Darbas su MS EXCEL programa

Darbo pradžia
Microsoft Excel programa paleidžiama Start » All Programs » Microsoft Excel.
Table 1

MS Excel programa skirta:
· duomenų lentelių saugojimui ir apdorojimui;
· skaičiavimams;
· duomenų analizei;
· diagramoms kurti;
· ataskaitų rengimui.
MS Excel programa sukurtas lenteles saugo *.XLS bylose, kurios vadinamos knygomis.
Anksčiau sukurtą MS Excel knygą galima atverti priemonių juostos mygtuku arba meniu komanda File » Open.
MS Excel leidžia vienu metu dirbti su keliomis knygomis. Jas programos lange patogu išdėstyti meniu komanda Window » Arrange.:
Table 2

Aktyvios knygos antraštės eilutė yra ryškesnė. Paveiksle aktyvi yra Book2. Norint, kad suaktyvinti kiitą knygą, reikia spragtelti jos pavadinimo juostą.
Programa užveriama meniu komanda File » Exit arba spragtelėjus pele lango užvėrimo mygtuką . Jei neišsaugojote paskutinių pakeitimų, MS Excel paklaus:
Table 3

Pasirinkite:
Yes – jei norite išsaugoti pakeitimus;
No – jei nenorite išsaugoti pakeitimų;
Cancel – jei norite grįžti į programą ir tęsti redagavimą.

Pagrindinės operacijos
Duomenų įvedimas
Į skaičiuoklės narvelį galima įrašyti dviejų tipų duomenis: konstantas ir formules.
Konstantos skirstomos į tris grupes:
· skaitinės reikšmės (Numeric Values);
· tekstas (Text Values);
· datos ir laiko (Date and Time).
Formulės sudaromos, kai reikia atlikti skaičiavimus su darbo lapo duomenimis.
Formulė viisada prasideda lygybės ženklu (=).
Norint įvesti duomenis į narvelį, prieš tai jį reikia pažymėti. Baigus vesti – paspausti klavišą arba įvesties mygtuką formulės priemonių juostoje .
Atsisakyti surinkto teksto galima klavišu arba atšaukties mygtuką priemonių juostoje .
Duomenų žymėjimas
Naudojantis pele ar klaviatūra pažymėti galima na

arvelį, narvelių bloką, stulpelį ar eilutę:
Table 4

Operacijos su eilutėmis ir stulpeliais
Su stulpeliais ir eilutėmis galima atlikti šias:
· įterpti eilutę ar stulpelį;
· pakeisti eilutės aukštį ar stulpelio plotį;
· pašalinti eilutes ir stulpelius.
Eilutės įterpiamos komanda Insert » Rows, stulpeliai – atitinkamai Insert » Columns. Eilutė įterpiama prieš pažymėtą eilutę. Pažymėjus kelias eilutes, prieš jas bus įterpta tiek naujų eilučių, kiek buvo pažymėta.
Analogiškai įterpiami ir stulpeliai.
Pažymėtų eilučių aukštis keičiamas komanda Format » Row » Height. Dialogo langelyje aukštis nurodomas sutartiniais vienetais punktais (1 punktas maždaug lygus 0,4 mm):
Table 5

Pažymėtų stulpelių plotis keičiamas komanda Format » Column » Width. Plotis nurodomas standartinio 10 punktų dydžio simbolių skaičiumi. Vieno simbolio plotis yra apie 2 mm:
Table 6

Pažymėtas eilutes galima pašalinti meniu komanda Edit » Delete

Duomenų kopijavimas ir perkėlimas
Duomenis MS Excel programoje kopijuoti galima:
· naudojant standartinius MS Windows kopijavimo veiksmus Eddit » Copy ir Edit » Paste;
· naudojant priemonių juostos mygtukus ;
· į pasirinktą vietą įkelti galima ne tik kopijuojamų narvelių turinį, bet ir įvairius jų atributus bei įkėlimo metu atlikti kai kuriuos veiksmus su duomenimis. Tam po Edit » Copy skirta komanda Edit » Paste Special:
Table 7

Analogiškai atliekamas duomenų perkėlimas:
· naudojant standartinius MS Windows kopijavimo veiksmus Edit » Cut ir Edit » Paste;
· naudojant priemonių juostos mygtukus .
Duomenų šalinimas

Duomenų šalinimui skirtos komandos Edit » Delete ir Edit » Clear:
· Edit » Delete komanda pašalina pažymėtus narvelius;
· Edit » Clear komanda išvalo arba pa

ažymėtų narvelių turinį (Contents), formatus (Formats), komentarus (Comments) arba viską iš karto (All).
Paskutinio veiksmo atstatymui skirta meniu komanda Edit » Undo.

