Microsoft Excel: Diagramų braižymas, redagavimas, įvairių tipų panaudojimo galimybės

TURINYS
1 ĮVADAS 2
2 DIAGRAMOS KŪRIMAS 3
2.1 Diagramos braižymas 3
2.2 Svarbiausios diagramos dalys 4
2.3 Diagramų vediklis 6
3 DIAGRAMOS REDAGAVIMAS 8
3.1 Diagramos tvarkymas 8
3.2 Diagramos tipo keitimas 8
3.3 Duomenų sekų redagavimas 8
4 DIAGRAMOS DALIŲ NUSTATYMAS 11
4.1 Diagramos pavadinimas 11
4.2 Diagramos pavadinimo redagavimas 13
4.3 Papildomų ašių įterpimas 13
4.4 Diagramos papildymas duomenimis 14
5 DIAGRAMŲ RŪŠYS 14
6 IŠVADOS 27
7 LITERATŪRA 28
8 LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ AUTOMATINIS SĄRAŠAS 29
9 DALYKINĖ RODYKLĖ 30

ĮVADAS
Šiuo metu daugelį duomenų esančių lentelėse labai patogu ir populiaru pateikti diagramose, nes vaizdi grafinė informacija suvokiama daug greičiau. Tam užtenka keleto sekundžių. Todėl, kai reikia parodyti jau įvykusius faktus arba nustatyti ir pademonstruoti duomenų kitimo tendencijos, kurias sunku pastebėti skaičių lentelėse, patartina naudoti diagramas. „Excel“ programa siūlo maždaug 100 įvairių bendrųjų verslo ir technikos diiagramų formatų. Be to, jūsų diagramos bus dar gražesnės, jei jas papildysite piešiniais iš „Clip Art“ rinkinių bei pasinaudosite „WordArt“ raiškiojo teksto pavyzdžiais, nubraižysite jose rodyklių, automatinių figūrų bei teksto langelių, pakeisite daugelio kitų elementų formatus. Beje, visa tai daro šias diagramas ne tik patrauklesnes, bet ir greičiau suvokiamas.
Šiame darbe plačiau apžvelgsiu: diagramų tipus, diagramų dalis, jų braižymo ir keitimo priemonėmis bei formatų tvarkymo galimybėmis.
DIAGRAMOS KŪRIMAS
Diagramos braižymas
Diagramos gali būti braižomos:
a)Tame pačiame darbo lape, kuriame yra duomenys;
b)Atskirame diagramos lape, kuris yra daarbo knygos dalis.
„Excel“ skaičiuoklėje diagramos braižomos padedant vadinamajam diagramų vedikliui (Chart Wizard). Jeigu jūsų duomenys yra darbo lape, tai gauti grafinį jų vaizdą – diagramą – labai paprasta. Jums tereikia pažymėti darbo lapo narvelius, kuriuose yra braižymo duomenys ir iškviesti diagramų vediklį. Nu

urodykite komandą Įterpimas-Diagrama (Insert – Chart) arba spustelkite pele diagramų vediklio mygtuką , kuris yra standartinėje priemonių juostoje. Jis pateikia keturis dialogo skydelius, kuriuose vartotojas, spustelėdamas pele pateiktus parenkamus objektus ir parametrus, nubraižo puikią diagramą. Jei pirmajame dialogo skydelyje spustelsite mygtuką Baigti, bus nubraižyta visai nebloga diagrama pagal sistemos iš anksto numatytus parametrus (pav. 1)

Pav 1 Diagrama, sukūrimas pagal numatytuosius parametrus
Matome, kad, sudarant diagramą, daugybė darbų atliekama automatiškai, naudojant numatytąsias reikšmes. Y ašis padalijimą ir užrašomos jos padalų žymės. X ašiai priskiriami atitinkamų darbo lapo eilučių pavadinimai. Iš stulpelių pavadinimų sudaroma legenda. Braižymo sričiai suteikimas numatytas fonas ir nubraižomas tinklelis. Stulpeliuose esančius skaičius „Excel“ programa naudoja kaip pradinius braižymo duomenis, pagal kuriuos parenka stulpelių aukštį.
Diagrama1, kuri nubraižoma tiesiai darbo pale, vadinama įstatomoji diagrama. Jii priklauso grafiniams objektams. Kaip ir rodyklės, geometrinės figūros, paveikslai ar kiti grafiniai objektai, įstatytosios diagramos gali būti nubraižytos, bet kurioje darbo lapo vietoje, net ant darbo lape esančių duomenų. Tokią diagramą darbo lape galima lengvai stumdyti, keisti jos dydį, proporcijas ir atlikti kitus veiksmus (kopijuoti, įdėti, ištrinti ir pan.).
Svarbiausios diagramos dalys
Svarbiausios diagramos dalys parodytos (pav 2). Paaiškinsiu šiame paveiksle pavartotus terminus

Pav 2 Diagramos dalys
Duomenų sekos2 (data series) – susijusiu duomenų elementų grupės (skaitinės kategorijų reikšmės), kurios diagramoje vaizduojamos tuo pačiu raštu, spalva ar

r simboliais. Duomenų sekos yra viename dvimatės darbo lapo lentelės (pav. 3) stulpelyje (arba vienoje eilutėje). Pirmame stulpelio (eilutės) narvelyje esantis duomenų sekos vardas naudojamas diagramos legendai sudaryti.

