Finansai

2 užduotis

Apskaičiuokite skubaus padengimo koeficientą (Acid test (Quick) ratio)
Duomenys: Trumpalaikis turtas 100 Lt,

Trumpalaikiai įsipareigojimai 70 Lt,

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 4 Lt,

Atsargos 30 Lt,

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 0,5 Lt.

Apytikslis skaičiavimas:
Skubaus padengimo koeficientas = Trumpalaikis turtas – Atsargos

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Skubaus padengimo koeficientas = (100 – 30)/70=1Lt.

Tikslus skaičiavimas:
Skubaus padengimo koeficientas = Trumpalaikis turtas
+

Sukauptos (gautinos)
pajamos ir ateinančio
laikotarpio sąnaudos –

Atsargos

Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

Skubaus padengimo koeficientas = (100+4-30)/(70+0,5)=1,05Lt.

4 užduotis

Apskaičiuokite padengimo grynaisiais pinigais rodiklį (Cash ratio)
Duomenys: Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje 30 Lt,

Trumpalaikiai įsipareigojimai 70 Lt,

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 0,5 Lt.

Apytikslis skaičiavimas:
Padengimo grynaisiais pi

i
inigais rodiklis = Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje

Trumpalaikiai įsipareigojimai

Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis =30/70=0,4285.

Tikslus skaičiavimas:
Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis = Gryni pinigai sąskaitoje ir kasoje

Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

Padengimo grynaisiais pinigais rodiklis =30/(70+0,5)=0,4255.

6 užduotis

Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo santykį su turtu (Net working capital to assetes)
Duomenys: Trumpalaikis turtas 100 Lt,

Trumpalaikiai įsipareigojimai 70 Lt,

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 4 Lt,

Atsargos 30 Lt,

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 0,5 Lt,

Turtas 200 Lt.

Apytikslis skaičiavimas:
Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

Turtas

Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu =(

(
(100 – 70)/200=30/200=0,15Lt.
Tikslus skaičiavimas:

Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu

= Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos _

Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

Turtas

Grynojo apyvartinio kapitalo santykis su turtu =(100+4) –(70+0,5)/200=33,5/200=0,1675.

8 užduotis

Apskaičiuokite bendrąjį pelningumą (Gross profit margin)
Duomenys: Bendrasis pelnas 130 Lt,

Pardavimai ir paslaugos 500 Lt.

Bendrasis pelningumas = Bendrasis pe

e
elnas

Pardavimai ir paslaugos

Bendrasis pelningumas =130/500=0,26.

10 užduotis

Apskaičiuokite vidutinės savininkų nuosavybės grąžą (Return on average equity, ROE)
Duomenys: Grynas pelnas 50 Lt,

Savininkų nuosavybė laikotarpio pradžioje 160 Lt,

Savininkų nuosavybė laikotarpio pabaigoje 180 Lt.

Vidutinės savininkų nuosavybės grąža = Grynasis pelnas

Vidutinė savininkų nuosavybė

Vidutinė savininkų nuosavybė
= Savininkų nuosavybė laikotarpio pradžioje + Savininkų nuosavybė laikotarpio pabaigoje

2

Vidutinė savininkų nuosavybė= 50/((160+180)/2)=0,2941Lt.

12 užduotis

Apskaičiuokite skolos-nuosavybės koeficientą (Debt equity ratio)
Duomenys: Turtas 200 Lt,

Savininkų nuosavybė 180 Lt.

Skolos-nuosavybės koeficientas = Įsipareigojimai

Savininkų nuosavybė

Įsipareigojimai=Turtas-Savininkų nuosavybė

Skolos-nuosavybės koeficientas= (200-180)/180=0,111.

14 užduotis

Apskaičiuokite paprastųjų vardinių akcijų nuosavybę (Ordinary registered shareholders equity)
Duomenys: Savininkų nuosavybė 180 Lt,

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu 5 Lt.

Paprastųjų vardinių akcijų nuosavybė = Savininkų nuosavybė + Privilegijuotojų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendai

Privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendai = Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu + Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu * 0,05

Paprastųjų vardinių akcijų nuosavybė =180+5+5*0,05=185,25Lt.