Skaičiavimas ląstelėse ir funkcijų naudojimas.

Dar šiek teik grįžkime prie ląstelės savybių, kurios nebuvo paliestos pirmajame skyriuje. Kiekviena MS Excel ląstelė, gali skaičiuoti. Joje galima atlikti paprastus veiksmus ir rašyti sudėtingas funkcijas. Kad priversti ląstelę skaičiuoti jos pradžioje reikia parašyti ženklą “=” ir toliau rašyti norimą veiksmą arba funkciją. Pvz.: į ląstelę įveskite tokį turinį: “=15+45”, paspaudė Enter matysite “60”. Pažymėjant ląstelę Formula bar1 eilutėje matysite tai ką jūs ir įrašėte. Tai reiškia, kad ląstelės, kurios pradžioje yra lygybės ženklas vartotojui rodo ne įvestą turinį, o reikšmę. Dabar, pabandykite įvesti ne veiksmų eilutė, o funkciją iš MS Excel funkcijų sąrašo. Kad pamatytume skirtumą, pradžiai panaudokime funkciją SUM(). Parąžykime taip: “=SUM(15;45)” paspaudė Enter ląstelės reikšmę gausime “60”, lygiai taip pat, kaip ir pirmuoju atveju. Bendra funkcijos SUM forma yra tokia SUM(Number1; Number2; .;Number30). Apskritai MS Excel’yje visos funkcijos yra rašomos tokia forma: FUNKCIJA(pirmas_kintamasis_arba_konstanta; antras_k_a_konstanta;.;paskutinysis_k_a_konstanta) Tarp kiekvieno kintamojo (konstantos) yra dedamas ; (kabliataškis). Šitą eilutę gerai įsidėmėkite, nes vėliau visos funkcijos bus aiškinamos, remiantis tokia tvarka. Aiškiai mums iš tokio skaičiavimo vienoje ląstelėje nėra labai didelės naudos. Bet dabar padarykime šitaip: Ląstelėje A1 parašykite 15, B1 – 45, C1 – =SUM(A1;B1). Tokiu atveju ja

au gausis dinaminę lentelę, nes keičiant A1 ir B1 reikšmes, automatiškai keisis ir C1 reikšmė. Kartai tarp kintamųjų ir konstantų yra dedamas ir dvitaškis (:), tokiu atveju yra nurodomas blokas. Pvz.: yra sąrašas skaičių ląstelėse nuo A1 iki A5, galima rašyti: =SUM(A1;A5) ir =SUM(A1:A5). Pirmuoju atveju gausime A1+A5, antruoju A1+A2+A3+A4+A5. Taip pat galima ir kaip funkcijos kintamąją (arba konstanta) rašyti ir kitą funkciją. Pvz.: Surašykime bet kokius skaičius stulpelyje nuo A1 iki A4 ir tą patį padarykite nuo B1 iki B4(skaičius rašykite skirtingus). Ląstelėje C1 parašykite tokią funkciją: =SUM(MIN(A1:A4);MAX(B1:B4)). Tada ląstelėje C1 vienas jūs matysite mažiausios A stulpelio ir didžiausios B stulpelio reikšmių sumą.
Formulių kopijavimas.

Iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad jei padarau lentelę, kurioje viename stulpelyje turi būti kitą stulpelių suma, tai reikės kiekvienoje eilutėje rašyti =SUM(A1;B1) antroje =SUM(A2;B2) ir t.t., o jei tą eilučių 100 ar net 1000. Iš tikro šia nėra jokios bėdos. Padarykite šitaip: Surašykite bet kokius skaičius stulpelyje A nuo A1 iki A10, paskui tą patį padarykite stulpelyje B, o stulpelyje C jums reikalinga kiekvienos eilutės suma. Tada ląstelėje C1 parašykite =SUM(A1;B1), pažymėkite ląstelę C1. Tada Edit-> Copy arba klavišai Ctrl+C. Paskui pažymėkite ląstelių bloką C2:C10 ir Edit-> Paste arba klavišai Ctrl+V. Tokiu atveju MS Excel’is pats supras, ka
ad žemiau jūs norite sudėti sekančių eilučių duomenis ir ląstelėje C2 bus =SUM(A2;B2), o ląstelė C10 =SUM(A10;B10). Kartais reikia taip, kad kopijuojant ląstelę su formulę į kitą vietą, formulės kintamieji nesikeistų o išliktų pastovūs. Tokiu atveju Ląstelė koordinates reikia atskirti simboliais ($), pvz.: SUM($A$1;$B$1). Tada nesvarbu kur jūs kopijuotumėte tą ląstelę, joje visada bus A1 ir B1 ląstelių reikšmių suma. Taip pat galima naudoti ląstelių vardus.
Kaip patogiau rašyti funkcijas.

Á ląsteles rašyti ranka visas kitų ląstelių koordinates, dėti skliaustelius, kabliataškius yra labai nepatogu ir aplamai sunku nesusimaišyti tarp tiek daug ląstelių ir jei rašome ilgas funkcijas skliaustelių.Table 8 Pirma, norėdami į ląstelę įvesti funkciją, ženklą “=” spauskite ne klaviatūroje o Formula bar juostoje, paveikslėlyje “=” mygtukas pažymėtas violetine spalva. Tada rašykite funkcijos pavadinimą ir padėkite pirmąją skliaustelę. Atsidarys langas, kur bus išvardinti tos funkcijos kintamieji (arba konstantos). Prie kiekvieno kintamojo eilutės gale bus mygtukas (paveikslėlyje pažymėtas geltonai), kurį paspaudus, jūs savo byloje gali nurodyti ląstelę arba bloką, kur yra tas kintamasis (arba konstanta), paskui paspaudus vėl tokį pat mygtuką, grįšite į tą patį langą. Taip nurodykite visus kintamuosius, jei kiti yra visada konkretus skaičius galima rašyti ir ranka. Tada spauskite OK. Visi skliausteliai ir kabliataškiai bus sudėti kaip priklauso ir jums nereikės galvoti: “Kokioje dabar ląstelėje aš įrašiau tą kintamąjį???”. Paveikslėlyje, žalsva spalva pažymėjome dar vieną mygtuką, tai “Help” mygtukas, ją paspaudus jūs gausite aprašymą apie tą funkciją, kuri šiuo metu yra įrašyta Formula bar eilutėje ir yra aktyvi.
Ląstelės vardo įterpimas.

Kaip buvo minėta, kad kartais vietoje ląstelės koordinačių galima naudoti ląstelės vardą. Tai yra daug paprasčiau atsiminti. Kad suteiktume kokiai nors ląstelei vardą darome taip: Insert-> Name-> Define., atsidaro Define Name dialogo langas. Eilutėje Names in workbook: rašome vardą (jis negali būti su tarpais ir negali kartotis du tokie pat vardai tame pačiame faile). Eilutėje Refers to:, mes matome ląstelės (arba bloko) koordinates, jei jos netinka, paspaudus mygtuką dešinėje galima nurodyti kitą ląstelę arba bloką. Parašius vardą, spaudžiame Add, po to OK. Tokiu atveju funkcijose naudojant šios ląstelės reikšmę kaip kintamąją nereikės rašyti jos koordinačių, bet bus galima rašyti vardą. Pvz.: A1 pavadinkime dėmuo_pirmas, o B2 – dėmuo_antras, tada C1 ląstelėje galime rašyti taip: =SUM(demuo_pirmas;demuo_antras), ir tos ląstelės reikšmė bus A1 ir B1 reikšmių suma, nepriklausomai kur mes nukeltumėme ar nukopijuotumėme ląstelę C1.

Duomenų rūšiavimas.

