analizės

TURINYS

ĮVADAS..............................3
HORIZONTALIOJI ANALIZĖ............................4
Išvados..............................5
Pelno (nuostolio) ataskaita..............................10
Išvados..............................11
VERTIKALIOJI ANALIZĖ.............................13-14
Išvados..............................15
Pelno (nuostolio) ataskaita..............................16
Išvados..............................17
PELNINGUMO RODIKLIAI..............................18
Išvados..............................19
TURTO PELNINGUMO RODIKLIAI..........................20
Išvados ..............................20
NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMAS.........................21
Išvadaos..............................21
TRUMPALAIKIO TURTO MOKUMO RODIKLIAI....................22
Išvados ..............................23
ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI .....................24
Išvados..............................27
KAPITALO RINKOS RODIKILIŲ ANALIZĖ......................28
Išvados..............................29

BENDRA IŠVADA..............................30

ĮVADAS

Siekdami pažinti gamtos ir visuomenės reiškinius bei procesus, žmonės nuo neatmenamų laikų juos analizuoja. Visuomeniniai, kaip ir ekonominiai procesai dažnai analizuojami suskaidant tiriamąjį objektą į elementus bei aiškinantis jo sudedamųjų elementų tarpusavio ryšius. Iš esmės analizė – glaudžiai susijusių ir vienas nuo kito priklausomų daiktų, procesų, reiškinių tyrimas.
Reiškiniai bei procesai, tiriami finansų analizės būdu, vyksta gamybos sfferoje, teikiant paslaugas, be kita ko – ir finansinio tarpininkavimo paslaugas, tai yra susiję su konkrečių ūkio subjektų finansine veikla bei jos rezultatais.
Svarbiausi finansų analizės uždaviniai:
Objektyviai įvertinti ūkio subjektų finansinės veiklos rezultatus.
Įvertinti ūkio subjektų priimamų alternatyvių ir vykdomų projektų kokybę, jų realumą.
Išaiškinti ūkio subjektų projektinių užduočių įvykdymo rezultatus.
Išaiškinti ekonominių bei socialinių rodiklių pasikeitimo veiksnius ir apskaičiuoti finansinės būklės gerinimo galimybes.
Susisteminti analitinę medžiagą, pateikti išvadas ir alternatyvius pasiūlymus objekto finansinei veiklai gerinti bei jo gyvybingumui palaikyti perspektyvoje.
Teikti informaciją įmonės vadovams ir išoriniams innteresantams, neišduodant komercinių paslapčių.
Apibendrinti finansinės analizės patyrimą bei metodikas ir skleisti jį komerciniais pagrindais.
Be šių uždavinių, gali būti keliami daliniai bei specifiniai analizės uždaviniai.
Sprendžiant atskirų ūkio subjektų, o kartu ir visos Lietuvos finansines problemas tikslinga naudoti išsivysčiusių užsienio šalių teorinę be

ei praktinę finansų analizės patirtį, tinkančią vietos sąlygoms.

Šiame darbe išanalizuosiu UAB ”MELIORACIJA ” praėjusių finansimių metų ir finansinių metų balansą bei pelno (nuostolio) ataskaitą. Apskaičiuosiu , palyginsiu įvairius įmonės veiklos rodiklius, bei pateiksiu išvadas.

HORIZONTALIOJI ANALIZĖ
Balansas (Lt)

1 lentelė
Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai

Natūriniai Santykiniai
A. Ilgalaikis turtas 2506716 2311831 194885 8.43
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 15138 0 15138 0
1.4 Programinė įranga 15138 0 15138 0
2. MATERIALUSIS TURTAS 2409978 2311831 98147 4.25
2.2 Pastatai ir statiniai 766923 607299 159624 26.28
2.3 Mašinos ir įrengimai 1244171 1214850 29321 2.41
2.4 Transporto priemonės 352336 284267 68069 23.95
2.5 Kita irangą, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 46548 15084 31464 208.59
2.6 Nebaigta statyba 0 170051 -170051 100
2.7 Kitas materialusis turtas 0 20280 -20280 100
3. FINANSINIS TURTAS 81600 0 81600 0
3.4 Kitas finansinis turtas 81600 0 81600 0
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2947812 2689525 258287 9.6
1. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 1232861 1068570 164291 15.38
1.1 Atsargos 955044 766645 188399 24.57
1.2 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 955044 766645 188399 24.57
1.2 Išakstiniai apmokėjimai 277817 301925 -24108 7.99
2. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 1572160 1520115 52045 3.42
2.1 Pirkėjų įsiskolinimas 1565806 1498415 67391 4.5
2.3 Kitos gautinos sumos 6354 21700 -15346 70.72
3. KITAS TRUMPALAIKIS TURTAS 0 0 0 0
4. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAS 142791 100840 41951 41.6