Pav 3 Diagramos elementai dvimatėje duomenų lentelėje
Duomenų kategorijos (data categories) – tai duomenų sekų reikšmės, įrašytos tose pačiose lentelės eilutėse arba stulpeliuose. Pirmame eilutės arba stulpelio narvelyje esantis kategorijos vardas naudojamas kategorijų ašies padalų žymėms sudaryti.
Duomenų vaizdas (data marker) – stulpelis (stulpelinėse ar juostinėse diagramose), taškas ar smulkus simbolis (linijinėse ir taškinėse diagramose),kuris diagramoje vaizduoja vieną darbo lapo duomenų tašką (vieną kategorijos reikšmę). Susiję duomenų vaizdai diagramoje sudaro duomenų sekas. Visi duomenų sekos vaizdai paprastai pateikiami tuo pačiu raštu, spalva ar simboliu. Vaizdai diagramoje su vienintele duomenų seka gali būti pateikti skirtingais raštais, spalvomis ar simboliais.
Ašis (axis) – pagrindinė diagramos duomenų braižymo koordinačių ašis. Dvimačių diagramų kategorijų ašimi (category axis) paprastai vadinama horizontalioji ašis (X ašis), o reikšmių ašimi (value axis) – vertikalioji ašis (Y ašis). Juostinėse diagramos ašys sukeičiamos vietomis: reikšmių ašis tampa horizontali, o kategorijų ašis – vertikali. Skritulinė ir žiedinė diagrama neturi ašių. Kombinuotoji diagrama neturi ašių. Kombinuotoji diagrama gali turėti po dvi kategorijų ir reikšmių sritis, o spindulinė – po vieną kiekvienos kategorijos reikšmių ašį. Trimačių diagramų X ašyje dažniausiai vaizduojamos kategorijos, Y ašyje – sekos, o Z aš

šyje – reikšmės.
Padala (tickmark) – mažas brūkšnelis, kuris dalija ašį ir žymi kategorijas, arba skalę. Padalos žymė (tickmark label) yra tekstas, kuris paaiškina padalos prasmę.
Braižymo sritis (plot area) – ašimis apibrėžta sritis, kurioje pateikiami duomenys. Ji apima ašis ir visus duomenų vaizdus.
Tinklelis (gridlines) – pagalbinės linijos, brėžiamos nuo ašių padalų per visą braižymo sritį.
Diagramos tekstas (chart text) – tekstas, kuriuo aprašomi duomenys arba diagramos objektai. Diagramose naudojamas įvairių tipų tekstas: diagramos pavadinimas, ašių pavadinimai, legendos tekstas, ašių padalų žymės, duomenų žymės, teksto langeliai ir automatinės firūros su slankiuoju tekstu.
Legenda (legend) – sritis, kurioje paaiškinta raštų, spalvų ar simbolių, panaudotų duomenų sekoms vaizduoti diagramoje, prasmė.
Diagramų vediklis
Pagal jūsų sumanymą vediklis3 nubraižo tinkamą diagramą, kai pateikiamuose dialogo skydeliuose paprastu pelės klavišu spustelėjimu patvirtinate arba pakeičiate kelis svarbiausius diagramos parametrus.
Jei darbo lape pažymėjote naujos diagramos duomenis arba jau sukurtą diagramą ir standartinės priemonių juostos mygtuku arba komanda Įterpimas – Diagrama iškvietėte diagramų vediklį, „Excel“ programa pateikia keturių dialogo skydelių seką.
Trumpai paaiškinsime vediklio dialogo skydelių paskirtį.
1 – asis dialogo skydelis – Diagramos tipas (Chart Type). Šaime skydelyje pažymekite (spustelkite pele) diagramos tipą. Jis turi dvi korteles. Kortelėje Standartiniai tipai parenkamas vienas iš 14 standartinių diagramos tipų ir jo potipis; kortelėje Pasirinktiniai tipai galima pasirinkti vieną iš 20 siūlomų individualiųjų diagramų formatų.

Pav 4 Diagramų vediklio 1 – ojo dialogo skydelio kortele st

tandartiniai tipai
2 – asis dialogo skydelis – Diagramos šaltinio duomenys (Chart Source Data). Jis turi irgi dvi korteles. Kortelėje Duomenų reikšmių diapazonas (pav 5) patvirtinami arba iš naujo pažymimi duomenys, kurie bus pavaizduoti diagrama. Joje taip pat galima sukeisti vietomis braižomas sekas ir kategorijas. Kortelėje Serija patvirtinami arba iš naujo nurodomi duomenys, kurie bus naudojami sekų vardams bei reikšmėms ir kategorijų vardams braižyti.

Pav 5 Diagramų vediklio 2 – ojo dialogo skydelio kortelė Duomenų reikšmių diapozonas
3 – asis dialogo skydelis – Diagramos parinktys (Chart Options). Jis turi net šešias korteles, kuriose diagramai ir ašims suteikiami pavadinimai (titles), detalizuojami duomenys apie diagramos ašis (axes), tinklelį (grindline), legendą (legend) bei duomenų vaizdų žymes (etiketes) (data labels) ir pridedama duomenų lentelė (data table). Šiuos parametrus galima nustatyti iš karto kuriant diagramą arba vėliau, apžiūrėjus pirmąją sukurtą diagramos versiją.
4 – asis dialogo skydelis – Diagramos vieta (Chart Location). Šiame, paskutiniame, diagramos vediklio skydelyje dviem parinkties mygtukais (pav. 6) galite nurodyti, kur norite braižyti diagramą: Kaip naują lapą (as new sheet), arba Kaip objektą (as object in) bet kuriame knygos darbo lape. Šiuo atveju išskleidžiamajame sąraše reikia pažymėti darbo lapo vardą.
Jeigu diagramą nubraižėte darbo lape, vilkdami pele ją lengvai galite perkelti į bet kurią lapo vietą, o vilkdami atitinkamus diagramos žymėjimo kvadratukus – pakeisti jos dydį ir proporcijas.