Dažnai į lentelę suvestus duomenis reikia surūšiuoti abėcėlės tvarka, jei skaičiai, tai didėjimo arba mažėjimo tvarka. Toks sąrašas yra malonesnis akiai ir jei jis yra atspausdintas ant popieriaus lapo, tada žymiai lengviau susirasti jus dominančią informaciją. Paimkime paprastą pavyzdį, sudarykime telefonų sąrašą:Vardas Pavardė Telefono Nr. Adresas
Jonas Jonaitis 458974 Architekt¸ 1-14
Petras Petraitis 598745 Gumbinės 15
Augustas Milašauskas 322511 Gytari¸ 18
Dovydas Ališauskas 666879 Vytauto 17-5

Taip atrodys paprastai suvesti duomenys. Dabar reikia pasirinkti, pagal kokį stulpelį rūšiuosime duomenis: pagal vardą, pavardę, telefono Nr. ar adresą. Taip pat mums svarbu, kad nesusimaišytų vardai, pavardės ir t.t., t.y., kad Jonas netaptų Petraičiu, o Petras – Jonaičiu ir pan. Einame Data-> Sort. Atsidarys Sort dialogo langas. Grupėje Sort by pasirinkite, pagal kuri stulpelį norite surūšiuoti. Priklausomai nuo to, kas pasirinkta grupėje My list has, bus jūsų pasirinkimo meniu. Jei bus pasirinktas parametras Header row, tada sąraše bus išvardinta (Vardas, Pavardė, Telefono Nr., Adresas), jei No header row – (Column A .. Column D) ir tada pavadinimai taip pat bus surūšiuojami. Grupėje My list has galimos dvi pasirinktys: Header row – yra antraštinė eilutė. No header row – nėra antraštinės eilutės. Toliau reikia pasirinkti ar rūšiuoti mažėjančia ar didėjančia tvarka. Ascending – didėjančiai arba nuo (A iki Þ), Descending – mažėjančiai arba nuo (Þ iki A). Paspaudus mygtuką Options atsidaro Sort Options dialogo langas. First key sort order – galima pasirinkti, kad rūšiavimas būtų pagal: mėnesius ar savaitės dienas. Nes sakykime jei jūsų sąrašas yra pirmadienis antradienis . sekmadienis, jums nieko gero jei bus sudedama pagal abėcėle. Tada pasirinkite pagal savaitės dienas ir bus pirma pirmadieniai, paskui antradieniai ir t.t. Grupėje Orentation galite pasirinkti lentelės orientaciją: iš dešinės į kairę arba iš viršaus į apačią. Anksčiau minėta , kad nesusimaišytų vardai su pavardėmis ir pan. Vykdant Data-> Sort.. atsidaro dialogo langas ir todėl, tai liktais negresia . Bet paprastai rūšiuojant sąrašus yra naudojamas mygtukas iš pagrindinės įrankių juostos Sort Ascending arba Sort Descending. Naudojantis tais mygtukais nereikia žymėti visos lentelės, užtenka tame stulpelyje, pagal kuri rūšiuojate, padaryti aktyvią vieną ląstelę ir tada tada duomenys neišsiskaido, o eilutę yra interpretuojama kaip įrašas. Taigi atrodo tiek apie rūšiavimą. O surūšiuota telefonų sąrašo lentelę atrodytų šitaip:Vardas Pavardė Telefono Nr. Adresas
Augustas Milašauskas 322511 Gytari¸ 18
Dovydas Ališauskas 666879 Vytauto 17-5
Jonas Jonaitis 458974 Architekt¸ 1-14
Petras Petraitis 598745 Gumbinės 15

Duomenų filtravimas.

