Informacijos klasifikavimas ir kodavimas

Vadybos informacinių sistemų užduotys

Pirmoji užduotis

Informacijos klasifikavimas ir kodavimas

Mobilieji telefonai Automobiliai

Nokia: Fiat:
1. 3410 1.Barcheta
2. 3310 2.Pauda
3. 6600 3.Ducato
4. 3100
5. 6610
6. 6820

Motorola: Ford:
1. C450 1.Probe
2. C340 2.Mondeo Ghia
3. T2288 3.Sierra
4. V525 4.Scorpio
5. T180 5.Escort

6.Cougar

Siemens: Mazda:
1. MC60 1.Renault Laguna
2. A50 2.Xedos
3. M55 3.Kia Pride
4. SL55

Sony Ericsson: Honda:
1. T68i 1.Concerto
2. Z200 2.Civic
3. T300 3.Prelude
4. T630 4.Accord

Automobilių kodavimas

Eil.
nr Automobiliai Kodai

eilės serijų poziciniai

1
2
3 Fiat Barcheta Pauda Ducato

01
02
03

01-10
01
02
03
rezervas – 04-10
101
102
103

1
2
3
4
5
6 Ford Probe MondeoGhia Sierra Scorpio Escort Cougar

04
05
06
07
08
09 11-20
11
12
13
14
15
16
rezervas – 17-20
201
202
203
204
205
206

1
2
3 Mazda
Renault Laguna
Xedos
Kia Pride
10
11
12

21-30
21
22
23
rezervas – 24-30
301
302
303

1
2
3
4 Honda
Concerto
Civic
Prelude
Accord
13
14
15
16 31-40
31
32
33
34
rezervas – 35-40
401
402
403
404

Eilės kodai ( eilės numeriai ) suteikiami paprastų, stabilių, vieno požymio nomenklatūrų objektams, pavyzdžiui, automobilių markėms.Eilės kodai labai apsunkina objektų grupavimą, jų sistema suyra atsiradus naujam objektui. Apsisaugoti nuo irimo padeda tokie pat paprasti serijų kodai, ka ai tos pačios klasifikacinės grupės objektams suteikiami eilės numeriai iš grupei skirtos numerių serijos
( joje turi būti numatytas rezervas ). Dažniausiai naudojami poziciniai kodai. Jais koduojamos daugiapožyminės nomenklatūros. Kiekvienam klasifikaciniam požymiui skiriamas tam tikras fiksuotas kodo pozicijų ( skirsnių ) skaičus. Kodo pozicijų išdėstymas atitinka hierarchinę klasifikaciją.

Antroji užduotis

Atostogų apmokėjimo skaičiavimas

1.EKONOMINĖ ORGANIZACINĖ UŽDUOTIES ESMĖ
Uždavinys skirtas atlikti atostogų apmokėjimo skaičiavimo įmonėje valdymui – jų apskaičiavimo, išdavimo, gavimo, atostogų dienų likučio apskaitai . Jis sprendžiamas kas kart pareikalavus darbuotojui darbdavio išeiti eilinių apmokamų atostogų. Atostoginiai yra skaičiuojami : paskutinių tr rijų mėnesių atlyginimų sumą padalinus iš tų mėnesių darbo dienų skaičiaus ir padauginus iš einamų eilinių atostogų darbo dienų skaičiaus. Pradiniai duomenys yra gaunami iš atostogų prašymo, darbo laiko apskaitos žiniaraščio(tabelio), atostogų grafiko, darbo užmokesčio žiniaraščio ir panaudotų ir nepanaudotų at

tostogų žiniaraščio rinkmenų. Rezultatinė informacija pateikiama atostoginių apskaitos žiniaraštyje ir saugoma rinkmenose..

2.INFORMACINIS MODELIS
Informacinį modelį sudaro rezultatinių ir pradinių duomenų (dokumentų, videokadrų ir rinkmenų) aprašai, taip pat tų duomenų pateikimo formos ir struktūros.

2.1.Rezultatiniai duomenys
Rezultatiniai uždavinio duomenys pateikiami dokumentuose, videokadruose ir rinkmenose (failuoe).Jie apibūdinami 1 lentelėje. Taip pat pateikiamos dokumento ir videokadro formos.

1 lentelė
Rezultatinių duomenų aprašas

Pranešimo pateikimo forma ir pavadinimas Formos žymė Periodiškumas Gavėjas
Dokumentas (mašinograma)
Atostoginių apskaitos žiniaraštis DR01 Pagal pareikalavimą darbdavys,
buhalteris

Videokadras
Atostoginių apskaitos žiniaraštis VR01 Pagal pareikalavimą buhalteris
Rinkmena (failas)
Panaudotų ir nepanaudotų atostogų
apskaitos žiniaraštis RRP01 Kasmet Duomenų saugykla

Dokumento( mašinogramos) ir videokadro forma

Forma DR01 (VR01)

_______________________________________
(įmonės, įstaigos, organizacijos pavadinimas)
_________________________________
(struktūrinio padalinio pavadinimas)

______METŲ________MĖNESIO ATOSTOGINIŲ APSKAITOS ŽINIARAŠTIS

Eil.
Nr. Tabelio
Nr. Vardas,
Pavardė

Profesija
(pareigos)
kvalifikacinė kategorija Atostogų
dienų
likutis
mėnesio
pradžiai Paskutinių trijų mėnesių Vienos
atost.
dienos
atlyginimo
tarifas

Einamų
atostogų

Atostogų
dienų
likutis
mėnesio
pabaigai

Darbo dienų Atlyginimo Dienų

Atlyginimas

kiekis kiekis suma suma kiekis suma suma

Iš viso

___________________________ ___________ ____________________
Įgalioto atstovo pareigų pavadinimas (Parašas) (Vardas ir pavardė)

2.2.Pradiniai duomenys

Pradiniai užduoties duomenys gaunami iš dokumentų ir rinkmenų (failų). Jie apibūdinami
2 lentelėje. Ta aip pat pateikiama pirminio dokumento forma ir rinkmenos struktūra.

