Fizinių asmenų teistumas

TURINYS

1. Įgaliojimas ..............................3

2. Perįgaliojimas ..............................4

3. Įgaliojimo, perįgaliojimo surašymo nurodymai ....................5

4. Ieškininis pareiškimas ..............................7

5. Ieškininio pareiškimo surąšymo nurodymai .....................8

6. Agento susitarimas ..............................9

7. Prekybos agento teisių ir pareigų įforminimo dokumento nurodymai ........13

UAB “Bergolita”
Krovinių Pervežimai ir Ekspedicija

KLAIPĖDA
2003-09-20

ĮGALIOJIMAS

UAB “Bergolita”, įmonės kodas 44076927, atstovaujama bendrovės direktoriaus Kazio Kazlausko, įgalioja Tomą Tomaitį, a/k 15504600953, paso Nr. 20205886, vairuoti įmonei nuosavybes teise priklausantį vilkiką “Renault Major”, 1994 m. laidos, valstybiniai Nr. JLC 433, bei atlikti visus kitus veiksmus, bei muitinės formalumus, susijusius su krovinių pervežimu aukščiau minėtu transportu.

Direktorius Kazys Kazlauskas

UAB “Bergolita” Pašto adresas : Tel./fax.: +370 46 111365
Įmonės kodas 44076927 Taikos pr. 4-14, Klaipėda Tel./fax.: +370 46 111355
Gamyklos g.. 1, Gargždai E-mail : bergolita@takas.lt

PERĮGALIOJIMAS

KLAIPĖDA
2003-10-20

Aš, Milda Rasgaitė, ak 22508250482, gyvenanti Šiaulių 1-1, Klaipėda, perįgalioju Gintarę Kukaitę, a/k 48022261053, gyvenančią Debreceno 2-2, Klaipėda, atstovauti man visuose teismo įstaigose civilinėje byloje su UAB ,,Landra‘‘ ir vesti bylą su visomis teisėmis, įstatyme suteiktomis ieškovui, atsakovui, trečiam asmeniui ir nukentėjusiam su teise pilnai ar iš dalies atsisakyti ieškininių reikalavimų, keisti ieškinio pagrindą ir sudaryti taikos sutartį, taip pat apskųsti teismo sprendimą ar nutartį.

Perįgaliojimas galioja du metus.

............

(parašas)

ĮGALIOJIMO, PERĮGALIOJIMO SURAŠYMO NURODYMAI

Įgaliojimas parašytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 49, 50, 51 str., CK 2..137, 2.148 str., kurie reikalauja, kad atstovo įgalinimai turi būti išreikšti įgaliojime, išduotame ir įformintame sutinkamai su įstatymu. Įgaliojimas laikomas rašytinis dokumentas, asmens (įgaliotojo) duodamas kitam asmeniui (įgaliotiniui) atstovauti įgaliotojui nustatant ir palaikant santykius su trečiaisiais asmenimis. Atstovas, kurio teisės įgaliojime nėra ap

pibrėžtos, turi teisę atlikti tik tuos veiksmus, kurių reikia atstovaujamojo turtui ir turtiniams interesams išsaugoti bei turto priežiūrai.

Asmenų duodami įgaliojimai patvirtinami notarine tvarka. Asmenų duodamus įgaliojimus gali patvirtinti taip pat įstaiga, įmonė ar organizacija, kurioje įgaliotojas dirba, mokymo įstaiga, kurioje jis mokosi, įgaliotojo gyvenamosios vietos butų eksploatavimo organizacija, stacionarinė gydimo įstaiga, kurioje įgaliotojas gydomas, atitinkamo karinio dalinio vadovybė, jeigu įgaliojimą duoda karys, arba jūrų laivo, esančio tolimajame plaukiojime,kapitonas. Kalinamo asmens duodamą įgaliojimą patvirtina atitinkamos kalinimo vietos administracija.

Juridinio asmens vardu įgaliojimą duoda atitinkamos organizacijos vadovas, kuris yra užtvirtinamas vadovo parašu ir ant įgaliojimo dedamas to juridinio asmens antspaudas, jeigu jis antspaudą privalo turėti. Papildomus reikalavimus juridinio asmens duodamam įgaliojimui gali nustatyti įstatymai. Juridiniam asmeniui įgaliojimas gali būti duodamas tiktai sudaryti tookius sandorius, kuriuos jis turi teisę sudaryti pagal savo steigimo dokumentus.

Įgaliojimo terminas gali būti apibrėžtas ir neapibrėžtas. Jeigu terminas įgaliojime nenurodytas, tai įgaliojimas galioja vienerius metus nuo jo sudarymo dienos. Notaro patvirtintas veiksmams atlikti užsienyje skirtas įgaliojimas, kuriame nenurodytas įgaliojimo laikas, galioja, kol jį panaikina įgaliojimą išdavęs asmuo. Įgaliojimas, kuriame nenurodyta sudarymo data, negalioja.