Jei jūs turite lentelę su dideliu duomenų sąrašu, kartais prireikia matyti duomenys, kurie atitinka tam tikrą kriterijų. Pvz.: lentelėje, kur yra surašyti darbuotojų atlyginimai, jums reikia pamatyti tik tą sąrašą, kuri¸ atlyginimai yra 430Lt. Tokiu atveju jums prireiks stulpelyje atlyginimas uždėti filtrą equal “=” 430Lt. Filtro naudojimui MS Excel yra komanda, Data-> Filter-> AutoFilter. Prieš ją paleidžiant reikia žinoti, ar jums reikės filtruoti tik pagal vieno stulpelio duomenys ar gali prireikti kriterijų ir iš kelių stulpelių: Jei užtenka vieno stulpelio – tada pažymėkite ląstelių bloką, tame stulpelyje (būtinai paimkite antraštinę eilutę) ir įvykdykite komandą AutoFilter. Jei filtruoti teks pagal kelis stulpelius – tada pažymėkite reikiamų stulpelių antraštines eilutes ir įvykdykite komandą AutoFilter. Jei jūs nežinote pagal kelių stulpelių kriterijus jums teks filtruoti, tada paprasčiausiai pažymėkite bet kokią ląstelę, lentelėje, kur yra jūsų duomenys. Tokiu atveju AutoFilter indikatorius užsidės ant visų stulpelių antraštinių eilučių. Norint filtruoti duomenis, reikia paspausti indikatorių norimo stulpelio viršuje. Tada atsidaro visų to stulpelio reikšmių sąrašas (sudėtas abėcėlės arba didėjančia tvarka). Jei jums reikia konkrečios reikšmės, ją pasirenkate ir paspaudžiate pelės mygtuką. Tada jau matysite tik tuos įrašus, kurie atitinka jūsų nurodyta kriterijų. Stulpelio, pagal kurį bus atfiltruoti duomenys, indikatorius pakeis spalvą, jei Windows Seting’ai default, tada pamėlynuos. Tikriausiai iškart pastebėsite, kad stulpelio reikšmių sąraše yra užrašai (All), (Top 10.), (Custom.). Apie kiekvieną iš jų: All – reikalingas tada, kada duomenys yra atfiltruoti ir jums vėl reikalingas pilnas sąrašas. Top 10. – jis veikia tik tada jei to stulpelio reikšmės yra skaitinės. Galima pasirinkti įrašų skaičių (skaičiumi – Items, procentais – Percent) ir ar didžiausius (Top), ar mažiausius (Buttom) įrašus atrinkti. Custom. – paspaudus atsidaro Custom AutoFilter dialogo langas. Yra dvi eilutės, kurios turi po du įvedimo laukus. Tiek pirmoje, tiek antroje eilutėje kairiajame lauke reikia pasirinkti sąlygą, o dešiniajame reikšmę. Abi eilutės yra susietos logine sąlyga And – “ir” arba (priklausomai nuo jūsų pasirinkimo) Or – “arba”. Kairiojo lauko sąlygų reikšmes žiūrėkite žemiau pateiktoje lentelėje. Dešiniajame lauke galima pasirinkti reikšmę iš esančių arba jei sąlyga yra, pvz is less than – mažiau už, įrašyti reikšmę, už kurią turi būti mažesnė. Table 9Sąlygų vertimai
equals, does not equal Lygu, nelygu1
is greater than Daugiau už2
is greater than or equal to Daugiau arba lygu2
is lees than Mažiau uþ2
is lees than or equal to Mažiau arba lygu2
begins with, does not begin with Prasideda nurodyta raide, prasideda ne nurodyta raide3
ends with, does not end with Baigiasi nurodyta raide, nesibaigia nurodyta raide3
contains, does not contain Žodyje yra nurodyta raidė, žodyje nėra nurodytos raidës3

1 – tinka ir skaitiniams, ir žodiniams duomenims. 2 – tinka tik jei duomenys yra skaičiai. 3 – tinka jei duomenys yra žodžiai.

