Organizacijų teorija

Untitled

Informacijos valdymo pagrindai

Literatūra

GINEVIČIUS, Romualdas; SŪDŽIUS, Vytautas. Organizacijų teorija. Vilnius, Technika. 2007. ISBN 978-9955-28-150-4.

DZEMYDIENĖ, Dalė. Intelektualizuotų informacinių sistemų projektavimas ir taikymas. Vilnius, Mykolo Romerio universitetas. 2006. ISBN 9955-19-051-5.

LANGER, Arthur M. Analysis and Design of Information Systems. Springer. 2008. ISBN 9781-8462-865-51

Literatūra

www.verslas.in

http://www.inc.com/

http://www.britannica.com/

http://www.uml.org/

www.omg.org

http://www.sparxsystems.com/resources/uml2_tutorial/uml2_activitydiagram.html

http://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/

http://www.bpmnquickguide.com/

Organizacijos samprata

Organizacija (sen.gr. organizō ‘surengiu, sutvarkau’) – žmonių kolektyvas, susidaręs arba sudarytas tam tikrai veiklai ar darbui.

Organizacija dažniausiai turi atskirą turtą bei valdymo organus

Paprastai organizacija laikoma įmonė, įstaiga, susivienijimas, visuomeninė organizacija. Valstybė – ypatingas organizacijos tipas.

Organizacija gali būti juridinis asmuo.

Kokia pirmoji organizacija?

Organizacijos samprata

Organizacija – gali būti suvokiama:

kaip procesas,

kaip reiškinys,

kaip objektas.

Organizacijos samprata

(Kaip procesas) (Latfulin G.R., Raičenko A.V. 2005) – kryptingų veiksmų ar procesų, užtikrinančių būtinus elementų ryšius, visuma. Ji g.b. suvokiama kaip oficiali įstaiga ar visuomeninė struktūra.

Organizacijos samprata

(Kaip objektas) (Milner B.Z. 2003) – objektas turintis vidinęsutvarkytą struktūrą, palaikomą daugialypiais ryšiais :

fiziniais,

technologiniais,

ekonominiais,

teisiniais ir

žmonių santykiais.

Organizacijos samprata

(Kaip reiškinys)- koordinuotas darinys susidedantis mažiausiai iš dviejų žmonių,kurie dirba siekdami bendro tikslo ar tikslų visumos (Gibson J. 2000)

Organizacijos samprata

(kaip sistema) 1950 Chester I. Barnard -“dviejų ar daugiau asmenų sąmoningai koordinuojamos veiklos ar jėgųsistema“.

Organizacijos, kaip valdymo sistemos, g.b. skirstomos pagal

Sistemos valdymo struktūrą

(hierarchinę, matricę, daugiaryšę, linijinę, tinklinę, mišriąja ir kt.);

Valdymo formas

(valdoma iš vidaus, iš išorės, mišriai)

Valdymo proceso organizavimą

(programinės, prisitaikančiosios, mišriosios);

Sistemą sudarančių elementų ir ryšiųtarp jų turinį bei savybes:

fizines (technines, mechanistines), biologines (apima fiz.), socialines visuomenines (apima tech. ir biolog.).

Sistemos bendrąsias savybes:

mažosios ir didžiosios, paprastosios ir sudėtingosios,

statinės ir dinaminės, uždarosios ir atvirosios,

valdomosios ir nevaldomosios, tikslingos ir betikslės.

Organizacijos samprata

Edgar H. Schein organizacijos kategorijos:

Koordinavimas.

Individai, kurie susirenka ir koordinuoja (derina) savo protinę ir fizinę energiją, gali įvykdyti tokius didžiulius projektus kaip Egipto piramidės, AIDS gydymas, kelionė į Marsą ir t.t.

Bendri tikslai.

Tai būtina sąlyga, kad būtų galima koordinuoti kiekvieno dalyvio, siekiančio visų geidžiamo tikslo, energiją.

Darbo pasidalijimas.

Jis verčia specializuotis, padalijant darbo užduotis taip, kad turimi ištekliai būtų naudojami efektyviau.

Hierarchinė struktūra.

Ji reiškia teisę tvarkyti kitų veiksmus. Kai nėra aiškios sprendimų hierarchijos, sunku koordinuoti žmonių grupės energiją.

