas; daug |
| | |turintis |
|pusė |Pusė obuolio duok broliui. |viena iš dviejų maždaug lygių dalių; šalis, kraštas |
|reikalas |Turime svarbių reikalų. |Plačia “dalyko” reikšme vartojamas žodis platesnės ir|
| | |neapibrėžtesnės reikšmės už daiktavardį dalykas. |
|sąskaita |Prašome pateikti sąskaitą. |atsiskaitymo dokumentas, kuriame nurodoma kiekis, |
| | |kaina ir suma; atsiskaitymų ir įsipareigojimų eigos |
| | |dokumentas |
|suma |Pinigų suma rašoma sąskaitos gale. |skaičius, gaunamas, sudėjus kelis skaičius; pinigų |
| | |kiekis |
|telefonas |Mano telefonas geltonos spalvos. |apartas, kuriuo per atsumą priimamas garas |
|užskaityti |Užskaitytas darbas įkvėpė mane. |pripažinti pavykusiu, įvertinti |
|vardas |Mano vardas yra Jonas. |įvairių dalykų pavadinimas |