AutoShapes, TextBox

Kartais prireikia į MS Excel įdėti tam tikrus tekstus, kuriuos sunku suformatuoti ląstelėje arba ką nors gražiai apipavidalinti, taip pat tokiam objektui galima priskirti macro komandą. (apie makro komandas skaitykite skirsnyje “Macro komandos” Pradėkime nuo “AutoShapes”, nors kaip vėliau suprasite, kad beveik visus “AutoShapes” galima paversti į “TextBox”, o pats “TextBox” ir yra “AutoShapes” – keturkampis tik jau paverstas į “TextBox”. Visų pirma pasižiūrėkite ar pas jus yra aktyvi Drawing mygtukų juosta, jei ne, eikite View-> Toolbars-> Drawing. Atsiras štai tokia juosta:Table 10 Norint įterpti “AutoShapes” paspaudžiame mygtuką AutoShapes, ten atsiranda sąrašas grupių: Lines, Connectors, Basic Shapes, Block Arrows, Flochart, Stars and Banners, Callouts. Dviejų pirmųjų grupių “AutoShapes” negalima paversti į “TextBox”. Pasirinkus kokią nors grupė, jūs matote visus tos grupės “AutoShapes”, pasirinkite, tada paspaudę kairįjį pelės mygtuką veskite pelė, paleidę ir gausite savo norimą figūrą. Kad formatuoti savo figūra būtų lengviau, Drawing juostoje pasirinkite įrankį Select Object. Norint formatuoti objektą, reikia jį pažymėti, tada Format-> AutoShape arba Ctrl+1. Atsidarys Format AutoShape dialogo langas su keturiomis kortelėmis. 1. Color and Lines – spalvos ir linijos. a. Fill – šia yra galimybę pasirinkt fono spalvą, o jei prie punkto Semitransparent uždėsite varnelė, tada fono spalva bus pusiau permatoma. b. Line – šia galima pasirinkti apvadinių linijų storio tipą, spalvą. Jei jūsų “AutoShape” iš grupės Connector, šia dar taip pat galėsite pakeisti jo tipą. c. Arrows – ši grupę komandų veikia tik tada jei jūsų “AutoShape” yra ne uždara figūra, o kreivė su laisvais galais. Čia galite ant kreives galų uždėti rodykles, pasirinkti jų stilių ir dydį. Begin Style|Size – pradžios, End Style|Size – pabaigos. 2. Size – dydis. a. Size and rotate – šia galite nustatyti objekto aukštį Height, plotį Width centimetrais (arba kitais matavimo vienetai priklausomai nuo to, kokie pas jus nustatyti opcijose) ir pasukimo kampą laipsniais. b. Scale – čia esama objekto aukštį ir plotį galite keisti procentaliai. Jei prie punkto Lock aspect ratio uždėsite varnelė keičiant aukštį automatiškai keisis plotis ir atvirkščiai, t.y. objektas išlaikys proporcijas.3. Protection – lygiai taip pat, kaip ląstelės protection, jei varnelė ant Locked uždėta, tai tada užrakinus lapą (Sheet) objekto keisti nebus galima. 4. Properties – čia galima pasirinkti: a. Move and size with cells – jei bus pasirinktas šis punktas, tada keičiant ląstelės, kuri yra po objektu, dydį, keisis ir objekto dydis. b. Move but don’t size with cells – jei bus pasirinktas šis punktas, tada objekto pradžios taškas liks būtinai tame pačiame stulpelyje ir tiek pat pasitraukęs nuo kairiojo stulpelio krašto. Keičiant stulpelio dydį, objekto dydis nesikeičia. Pvz.: jei mūsų objektas prasideda stulpelyje “C”, tai šalia stulpelio “A” įterpus dar vieną stulpelį, “C” pasislenka į dešinę ir tampa “D”. Tuo pačiu ir objektas pasislinks į dešinę ir jo pradžia bus stulpelyje “D”. Eilutėms tai negalioja. c. Don’t move or size with cells – nesvarbu kaip jūs bekeistumėte ląstelių dydį, objektas visada liks toje pačioje vietoje ir tokio pat dydžio. d. Prin object – jei čia uždėta varnelė, tada šis objektas bus spausdinamas, jei ne tai – nespausdinamas. Kaip buvo minėta iš visų “AutoShapes” galima padaryti “TextBox”. Pažymime objektą, paspaudžiame dešinįjį pelės mygtuką ir pasirenkame Add Text. Tada jų turime “TextBox”. Pažymėjus objektą vėl nueikime Format-> Format AutoShape. Pamatysite, kad dialogo langas pakito, atsirado trys papildomos kortelės ir kortelėje Protection punktas Lock text (atskirai galima pasirinkti, ar užrakinti tik objektą ar tik objekte esanti tekstą). 5. Font – šioje kortelėje galite pasirinkti įvedamo teksto formatą. 6. Alignment – galite pasirinkti, kaip bus lygiuojamas įvedamas tekstas. Jei punkte Automatic size uždėsite varnelė, tada objekto dydis bus priklausomas nuo įvesto teksto, jei vesite teksto papildomai, tada objektas pats automatiškai didės. 7. Margins – galite nustatyti paraščių dydį nuo viršaus, apačios, kairės ir dešinės. Jei prie punkto Automatic uždėsite varnelė, tada paraštės bus minimalios.
Objektų AutoShapes, TextBox 3D formatavimas ir WordArt galimybės.

