Istorijos motyvai Maironio poezijoje

Istorijos motyvaj Maironio poezijoje

Maironis – vienas svarbiausių lietuvių literatūros vardų. Jis rašė eilėrasčius,poemas,istorines dramas,apmastymus apie istoriją ir literatūrą.Maironis savo kūriniuose išreiškė lietuvių atgimimo idealus ir viltis, meilę gimtajam kraštui, giliai sielojosi dėl carizmo prislėgtos tautos likimo, kvietė kovoti dėl laisvės.

Savo kūriniais poetas išreiškė liaudies napasitenkinimą carine priespauda ir tikėjimą jos zlugimu.Šie jausmai itin pabrėžiami eilėraštyje ‚ Nebeužtvenksi upės ‘ :

Nebeužtvenksi upės bėgimo,

Norint sau eitų ji pamažu ;

Nebesulaikysi naujo kilimo ,

Nors jį pasveikint tau ir baisu.

Maironis aukština broliškus santykius tarp žmonių ir tautų , kelia la

a
aisvo apsisprendimo svarbą. Poemoje ‚ Mūsų vargai ‘ poetas ragina Lietuvą sustiprėti , įsitvirtint tarp kitų tautų : ‚Į eilę stok greta kitų Europoj valdančių tautų,‘ / Irnešk kultūrai savo dalį! “

Eilėraštyje „ Užtrausime naują giesmę “ poetas ragina jaunimą mylėti tėvynę, dirbti jos naudai :

Į darbą, broliai ,vyrs į vyrą,

Šarvuoti mokslu atkakliu !

Paimsime arklą, knygą, lyrą

Ir eisim Lietuvos keliu !

Dfaugumoje savo eilėrasčių Maironis ragino ne tik gėrėtis preitimi, bet ir su pasitikėjimu žvelgti į ateitį. Iškilusi poezija buvo graziausias tautos pavasario pranašas.

Maironio patriotiniai eilėrasčiai mums visiems geriausiai žinomi : „Kur bėga Še
e
ešupė“ , „ Milžinų kapai “ , „Eina garsas “ , „ Trakų pilis “ , „Lietuva brangi “. Istorinė praeitis, herojiniai jos momentai Maironiui labai svarbūs. Jis kalba apie praeitį didžiuodamasis, aukštindamas protėvių žygius, jų šlovę. Laisvė iškeliama kaip svarbiausias kovų – karų argumentas. Didingais tolimosios lietuvių tautos vaizdais, karžygiškumo, ko
o
ovingumo narsumopaveikslais jis stengėsi įkvėpti pasitikėjimaą savo jėgomis, laisvės troškimą.

Maironuis buvo ne tik poetas, bet ir reikšmingas istorijos veiksnys. Jis parengė Lietuvą nepriklausomybėi ne ma-žiau už Basanvičių ir Kudirką. Jei tauta pati sau užtikrina pilnavertį dvasinį gyvenima , ji jau yra nepriklausoma : okupacijos tada virsta tik istorine nelaime. Maironis kaip tik ir suteikė mums šią dovaną – dvasinį gyvenimą.