Trečiasis asmuo, su kuriuo atstovaujamasis sudaro sandorį, turi teisę reikalauti, kad atstovas pateiktų savo įgaliojimą ir jo kopiją. Pasibaigus įgaliojimo terminui ar panaikinus jo įgaliojimą prieš terminą, at
tstovas privalo gražinti įgaliojimą atstovaujamajam ar jo teisių perėmėjams.

Įgaliotojas turi teisę bet kada panaikinti įgaliojimą, o įgaliotasis – įgaliojimo atsisakyti. Įstatymai arba šalių sutartis gali nustatyti atvejus, kuriais išduodamas neatšaukiamas įgaliojimas.

Įgaliojimas laikomas pasibaigusiu, kai pasibaigia jo terminas, įgaliotojui panaikinus įgaliojimą, įgaliotiniui atsisakius įgaliojimo, nustojus egzistuoti juridiniam asmeniui, kuriam duotas įgaliojimas, arba jam iškėlus bankroto bylą, mirus davusiam įgaliojimą fiziniam asmeniui ar pripažinus jį neveiksniu arba ribotai veiksniu, arba nežinia kur esančiu, mirus fiziniam asmeniui , kuriam duotas įgaliojimas ar pripažinus jį neveiksniu arba ribotai veiksniu, arba nežinia kur esančiu. Pasibaigus įgaliojimui netenka galios ir perįgaliojimas.

Apie įgaliojimo panaikinimą ar pasibaigimą , įgaliotojas privalo pranešti įgaliotiniui, taip pat įgaliotiniui žinomiems tretiesiems asmenims, su kuriais nustatant ir palaikant santykius atstovauti duotas įgaliojimas. Įgaliotojo ir jo teisių perėmėjų

teisės ir pareigos , atsiradusios kaip įgaliotinio veiksmų rezultatas iki to laiko, kai įgaliotinis sužinojo ar turėjo sužinoti apie įgaliojimo pasibaigimą, lieka galioti
tretiems asmenims. Ši nuostata netaikoma, jeigu trečiasis asmuo žinojo arba turėjo žinoti, kad įgaliojimas pasibaigė. Įgaliojimui pasibaigus, įgaliotinis ar jo teisių perėmėjai privalo tuojau gražinti įgaliojimą įgaliotojui ar jo teisių perėmėjams.

Įgaliotinis turi pats atlikti tuos veiksmus, kuriuos atlikti jis įgaliotas. Jis gali perįgalioti juos atlikti kitą asmenį tik tuo atveju, kai jam tokią teisę suteikia gautasis įg

galiojimas arba jis dėl susidariusių aplinkybių priverstas tai padaryti, kad apsaugotų įgaliotojo interesus. Perįgaliotas asmuo turi tokias pat teises ir pareigas kaip ir atstovas tiek atstovaujamajam, tiek ir tretiems asmenims.

Įgaliojimo, duodamo perįgaliojant, forma turi atitikti duoto įgaliojimo formą. Perįgaliojant duodamo įgaliojimo terminas negali būti ilgesnis už įgaliojimo, kuriuo remiantis jis duodamas, terminą. Asmuo, kuris perduoda įgaliojimus kitam asmeniui , turi apie tai pranešti įgaliotojui ir pateikti jam reikiamus duomenis apie asmenį, kuriam perduodami įgaliojimai. Jeigu įgaliotinis šios pareigos neįvykdo, jis atsako už to asmens, kuriam įgaliojimus perdavė, veiksmus kaip už savo veiksmus. Atstovas neatsako už įgaliotinio veiksmus, jeigu įgaliotinis buvo paskirtas atstovaujamojo nurodymu, išskyrus atvejus, kai atstovas žinojo, kad įgaliotiniu skiriamas asmuo yra nepatikimas ar nesąžiningas, tačiau apie tai nepranešė atstovaujamajam.

Perįgaliojimą gali bet kada panaikinti tiek įgaliotojas, tiek ir įgaliotinis. Taip pat ir asmuo kuriam įgaliojimas duodamas perįgaliojant, gali bet kada jo atsisakyti.

Įgaliojimas, perįgaliojimas surašytas remiantis Civilinio proceso kodeksu, 50 – 51 straipsniu.

UAB “Bergolita”
Krovinių Pervežimai ir Ekspedicija

Klaipėdos miesto apylinkės teismui

Ieškovas: UAB „Bergolita“, įmonės kodas 44076927

Veikianti adresu: Gamyklos g. 1, Gargždai

Tel./fax..: 8 46 111365

Atsakovas: G.Manto įmonė, įmonės kodas 1111532

Veikianti adresu: Centrinė g. 5, Ramučiai, Kauno raj.