TURTO IŠ VISO: 5454528 5001356 453172 9.06

IŠVADOS

Balansas (Lt)

Horizontalioji analizė atliekama tada, kai finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio ar užduočių duomenimis, o nukrypimas išreiškiamas natūriniais arba santykiniais dydžiais. Ši analizė parodo finansinių rodiklių dinamiką, tačiau neišryškina priežasčių dėl , kurių įvyko rodiklių pakitimai. Jii dažnai taikoma analizuojant įmonės balanso, pelno (nuostolio) ataskaitos duomenis.

Apskaičiavus horizontaliają balanso analizę matome, kad lyginamieji svoriai kito palyginus finansinių metų duomenis su praėjusių finansinių metų duomenimis.

Ilgalaikio turto praėjusiais finansiniais metais buvo 2311831 Lt, o finansiniais metais 194885 litų daugiau
iš to matome, kad 8.43% padidėjo.
Nemeterialusis turtas praėjusiais finansiniais metais buvo 0 Lt, o fianasiniais metais
padidėjo 15138 Lt.
Programine įranga lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais programinė įrangą padidėjo finansiniais metai net 15138 Lt. nes praėjuisiais metais programinės įrangos buvo 0 Lt.
Materialusis turtas taip pat padidėjo, ne

et 98147 Lt, kaip matome 4,25% lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais.
Pastatai ir statiniai finansiniais metais padidėjo 159624 litų ir tai sudaro 26,28% didesnia sumą už praėjusių finansinių metų, kuri buvo 607299 litų.
Mašinos ir įrengimai praėjusiais finansiniais metais buvo 1214850 Lt suma, finansiniais metais – 1244171Lt. Kaip matome ji padidėjo tik2,41 %, o litais tik 29321.
Transporto priemonės praėjusiais finansiniais metais sudarė 284267 litų, o finansiniais metais transporto priemonių suma padidėjo 68069 litais, o procentais 23,95.
Kita įrangą, prietaisai, įrankiai ir įrangimai praėjusiais finansiniais metais buvo 15084 Lt, o finansiniais metais padidėjo net 31464 Lt, o procentais 208,59.
Lyginant praėjusius finansinius metus su finansiniais metais nebaigta statyba sumažėjo net 170051 Lt, o procentais 100.
Kitas materialusis turtas lyginant praėjusius finansinius metus su finansiniais metais sumažėjom taip pat net 20280 Lt, 100%.
Finansinis turtas finansiniai metais padidėjo 81600 Lt, o kitas finansinis turtas padidėjo tiek pat kiek finansinis turtas 81600 Lt.
Trumpalaikis turtas finansiniais metais padidėjo net 258287 litų tai sudaro 9,6% didesnė trumpalaikio turto pinigų sumą, nei praėjusių finansinių metų, kuri buvo 2689525 Lt.
Atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys finansiniais metais padidėjo 164291 litų. Praėjusiais finansiniais metais atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtų vykdyti sutarčių buvo už 1068570 litus, o finansiniais metais 15,38% daugiau t.y. 1232861Lt.
Atsargos finasiniais metais yra 955044 Lt, o praėjusiais finansiniais metais mažiau 188399 Lt, o procentais 24,57.
Žaliavo ir komplektavimo gaminiai praėjusiais finansiniais metai buvo 76
66645 Lt, o finansiniais metais padidėjo 188399 Lt, 24,57%.
Išankstiniai apmokėjimai finansiniais metai yra 277817 Lt, o sumažėjo 24108 Lt, net 7,99%.
Per vienerius metus gautinų sumų finansiniais metais padidėjo net 52045 litais. Praėjusiais finansiniais metais per vienerius metus gautinų sumų buvo 1520115 Lt, o finansiniais metais 1572160 Lt. Kaip matome finansiniais metais per vienerius metus gautinų sumų padidėjo net 3,42%.
Pirkėjų įsiskolinimas finansiniais metais padidėjo 67391 Lt, 4,50%.
Kitos gautinos sumos finansiniais metais yra 6354 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 21700, tai finansiniais metais sumažėjo litais 15346, o procentais 70,72.
Pinigai ir pinigų ekvivalentas praėjusiais finansiniai metais buvo 100840 Lt, finansiniais metais 142791 Lt, finansiniais metais pinigai ir pinigų ekvivalentas padidėjo 41951 Lt, o procentais 41,60.
Viso turto finansiniais metais buvo 5454528, o praėjusiais finansiniais metais 5001356 litai. Kaip matome finansiniais metais padidėjo 453172Lt. Apskaičiavus santykinį svorį gauname 90,94%, tai reiškia, kad 9,06% finansiniais metais turtas padidėjo
.

