Telekomunikaciniai tinklai

LABORATORINIS DARBAS Nr.1

Optinių linijų parametrų nustatymas
(Aidogramos Nr. K3-KA4_3.WFM)

Optinės linijos ilgis = 12.470 km
Slopinimas linijoje = 2.663 dB
Slopinimo keficientas = 0.214 dB/m
Šių parametrų matavimas:

Atstumai nuo kabelio pradžios iki statybinių sujungimų vietų:
Atstumas nuo kabelio pradžios iki pirmojo (ir vienintelio) statybinio sujungimo yra lygus 4.391 km.
Signalo silpimas suvirinimo vietoje yra 0.063 dB.

Charakteringos atkarpos – tai statybinių sujungimų vietos. Dėl jų atlikimo kokybės labai priklauso linijos homogeniškumas. Tai yra tose vietose gali atsirasti įvairūs atspindžiai bei signalo stiprumo silpimas. Pateikiame statybinio sujungimo vaizdą. Sujungimas yra 4.375 km nuo kabelio pradžios ir dėl suvirinimo ši

i
ioje vietoje signalas silpsta 0.065 dB.

Prietaiso parametrai, prie kurių atlikti matavimai:
Matavimai atlikti kas 200 ns, maksimalus matuojamos linijos atstumas yra 20 km. Optinės gijos lūžio rodiklis yra 1.4. Prietaiso charakteristikos: koks lazeris yra įdėtas, koks jo spinduliuojamos šviesos bangos ilgis, koks – daugiamodis ar vienmodis (šiuo atveju vienmodis). Matavimus atliko operatorius D.Krakowski.

Gauti rezultatai yra panašūs į normatyvinius: linijoje slopinimo keoficientas turėtų būti 0.25 dB/km, o šiame atliktame matavime šis koeficientas yra 0.214 dB/km, taigi paklaida nėra didelė.

Išvados.

Susipažinau su pagrindiniais linijos parametrais bei išmokau juos matuoti. Pastebėjau, kad linijos ne

e
ehomogeniškumas atsiranda tose vietose, kur yra sujungiami kabeliai, kadangi neįmanoma suvirinti taip, kad išliktų tas pats storis visose vietose.

LABORATORINIS DARBAS Nr.2

Laidinio ryšio linijų parametrų skaičiavimas

Užduotis :

· paskaičiuoti linijos pirminius parametrus R, L, G, C;

· paskaičiuoti linijos antrinius parametrus Zb, a
Duota (varianto nr. 17

7
7):

· f = 210 kHz

· r = 0,56 mm

· a = 5,376 mm

· e = 1,2

· Tgd = 4*10-4

· r = 0,0175 Om*mm2/m
Skaičiavimai :

·

· kadangi kr » 5, tai F(kr) = 1,042, G(kr) = 0,755, H(kr) = 0,530, Q(kr) = 0,556

· [mm]

· [W/km]

čia parenkame , o

· [H/km]

čia

· [F/km]

· f [MHz]

· [MHz*F/km]

· [W]

·

LABORATORINIS DARBAS Nr.3

Ryšio nuotolio nustatymas

Užduotis.
Nustatyti ryšio nuotolį prie duotų parametrų.
Varianto Nr. 17
Pradiniai duomenys.
Slenkstinio lygio koeficientas Q = 5,5
Front. koeficientas a = 1
Griūties koeficientas k = 1
Amplitudės ir pausės koeficientas g = 0,9
Planko konstanta H = 6,62E-34
Bolcmano konstanta KB = 1,38E-23
Elektrono krūvis q = 1,60E-19
Temperatūra T = 293
Srovė pauzės metu Imax = 1,00E-07
Griūt. fotodiod. daug. koef. M = 20
Triukšmo faktorius F = 20
L. T. triukšmo faktorius Flt = 1,5
L. T. statumas gm = 0,0035
Fotodiodo apkrova Rap = 20
Stiprintuvo įėjimo varža Rin = 20
Fotodiodo talpis Cf = 1,00E-12
Stiprintuvo talpis Cs = 1,00E-12
Bendras talpis Co = 2,00E-12
lt1= 1,00E-10
Užtūros nuotekio srovė In = 1,00E-10
Fliker-triukšmo ribinis dažnis Ft = 2,50E+07
Personiko integralas In1 = 1
Personiko integralas In2 = 2
Personiko integralas In3 = 0,25
Personiko integralas S = 2
L. T. koeficientas InLT = 0,12
Korek. stipr. ir

r
r filtro tr. srovė Ip2 = 1,00E-15
Pilna triukšmo srovė It2 = 1,00E-10
Fotodiodo tamsos srovė Id = 1,00E-10
Tamsos srovė lavininiame diode Itm = 1,00E-10
Fotono energijos koeficientas Al = 4,81E+00

Rezultatai.
Kai Pkl = 1,00E-09
Informacijos perdavimo sparta B = 1,00E+08
Bendra varža Rm = 10 W
Bangos ilgis l = 1500E-09 m
Optinės gijos slopinimo koeficientas 0,25 dB/km
Tada Ryšio nuotolis bus 94 km.

Kai Pkl = 1,00E-09
Informacijos perdavimo sparta B = 1,00E+08
Bendra varža Rm = 10 W
Bangos ilgis l = 1300E-09 m
Optinės gijos slopinimo koeficientas 0,5 dB/km
Tada Ryšio nuotolis bus 66 km.