Tel.: 8 37 111829

IEŠKININIS PAREIŠKIMAS

Dėl sumokėjimo už transporto paslaugas

Vykdant Atsakovo krovinių pervežimo sutarties (Nr. 01410393) sąlygas, Ieškovas pervežė krovinį bei pristatė jį į numatytą vietą laiku ir ne

epažeidžiant jokių sutarties sąlygų. Vadovaujantis sutartyje numatytomis sąlygomis, Atsakovas įsipareigojo sumokėti Ieškovui 700 JAV dolerių arba 2 469,00 Lt (pasikrovimo dienos JAV dolerio ir Lito kursų santykiu) už krovinio pervežimą 30 d. laikotarpyje po sąskaitos pateikimo. Sąskaita už krovinio pervežimą buvo išrašyta 2002 10 18 d. Sukakus apmokėjimo terminui apmokėjimo iš Atsakovo pagal pateiktą sąskaitą nebuvo sulaukta.

Daug kartų Atsakovas buvo raginamas atsiskaityti geruoju, bet iki šiol su Ieškovu neatsiskaitė. Pateikus raštinę pretenziją su Ieškovu nebuvo atsiskaityta taip pat.

Gindami savo turtines teises ir vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.807, 6.808, str. prašome teismą :

1. Priteisti iš Atsakovo G.Šaulio įmonės 2 469,00 Lt įsiskolinimą už krovinio pervežimą;
2. Priteisti Ieškovo naudai jo sumokėtą į biudžetą 123,45 Lt žyminį mokestį;
3. Areštuoti Atsakovo turtą ieškomos sumos dydžiui.
4. Priteisti Atsakovui kompensaciją už advokato išlaidas.

Priedai : ieškininis pareiškimas 2 egz., pervežimo sutarties nuorašas, PVM sąskaitos-faktūros nuorašas, CMR važtaraščio nuorašas, pretenzijos nuorašas, žyminio mokesčio sumokėjimo kvitas.

Ieškovas: UAB „Bergolita“ direktorius Kazys Kazlauskas

Data: 2003 m. rugsėjo mėn. 21 d.

UAB “Bergolita” Pašto adresas : Tel./fax.: +370 46 111365
Įmonės kodas 11144927 Taikos pr. 1-110, Klaipėda Tel./fax.: +370 46 111355
Gamyklos g. 1, Gargždai E-mail : bergolita@takas.lt

IEŠKININIO PAREIŠKIMO SURAŠYMO NURODYMAI

Ieškininis pareiškimas surašytas vadovaujantis LR civilinio proceso kodeksu 146,148 straipsniais, kurie nusako ieškininio pareiškimo formą ir turinį, kokius priedus reikia pridėti.

Ieškininis pareiškimas paduodamas teismui raštu. Ieškininiame pareiškime turi būti nurodoma :

1) teismo, kuriame pareiškimas paduodamas;

2) ieškovo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta arba jeigu ieškovas yra juridinis asmuo, jo pavadinimas, kodas, buveinė, taip pat atstovo pavadinimas ir adresas, jeigu pareiškimą paduoda atstovas;

3) atstovo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta ir, jeigu žinomas asmens kodas arba, jeigu atsakovas yra juridinis asmuo, jo pavadinimas, kodas, buveinė;

4) kitų dalyvaujančių byloje asmenų, kurių teisės ir pareigos susijusios su ieškovo reikalavimu, vardai, pavardės, gyvenamoji vieta ir, jeigu žinomi jų asmens kodai arba, jei tai yra juridiniai asmenys, jų pavadinimai, kodai, buveinės;

5) ieškinio kaina, jeigu ieškinys turi būti įkainuotas;

6) aplinkybės kuriomis ieškovas pagrindžia savo reikalavimą, ir įrodymai, patvirtinantys ieškovo išdėstytas aplinkybes, liudytojų gyvenamosios vietos ir kitokių įrodymų buvimo vietą;

7) ieškovo reikalavimas;

8) pridedamų prie ieškininio pareiškimo dokumentų sąrašas.

Ieškinį pareiškimą pasirašo ieškovas arba jo atstovas. Prie atstovo paduodamo pareiškimo turi būti pridedamas įgaliojimas ar kitoks dokumentas, patvirtinantis atstovo įgalinimus.

Asmuo, turintis teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą, gali kartu su ieškinio pareiškimu pateikti prašymą dėl teisinės pagalbos skyrimo. Prie prašymo turi būti pridėti dokumentai įrodantys asmens teisę gauti valstybinę teisinę pagalbą.

Prie ieškininio pareiškimo turi būti pridėti dokumentai ir kiti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus.

Ieškininis pareiškimas pateikiamas teismui su tiek nuorašų kiek yra atsakovų. Teisėjas gali, priklausomai nuo bylos sudėtingumo ir pobūdžio, ir įpareigoti asmenį, paduodantį ieškininį pareiškimą, pateikti taip pat ir tiek pridedamų prie ieškininio pareiškimo dokumentų nuorašų, kiek yra atsakovų.