16 užduotis

Apskaičiuokite ilgalaikių skolų koeficientą (Long term debt ratio)
Duomenys: Ilgalaikiai įsipareigojimai 9 Lt,

Savininkų nuosavybė 180 Lt.

Ilgalaikių skolų koeficientas = Ilgalaikiai įsipareigojimai

Ilgalaikiai į

į
įsipareigojimai + Savininkų nuosavybė

Ilgalaikių skolų koeficientas =9/189=0,047.

18 užduotis

Apskaičiuokite atsargų apyvartumą (Inventory turnover)
Duomenys: Pardavimai ir paslaugos 500Lt,

Parduotų prekių ir atliktų paslaugų savikaina 300 Lt,

Atsargos laikotarpio pradžioje 29 Lt,

Atsargos laikotarpio pabaigoje 30 Lt.

Apytikslis skaičiavimas:
Atsargų apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos

Atsargos

Atsargų apyvartumas =500/30=16,666.

Tikslus skaičiavimas:
Atsargų apyvartumas = Parduotų prekių ir atliktų paslaugų savikaina

Vidutinės metinės atsargos

Vidutinės metinės atsargos = Atsargos laikotarpio pradžioje + Atsargos laikotarpio pabaigoje

2

Atsargų apyvartumas =300/29,5=10,169.

20 užduotis

Apskaičiuokite grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumą (Net working capital turnover)
Duomenys: Pardavimai ir paslaugos 500Lt,

Trumpalaikis turtas 100 Lt,

Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos 4 Lt,

Trumpalaikiai įsipareigojimai 70 Lt,

Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos 0,5 Lt,

Grynasis apyvartinis ka

a
apitalas laikotarpio pradžioje 33,5 Lt,

Grynasis apyvartinis kapitalas laikotarpio pabaigoje 36,2 Lt.

Apytikslis skaičiavimas:
Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos

Trumpalaikis turtas – trumpalaikiai įsipareigojimai

Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas=500/(100-70)=500/30=16,666.

Tikslus skaičiavimas:

Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas
= Pardavimai ir paslaugos

Trumpalaikis turtas + Sukauptos (gautinos) pajamos ir ateinančio laikotarpio sąnaudos – Trumpalaikiai įsipareigojimai + Sukauptos sąnaudos ir ateinančio laikotarpio pajamos

Grynojo apyvartinio kapitalo apyvartumas=500/((100+4)-(70+0,5))=500/33,5=14,925.

22 užduotis

Apskaičiuokite turto apyvartumą (Total asset turnover)
Duomenys: Pardavimai ir paslaugos 500Lt,

Turtas 200 Lt.

Turto apyvartumas = Pardavimai ir paslaugos

Turtas

Turto apyvartumas =500/200=2,5.

24 užduotis

Apskaičiuokite pagrindinį pelną vienai akcijai, Lt.(Basic earnings per share, LTL)
Duomenys: Grynasis pelnas 50 Lt,

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu 5 Lt,

Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje (sausio mėn. 1d.) 150 Lt,

Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija 200,

Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija 160.

Pagrindinis pelnas vienai akcijai = Grynasis pelnas – privilegijuotųjų akcijų dividendai

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius apyvartoje

Privilegijuotųjų akcijų dividendai = Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu * 0,05

Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius = Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje * 12/12 + Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija * 2/12 + Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija * 11/12

Pagrindinis pelnas vienai akcijai = (50-(5*0,05))/((150*12/12)+(200*2/12)+ +(160*11/12))=49,75/(150+33,3+146,7)=49,75/330=0,151Lt.

26 užduotis

Apskaičiuokite akcijos buhalterinę vertę, Lt.(Book value per share, LTL)
Duomenys: Savininkų nuosavybė 180 Lt,

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu 5 Lt,

Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje (sausio mėn. 1d.) 150 Lt,

Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija 200,

Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija 160.

Akcijos buhalterinė vertė
= Savininkų nuosavybė – Privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendai

Paprastųjų akcijų skaičius

Privilegijuotųjų akcijų kapitalo dalis ir jų dividendai = Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu + Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu * 0,05

Paprastųjų akcijų skaičius = Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje + Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija + Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija

Akcijos buhalterinė vertė =(180-(5+5*0,05))/(150+200+160)=174,75/510=0,34Lt.