Organizacijų veiklos terpė

Vyriausybė

Savivaldybė

Visuomenė

Šeima ir namų ūkis

Politika

Ekonomika

Socialinis gyvenimas

Kultūra

Organizacijos analizės būdai

Struktūrinis, orientuotasį org. vidinę sandarą, nustatant funkcijas ir vertinant valdymą racionalumo požiūriu.

Tai statiškas tyrimo būdas, nevertinama išorės dinaminių pokyčių.

Dinaminis, kai org. ryšiai siejami su aplinka ir su išteklių šaltiniais

Ištekliai <-> Organizacija <-> Aplinka

Organizacijas tiria šie mokslai

(Мильнер Б.З.,2003; Kardelis K. 2002):

Organizacijų teorija (OT)

Valdymo teorija

Psichologija

Sociologija

Socialinė psichologija

Antropologija

Ergonomika

Ekonimikos mokslai

Technologijos mokslai

Fiziniai, biomedicinos ir kt. Mokslai

Teisės mokslai

Informatika

OT susijusi su

įmonės ekonomika,

versloinfratruktūra,

elektroniniu verslu,

visuomenės mokslais,

viešuoju administravimu,

žinių valdymu,

ekologija,

gamtos mokslais

ir kt.

OT papildo tokius mokslus:

lyderystės,

organizacinės elgsenos,

valdymo,

pramonės ir organizacinės psichologijos,

organizacinės plėtros ,

žmogiškųjų išteklių tyrimus

Ir k.t.

OT tiria

Formalių socialinių organizacijų mokslas, kuris tiria:

verslą ir biurokratiją bei

jų sąveiką su aplinka,

kurioje jie vykdo veiklą.

OT tiria

Verslo analitikai, ekonomistai ir akademinių mokslininkai svarstė keletą teorijų, kurios bando paaiškinti kaip organizacija:

priima sprendimus,

skleidžia galią ir kontrolę,

sprendžia konfliktą,

skatina pokyčius arba atsispiria jiems atsispiria.

Ot tiria

(Jeffrey Pfeffer “Naujos organizacijų kryptys”) OT tiria:

socialinių organizacijų poveikį individų, priklausančių organizacijai, elgesiui bei nuostatoms,

individų savybių ir veiksmų poveikį organizacijai,

organizacijų veiklą, sėkmę,ir išlikimą,

Abipusį aplinkos (išteklių ir užduočių, politinės ir kultūrinės) ir organizacijos poveikį,

Epistemologiją (pažinimas) ir metodologiją, kuria remiamasi organizacijų tyrimuose.

pasikartojam

Organizacijai būdinga:

Koordinavimas (derinimas).

Bendri tikslai.

Darbo pasidalijimas.

Hierarchinė struktūra.

OT tiria:

socialinių organizacijų poveikį individams,

individų savybių ir veiksmų poveikį organizacijai,

organizacijų veiklą, sėkmę, ir išlikimą,

Abipusį aplinkos ir organizacijos poveikį,

Epistemologiją (pažinimas) ir metodologiją, kuria remiamasi organizacijų tyrimuose.

OT ir istorija

Kodėlsudėtingėjo organizacijos?

Prisiminkite pirmąją organizaciją, kas buvo po to?

Pirmosios organizacijos

Gentys

Žemdirbystė – šeimų ūkis

Bažnyčia, kariuomenė -> valstybėje naudojami panašūs principai

OT istorija. Industrinė revoliucija. Miestas ir atlyginimų sistema

XIX amžius

Taylor’o “prakaito sunkimo sistema”

XX amžius

Fayol’io departamentinė sistema

Weber’io “Biurokratinė sistema”

XXI amžius:

Verslo reinžinerijos procesai

Taylor’o teorija

Klasikinė departamentų sistema

Biurokratija departamentų sistemoje

Biurokratijos pokyčiai

Tradicinio požiūrio principai

Valdymo apimtis

Organizacijos aukštis

Žmogiškųjų santykių mokykla

Žmogiškųjų santykių mokyklaElton Mayo (1880-1949)

Western Electric Hawthorne kompanijos atliktų

eksperimentų dėka, susiformavo žmonių santykių

judėjimas.