Žyminio mokesčio dydis priklauso nuo ieškinio kainos gali būti ir fiksuotas.
Civilinio proceso kodekso, 103 straipsnis nusako žyminio mokesčio dydį, o 105 straipsnis apibudina ieškinio kainą.

AGENTO SUSITARIMAS

Klaipėda 2003. m. lapkričio 20 d.
(miestas, gyvenvietė)
Šis susitarimas sudarytas tarp UAB ,,Klaipėdos baldai”. toliau vadinamos Įmone, kurios buveinė Klaipėda, Tilžės 5. atstovaujamos komercijos direktoriaus Vytauto Miškinio pagal įgaliojimą Nr.4 . pasirašyta 2003 m. spalio 20 d.. – viena šalis, ir personalinės įmonės M.Galdiko, toliau vadinamos Agentu, kurios buveinė Šiaulių g. 15-1. Klaipėdoje, atstovaujamos savininko Mindaugo Galdiko – kita šalis. Vadovaudamosi šiuo susitarimu, abi šalys susitarė dėl šių veiksmų ir dalykų:
1. Agento paskyrimas
1.1. Įmonė šiuo susitarimu paskiria Agentą vieninteliu įmonės atstovu teritorijoje (šalyse. Respublikoje, srityse, rajonuose), kuri apibūdinta šio dokumento l priede „Teritorija”, įmonės gaminamai (realizuojamai) baldų furnitūrai, išvardytai šio dokumento 2 priede „Produktas”, realizuoti.
1. 2. Agento paskyrimas įsigalios nuo šiame dokumente paskelbtos datos (susitarimo pasirašymo datos) ir pagal nustatytas sąlygas įgaliojimai tęsis trejus metus (iki nustatytos datos).

1.3. Įgaliojimai gali baigtis pagal Įmonės arba Agento raštišką pranešimą prieš du mėnesius iki šio susitarimo pabaigos arba bet kuriuo metu po šio susitarimo pabaigos.
1. 4. Susitarimo šalims nepareiškus noro susitarimą pratęsti ar nutraukti, likus vienam mėnesiui iki jo galiojimo laiko pabaigos, nurodytos 1. 2 punkte, susitarimas pratęsiamas šešiems mėnesiams.
2. Agento įsipareigojimai
Agentas per sutartinį laikotarpį įsipareigoja:
2.l. Parduoti Įmonės produkciją tik nustatytoje Teritorijoje užtikrinant aukštą Įmonės ir
produkcijos reputaciją.
2.2.Reguliariai informuoti Įmonę apie savo veiklą ir produkcijos plėtimą nurodytoje Teritorijoje bei visas sąlygas ir veiksnius, darančius įtaką produkcijos pardavimui ir įsitvirtinimui rinkoje.
2. 3. Pasibaigus ketvirčiui, bet ne vėliau kaip iki kito mėnesio 15 dienos, Įmonei pateikti savo veiklos ataskaitą su pirkėjų sąskaitų kopijomis.
2.4.Turėti nuolat veikiančią kontorą ir tarnybą. Apmokėti kontoros ir visos tarnybos eksploatacines, komandiruočių, kanceliarijos ir kitas išlaikymo išlaidas.

2. 5. Palaikyti dalykinius ryšius su klientais tik nustatytoje Teritorijoje ir nesiimti priemonių gauti

užsakymų iš kitų zonų. Tik gavus Įmonės išankstinį sutikimą ir su sąlyga, kad tai nepakenks

kitų agentų darbams, vykdomiems pagal komiso ir kitas sutartis su Įmone, Agentas gali veikti

ir už nustatytos Teritorijos ribų.

2. 6. Be raštiško Įmonės sutikimo tiesiogiai ar netiesiogiai nesidomėti (nesinaudoti) konkuruo-

jančių įmonių paskirstymo kanalais ir analogiška produkcija.

2. 7. Neplatinti informacijos ir paslapčių, gautų iš Įmonės šiam susitarimui vykdyti. Užtikrinti, kad į

ir Agento tarnautojai laikytųsi šių sąlygų iki susitarimo pabaigos. Pasibaigus susitarimo ga-

liojimo laikui, visa Įmonės dokumentacija ir įgaliojimai grąžinami Įmonei ar jos atstovui.

2. 8. Be Įmonės išankstinio raštiško sutikimo nesudaryti jokių kontraktų, neužpirkti prekių, nepri-

siimti įsipareigojimų Įmonės, jos filialų, dukterinių įmonių vardu, nepasižadėti teikti kreditų, duoti

garantijų.

2. 9. Savo sąskaita organizuoti prekių pardavimo rėmimą ir reklamos priemones, naudoti Įmonės

teikiamą informaciją ir reklaminę medžiagą.

2.10. Produkcijos rėmimą ir reklamą vykdyti Įmonės vardu arba susieti su kitais Įmonės nurody-

tais vardais, pavadinimais ar ženklais.