Pav 6 Diagramų vediklio 4 – asis dialogo skydelis
DIAGRAMOS REDAGAVIMAS
Diagramos tvarkymas
Diagramos dalį, kurią norite redaguoti, pažymėkite pele, meniu, formatavimas (format) pasirinkite pažymėtos dalies redagavimo komandą. Pavyzdžiui, jei pažymite aprašą, meniu formatavimas (format) bus komanda pasirinkite legendą (selected legend), skirta pažymėtam aprašui tvarkyti, jei pažymėsite visą diagramą, bus komanda pasirinkta diagramos sritis (selected chart area), kurios dėka galėsite tvarkyti bendrus grafiko nustatymus ir t.t. Atitinkamos diagramos dalies redagavimo komandą galite išsikviesti dukart spragtelėję pelės klavišu pažymėtą diagramos dalį.
Diagramos tipo keitimas
Pažymėkite visą diagramą, meniu diagrama (chart) pasirinkę komandą diagramos tipas (chart type). Bus atidarytas toks dialogo langas, koks atidaromas pirmajame diagramos kūrimo etape (pav. 7). Pasirinkite reikiamą tipą.

Pav 7 Diagramų pasirinkimų tipai
Duomenų sekų redagavimas
Pažymėkite duomenų seką, spragtelėkite pele seką vaizduojančią kreivę (histogramą, liniją, sritį ar pan.).

Pav 8 Diagramos sekos
Jei norite redaguoti pažymėtą duomenų seką, meniu Formatavimas (format) pasirinkite komandą pasirinkta duomenų seka (selected data series).
Kortelėje duomenų etiketas (data lables) galite nurodyti, ar ant duomenų stulpelių bus parodomos reikšmės.

Pav 9 Diagramos stulpelių rodomų reikšmių nustatymas
Kortelėje sekos rūšiavimo tvarka (series order)

Pav 10 Diagramos sekos rūšiavimo tvarka
Kortelėje raštai (pattern) galite keisti stulpelio, srities, apskritimo dalių, fono spalvų, rėmelius.
Jei dirbate su linijomis (line) diagrama, kortelėje raštai (patterns)galėsite keisti duomenų vietą žyminčius taškus ir linijas.

Pav 11 Diagramos fono, stulpelių, rėmelių keitimas
Kortelė pasirinktys (options) (kai diagrama yra juostinė arba stulpelinė (Column, Bar)

Pav 12 Diagramos duomenų sekos formatavimas
DIAGRAMOS DALIŲ NUSTATYMAS
Diagramos pavadinimas
Pažymėkite diagramos pavadinimo sritį (spragtelkite pele pavadinimą).

Pav 13 Diagramos pavadinimo sritis
Meniu Formatavimas (format) pasirinkite komandą pasirinktas diagramos pavadinimas (selescted chart title).
Kortelė raštai (patterns)

Pav 14 Diagramos šrifto parinkimo formatavimas
Kortelė šriftas (font)

Pav 15 Diagramos šrifto dydžio parinkimas
Diagramos pavadinimo redagavimas
Jei reikia pakeisti pavadinimą, žymeklį padėkite pavadinimo tekste ir įrašykite, kas reikalinga.
Jei pavadinimo nebuvo, o dabar norite diagramą pavadinti, meniu diagrama (chart) pasirinkite komanda diagramos pasirinktys (chart options). Pareikite į kortelę pavadinimai (titles) ir laukelyje diagramos pavadinimas (chart title) įrašykite pavadinimą.(pav. 16)

Pav 16 Diagramos pavadinimo redagavimas
Papildomų ašių įterpimas
Jei vienos duomenų sekos duomenų reikšmės keletą kartų skiriasi nuo kitos (grafike viena iš duomenų seką vaizduojančių kreivių yra labai arti x ašies ir jos kitimo beveik nematyti), ją galite atidėti kitoje y ašyje. Pažymėkite kreivę, kurios duomenis norite atvaizduoti kitoje ašyje ir meniu formatavimas (format) pasirinkite komandą pasirinkta duomenų seka (selected data series),o kortelėje ašis (axis) nurodykite pažymėtos kreivės duomenis perkelti ant antrinės ašies.

Pav 17 Diagramos ašių parinkimas
Diagramos papildymas duomenimis
Meniu diagrama (chart) pasirinkite komandą įtraukti duomenis (add data)

Pav 18 Diagramos papildymas duomenimis
Paspaudus gerai (ok), duomenys bus pavaizduoti grafiškai.
DIAGRAMŲ RŪŠYS
„Excel“ programoje naudojamos keturiolikos standartinių tipų diagramos stulpelinė, plotinė(plokštuminė), juostinė, linijinė, skritulinė, žiedinė, spindulinė (radaro principo), dviejų reikšmių (XY taškinė), burbulinė (rutulinė), akcijų, cilindrinė, kūginė, piramidinė ir paviršinė. Pirmųjų penkių tipų diagramos (stulpelinė, plotinė, juostinė, linijinė, skritulinė) gali būti dvimatės ir trimatės.Be to, galima pasinaudoti dvidešimčia individualiųjų (custom) diagramų formatų, sukurtų remiantis minėtais standartiniais diagramų tipais, bet turinčių papildomų detalių – legendų, tinklelį, duomenų žymių, spalvų bei raštų ir kt. Kiekvieną iš jų dar galite sutvarkyti pagal savo poreikius.
Diagramų rūšių apibūdinimas
1.Stulpelinė (histograma4) – šio tipo diagramos parodo duomenų kitimą laike, palygina funkcijos reikšmes. Duomenų reikšmės laiko ašyje pateikia vertikaliais stulpeliais. Leidžia gerai palyginti atskirus dydžius. Horizontali šios diagramos kategorijų ašis laiko tėkmę išryškina geriau negu vertikali juostinės diagramos kategorijų ašis. X reikšmės (kintamieji) atidedami horizontalioje ašyje, nuo jų priklausomų dydžių vertės (Y) – vertikalioje. Stulpelinė diagrama parodo duomenų pasikeitimus per laiko tarpą arba elementų lyginimą. Kategorijos išdėstomos horizontaliai, o reikšmės vertikaliai, norint pabrėžti kitimą per laiką.