2 lentelė
Pradinių duomenų aprašas

Pranešimo pateikimo forma ir pavadinimas Formos
žymė Periodiškumas Siuntėjas
Dokumentas
1. Atostogų prašymas DP01 Pagal pareikalavimą Darbuotojas

2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis) DP02 Kas mėnesį buhalteris
3.Atostogų grafikas DP03 Kasmet buhalteris

Rinkmena (failas)
1.Darbo užmokesčio žiniaraštis RP01 Sąlyginai
pastovus Duomenų saugykla
2. Darbo laiko apskaitos žiniaraštis (tabelis) RP02 Kas mėnesį Duomenų saugykla
3. Atostogų grafikas RP03 Kasmet Laikina saugykla
4.Panaudotų ir nepanaudotų atostogų
apskaitos žiniaraštis RRP01 Kasmet Duomenų saugykla
Pradinio dokumento forma

Forma DP01

____________________________

(vardas,pavardė)

____________________________ P R A Š Y M A S

(darbo vieta, pareigos)

____________________________ .....m......mėn...d

(gyvenamoji vieta)

_____________________________

(įmonės pavadinimas)

_____________________________

(atsakingo asmens pareigos)

_____________________________

(vardas, pavardė)

Prašau______________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________ ________________

(parašas) (V. Pavardė)

3.MATEMATINIS MODELIS IR SPRENDIMAS

Matematinio modelio ir uždavinio sprendimo aprašą sudaro rezultatinių ir pradinių rodiklių lentelės,rezultatinių ro

odiklių skaičiavimo formulės ir duomenų srautų schema. Pateikiamas aprašas apima tik tą užduoties dalį, kuri yra susijusi su atostogų apmokėjimo žiniaraščio (forma DR01) sudarymu.

3.1.Rezultatiniai rodikliai

Rezultatiniai rodikliai pateikti 3 lentelėje nurodant jų pavadinimus ir žymes, taip pat formas tų rezultatinių duomenų pranešimų, kuriuose pateikiami tie rodikliai.

3 lentelė
Rezultatinių rodiklių aprašas

R o d i k l i s Rodiklio pateikimas

(pranešimo formos žymė)
p a v a d i n i m a s ž y m ė
1.Darbuotojo vienos atostogų dienos tarifas DVADT DR01
2.Darbuotojo einamų atostogų atlyginimas DEAA DR01
3.Darbuotojo einamų atostogų atlyginimo suma DEAAS DR01
4.Darbuotojo atostogų dienų likutis mėnesio
pabaigai DADLMP DR01,RRP01

3.2.Pradiniai rodikliai

Pradiniai rodikliai pateikti 4 lentelėje nurodant jų pavadinimus ir žymes, taip pat formas tų pradinių duomenų pranešimų, iš kurių tie rodikliai yra gaunami.

4 lentelė
Pradinių rodiklių aprašas
R o d i k l i s Rodiklio pateikimas

(pranešimo formos žymė)
p a v a d i n i m a s žymė
1.Darbuotojo paskutinių trijų mėnesių darbo dienų skaičius DPTMDDS RP02
2.Darbuotojo paskutinių trijų mėnesių atlyginimų suma DPTMAS RP01
3.Darbuotojo einamų atostogų dienų kiekis DEADK RP03, DP01
4.Darbuotojo atostogų dienų likutis mėnesio

pradžiai kiekis DADLMPK RRP01

3.3.Skaičiavimo formulės

Rezultatiniai rodikliai apskaičiuojami pagal toliau pateiktas formules. Formulėse vartojamos pradinių ir rezultatinių rodiklių žymės, nurodytos 3 ir 4 lentelėse.
1.Darbuotojo vienos atostogų dienos tarifas
DVADT = DPTMAS / DPTMDDS.
2.Darbuotojo einamų atostogų atlyginimas
DEAA = DVADT * DEADK.
3.Darbuotojo einamų atostogų atlyginimo suma
DEAAS = Σ DEAAS.
4. Darbuotojo atostogų dienų likutis mėnesio
pabaigai
DADLMP = DADLMPK – DEADK.

3.4. Duomenų srautų schema

Duomenų srautų shemoje, sudaromoje pagal nu

ustatytus standartus, parodoma pranešimų ( pradinių ir rezultatinių dokumentų, videokadrų bei duomenų rinkmenų ) sąraiška, atskleidžianti jų apdorojimo procesą kaip tam tikru eiliškumu išdėstytų uždavinio sprendimo procedūrų visumą.

Toliau paveiksle pavaizduota atostoginiams apskaičiuoti duomenų srautų shema, apimanti tuos duomenis, kurie yra pateikti uždavinio informacinio modelio apraše.

Pav. Duomenų srautų schema

Leave a Comment