2.11.Nepristatinėti Produkto ir neteikti kitos informacijos, neduoti papildomų garantijų, kuri ne numatyta, nesuderinta ir nepateikiama Įmonės informacijoje, periodiškai skelbiamose reklamos priemonėse, pateikiama Agentui skirtoje medžiagoje.
2.12. Suteikti Įmonei pagalbą jai dalyvaujant parodose, mugėse, seminaruose, padedant parduoti prekes. 2.13. Pranešti Įmonei apie valstybės ir privačių įmonių skelbiamus pirkimo ir pardavimo konkursus bei kitus renginius, juose dalyvauti ir informuoti Įmonę.
2.14. Priimtus iš klientų produkcijos užsakymus pirkti perduoti Įmonei, kad ši galėtų tiesiogiai sudaryti sutartis tarp Įmonės ir užsakovų, išskyrus tuos atvejus, kai iš anksto buvo aptarta kitaip.
2. 15. Perduoti visus paklausimus dėl produkcijos Įmonei, kai tik jie bus gauti.
2. 16. Gauti užsakymų ir sudaryti sutartis vadovaujantis įprastomis Įmonės nurodytomis sąlygomis, apie kurias Agentas periodiškai informuojamas.
2. 17. Savo vardu pardavinėti iš Įmonės pirktas prekes, paliekant ant jų Įmonės ir Įmonės prekių ženklus. 2.18. Teikti Įmonei ataskaitas apie sandorių su pirkėjais sudarymą, kurios yra pagrindas Agento išlaidoms kompensuoti ir komisiniams išmokėti.

2.19. Į Įmonę kreiptis ir visą dokumentaciją bei informaciją pateikti vokiečiu kalba.
3. Įmonės įsipareigojimai
Susitarimo galiojimo laikotarpiu Įmonė įsipareigoja:
3.1. Agento prašymu Teritorijos pirkėjams teikti techninę, informacinę ir kitokią pagalbą spe-

cialių sutarčių pagrindu.
3. 2. Pateikti Agentui visų kotiruočių, užsakymų, patvirtinimo ir sutikimo, pirkėjų sąskaitų, siunčiamų užsakovams Agento teritorijoje, kopijas. Jei dokumentuose nustatyta kita kaina nei ta, pagal kurią apskaičiuoti komisiniai, raštu informuoti Agentą apie kainos pasikeitimą.
3. 3. Aprūpinti Agentą reklamos priemonėmis ir skatinti pardavimą Agento teritorijoje kitais būdais.
3. 4. Remti ir skatinti Agento veiklą bei iniciatyvą įsitvirtinant ir plečiant rinką, kovojant su konkurentais, keliant kvalifikaciją, stiprinant materialinę ir informacinę bazę.
3.5. Įmonė įsipareigoja laiku peržiūrėti Agento ataskaitas ir per 14. dienų pateikti atsakymą. Jei per nurodytą terminą Agentas negauna atsakymo, jo ataskaitoje pateikti teiginiai ir pasiūlymai yra pripažinti ir patvirtinti.

4. Tarpusavio atsiskaitymas
4. l. Skirtumas tarp kainų, kuriomis Agentas perka produkciją iš Įmonės, ir kainų, kuriomis parduoda savo teritorijoje, išimtiniais atvejais – ir kitose teritorijose, sudaro Agento atlyginimą. Įmonė atlyginimą Agentui pagal jo ataskaitą išmoka:

4. l. l. Kai užsakymas gaunamas Agento aptarnaujamoje teritorijoje, prekės ir paslaugos parduodamos toje pat Teritorijoje. Atlyginimas išmokamas pagal susitarimo 3 priedo pirmąjį variantą.
4. 1.2. Kai užsakymas gaunamas iš užsakovo, nesančio Agento teritorijoje, Agentas įrodo Įmonei, kad jis turėjo esminės įtakos gauti šį užsakymą. Atlyginimas išmokamas pagal susitarimo 3 priedo antrąjį variantą.
4. 1.3. Kai užsakymas gaunamas iš Agento aptarnaujamos teritorijos kliento, prekės ir paslaugos teikiamos už Teritorijos ribų. Agentas įrodo Įmonei, kad jis turėjo esminės įtakos gauti šį užsakymą. Atlyginimas išmokamas pagal susitarimo 3 priedo trečiąjį varijantą.
4.2. Jei susidaro aplinkybės, reikalaujančios taikyti kitus atlyginimo išmokėjimo variantus, nei nurodyta susitarimo 3 priede, susitarimo šalys privalo specialiai susitarti dėl naujos apmokėjimo tvarkos. Naujus įkainius ir tvarką pageidautina priimti iki paraiškos prekėms ir paslaugoms gavimo momento.
4.3. Prekių vertė pardavėjo sandėlyje (išskyrus prekių gabenimo išlaidas, draudimą, pakavimą, mokesčius, eksporto ir importo muitus, muitinės rinkliavas) yra atlyginimo dydžio nustatymo pagrindas. Jei vėliau prekių kaina sandėlyje padidinama ar sumažinama, atlyginimas pro
porcingai padidinamas ar sumažinamas.
4.4. Atlyginimas pervedamas į Vilniaus banko (banko kodas 260101777. įmonės kodas 41236592)atsiskaitomąją sąskaitą Nr. per 14 dienų nuo Agento ataskaitos pateikimo (ar sąskaitos ir išlaidų apmokėjimo) momento.
4.5. Visi mokėjimai Agentui už užsakymų gavimą susitarimo metu yra atliekami ir pasibaigus susitarimo terminui. Už užsakymus, kuriuos Įmonė gauna pasibaigus susitarimo terminui,. «atlyginimas Agentui nemokamas.