28 užduotis

Apskaičiuokite dividendus akcijai, Lt.(Dividends per share, LTL)
Duomenys: Dividendai 15 Lt,

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu 5 Lt,

Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje (sausio mėn. 1d.) 150 Lt,

Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija 200,

Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija 160.

Dividendai akcijai = Dividendai – Privilegijuotųjų akcijų dividendai

Paprastųjų akcijų skaičius

Dividendai akcijai = (15-5*0,05)/150+200+160=14,75/510=0,03Lt.

30 užduotis

Apskaičiuokite dividendinį pajamingumą (Dividend yield)
Duomenys: Dividendai 15 Lt,

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu 5 Lt,

Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje (sausio mėn. 1d.) 150 Lt,

Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija 200,

Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija 160,

Akcijos rinkos kaina 4,60 Lt.

Dividendinis pajamingumas = Dividendai akcijai

Akcijos rinkos kaina

Dividendai akcijai=(15-5*0,05)/150+200+160=14,75/510=0,03Lt.

Dividendinis pajamingumas=0,03/4,60=0,0065.

32 užduotis

Apskaičiuokite kainos ir pelno akcijai santykį (Price earnings P/E)
Duomenys: Akcijos rinkos kaina 4,60 Lt,

Privilegijuotosios akcijos su 5% nekaup. dividendu 5 Lt,

Paprastųjų akcijų likutis finansinių metų pradžioje (sausio mėn. 1d.) 150 Lt,

Vasario mėn. 1d. išleista akcijų emisija 200,

Lapkričio mėn. 1d. išleistų akcijų emisija 160,

Grynasis pelnas 50 Lt.

P/E skaičiavimas atskirai įmonei:
Kainos ir pelno akcijai santykis
= Akcijos rinkos kaina

(Grynasis pelnas – Privilegijuotųjų akcijų dividendai) / Vidutinis svertinis paprastųjų akcijų skaičius

Kainos ir pelno akcijai santykis=4,60/[(50-0,25)/359,99] =(4,60*330)/49,75=30,51.

36 užduotis

Apskaičiuokite vienų metų paprastosios akcijos vertę (Po)
Duomenys: Dividendai (D1) 0,1 Lt,

Pageidaujama pelno norma (K) 10%,

Numatoma akcijos kaina 1-ų metų pabaigoje (P1) 23 Lt.

P0= D1 + P1

(1+i)1 (1+i)1

P0=0,1/1,11 + 23/1,11=21.

38 užduotis

Apskaičiuokite neapibrėžto periodo paprastosios akcijos vertę, kai investitorius kiekvienais metais per 10 metų laukia dividendų po 3 cnt. (D1) ir po 10 metų (n) tikisi parduoti už 1 lt.

P0= D1 + D2 + Dn+Pn

(1+i)1 (1+i)2 (1+i)n

P0= 0,03*0,909+1*0,386=0,27+0,386=0,413.

40 užduotis

Apskaičiuokite pagal uždelsto Gordono modelio naudojimo versiją paprastosios akcijos vertę.
Duomenys: Pradinė dividendų suma (D0) 1,5 Lt,

Dividendų prieaugis 1-aisiais metais (g1) 4%,

Dividendų prieaugis 2-aisiais metais (g2) (13%),

Dividendų prieaugis 3-aisiais metais (g3) 12%,

Dividendų prieaugis 4-aisiais metais (g4) (18.5%),

Dividendų prieaugis 5-aisiais metais yra pastovus (constanta) ir lygus (g5) 5%,

Diskonto norma 11 proc.

P0= D0(1+g1)1 + D1(1+g2)2 + . + Dn(1+gn+1)n + Dn(1+g)n * 1

(1+k)1 (1+k)2 (1+k)n (k-g) (1+k)n

P0=(1,5*1,041)/1,111+(1,56*0,872)/1,112+(1,18*1,123)/1,113+(1,66*0,8154)/1,114+
+((1,66*1,054)/0,06)*1/1,114=1,56/1,11+1,18/1,23+1,66/1,37+0,73/1,52+((2,02/0,06)**1/1,52= 1,405+0,959+1,212+0,48+22,1513=26,21Lt.