Įmonės finansinės būklės analizė

VILNIAUS UNIVERSITETAS
KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS

Finansų ir apskaitos katedra

Namų darbas

Įmonės finansinės būklės analizė

ATLIKO: VAV01 gr. studentė
Daiva Kapočiūnaitė

TIKRINO: doc. E.Buškevičiūtė

Kaunas 2002
Turinys

Turinys 2
Įvadas 3
Finansiniai santykiniai rodikliai 4
UAB “Asvija” apyvartinio kapitalo pakitimų analizė per 2 mėn. 6
Išvados 7
Pasiūlymai 8
Literatūra 9
Priedai 10

Įvadas

Analizei pasirinkta įmonė- UAB”Asvija” , įregistruota 1999 11 03 d., Kauno miesto savivaldybės įsakymu Nr. 785. PVM mokėtoju įregistruota nuo 1999 12 01. Ši įmonė užsiima lengvųjų automobilių importavimu ir eksportavimu.
Įmonės įstatinį kapitalą sudaro 2600 paprastosios vardinės akcijos. Vienos akcijos nominali vertė- 100 Lt. Visos akcijos priklauso fiziniams asmenims. Trumpalaikės finansinės skolos 2002 01 01 dienai- 380000 Lt ir paimta paskola iš LTB- 176592 Lt.
UAB “Asvija” per 2001 metus įsivežė į šalį 700-800 lengvųjų automobilių iš Vokietijos, Belgijos, Olandijos ir Prancūzijos. 2001 metais įmonė dirbo pelningai. Šios įmonės finansų ataskaita apibūdina jos finansinę būklę konkrečiu laiko momentu ir jos veiklą per apibrėžtą, t.y. 2 mėnesių, laikotarpį. Ši analizė yra labai svarbi vadovams ir investuotojams, nes ji yra planinių priemonių, įtakojančių įvykių eigą ateityje, atspirties taškas.
UAB “Asvija” finansų ataskaitos analizės tikslas- įvertinti UAB”Asvija” finansinę būklę, rizikos veiksnius, konkurenciją, įmonės santykį su aplinka 2 mėnesių laikotarpyje.

Finansiniai santykiniai rodikliai

Rodikliai
Atsargos Rezultatas
Likvidumo

Padengimo koeficientas 873458/697725 1,25
Kritinio įvertinimo koeficientas (873458-596003)/697725 0,40

Turto valdymo

Atsargų apyvartumas 574937/596003 0,96
Pirkėjų skolų apmokėjimo laikas 0 0
Turto apyvartumas 574937/1030066 0,56
Ilgalaikio turto apyvartumas 574937/156608 3,67

Skolų valdymo

Skolų turto santykis 793444/156608 5,07

Pelningumo

Grynojo pelno marža 59405/574937 0,10
Turto pelningumas 59405/1030066 0,06
Akcinio kapitalo pelningumas 59405/260000 0,23
lentelė Nr. 1

Čia pateikiami 2 mėnesių įmonės balanso duomenys. Santykinių rodiklių sudarymas parodo ryšį tarp sąskaitų finansinėse ataskaitose. Pirmiausia yra įvertintas likvidumas, kurio padengimo koeficientas parodo, kokiu laipsniu trumpalaikių kreditorių teisės yra padengtos turtu, kurį lengva paversti pinigais. Šakos vidurkis sudaro 1,00x. Lentelėje Nr.1 santykis lygus 1,25, o tai viršija šakos vidurkį, vadinasi firmos likvidumo būklė yra geresnė už jos konkurentų. Kritinio įvertinimo koeficientas parodo firmos sugebėjimą apmokėti trumpalaikius įsiskolinimus neparduodant atsargų. Nagrinėjamoje įmonėje šis santykis yra 0,40.
Kitas svarbus rodiklis- turto valdymo- veiklos efektyvumo rodiklis. Jam priskiriamas atsargų apyvartumas parodo prekių ir gamybos atsargų panaudojimą per 2 mėnesius. Firmoje šis rodiklis yra lygus 0,96, t.y. kiek turimos atsargos atliko apyvartų per 2 mėn. Per šį laikotarpį automobilių atsargų susikaupė daugiau, nei jų buvo parduota. Į šį rodiklį įeina pirkėjų skolų apmokėjimo laikas, tačiau per 2 mėnesius, įmonė nepardavė nė vieno automobilio skolon, tad pardavimas skolon šiuo atveju lygus 0. Kitas rodiklis- viso turto apyvartumas- parodo viso firmos turto naudojimo efektyvumą. Turi būti išlaikyta tam tikra proporcija tarp pardavimų padidėjimo ir firmos turto. Per 2 mėnesius, šis santykis yra lygus 0,56. paskutinis veiklos efektyvumo rodiklio elementas- ilgalaikio turto apyvartumas. Nagrinėjamoje įmonėje šis santykinis rodiklis lygus 3,67. Tačiau šis šakos rodiklis nėra žinomas, todėl negalima išmatuoti ilgalaikio turto naudojimo efektyvumo.
Skolų valdymo rodiklis- skolų ir turto santykis. Kreditoriai paprastai pirmenybę teikia žemesniems skolos santykiniams rodikliams, nes bankroto atveju jų nuostolių rizika būtų mažesnė. UAB “Asveja” skolų ir turto santykis sudaro 5,07, t.y. 50,7 %. Šis rodiklis firmą patenkina, nes atitinka šakos vidurkį.
Pelningumo santykiniai rodikliai parodo bendrą likvidumo, turto valdymo ir skolų valdymo poveikį įmonės veiklos rezultatams. Plačiausiai naudojamas rodiklis- grynojo pelno marža, rodo, kiek pelno tenka vienam pardavimų piniginiam vienetui. Šiuo atveju firmos grynojo pelno marža yra 0,1, t.y. 10%. Palyginus su šakos rodikliu, tai yra palyginus žemos pajamos iš pardavimų. Kitas rodiklis- turto pelningumas, parodantis visų investicijų bendrovėje pelningumą. Šioje bendrovėje turto pelningumas sudaro tik 6 %. Paskutinis pelningumo santykinis rodiklis- akcinio kapitalo pelningumas. Juo matuojama paprastųjų akcijų savininkų investicijų pelningumas. Pasirinktos įmonės jis lygus 0,23.
Labai svarbus veiksnys, lemiantis UAB”Asveja” veiklą, yra valstybinė politika: priimami nutarimai, įstatymai ir potvarkiai. Didinant muito mokesčius, didėja automobilio vertė, dėl šios priežasties, brangiai kainuojančius automobilius sunkiau realizuoti.