Tyrimai prasidėjo bandymu nustatyti ryšį tarp

darbo vietos apšvietimo ir darbuotojų darbo

našumo.

Draugiškas vadovavimo stilius stiprino tyrime dalyvavusių darbuotojų motyvaciją.

Tyrinėtojai padarė išvadą, kad darbuotojai dirbtų dar geriau, jei tikėtų, jog administracija rūpinasi jų gerove.

Žmogiškųjųsantykių mokyklaElton Mayo (1880-1949) kritika

Tyrimas įtakojo darbuotojų emocijas, tačiau nenurodė kaip toliau skatinti jų produktyvumą.

Žmogiškųjų santykių mokykla. A. Maslow (1943)

A. Maslow’as surinkęs ir išanalizavęs daug konkrečių sociologinių tyrimų medžiagos, nustatė, kad žmones dirbti, veikti skatina noras patenkinti savo poreikius.

Pasak A. Maslow’o žmones skatinantys poreikiai sudaro tam tikrą hierarchiją.

Žmogiškųjų santykių mokykla. A. Maslow 1943

Fiziologiniai poreikiai

maistas, apranga, seksas ir kt.;

Saugumo poreikiai

apsisaugoti nuo šalčio ar karščio, pavojingų gyvūnų bei kitų pavojų; tenkinant šiuos poreikius būtinas būstas;

Bendravimo poreikiai

žmogus yra socialinė būtybė ir jam būtina gyventi, veiktigrupėse, kuriose jis jaučiasi komfortabiliai;

Pagarbos, pripažinimo poreikiai

žmogus patenkintas, kuomet jį už vienus ar kitus darbus, nuopelnus pripažįsta ir gerbia organizacija, visuomenė;

Savęs išreiškimo poreikiai

pasiekus savo profesinėje ar kitoje veikloje vieną lygį, žmogus siekia aukštesnio lygio ir t.t., ir tai tampa jo veiklos bei gyvenimo prasme.

Žmogiškųjų santykių mokykla. A. Maslow 1943 kritika

Kai kuriems darbas yra tik būdas patenkinti žemesniosios pakopos poreikius.

Kitus labiausiai vilioja galimybė patenkinti jų aukščiausio lygio poreikius.

Žmonės gali pasirinkti net jų saugumui pavojingą darbą, kad tik galėtų įgyvendinti savo išskirtinius asmeninius tikslus.

Geras vadovas privalo žinoti, kad nėra dviejų visiškai tapačių žmonių, ir siekdamas daryti įtaką savo darbuotojams, turi bandyti suderinti motyvavimo metodus su jų individualiais poreikiais.

Valdymo teorijų palyginimas

Sistemų atsitiktinumo požiūris

Sistemų atsitiktinumo lyderystės požiūris. Hersey ir Blanchard (1977)

Efektingiausias lyderiavimo stilius toks, kuris kinta priklausomai nuo pavaldinių “pasirengimo” laipsnio.

Pasirengimas apibūdinimas kaip noras laimėti, siekti prisiimti atsakomybę ir įgyti užduočiai būtinų sugebėjimų, įgūdžių bei patyrimo.

4 vadovavimo taktikos pagal pasirengimo lygį:

Įsakymas

Įtikinimas

Dalyvavimas

Delegavimas

Sistemųatsitiktinumo lyderystės požiūrio kritika

Ši teorija teigia, kad tik vienintelis lyderis gali išspręsti problemas su kuriomis susiduria organizacija.

Šiuolaikinės organizacijos suskirstymas

Matricinė org. struktūra

Organizacijos valdymo lygiai

Org.Valdymo lygiai ir informacijos charakteristikos

PASIKARTOJAM

XIX amžius

Taylor’o “prakaito sunkimo sistema”

XX amžius

Fayol’io departamentinė sistema

Weber’io “Biurokratinė sistema”

XXI amžius:

Verslo reinžinerijos procesai – Mayo, Maslow žmogųkųjų santykių teorija, Hersey ir Blanchard Sistemų atsitiktinumo

Tradicinio požiūrio principai

Šiuolaikinės organizacijos suskirstymas

Klausimai ir idėjos