5. Patentai
5. 1. Susitarimo galiojimo metu ir jam pasibaigus Agentas negali pretenduoti į prekių ženklus,

Įmonės pavadinimą, autorių teises, literatūrą ar projektus, susijusius su Įmonės produkcija.
5.2. Agentas negali imituoti, registruoti ar padėti registruoti Įmonės pavadinimo, prekių ženklų, ir t.t. autorių teisių ar projektų, esančių Įmonės nuosavybe.
6. Teisių perdavimas
6.1. Jei dalis prekybinės veiklos perduodama kitai įmonei, Įmonė privalo perduoti savo teises ir įsipareigojimus pagal šį susitarimą kitai įmonei. Įmonė Agentą apie teisių ir įsipareigojimų – perdavimą įspėja prieš mėnesį.
6.2. Įmonė turi teisę keisti antrą priedą „Produkcija”, išbraukdama iš jo vieną ar kitą prekių grupę, jei tą produkcijos dalį nustojama gaminti.
6. 3. Jei Įmonė įsitikinusi, kad Agentas neaprėpia visos Teritorijos ar ne visai pasinaudoja suteiktomis teisėmis ir galimybėmis pagal susitarimą, savo nuožiūra gali sumažinti aptarnaujamą Teritoriją ar atsisakyti produkcijos dalies, arba imtis biejų Šių priemonių iš karto, tačiau, prieš tai turi būti pranešta Agentui.
7. Susitarimo nutraukimo veiksmai

7.1. Įmonė gali raštiška forma nutraukti susitarimą šiais atvejais:
7. 1. 1. Kai Agentas bankrutuoja.
7.1.2. Kai Agento veikla Teritorijoje apribojama teismo sprendimu arba pagal konkurencijos, reklamos, prekybos ar vartotojų teisių gynimo ir kitus įstatymus. 7.1.3. Kai Agentas pats nutraukia ar grasina nutraukti ryšius su Įmone.

7. 2. Kai Agentas pažeidė kai kurias sąlygas, kurių turėjo laikytis, arba nesiėmė priemonių, kūnų privalėjo imtis, Įmonė per 45. dienas privalo raštu įspėti Agentą apie susitarimo nutraukimą. Po raštiško įspėjimo Įmonė gali nutraukti susitarimo vykdymą per 60 dienų, neišmokėdama kompensacijos šiais atvejais:
7. 2. 1. Agentas po raštiško įspėjimo neįvykdė konkretaus susitarimo reikalavimo ar sąlygų. 7. 2. 2. Agento parduotų prekių mėnesinė vertė per mėnesi {ketvirti, pusmeti) mažesnė nei 10000 Lt.
7. 2. 3. Agento finansinė būklė neleidžia vykdyti susitarimo įsipareigojimų.
7. 2.4. Agento veiksmai prieštarauja Įmonės interesams aptarnaujamoje Teritorijoje.
8. Norminiai aktai
Šį susitarimą visiškai reguliuoja Prekybos įstatymas, Civilinis kodeksas, Mažmeninės prekybos, Prekių priėmimo, Prekių keitimo taisyklės, Tarptautinių prekybos rūmų tarptautinis reklamos kodeksas, tarpusavyje suderintos priemonės ir susitarimo priedai.
9. Nurodymai ir pranešimai
9. 1. Visi šalių susirašinėjimai ir nurodymai, sudaryti iki šios sutarties, po susitarimo pasirašymo netenka galios.
9. 2. Visi nurodymai, pranešimai, pakeitimai ir papildymai, sudaryti po pasirašymo, galioja, jei jie atlikti raštu, pasirašyti turinčių įgaliojimus asmenų arba perduoti elektroninėmis ryšio priemonėmis ir gautas atitinkamas gavimo patvirtinimas.
10. Nesutarimų ir ginčų sprendimas

10. l. Įmonė ir Agentas imasi visų priemonių išspręsti ginčus ir nesutarimus, susijusius su susita-

rimo vykdymu, tarpusavio susitarimu.