Visų pirma pradėkime nuo paprasto stačiakampio 3D formatavimo. (TextBox formatavimas bus lygiai toks pat). Drawing įrankių juostoje pasirinkite įrankį Rectangle ir vesdami paspaudė kairįjį pelės mygtuką nupieškite norimo dydžio stačiakampį. Tada, vėl Drawing įrankių juostoje paspauskite mygtuką 3-D atsidarys menių langas, kur galima pasirinkti vieną iš 20 stilių. Jai jums nei vienas nepatinka, tada tame pačiame menių pasirinkite komandą 3-D Settings., tada atsidarys tokia įrankių juosta:Table 11 Čia savo norimą objektą galėsite ir suformatuoti, kaip tik jums patinka. Mygtukų funkcijos: (iš kairės į dešinę) 1. 3-D On/Off – įjungia ar išjungia 3D. 2. Tilt Down – Suka objektą į viršų horizontalios ašies atžvilgiu. 3. Tilt Up – Suka objektą į apačią horizontalios ašies atžvilgiu. 4. Tilt Left – Suka objektą pagal laikrodžio rodyklę, vertikalios ašies atžvilgiu. 5. Tilt Right – Suka objektą prieš laikrodžio rodyklę, vertikalios ašies atžvilgiu. 6. Depth – Galima pasirinkti 3D objekto ilgį. Punktą Infinity galima pasirinkti tik tada, jei sekančiame (Direction) punkte yra pasirinktas parametras Perspective. 7. Direction – Galima nustatyti į kurią pusę kryps 3D objektas (tai yra iš kurios pusės jis yra matomas). Taip pat galima pasirinkti ir parametrus: a. Perspactive – objektas sueis į perspektyvą. T.y. jei punkte Depth pasirinksite parametrą Infinity jo ilgis bus toks, kol visi kampai sueis į vieną tašką. b. Parallel – objekto 3D kampai bus fiksuoti. T.y. jei jus pasirinksite stačiakampį, nesvarbu kokį jūs ilgį darytumėte, jis niekada nesusiaurės. 8. Lighting – Čia galima pasirinkti iš kurios pusės į objektą krinta šviesa ir šviesos stiprumą. Bright, Normal, Dim (Ryðki, Normali, Tamsi). 9. Surface – Galima pasirinkti medžiagą iš ko padarytas objektas: Wire Frame, Matte, Plastic, Metal 10. 3-D Color – Galima pakeisti objekto 3D dalies spalvą. WordArt, tai daugiau MS Word reikalinga funkcija, bet tuo pačiu įrankiu galima naudotis ir MS Excel programoje, todėl apie jį trumpai. Visų pirma Drawing įrankių juostoje paspauskite mygtuką Insert WordArt arba menių Insert-> Picture-> WordArt. Iš pateiktų pavyzdžių pasirinkite jums labiausiai patinkantį ir spauskite OK. Tada atsidariusiame dialogo lange parašykite tekstą (galite pasirinkti fontą ir jo dydį). Tada vël OK. Atsiradus tekstui turėtų automatiškai atsirasti WordArt įrankių juosta. (jei neatsiras užveskite pelę ant bet kurios WordArt objekto vietos, paspauskite dešinį pelės mygtuką ir įvykdykite komandą Show WordArt Toolbar. Atsiras štai tokia juosta:Table 12 Šių įrankių pagalba, galėsite įvairiai pakeisti savo WordArt objektą. Mygtukų funkcijos: (iš kairės į dešinę) 1. Insert WordArt – įterpia naują WordArt objektą. 2. Edit Text – galima pakoreguoti pažymėto WordArt objekto tekstą. 3. WordArt Gallery – atidaro WordArt galerija, jei jus persigalvojote ir norite pasirinkti kitokį WordArt’o šabloną, jūsų parašytam tekstui. 4. Format WordArt – atidaro Format WordArt dialogo langą. Jis toks pat kai ir AutoShape, todėl apie jį atskirai nekalbėsim. 5. WordArt Shape – leidžia pasirinkti vieną (iš 40) Shape (formų), pasirinkus norimą formą jūsų užrašas bus įvestas į tą formą. 6. Free Rotate – Galima objektą vartyti bet kokiu kampu ir bet koki kryptimi, aplink centro tašką. (x, y, koordinačių plokštumoje). 7. WordArt Same Letter Heights – padaro visas raides vienodo aukščio. 8. WordArt Vertical Text – užrašas pasiverčia vertikaliai. 9. WordArt Alignment – WordArt teksto lygiavimas. 10. WordArt Character Spacing – galima pasirinkti atstumus tarp simbolių. Pastaba: jei naudojatės MS Excel 2000, tada Format AutoShape, TextBox, WordArt, bus papildoma penkta kortelę Web. Čia galima įrašyti Alternative Text, tekstas kuris yra rodomas užvedus pelės žymeklį ant objekto arba jei dokumentas yra bulikuojamas www voratinklyje, o kliento naršyklėje išjungtas paveikslėlių rodymas, tai jis tą tekstą matys vietoje paveikslėlio.
Spausdinimas su MS Excel programa.