HORIZONTALIOJI ANALIZĖ
Balansas (Lt)
2 lentelė
Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai

Natūriniai Santykiniai
C NUOSAVAS KAPITALAS 3639530 3541698 97832 2.76
1. KAPITALAS 1578000 1578000 0 0
1.1. Įstatinis (pasirašytasis) 1578000 1578000 0 0
3. REZERVAI 2061530 1963698 97832 2.76
3.1 Privalomasis 199877 199877 0 0
3.3 Kiti rezervai 1861653 1763821 97832 2.76
4. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 0 0 0
E. MOKĖTINOS SUMOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 1814998 1459658 355340 24.34
1. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 57146 96607 -39461 40.85
1.1. Finansines skolos 0 96607 -96607 100
1.1.2. Kredito įstaigoms 0 96607 -96607 100
1.4. Atidėjimai 57146 0 57146 0
1.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo 57146 0 57146 0
2. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 1757852 1363051 394801 28.97
2.1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 40867 0 40867 0
2. 2 Finansines skolos 401613 251041 150572 59.98
2.2.1 Kredito įstaigoms 401613 251041 150572 59.98
2. .3 Skolos tiekėjams 883478 863068 20410 2.37
2. 4 Gauti išankstiniai apmokėjimai 243180 0 243180 0
2.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 622 -622 100
2.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 95363 115670 -20307 17.56
2..8 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 93351 132650 -39299 29.63
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO: 5454528 5001356 453163 9.06

IŠVADOS

Balansas (Lt)

Nuosavo kapitalo finansiniais metais buvo 97832 litais daugiau nei praėjusiais finansiniais metais. Praėjusiais finansiniais metais nuosavo kapitalo buvo už 35

541698 litus, o finansiniais metais 2.73% daugiau, o tai buvo už 3639530 litus. O kapitalas nė trupučio nepakito kaip buvo praėjusiais metais 1578000 Lt, toks išliko finansiniais metais. Įstatinis kapitalas taip pat kaip kapitalas 1578000 Lt.

Lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais matome kad rezervai padidėjo 2,76% tai reiškia, kad praėjusiais finansiniais metais rezervų buvo už 1963698 litų, o finansiniais metais 97832 litais daugiau t.y už 2061530 litus. Įstatymo numatytų rezervu praėjusiais finansiniais metais buvo už 199877, o finansiniais metais – 199877Lt. Iš šių duomenų matome, kad finansiniais metais įstatymų numatytų rezervų išliko toks pat.
Štai nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) finansiniais metais ir praėjusiais metais nebuvo iš viso.
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai finansiniais metais 1814998 Lt, o praėjusiais metais 1459658 Lt, tai finansiniais metais padidėjo net 355340 Lt, o proc. 24.34.
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų, finansiniais metais sumažėjo 39461litais. Praėjusiais finansiniais metais mokėtinų sumų, įsipareigojimų buvo už 96607 Lt, o finansiniais metais – 57146 Lt. Tai reiškia, kad finansiniais metais net 40,85% mokėtinų sumų, įsipareigojimų sumažėjo.
Finansinių skolų ir kreditinėms institucijoms praėjusiais finansiniais metais buvo už 96607 Lt, o štai finansiniais metais neliko visai. Atidėjimai ir įsipareigojimai praėjusiais metai buvo 0 Lt, o finansiniais metais atsirado net 57146Lt.
Po vienerių metų mokėtinų sumų ir įsipareigojimų finansiniais metais padidėjo 394801litais. Praėjusiais finansiniais metais mokėtinų sumų, įsipareigojimų už 1363051 Lt, o finansiniais metais – 1757852 Lt. Tai reiškia, kad finansiniais metais 28,97% mokėtinų sumų, įsipareigojimų padidėjo..
Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis praėjusiais metais nebuvo, o finansiniais metais padidėjo 40867Lt.
Finansinių skolų ir kreditinėms institucijoms praėjusiais finansiniais metais buvo už 251041 Lt, o štai finansiniais metais padidėjo 150572Lt tai yra 401613Lt padidėjo net 59,98%.
Skolos tiekėjams finansiniais metais padidėjo 20410 Lt. Praėjusiais finansiniais metais jų buvo už 863068 Lt, iš to matome, kad 2.37%. Gauti išankstiniai apmokėjimai finansiniais metais padidėjo 243180 Lt, o praėjusiais finansiniais metais nebuvo iš viso.
Pelno mekesčio įsipareigojimai finansiniais metaiss sumažėjo 622 Lt. Praėjusiais finansiniais metais mokesčių buvo 622, o finansiniais metais sumažėjo 100%.

Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai praėjusiais metais buvo 115670 Lt, o finansiniais metais sumažėjo iki 95363 Lt, tai matome kad sumažėjo net 20307Lt, 17,56 %.
Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai finansiniais metais 93351 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 132650 Ly, tai finansiniais metais sumažėjo 29.63 %.
Nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų finansiniais metais 5454528 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 5001356 Lt, tai finansiniais metais padidėjo 9,06%. Tai būtų 453163 Lt.

Pelno ( nuostolio ) ataskaita

3 lentelė

Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai

Natūriniai Santykiniai

1. PARDAVIMO PAJAMOS 6443091 5725923 717168 12,53
2. PARDAVIMO SAVIKAINA 5084728 4173336 911392 21,84
3. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1358363 1552587 -194224 12,50
4. VEIKLOS SĄNAUDOS 1123045 1369615 -246570 18,0
4.1 Pardavimo 65421 75221 -9800 13,03
4.2 Bendrosios ir administracinės 1057624 1294394 -236770 18,29
5. TIPINIS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 235318 182972 52346 28,61
6. KITA VEIKLA 46906 -61775 108683 -175,93
6.1 Pajamos 49907 46430 3477 7,49
6.2 Sąnaudos 2999 108205 -105206 97,22
7. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -27976 -38037 10061 -26,45
7.1 Pajamos 35220 79162 -43942 55,51
7.2 Sąnaudos 63196 117199 -54003 46,08
8. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 254250 83160 171090 205,74
9. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖJIMĄ 254250 83160 171090 205,74
10. PELNO MOKESTIS 0 35077 -35077 100
11. GRYNAISI PELNAS ( NUOSTOLIS) 254250 48083 206167 428,77

IŠVADOS
Pelno (nuostolio) ataskaita

Iš analizavus pelno (nuostolio) ataskaitą, pardavimo pajamos finansiniais metais padidėjo 717168 litais, praėjusiais finansiniais metais buvo 12.53% mažiau, nei finansiniais metais.
Pardavimų sąvikaina finansiniais metais buvo už 5084728 Lt, o praėjusiais finansiniais metais – 4173336 Lt. Praėjusiais finansiniais metais pardavimų sąvikaina buvo 911392 Lt mažiau, nei finansiniais metais. Iš šių duomenų matome, kad finansiniais metais pardavimų sąvikaina padidėjo 21,84%.