UAB “Asvija” apyvartinio kapitalo pakitimų analizė per 2 mėn.

Pavadinimas
Vasaris Sausis Įtaka AK pasikeitimui
Atsargos ir nebaigtos vykdyti sutartys 596003 601639 -5636
Per vienerius metus gautinos sumos 261652 256599 +5053
Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 15803 72797 -56994
Iš viso trumpalaikio turto 873458 931035
-57577
Ilgalaikių skolų einamoji dalis 60000 60000 0
Prekybos skolos – – –
Avansu gautos sumos pagal pasirašytas sutartis – – –
Mokesčiai, atlyginimai ir socialinis draudimas 12571 7732 +4839
Kiti įsipareigojimai 24281 111492 -87211
Finansinės skolos 636592 596592 +40000
Iš viso trumpalaikių įsipareigojimų 733444 775816 -42372
Apyvartinis kapitalas 140014
155219 -15205
lentelė Nr. 2
Kaip matome iš skaičiavimų, pateiktų lentelė Nr. 2, UAB”Asvija” yra moki bei patikima. Įmonė yra paėmusi trumpalaikę ir ilgalaikę paskolą, bei pasiskolinusi iš akcininkų. Įmonės atsargos pilnai padengia įmonės įsiskolinimus (15205Lt). Apyvartinis kapitalas sausio mėn. sudarė 155219 Lt, o vasario mėnesį sumažėjo iki 140014 Lt.

Išvados

Per 2 mėnesius, įmonė uždirbo pajamų 575354Lt, iš prekių pardavimo- 574937 Lt ir iš ilgalaikio turto pardavimo- 417Lt. UAB “Asvija” sąnaudas sudarė 515949 Lt, iš kurių parduotų prekių savikaina- 431646Lt, veiklos sąnaudos- 81423Lt, finansinės veiklos sąnaudos- 2880 Lt. Per metus padaryta veiklos sąnaudų 81423 Lt. sumai, kurias sudaro:
Atlyginimai 15440 Lt
Socialinis draudimas 3509 Lt
Kelių mokestis 1731 Lt
Ilgalaikio turto nusidėvėjimas 2309 Lt
Kurui ir kt. 58434 Lt
Atlikta UAB “Asvija” finansų ataskaitos analizė parodė firmos finansinę būklę konkrečiu laiko momentu ir jos veiklą 2 mėnesių laikotarpyje. Ši įmonė dirba sėkmingai, yra moki ir patikima.

Pasiūlymai

Finansų analitikams labai svarbu žinoti, jog infliacija yra viena priežasčių, dėl kurios įmonių finansinėje atskaitomybėje pateikti veiklos duomenys neatspindi realios finansinės padėties ir klaidina šių ataskaitų vidinius bei išorinius vartotojus.
Žiemos sezonu apyvarta sumažėja, tad reikia tikėtis, kad pavasarį prekių pirkimas pagyvės, padidės pajamos ir paimta paskola bus greičiau grąžinta.

Literatūra

1. Gaidienė S. “Finansų valdymas”, 1998m.
2. Buškevičiūtė E. Mačerinskienė “Finansų analizė”, 1998m.

Priedai

UAB “Asvija” Pelno (nuostolio) ataskaita
Eil Nr. Straipsniai Finansiniai rezultatai Praėję finansiniai metai
I. Pardavimai ir parduotų prekių savikaina
I.1. Pardavimai 574937 3868897
I.2. Parduotų prekių savikaina 431646 3074115
II. Bendrasis pelnas 143291 794782
(nuostolis)
III. Veiklos sąnaudos 81423 840487
IV. Veiklos pelnas 61868
(nuostolis) 45705
V. Kita veikla 417 31321
VI. Finansinė ir investicinė veikla -2880 -12773
VI.1. Pajamos –
VI.2. Sąnaudos 2880 12773
VII. Įprastinės veiklos pelnas 59405
(nuostolis) pieš apmokestinimą 27157
VIII. Ataskaitinių metų pelnas prieš apmokestinimą 59405
(nuostolis) 27157
IX. Pelno mokestis
X. Grynasis ataskaitinių metų pelnas paskirstymui 59405
(nuostolis) 27157

Balanso duomenys

Trumpalaikis turtas 873458
Trumpalaikiai įsiskolinimai 697725
Atsargos 596003
Pardavimai 574937
Pirkėjų įsiskolinimai –
Turtas 1030066
Ilgalaikis turtas 156608
Skolos 793444
Grynasis pelnas 59405
Akcinis kapitalas 260000