Pav 19 Stulpelinė diagrama
Sudėtinės stulpelinės parodo atskirų elementų ryšį su visuma.
Yra šie stulpelinių diagramų potipiai:
a)Klasterinė histograma ir trimatė klasterinė histograma. Klasterinės histogramos lygina kategorijų reikšmes. Klasterinė histograma rodo reikšmes dvimačiais stačiakampiais. Klasterinė trimatė histograma trimačiu formatu rodo tik vertikalius stačiakampius; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančius tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtumėte naudoti trimatės histogramos potipį. Galite naudoti klasterinės histogramos tipą, kai jūsų naudojamos kategorijos vaizduoja: reikšmių diapazonus (pvz., elementų skaičiavimas histogramoje).
b)Sudėtinė histograma ir sudėtinė trimatė histograma. Sudėtinė histogramos vaizduoja atskirų elementų ryšį su visuma, lygindama kiekvienos reikšmės svarbą kategorijų sumai. Sudėtinė histograma rodo reikšmės dvimačiais vertikalias sudėtiniais stačiakampiais. Trimatė sudėtinė histograma rodo trimačius vertikalius sudėtinius stačiakampius; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Galite naudoti sudėtinę histogramą, kai turite kelias duomenų sekas ir norite pabrėžti jų bendrą sumą.
c)100 % sudėtinė histograma ir 100 % sudėtinė trimatė histograma. Šie histogramų tipai lygina procentą, kurį kiekviena reikšmė turi kategorijų sumoje. 100% sudėtinė histograma vaizduoja reikšmes dvimačiais vertikaliais 100 % sudėtiniais stačiakampiais. Trimatė 100 % sudėtinė diagrama vaizduoja vertikalius trimačius 100 % sudėtinius stačiakampius; ji nevaizduoja duomenų trimačiu formatu. Galite naudoti 100 % sudėtinę histogramą, kai turite tris arba daugiau duomenų sekų ir norite pabrėžti jų svarbą visumai, ypač jei kiekvienos kategorijos suma tokia pati.
d)Trimatė histograma. Trimatės histogramos naudoja tris ašis, kurias galima modifikuoti (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašį) ir kurios lygina duomenų taškus (diagramos taškai: atskiros diagramoje pažymėtos reikšmės, vaizduojamos juostomis, stulpeliais, linijomis, skritulio arba žiedo nuopjovomis, taškais ir įvairiomis kitomis figūromis, vadinamomis duomenų žymėmis. Tos pačios spalvos duomenų žymės sudaro duomenų seką).
e)Trimatės perspektyvos histograma lygina duomenų taškus pagal dvi ašis. Šioje trimatėje diagramoje galima keturių ketvirčių pardavimų mastus Europoje palyginti su kitų dviejų padalinių pardavimais.

Pav 20 Trimatė histograma
2.Plokštuminė diagrama – šio tipo diagrama pabrėžia nepertraukiamą dydžio kitimą laike, o užpildytomis sritimis išryškina vienos dalies indelį i visumą. Rodo santykinę reikšmių svarbą laiko atžvilgiu. Artima linijinei diagramai, bet geriau pabrėžia reikšmių kitimo dydį, o ne pokyčio santykį. Trimatėse diagramose duomenų sekos pateikiamos atskiromis eilutėmis, todėl puikiai pastebimi duomenų sekų skirtumai. Plokštuminė diagrama akcentuoja pakitimo mastą per laiko tarpą.

Pav 21 Plokštuminė diagrama
Yra šie plokštuminių diagramų potipiai:
a)Plokštuminė diagrama ir trimatė plokštuminė diagrama. Plokštuminės diagramos vaizduoja reikšmių tendencijas per tam tikrą laikotarpį arba kategorijose. Trimatė plokštuminė diagrama vaizduoja tą patį, tik trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančiu tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtumėte naudoti trimatės plokštuminės diagramos potipį. Dažniausiai geriausia naudoti linijinę diagramą, o ne nesudėtinę plokštuminę diagramą.
b)Sudėtinė plokštuminė diagrama ir trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama. Sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbos tendencijos per tam tikrą laikotarpį arba kategorijose. Trimatė sudėtinė plokštuminė diagrama vaizduoja tą patį, tik trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančius tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtumėte naudoti trimatės plokštuminės diagramos potipį.
c)100 % sudėtinė plokštuminė diagrama ir 100 % sudėtinė trimatė plokštuminė diagrama. 100 % sudėtinės plokštuminės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės procentinės išraiškos svarbos tendencijos per tam tikrą laikotarpį arba kategorijose. 100 % sudėtinė trimatė diagrama vaizduoja tą patį; tik trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu. Norėdami vaizduoti duomenis trimačiu formatu, naudojančiu tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio ašis), kurias galima modifikuoti, turėtume naudoti trimatės plokštuminės diagramos potipį.
d)Trimatė plokštuminė diagrama. Trimatė plokštuminė diagrama vaizduoja reikšmių tendencijas per tam tikrą laikotarpį ar kategorijose naudodama tris ašis (horizontaliąją, vertikaliąją ir gylio), kurias galima modifikuoti.
3.Juostinė diagrama – šio tipo diagrama tai – horizontali histograma, labiausiai tinkanti lyginti individualias reikšmes. Vertikalioje ašyje pateikia horizontalius kiekvienos reikšmės stulpelius (juostas).X ašies reikšmes atidedamos vertikaliai, Y – horizontaliai. Gerai tinka absoliutiesiems reikšmių dydžiams lyginti tarpusavyje, bet ne su visuma; panaši į stulpelinę diagramą, tačiau vertikali jos orientacija ne taip aiškiai atspindi laiko tėkmę. Juostinės diagramos vaizduoja atskirų elementų lyginimą. Kategorijos išdėstomos vertikaliai, o reikšmės horizontaliai, norint dėmesį sutelkti į lyginamas reikšmes, mažiau pabrėžiant laiką.