Bendrasis pelnas (nuostoliai) finansiniais metais buvo 1358363 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 1552587 Lt. Kaip matome bendrasis pelnas, lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais, sumažėjo net 12,50%. Bendrasis pelnas finansiniais metais sumažėjo 194224 litų.

Veiklos sąnaudos finansiniais metais sumažėjo 246570 Lt. Praėjusiais finansiniais metais veiklos sąnaudos buvo 1369615 Lt, kadangi veiklos sąnaudos per metus sumažėjo 246570 Lt, tai finansiniais metais veiklos sąnaudos yra 1123045 litų. Veiklos sąnaudos finansiniais metais padidėjo 18 %.

Pardavimai finansiniais metais buvo už 65421 Lt, o praėjusiais finansiniais metais 75221 Lt. Praėjusiais finansiniais metais pardavimai buvo 9800 Lt daugiau, nei finansiniais metais. Iš šių duomenų matome, kad finansiniais metais pardavimai sumažėjo 13,03 %.

Lyginant finansinius metus su praėjusiais finansiniais metais bendrosios ir administracinės sąnaudos sumažėjo finansiniais metais 236770 Lt.bendrosios ir administracinės sąnaudos finansiniais metais sumažėjo 18,29%.

Praėjusiais finansiniais metais tipinio veiklos pelno ( nuostolio) buvo 182972 Lt, o padidėjo 52346 litų finansiniais metais tipinis veiklos pelnas ( nuostolis) yra 235318 Lt. Tipinis veiklos pelnas ( nuostolis) finansiniais metais padidėjo 28,61% už praėjusių finansinių metų tipinio veiklos pelno ( nuostolio) sumą.

Kita veikla finansiniais metais yra 46906 Lt, o praėjusiais finansiniais metais buvo –61775 Lt, tai matome kad finansiniais metais padidėjo, net 108683 Lt, o 175,93%

Pajamų finansiniais metais buvo 3477 litų daugiau, nei praėjusiais finansiniais metais, praėjusiais metais pajamų buvo 46430 litų. Finansiniais metais pajamos padidėjo 7.49 %. Sąnaudos finansiniais metais sumažėjo 105206 litų. Sąnaudos finansiniais metais sumažėjo didesniu procentu,nei pajamos. Sąnaudos sumažėjo net 97,22%.

Įprastinės veiklos pelnas praėjusiais metais buvo 83160 litai, o padidėjo 171090 litais finansiniais metais 254250 litų. Finansiniais metais įprastinės veiklos pelnas padidėjo net 205,74% už praėjusius finansinius metus.

Pelno mokestis praėjusiais finansiniais metais buvo 35077 litai, o finansiniais metais pelno mokestis sumažėjo iki 0 litų. Kadangi finansiniais metais pelno mokestis sumažėjo 100% tai litais buvo 35077 Lt.
Grynojo pelno praėjusiais finansiniais metais buvo 48083 litai, o finansiniais metais 428,77% daugiau t.y. finansiniais metais buvo 254250 litai. Finansiniais metais grynasis pelnas padidėjo 206167 litais.

VERTIKALIOJI ANALIZĖ
Balansas (Lt)

4 lentelė
Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai proc. Pasikeitimas palyginus