10. 2. Šalims tarpusavyje nesutarus, ginčai ir nesutarimai perduodami spręsti {ginčus nagrinėjanti ištaiga), kurios sprendimai privalomi abiem šalims.Prie susitarimo pridedami priedai, kurie yra neatsiejama sutarties dalis.
1 priedas. Teritorija (Agento teritorijos nurodymas).
2 priedas. Produkcija (Įmonės produkcijos išvardijimas, apibūdinimas ir identifikavimas).
3 priedas. Apmokėjimas trimis atvejais:
Pirmas atvejis: atlyginimas – 20 procentu nuo sutartos sumos be PVM, skirtas sumokėti
už užsakymus, gautus iš Teritorijos klientų.
Antras atvejis: atlyginimas -15procentų nuo sutartos sumos be PVM, skirtas sumokėti už užsakymus, gautus už Teritorijos ribų, bet vykdomus Teritorijoje.
Trečias atvejis: atlyginimas – l O procentu nuo sutartos ir sumokėtos sumos, skirtas sumokėti ištaiga), kurios sprendimai privalomi abiem šalims. už užsakymus, gautus iš Teritorijos klientų, bet vykdomus už Teritorijos ribų.
f 4 priedas. Agento sutarties su savo Teritorijos pirkėjais tipinė forma.
15 priedas. Agento ataskaitos tipinė forma.

Susitarimo šalys:
Įmonė : Agentas :
UAB„Klaipėdos baldai” Personalinė įmonė m. Dariuko
Direktorius V. Miškinis Savininkas M. Dariukas

(pareigos) (parašas) (vardas, pavardė) (pareigos) (parašas) (vardas, pavardė)
A. V A. V

PREKYBOS AGENTO TEISIŲ IR PAREIGŲ ĮFORMINIMO DOKUMENTAO NURODYMAI

Remiantis LR CK 2.152 – 2.163 straipsniais surašytas prekybos agento teisių ir pareigų įforminimo dokumentas (sutartis).

Prekybos agentu laikomas nepriklausomas asmuo, kurio pagrindinė ūkinė veikla – nuolat už atlyginimą tarpininkauti atstovaujamajam sudarant sutartis ar sudaryti sutartis savo ar atstovaujamojo vardu ir atstovaujamojo sąskaita bei dėl jo interesų.

Atstovaujamasis ir atstovas gali tarpusavio sutartyje nustatyti tik tokias konkurenciją ribojančias sąlygas, kurių nedraudžia konkurencijos teisės normos. Prieš pradėdamas veiklą, prekybos agentas privalo apdrausti savo civilinę atsakomybę už galimą žalą, kurios gali būti atstovaujamajam ar tretiems asmenims dėl jo veiksmų.

Prekybos agento teisės ir pareigos gali būti įforminamos raštu arba žodžiu. Agento arba atstovaujamojo reikalavimu jų sutartis privalo būti sudaryta raštu. Teisės reikalauti sudaryti sutartį raštu atsisakymas negalioja. Sudarius sutartį raštu, galioja šios sąlygos, nustatančios:

1) agento arba atstovaujamojo civilinės atsakomybės apribojimus arba visišką jos netaikymą;

2) draudimą konkuruoti nutraukus sutartį;

3) sutarties nutraukimo sąlygas;

4) išimtines prekybos agento teises;

5) prekybos agento teisės į atlyginimą priklausomybę nuo sudarytos sutarties įvykdymo.

Prekybos agento ir atstovaujamojo sutartis gali būti sudaryta apibrėžtam arba neapibrėžtam terminui. Jeigu sutartis buvo sudaryta apibrėžtam terminui ir šiam terminui pasibaigus šalys toliau vykdo savo teises ir pareigas, tai pripažįstama, kad sutartis atnaujinta neapibrėžtam terminui tokiomis pat sąlygomis.

Prekybos agentas privalo sąžiningai ir rūpestingai vykdyti visus atstovaujamojo pavedimus ir protingumo kriterijų atitinkančias instrukcijas, būti lojalus atstovaujamajam ir veikti išimtinai dėl atstovaujamojo interesų. Reguliariai pranešti atstovaujamajam apie sudaromas ir sudarytas sutartis, taip pat teikti kitą svarbią informaciją, susijusią su savo ir atstovaujamojo verslu. Saugoti atstovaujamojo komercines paslaptis tiek sutarties galiojimo metu, tiek ir jai pasibaigus. Nekonkuruoti su atstovaujamuoju, jeigu ši sąlyga numatyta sutartyje. Atlyginti atstovaujamajam padarytus nuostolius. Pasibaigus sutarčiai, gražinti atstovaujamajam visus pastarojo perduotus dokumentus, turtą ir kitką.