Pav 22 Juostinė diagrama
Naudokite juostinę diagramą, kai:
a)Ašių etiketės ilgos.
b)Rodomos reikšmės yra trukmės.
Yra šie juostinių diagramų potipiai:
a)Klasterinė juostinė diagrama ir trimatė klasterinė juostinė diagrama. Klasterinės juostinės diagramos lygina kategorijų reikšmes. Klasterinėje juostinėje diagramoje kategorijos paprastai išdėstomos vertikalioje ašyje, o reikšmės – horizontaliojoje ašyje. Klasterinė trimatė juostinė diagrama vaizduoja horizontalius stačiakampius trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu.
b)Sudėtinė juostinė diagrama ir trimatė sudėtinė juostinė diagrama. Sudėtinė juostinės diagramos vaizduoja atskirų elementų ryšį su visuma. Sudėtinės juostinės diagramos vaizduoja atskirų elementų ryšį su visuma. Sudėtinė trimatė juostinė diagrama vaizduoja horizontalius stačiakampius trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu formatu.
c)100 % sudėtinė juostinė diagrama ir 100 % sudėtinė trimatė juostinė diagrama. Šio tipo diagramos lygina kiekvienos reikšmės svarbos bendram rezultatui procentinę išraišką kategorijose. 100 % sudėtinė trimatė juostinė diagrama vaizduoja horizontalius stačiakampius trimačiu formatu; ji nerodo duomenų trimačiu vaizdu.
d)Horizontaliosios cilindrinės, kūginės ir piramidinės. Horizontaliosios cilindrines, kūgines ir piramidines diagramas galima naudoti su tais pačiais klasterinių, sudėtinių, 100 % sudėtinių diagramų tipais, kuriuos galima naudoti su juostinėmis diagramomis, o duomenis jos rodo ir lygina tokiu pat būdu. Vienintelis skirtumas yra tas, kad vietoj horizontaliųjų stačiakampių šie diagramų tipai vaizduoja cilindrus, kūgius ir piramides.
4.Linijinė diagrama – šio tipo diagrama parodo duomenų kitimo tendenciją lygiais intervalais. Artima plotinei diagramai, bet laiko ašyje geriau išryškinamas pokyčio santykis nei jo dydis. Trimatė diagrama linijas pateikia kaip trimates juostas ir dažnai naudojama rengiant pateiktis, kurių duomenis norima parodyti patraukliau. Linijinė diagrama parodo duomenų tendencijos lygiais intervalais.

Pav 23 Linijinė diagrama
Yra šie linijinių diagramų potipiai:
a)Linijinė diagrama ir linijinė diagrama su žymekliais. Linijines diagramas, rodomas su žymekliais, nurodančiais atskiras duomenų reikšmes, ar be jų, naudinga naudoti, jei norite vaizduoti tam tikro laikotarpio tendencijas arba tam tikra seka išdėstytas kategorijas, ypač kai yra daug duomenų taškų, o tvarka, kuria jie vaizduojami, yra svarbi. Jei yra daug kategorijų arba reikšmės yra apytikslės, geriau naudoti linijinę diagramą be žymeklių.
b)Sudėtinė linijinė diagrama ir sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais. Sudėtinės linijines diagramas, rodomos su žymekliais, nurodančiais atskiras duomenų reikšmes, arba be jų, naudinga naudoti norint vaizduoti kiekvienos reikšmės svarbos per tam tikrą laikotarpį ar tam tikrose surūšiuotose kategorijose tendencijas. Jei yra daug kategorijų arba reikšmės yra apytikslės, geriau naudoti sudėtinę linijinę diagramą be žymeklių. Norint geriau vaizduoti šio tipo duomenis, galima naudoti sudėtinę plokštuminę diagramą.
c)100 % sudėtinė linijinė diagrama ir 100 % sudėtinė linijinė diagrama su žymekliais. 100 % sudėtines linijines diagramas, rodomas su žymekliais, nurodančiais atskiras duomenų reikšmes, arba be jų, naudinga naudoti norint vaizduoti kiekvienos reikšmės procento per tam tikrą laikotarpį ar tam tikrose surūšiuotose kategorijose tendenciją. Jei yra daug kategorijų arba reikšmės yra apytikslės, geriau naudoti 100 % sudėtinę linijinę diagramą be žymeklių. Norint geriau vaizduoti šio tipo duomenis, galima naudoti 100 % sudėtinę plokštuminę diagramą.
d)Trimatė linijinė diagrama. Trimatės linijinės diagramos vaizduoja kiekvieną duomenų stulpelį ar eilutė kaip trimatę juostelę. Trimatėje linijinės diagramos vaizduoja kiekvieną duomenų stulpelį ar eilutę kaip trimatę juostelę. Trimatėje linijinėje diagramoje yra horizontalioji, vertikalioji ir gylio ašys, kurias galima modifikuoti.
5.Skritulinė diagrama – šio tipo diagrama parodo procentinį reikšmių pasiskirstymą – tam tikros reikšmės ir visumos santykį. Ja galima atvaizduoti tik vieną duomenų seką. Naudojama tada, kai iš visumos reikia išskirti svarbų elementą. Vaizdžiai pateikia reikšmingus elementus. Trimatė skritulinė diagrama geriau išryškina duomenis, esančius priešakiniame plane. Ji visada rodo tik vieną duomenų seką ir yra naudinga norint pabrėžti reikšmingą elementą.