2004 2003

Bendras Dalinis Bendras Dalinis Bendras Dalinis
A. Ilgalaikis turtas 2506716 2311831 45,95 100 46,22 100 -0,27 0,0
1. NEMATERIALUSIS TURTAS 15138 0 0,28 0,60 0 0 -0,32 0,60
1.4 Programinė įranga 15138 0 0,28 0,60 0 0 -0,32 0,60
2. MATERIALUSIS TURTAS 2409978 2311831 44,18 96,14 46,22 100 -2,04 -3,86
2.2 Pastatai ir statiniai 766923 607299 14,06 30,60 12,14 26,27 1,92 4,33
2.3 Mašinos ir įrengimai 1244171 1214850 22,81 49,63 24,29 52,55 -1,48 -2,92
2.4 Transporto priemonės 352336 284267 6,46 14,06 5,68 12,30 3,78 1,76
2.5 Kita irangą, prietaisai, įrankiai ir įrengimai 46548 15084 0,85 1,86 0,30 0,65 0,55 1,21
2.6 Nebaigta statyba 0 170051 0 0 3,40 7,36 -3,40 -7,36
2.7 Kitas materialusis turtas 0 20280 0 0 0,41 0,88 -0,41 -0,88
3. FINANSINIS TURTAS 81600 0 1,50 3,26 0 0 1,50 3,26
3.4 Kitas finansinis turtas 81600 0 1,50 3,26 0 0 1,50 3,26
B. TRUMPALAIKIS TURTAS 2947812 2689525 54,04 100 53,78 100 0,26 0
1. ATSARGOS, IŠANKSTINIAI APMOKĖJIMAI IR NEBAIGTOS VYKDYTI SUTARTYS 1232861 1068570 22,60 41,82 21,37 39,73 1,23 2,09
1.1 Atsargos 955044 766645 17,51 32,40 15,33 28,50 2,18 3,90
1.2 Žaliavos ir komplektavimo gaminiai 955044 766645 17,51 32,40 15,33 28,50 2,18 3,90
1.2 Išakstiniai apmokėjimai 277817 301925 5,09 9,43 6,04 11,23 -0,95 -1,8
2. PER VIENERIUS METUS GAUTINOS SUMOS 1572160 1520115 28,82 53,33 30,39 56,52 -1,57 -3,19
2.1 Pirkėjų įsiskolinimas 1565806 1498415 28,71 53,12 29,96 55,71 -1,25 -2,59
2.3 Kitos gautinos sumos 6354 21700 0,12 0,22 0,43 0,81 -0,31 -0,59
3. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAS 142791 100840 2,62 4,84 2,02 3,75 0,6 1,09

TURTO IŠ VISO: 5454528 5001356 100 x 100 x 0,0 x

VERTIKALIOJI ANALIZĖ
Balansas (Lt)

5 lentelė
Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai proc. Pasikeitimas palyginus

2004 2003

Bendras Dalinis Bendras Dalinis Bendras Dalinis
C NUOSAVAS KAPITALAS 3639530 3541698 66.73 100 70.82 100 -4.09 0.00
1. KAPITALAS 1578000 1578000 28.93 43.35 28.93 44.56 0 -1.21
1.1. Įstatinis (pasirašytasis) 1578000 1578000 28.93 43.35 28.93 44.56 0 -1.21
3. REZERVAI 2061530 1963698 37.79 56.64 39.26 55.45 -1.47 1.19
3.1 Privalomasis 199877 199877 3.66 5.49 3.66 5.64 0 -0.15
3.3 Kiti rezervai 1861653 1763821 34.13 51.15 35.26 49.80 -1.13 1.35
4. NEPASKIRSTYTASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 0 0 0 0 0 0 0 0
E. MOKĖTINOS SI MOS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 1814998 1459658 33.28 100 29.19 100 4.09 0.00
1. PO VIENERIŲ METŲ MOKĖTINOS SUMOS IR ILGALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 57146 96607 1.05 3.15 1.93 6.62 -0.88 -3.47
1.1. Finansines skolos 0 96607 0 0 1.93 6.62 -1.93 -6.62
1.1.2. Kredito įstaigoms 0 96607 0 0 1.93 6.62 -1.93 -6.62
1.4. Atidėjimai 57146 0 1.05 3.15 0 0 1.05 3.15
1.4.1. Įsipareigojimų ir reikalavimų padengimo 57146 0 1.05 3.15 0 0 1.05 3.15
2. PER VIENERIUS METUS MOKĖTINOS SUMOS IR TRUMPALAIKIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 1757852 1363051 32.23 96.85 27.25 93.38 7.98 -.47
2.1 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis 40867 0 0.75 2.25 0 0 0.75 2.25
2. 2 Finansines skolos 401613 251041 7.36 22.13 5.02 17.20 2.34 7.93
2.2.1 Kredito įstaigoms 401613 251041 7.36 22.13 5.02 17.20 2.34 7.93
2. .3 Skolos tiekėjams 883478 863068 16.20 48.68 17.26 59.13 -1.06 -10.45
2. 4 Gauti išankstiniai apmokėjimai 243180 0 4.46 13.40 0 0 4.46 13.40
2.5. Pelno mokesčio įsipareigojimai 0 622 0 0 0.01 0.04 -0.01 -0.04