Atstovaujamasis privalo aprūpinti prekybos agentą reikiamais dokumentais ir informacija (kainoraščiais, prekių pavyzdžiais, reklamine medžiaga, standartinėmis sutarčių sąlygomis ir t.t.). Nedelsdamas pranešti prekybos agentui apie sutarties, pakeitimą ar papildymą, Taip pat pranešti prekybos agentui apie sutarties , kurią prekybos agentas sudarė neturėdamas pavedimo, patvirtinimą ar nepatvirtinimą. Mokėti prekybos agentui sutartyje numatytą atlyginimą. Suteikti agentui informaciją,

būtiną komercinio atstovavimo sutarčiai vykdyti, ypač pranešti apie tai, kad prekybinių sandorių daug mažiau, nei prekybos agentas galėtų tikėtis.

Prekybos agentui už kiekvieną sėkmingai sudarytą sandorį atstovaujamasis moka sutartyje nustatytą atlyginimą. Atlyginimo dydis prekybos agento ir
atstovaujamojo sutartyje nurodomas konkrečia pinigų suma arba sudaryto sandorio vertės ar išieškotos sumos procentais. Prekybos agentas įgyja teisę į atlyginimą nuo sandorio sudarymo, jeigu atstovaujamasis įvykdė sandorį ar turėjo pagal su trečiąja šalimi pasirašytą sutartį įvykdyti sandorį, tačiau visais atvejais vėliausiai tada, kai trečioji šalis įvykdė savo sutarties dalį ar būtų tai padariusi, jei atstovaujamasis būtų įvykdęs savąją.

Prekybos agentas turi teisę atstovaujamojo vardu be specialaus įgaliojimo atlikti bet kokius atstovaujamojo pavedimui tinkamai įvykdyti būtinus veiksmus. Keisti sutarčių sąlygas, taip pat priimti sutarties įvykdymą prekybos agentas turi teisę tik tuo atveju, jeigu ši jo teisė yra specialiai aptarta komercinio atstovavimo sutartyje ar atskirame įgaliojime. Prekybos agento, nors ir nesuteikta teisė sudaryti sutartis, turi teisę priimti pretenzijas dėl prekių kiekio ir kokybės bei kitokius trečiųjų asmenų pareiškimus, susijusius su sutarties vykdymu, taip pat atstovaujamojo vardu įgyvendinti pastarojo teises, susijusias su įrodymų užtikrinimu. Kai prekybos agentas atstovaujamojo vardu sudaro sutartį, kurios sudaryti jis neturėjo teisės, o kitą sandorio šalis taip pat nežinojo ir negalėjo žinoti, pripažįstama, kad atstovaujamasis tokią sutartį patvirtino, jeigu šis nedelsdamas po to, kai apie tokią sutartį sužinojo iš prekybos agento ar trečiojo asmens, nepareiškė trečiam asmeniui, kad sutarčiai nepritaria. Vadinasi prekybos agentas viršija jam suteiktas teises.

Prekybos agentas ir atstovaujamasis gali sutartyje numatyti, kad pasibaigus sutarčiai prekybos agentas ne daugiau kaip dvejus metus nekonkuruos su atstovaujamuoju. Tokia sutarties sąlyga turi būti išreikšta raštu. Jeigu sutartyje yra numatytas konkurencijos draudimas, prekybos agentas turi teisę į kompetenciją už visą konkurencijos draudimo laikotarpį. Kompensacijos dydis nustatomas šalių susitarimu. Kompensacijos dydis gali būti apibrėžiamas metine prekybos agento atlyginimo suma. Jeigu sutartis buvo nutraukta dėl prekybos agento kaltės, prekybos agentas netenka teisės į kompensaciją.

Neapibrėžtam terminui sudaryta sutartis gali būti bet kurios šalies iniciatyva nutraukta,

Jeigu apie sutarties nutraukimą iš anksto pranešta kitai šaliai. Šalis, nutraukusi sutartį be kitos šalies sutikimo ir pažeidusi išankstinio pranešimo terminus, privalo kitai šaliai atlyginti savo veiksmais padarytus nuostolius, išskyrus atvejus, kai sutartis nutraukta dėl svarbių priežasčių, apie kurias nedelsiant buvo pranešta kitai šaliai.

Prekybos agentas neturi teisės į kompensaciją, jeigu sutartis nutraukta agento iniciatyva, sutartis nutraukta atstovaujamojo iniciatyva dėl prekybos agento kaltės.

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

TEISĖS KATEDRA

NAMŲ DARBAS IR REFERATAS

FIZINIŲ ASMENŲ TEISNUMAS IR VEIKSNUMAS .

PRIPAŽINIMAS NEVEIKSNIU IR CIVILINIO VEIKSNUMO APRIBOJIMAS.

DARBĄ RUOŠĖ : ELENA GALDIKIENĖ, III KUR., VEN1/1

DARBĄ TIKRINO : LEONAS VIRGINIJUS PAPARTIS

2003.10.05.

Leave a Comment