Pav 24 Skritulinė diagrama
Naudokite skritulinę diagramą, kai:
a)Yra tik viena duomenų seka, kurios diagramą norite braižyti.
b)Nė viena iš reikšmių, kurių diagramą norite braižyti, nėra neigiama.
c)Beveik nė viena iš reikšmių, kurių diagramą norite braižyti, nėra lygi nuliui.
d)Naudojate ne daugiau kaip septynias kategorijas.
e)Kategorijas vaizduoja viso skritulio dalis.
Yra šie skritulinių diagramų potipiai:
a)Skritulinė diagrama ir trimatė skritulinė diagrama. Skritulinės diagramos dvimačiu ar trimačiu formatu vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbą bendram rezultatui. Galite neautomatiniu būdu ištraukti skritulinės diagramos dalis taip jas pabrėžti.
b)Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama arba skritulinė horizontali histograma. Skritulinės diagramos dalies skritulinė diagrama arba skritulinė horizontali histograma vaizduojama skritulines diagramas su vartotojo apibrėžtomis reikšmėmis, gautomis iš pagrindinės skritulinės diagramos ir sujungtomis į antrą skritulinę diagramą arba sudėtinę juostą. Šie diagramų tipai naudingi norint suskirstyti pagrindinę skritulinę diagramą mažesnėmis dalimis, kad būtų paprasčiau žiūrėti.
c)Išskaidyta skritulinė diagrama ir išskaidyta trimatė skritulinė diagrama. Išskaidytos skritulinės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbą bendram rezultatui ir tuo pat metu pabrėžia atskiras reikšmes. Išskaidytas skritulines diagramas galima rodyti trimačiu formatu. Išskaidytos skritulinės diagramos atskirų dalių judinti negalima, todėl tokiu atveju galite naudoti skritulinę diagramą ar trimatę skritulinę diagramą. Tada dalis galima ištraukti neautomatiniu būdu.
6.Žiedinė diagrama – šio tipo diagrama duomenų reikšmes pateikia žiedo segmentais. Artima skritulinei diagramai, bet leidžia nubrėžti daugiau kaip vieną seką. Vaizdžiai atskleidžia kelių sekų kategorijų tarpusavio santykį. Kiekvienas žiedinės diagramos žiedas vaizduoja duomenų seką.

Pav 25 Žiedinė diagrama
Yra šie žiedinių diagramų potipiai:
Lentelė 1 Žiedinių diagramų potipiai
Žiedinė diagrama
Žiedinės diagramos rodo duomenis žieduose, kurių kiekvienas vaizduoja duomenų sekas.
Išskaidyta žiedinė diagrama
Panašiai kaip išskaidytos skritulinės diagramos, išskaidytos žiedinės diagramos vaizduoja kiekvienos reikšmės svarbą visumai.
7.Spindulinė diagrama (radaro principo diagrama) – duomenų reikšmės atidedamos nuo centro spindulinėse kategorijų ašyse. Linijomis jungiami vienos sekos duomenų vaizdai. Geriau rodo ar leidžia palyginti ne individualias, o visas susijusias duomenų sekos reikšmes. Labai gerai tinka sezoniniams svyravimams iliustruoti. Kiekviena radaro principo diagramos kategorija turi savo reikšmių ašį, išeinančią iš centro. Linijos sujungia tos pačios sekos reikšmes.

Pav 26 Spindulinė diagrama
Radaro principo diagrama lygina kelių duomenų sekų sukauptis skaičius. Šioje diagramoje didžiausią sritį užimanti duomenų seka, kategorija A, reiškia kategoriją, kurios vitaminų kiekis didžiausias.
Yra šie radaro principo diagramų potipiai:
Lentelė 2 Radaro diagramos potipiai
Radaro principo diagrama ir radaro principo diagrama su žymekliais
Radaro principo diagramos, rodomos su atskirų duomenų taškų žymekliais arba be jų, vaizduoja reikšmių pokyčius siejant su centriniu tašku.
Užpildyta radaro principo diagrama
Užpildytoje radaro principo diagramoje – sritis, kurią apima duomenų seką, spalvinimą.
8.Dviejų reikšmių (taškinė diagrama) – pateikia skaitinių reikšmių ryšius skirtingose duomenų grupėse arba ryšių laipsnį. Naudinga ieškant reikšmių išsidėstymo ar krypčių ir nustatant, kurie kintamieji yra tarpusavyje priklausomi arba veikia vienas kitą. Diagrama leidžia nubrėžti grafiką su dviem reikšmių ašimis. XY (taškinė) diagrama vaizduoja ryšius tarp skaitinių verčių keliose duomenų sekose arba braižo dvi skaičių grupes kaip vieną xy koordinačių seką. Ji parodo nelyginius intervalus arba duomenų grupes ir dažnai naudojama moksliniams duomenims pateikti. Tvarkydami duomenis, x reikšmes išdėstykite vienoje eilutėje ar stulpeliais ir tada į gretimas eilutes ar stulpelius įveskite atitinkamas y reikšmes.

