verslo organizacijos viešųjų ryšių planas

VERSLO ORGANIZACIJOS VIEŠŲJŲ RYŠIŲ PLANAS

Kam reikalingas viešųjų ryšių planas? Konkretūs viešųjų ryšių planavimo argumentai, kurie:
· Padeda suderinti viešųjų ryšių veiklą su bendra bendruomenės centro strategija;
· Leidžia koordinuoti įvairius viešųjų ryšių metodus bei priemones;
· Sudaro galimybes nustatyti viešųjų ryšių efektyvumą, trūkumus, pagrįsti veiksmus, koreguoti tolesnę veiklą;
· Pagrindžia viešųjų ryšių veiklai reikalingą biudžetą ir numato galimas išlaidas.
Viešųjų ryšių plano specifiką nulemia tokios skirtingos situacijos:
· Organizacijai tenka taisyti žalą, atsiradusią dėl jos pačios problemų ar visuomenėje susiformavusios situacijos (visuomenei padaryta žala išryškėja neišspręsti konfliktai, mažėjantis paasitikėjimas organizacija ar neigiama nuomonė apie ją ir pan.). Tada kuriamas vienkartinis ribotos trukmės planas;
· Organizacija stengiasi nuolat išlaikyti savo reputaciją, visuomenės supratimą bei paramą. Tada kuriamas ilgalaikis nuolat koreguojamas planas su galimais vienkartiniais ribotos trukmės plano intarpais.
Viešųjų ryšių plano sudedamos dalys:
· situacija;
· tikslai;
· auditorijos;
· strategija;
· taktika: programa, kalendorinis planas;
· biudžetas;
· numatomas efektyvumo įvertinimas.
Situacijos įvertinimas.
Tyrimas ar duomenų analizė, kuri patikslina, aiškiau apibrėžia situaciją, padeda nustatyti konkrečias problemas, tikslines auditorijas ir ryšių su visuomene veiklos tikslus – kas pas mus vyksta, kodėl tą tiikslinga skelbti. ( KAS IR KODĖL? );
Tikslų suderinimas.
Ryšių su visuomene tikslai turi būti suderinti su bendruomenės tikslais, tikslinėmis publikomis. Viešųjų ryšių tikslai gali būti informaciniai ir motyvaciniai – skatinantys. (Ką?);
Publikos nustatymas.
Viešųjų ryšių plane turi būti nustatytos konkretiems organizacijos tikslams svarbiausios tikslinės publikos. Tu

uri būti pateiktos esminės publikų charakteristikos, jų parinkimo pagrindas, kanalai, kuriais įmanoma jas pasiekti pagrindinės kanalų charakteristikos. (KAM?);
Strategijos paruošimas.
Strategijoje trumpai pristatoma, kaip turėtų būti pasiekti tikslai. Gali būti viena, kelios kiekvienam tikslui ar publikai arba kelios alternatyvios strategijos. Turi būti nurodyta ir pagrindinė pranešimų idėja ar turinys.( KAIP?);
Taktikos pasirinkimas.
Tai smulkus planas, kuriame numatytos visos priemonės pranešimai, kanalai, veiksmai, jų datos, atsakingi vykdytojai. (KOKIU BŪDU?);
Biudžetas.
Plane turėtų būti pateikta bent apytikslė sąmata, kartais keli alternatyvūs biudžeto variantai, galimybė koreguoti programą pagal biudžeto pasikeitimus. (KIEK?);
Numatomas efektyvumo įvertinimas.
Numatomi vertinimo kriterijai, metodai, tikėtini rezultatai. Informaciniai tikslai gali būti įvertinami pagal pateiktų pranešimų skaičių ir pasiektą auditoriją. Motyvaciniai tikslai gali būti vertinami pagal klientų gausėjimą ar remiantis nuomonių apklausomis. Pagrindinis viešųjų ryšių veiklos vertinimo tikslas – nustatyti arr pasikeitė tikslinės grupės elgesys ir nuomonė. Jei dėl ryšių su žiniasklaida programos žurnalistai ar redaktoriai pateikia informaciją, atspindinčią organizacijos pranešimus, tai laikoma sėkmingu elgesio pokyčiu.

Ryšių su visuomene programos planas:

VEIKLA:__________________________________________________________
TIKSLAI:__________________________________________________________
TIKSLINĖS AUDITORIJOS:____________________________________________
DARBO GRUPĖ:____________________________________________________
VEIKSMŲ PLANAS:
VEIKSMAI, DARBAI DATA ATSAKINGAS ASMUO BIUDŽETAS
1.

PRANEŠIMAI ŽINIASKLAIDAI:
1._______________________________________________________________
2._______________________________________________________________
RYŠIAI SU ŽINIASKLAIDA:
ŽURNALISTO VARDAS, PAVARDĖ, PRANEŠIMO PAVADINIMAS KONTAKTAI ATSAKINGAS ASMUO
1.

RĖMĖJAI:_________________________________________________________
TIEKĖJAI:_________________________________________________________
ĮVERTINIMAS IR TOLESNĖ VEIKLA:_____________________________________

Planas, sudarytas konkrečiam tikslui pasiekti, kiekvienu atveju skirsis nuo kitam tikslui sudaryto veiksmų plano. Jis skirsis ne forma, o turiniu, t.y. tuo, su kokiomis tikslinėmis auditorijomis bus užmezgamas ryšys,kokios priemonės bus pasirenkamos, kokie pranešimų skleidimo ka

analai bus parinkti kiekvienai konkrečiai auditorijai pasiekti.

Tačiau yra reikalavimų, kurie būtini kiekvienam ryšių su visuomene veiksmų planui:
1. Veiksmų programos temos pasirinkimas ir pagrindinių pranešimų, adresuotų tikslinėms auditorijoms, parengimas.
2. Pagrindinių veiksmų numatymas ir atitinkamų priemonių parinkimas.
3. Informacijos priemonių (kontroliuojamų arba nekontroliuojamų), kurios bus naudojamos pranešimų sklaidai, parinkimas.
4. Veiksmingos komunikacijos būdų parinkimas, principų numatymas.

Leave a Comment