Na iš esmės čia jau yra paprasta vykdau komandą Print ir viskas. STOP neskubėkite. Pasidarykite taip, kad jūsų lentelė atspausdintų tikrai nepriekaištigai ir taip kaip jūs norite. Visi spausdintuvo nustatymai Ms Excel yra Page Setup dialogo lange,kurį galima iškviesti: File->Page Setup. Šiame lange yra keturiuos dialogo kortelės: 1. Page čia galite pasirinkti lapo orentaciją: Portrait – vertikalus, Landscape – horizontalus lapas. Taip pat spausdinimo skalę, kiek procentų tikro dydžio spausdinti arba nurodyti į kiek lapų sutalpinti esant tokiam pločio ir aukščio santykiui. Dar galima pasirinkti lapo formatą, spausdinimo kokybę ir pirmojo lapo numerį (First page number:). 2. Margins – viskas apie lapo paraštes. Galite nurodyti jų dydžius, taip pat galite pasirinkti, kad lape esantis turinys būtų centruojamas vertikalumo ir/arba horizontalumo atžvilgiu. 3. Header/Footer – infromacija, kuri bus rodoma viršutinėje Header ir/arba apatinėje paraštėje. Galite pasirinkti iš MS Excel siūlomų arba pasidryti patys, paspaudę mygtuką Custom Header ir/arba Custom Footer. Ten galėsite keisti paraštės šriftus, įvesti datą, puslapių skaičiavimą, laiką, Sheet(puslapio) vardą ir kitą informaciją. 4. Sheet čia jūs galite pasirinkti, kokį plotą spausdinti: Print area:. Taip pat galite nurodyti eilutes ir stulpelius, kuriuos kartoti kiekvieno lapo viršuje ir kairėje lapo pusėje: Rows to repeat at top: ir Columns to repeat at left. Dar galite pasirinkti kas bus spausdinama: Grindlines – bus spausdinamos linijos, kurios skiria ląsteles. Black and white – viskas spausdinama tik juoda ir balta spalvomis. Draft quality – brėžinio kokybė. Row and column heading – bus spausdinamos raidės esančios stulpelių viršuje ir skaičiai ląstelių kairėje. Taip spausdindami ląstelės koordinates galėsite sužinoti ir ant atspausdinto lapo. Jos yra kartojamos kiekviename lape. Comments – komentarai. Čia dar galima pasirinkti ar spausdinti toje vietoje, kur yra komentaras As displaet on sheet, ar lapo apačioje atspausdinti ląstelės koordinatę, kurioje yra komentaras ir tada komentaro turinį At end of sheet. Na ir paskutinis parametras, kurį galite pasirinkti tai kokiu eiliškumu sudėlioti lapus.Pirma eina į apačią, kai pasibaigia žiūri ar dešinėje pusėje. Down, then overPirma į dešinį pusę, po to žemyn. Over, then down

Informacijos šaltiniai
1. http://www.ik.ku.lt/lessons/konspekt/excel/
2. http://www1.omnitel.net/smaltija/excel.htm
3. http://www.itmc.lt/leidyba/cddemo/4excel/4tekstas/tekstas4_01.htm
4. http://www.google.lt

Leave a Comment