Pav 27 Taškinė diagrama
Naudoti taškinę diagramą, kai:
a)Norite keisti horizontaliosios ašies skalę.
b)Norite, kad ta ašis būtų logaritminė skalė.
c)Horizontaliosios ašies reikšmės išdėstytos nelygiais tarpais.
d)Horizontaliojoje ašyje yra daug duomenų taškų.
Yra šie taškinių diagramų potipiai:
a)Taškinė diagrama tik su žymekliu. Šio tipo diagrama lygina reikšmių poras. Naudokite taškinę diagramą be linijų, kai jūsų duomenys išdėstyti tam tikra tvarka.
b)Taškinė diagrama su glotniomis linijomis ir taškinė diagrama su glotniomis linijomis ir žymekliais. Šio tipo diagrama gali būti rodoma su glotniomis kreivėmis, jungiančiomis duomenų taškus, arba be jų. Šios linijos gali būti rodomos su žymekliais arba be jų. Jei yra daug duomenų taškų, naudokite taškinę diagramą be žymeklių.
c)Taškinė diagrama su tiesiomis linijomis ir taškinė diagrama su tiesiomis linijomis ir žymekliais. Šio tipo diagrama gali būti rodoma su tiesiomis linijomis, jungiančiomis duomenų taškus, arba be jų. Šios linijos gali būti rodomos su žymekliais arba be jų.
9.Rutulinė diagrama – šio tipo diagrama panaši į dviejų reikšmių diagramą (xy (scatter) ). Naudojam, kai reikia atvaizduoti ir trečiojo kintamojo vertę. Rutulinė diagrama yra atskiras dviejų reikšmių diagramos atvejis, tačiau rutulio dydžiu papildomai rodoma trečiojo kintamojo reikšmė. Rutulinė diagrama yra xy (taškinės) diagramos tipas. Tvarkydami duomenis, x reikšmes išdėstykite vienoje eilutėje ar stulpelyje ir tada į gretimas eilutes ar stulpelius įveskite atitinkamus y reikšmes ir rutulių dydžius.

Pav 28 Rutulinė diagrama
Yra šie rutulinių diagramų potipiai:
a.Rutulinė diagrama ir rutulinė diagrama su trimačiu efektu. Rutulinės diagramos panašios į xy (taškinės) diagramas, tačiau jos lygina ne du, o tris reikšmių rinkinius. Trečioji reikšmė nustato rutulio žymeklio dydį. Galite pasirinkti rutulinę diagramą arba rutulinę diagramą su trimačiu efektu.
10.Akcijų diagrama – šio tipo diagrama dažniausiai naudojam akcijų kainų kitimui iliustruoti. Papildoma stulpeline diagrama gali būti rodoma parduotų akcijų apimtis. Šią diagramą tai pat galima naudoti moksliniams duomenims, pavyzdžiui, parodyti temperatūros pokyčius. Norėdami kurti šią ir kitas akcijų kursų diagramas, turite tinkama tvarka išdėstyti duomenis.
Lentelė 3 Akcinės diagramos duomenų išdėstymas
Data
Aukščiausia temperatūra
Žemiausia temperatūra
Paskutiniais duomenimis
4/3
56 3/8
55 1/4
55 5/8
4/10
56
54 1/8
55 1/2
4/17
56 3/8
56
56 1/4
Kieki matuojanti akcijų kursų diagrama turi dvi ašis: vieną – stulpeliams, matuojantiems kikeį, kitą – akcijų kainoms. Kiekį galima įtraukti į didžiausios – mažiausios – galutinės arba pradinės – didžiausios – mažiausios – galutinės kainų diagramą.

Pav 29 Akcijų diagrama
Yra šie akcijų kursų diagramų potipiai:
a)Didžiausios – mažiausios – galutinės. Didžiausių – mažiausių – galutinių akcijų kursų diagrama dažniausiai naudojama akcijų kainoms iliustruoti. Jai reikia trijų reikšmių sekų, išdėstytų šia tvarka: didžiausia, mažiausia ir galutinė.
b)Pradinė – didžiausia – mažiausia – galutinė. Šio tipo diagrama reikia keturių reikšmių sekų, išdėstytų teisinga tvarka (pradinė, didžiausia, mažiausia ir galutinė).
c)Apimties – didžiausia – mažiausia – galutinė. Šio tipo diagramai reikia keturių reikšmių sekų, išdėstytų teisinga tvarka (apimties, didžiausia, mažiausia ir galutinė). Ji matuoja apimtį naudodama dvi reikšmių ašis: vieną – stulpelių, matuojančių apimtį, o antrą – akcijų kainą.
d)Apimties – pradinė – didžiausia – mažiausia – galutinė. Šio tipo diagramai reikia penkių reikšmių sekų, išdėstytų teisinga tvarka (apimties, pradinė, didžiausia, mažiausia ir galutinė).
11.Cilindrinė, kūginė ir piramidinė diagramos – šio tipo diagramos iš esmės yra tokios pačios kaip stulpelio ir juostinės diagramos, tik išvaizdesnės. Cilindro, kūgio ar piramidės formos duomenų vaizdai gali efektingai pakeisti įprastus trimačių stulpelinių ir juostinių diagramų duomenų vaizdus. Kūgio, cilindro ir piramidės formos duomenų žymekliai trimatės histogramos ir juostinėms diagramoms gali suteikti neįtikėtiną efektą. Cilindrines, kūginės ir piramidines diagramas galima naudoti su tais pačiais klasterinių, sudėtinių, 100 % sudėtinių ir trimačių diagramų tipais, kuriuose galima naudoti su stačiakampėmis histogramomis, o duomenis jos rodo ir lygina tokiu pat būdu. Vienintelis skirtumas yra tas, kad vietoj stačiakampių šie diagramų tipai vaizduoja cilindrus, kūgius ir piramides.

Pav 30 Cilindrinė diagrama

Pav 31 Kūginė diagrama

Pav 32 Piramidinė diagrama

12.Paviršinė diagrama – parodo, kas atsitiktų, jei plėvele uždengtume trimatę stulpelinę diagramą. Ši diagrama gali vaizduoti labai didelio duomenų kiekio santykį, kurį būtų sunku įžiūrėti patektus duomenis kitokia forma. Kaip ir topografiniame žemėlapyje, spalvos ar raštai atitinka vienodo dydžio reikšmių sritis, bet nerodo duomenų sekų. Diagrama leidžia nubrėžti grafiką su trimis reikšmių ašimis. Paviršinė diagrama naudinga, kai norite rasti optimalius dviejų duomenų rinkinių derinius. Kaip topografiniame žemėlapyje, spalvos ir trafaretai nurodo sritis, kurios yra tame pačiame verčių diapazone. Ši diagrama parodo įvairius temperatūros ir laiko derinius, lemiančius tokią pat tempimo stiprumo ribą.

Pav 33 Paviršinė diagrama
Yra šie paviršinių diagramų potipiai:
a)Trimatė paviršinė diagrama. Trimatė paviršinė diagrama vaizduoja dviejų dimensijų reikšmių tendencijas tęstine kreive. Paviršinės diagramos spalvos nevaizduoja duomenų sekų, jos vaizduoja skirtumus tarp sekų.
b)Trimatės paviršinė rėmelio diagrama. Trimatė paviršinė diagrama, rodoma be spalvų, vadinama trimate paviršine rėmelio diagrama. Nespalvotą trimatę paviršinę rėmelio diagramą lengva skaityti, todėl jūs greičiausiai norėsite naudoti trimatę paviršinę diagramą.
c)Kontūrinė diagrama ir kontūrinė rėmelio diagrama. Kontūrinė diagrama ir kontūrinė rėmelio diagrama yra paviršinės diagramos, peržiūros iš viršaus. Kontūrinėje diagramoje spalvos vaizduoja konkrečius reikšmių diapozonus. Kontūrinę ar kontūrinę rėmelio diagramą nelengva skaityti, todėl jūs greičiausiai norėsite naudoti trimatę paviršinę diagramą.
IŠVADOS
Šiame savo darbe bandžiau apžvelgti diagramų braižymą, redagavimą ir jų įvairių tipų panaudojimo galimybes su Microsoft Excel programa.
Rašydama darbą pagilinau ir praplėčiau savo žinias dirbant su Microsoft Excel programa.
Darbe apibūdinau svarbiausias diagramų tipus ir potipius.
Labiausiai naudojamos stulpelinės arba skritulinės diagramos, nes iš šių diagramų žmonės lengviausiai gali suvokti diagramose pateiktus duomenis.
LITERATŪRA

1.http://office.microsoft.com/lt-lt/help/HA012337371063.aspx#PieCharts
2.Leonavičienė B. Microsoft Office 2003. – Kaunas, 2005
3.Šakys V. Informacinės technologijos. 11 – 12 kl. – Kaunas, 2004
4.Šakys V. Informacinių Technologijų Vadovas. – Kaunas, 2005
LENTELIŲ IR PAVEIKSLĖLIŲ AUTOMATINIS SĄRAŠAS
Lentelė 1 Žiedinių diagramų potipiai 21
Lentelė 2 Radaro diagramos potipiai 22
Lentelė 3 Akcinės diagramos duomenų išdėstymas 24

Pav 1 Diagrama, sukūrimas pagal numatytuosius parametrus 3

Pav 2 Diagramos dalys 4
Pav 3 Diagramos elementai dvimatėje duomenų lentelėje 4
Pav 4 Diagramų vediklio 1 – ojo dialogo skydelio kortele standartiniai tipai 6
Pav 5 Diagramų vediklio 2 – ojo dialogo skydelio kortelė Duomenų reikšmių diapozonas 7
Pav 6 Diagramų vediklio 4 – asis dialogo skydelis 7
Pav 7 Diagramų pasirinkimų tipai 8
Pav 8 Diagramos sekos 9
Pav 9 Diagramos stulpelių rodomų reikšmių nustatymas 9
Pav 10 Diagramos sekos rūšiavimo tvarka 10
Pav 11 Diagramos fono, stulpelių, rėmelių keitimas 10
Pav 12 Diagramos duomenų sekos formatavimas 11
Pav 13 Diagramos pavadinimo sritis 11
Pav 14 Diagramos šrifto parinkimo formatavimas 12
Pav 15 Diagramos šrifto dydžio parinkimas 12
Pav 16 Diagramos pavadinimo redagavimas 13
Pav 17 Diagramos ašių parinkimas 13
Pav 18 Diagramos papildymas duomenimis 14
Pav 19 Stulpelinė diagrama 15
Pav 20 Trimatė histograma 16
Pav 21 Plokštuminė diagrama 16
Pav 22 Juostinė diagrama 18
Pav 23 Linijinė diagrama 19
Pav 24 Skritulinė diagrama 20
Pav 25 Žiedinė diagrama 21
Pav 26 Spindulinė diagrama 22
Pav 27 Taškinė diagrama 22
Pav 28 Rutulinė diagrama 23
Pav 29 Akcijų diagrama 24
Pav 30 Cilindrinė diagrama 25
Pav 31 Kūginė diagrama 25
Pav 32 Piramidinė diagrama 25
Pav 33 Paviršinė diagrama 26

DALYKINĖ RODYKLĖ
Juostinė 17, 18
Linijinė 19
perspektyvos 16
Plokštuminė 16
Skritulinė 5, 20
Stulpelinė 14, 15
trimatė 15, 16, 17, 18, 20, 21

Leave a Comment