2.6 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 95363 115670 1.75 5.25 2.31 7.93 -0.56 -2.68
2..8 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai 93351 132650 1.71 5.14 2.65 9.09 -0.94 -3.95
NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO:

5454528 5001356 100 x 100 x 0.00 x

IŠVADOS

Vertikalioji analizė atliekama tada, kai kiekvienas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendruoju baziniu tos ataskaitos rodikliu, o gautas dydis išreiškiamas procentais. Bendras bazinis rodiklis gali būti įmonės balanso aktyvų, pasyvų, pelno, kaštų bei pardavimų suma. Atliekant keleto metų finansinių rodiklių struktūrinę analizę, galima nustatyti rodiklių pakitimo priežastis.
Nagrinėjama įmonės ” UAB ”MELIORACIJA ” ” turto, atskirų jų dalių struktūra praėjusiais finansiniais metais ir finansiniais metais, po to nustatomi pasikeitimai.
Pirmiausia nagrinėsime viso turto struktūrą. Iš 4 lentelės duomenų matome, kad finansiniais ir praėjusiais finansiniais metais didžiąją turto dalį užima trumpalaikis turtas , apie 54%. Vis dėl to finansiniais metais trumpalaikis turtas 0,26% padidėjo. Ilgalaikis turtas sudaro apie 46 % turto, sumažėjo 0,27%.
Vertikalioji balanso pasyvo analizė parodė, kad nors finansavimo šaltinių požiūriu padėtis yra normali, bet detaliau reikia išanalizuoti mokėtinų sumų ir įsipareigojimų didėjimą.

Iš 5 lentelės matome Savininkų nuosavybės ir įsipareigojimų struktūroje, ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais, didžiausią dalį, apie 70.82% užima nuosavas kapitalas ir rezervai. Apie 33.28% sudaro per lm. mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Po lm. mokėtinos sumos įsipareigojimai užima tik apie 1.93%. Ataskaitiniais metais kapitalo ir rezervų dalis nuosavybės struktūroje sumažėjo apie 4.9%, o per lm. mokėtinų sumų ir ilgalaikio įsipareigojimų dalis tiek pat padidėjo.
Kapitalo ir rezervų struktūroje, apie 28,93% užima įstatinis kapitalas, apie 0% — nepaskirstytasis pelnas ir apie 3,66% įstatymo numatyti rezervai. Atitinkamai sumažėjo įstatinio kapitalo (1,21%) ir įstatymų numatytų rezervų (0,15%) dalis struktūroje.
Per lm. mokėtinų sumų ir įsipareigojimų struktūroje, ataskaitiniais ir praėjusiais metais apie 17,26% užima skolos tiekėjams, apie 7,36% — skolos kreditinėms institucijoms. Skolų kreditinėms institucijoms dalis padidėjo 2,34%, o kitos straipsnių dalys padidėjo iki vieno procento.

VERTIKALIOJI ANALIZĖ
( Pelno ir nuostolio ataskaitos|)
6 lentelė

Nr. Rodikliai Finansiniai metai Praėję finansiniai metai Lyginamieji svoriai proc. Pasikeitimas palyginus

2004 2003

1. PARDAVIMO PAJAMOS 6443091 5725923 100 100 0.0
2. PARDAVIMO SAVIKAINA 5084728 4173336 78.9 72.89 6.01
3. BENDRASIS PELNAS (NUOSTOLIAI) 1358363 1552587 21.08 27.12 -6.04
4. VEIKLOS SĄNAUDOS 1123045 1369615 17.43 23.92 -6.49
4.1 Pardavimo 65421 75221 1.02 1.31 -0.29
4.2 Bendrosios ir administracinės 1057624 1294394 16.42 22.61 -6.19
5. TIPINIS VEIKLOS PELNAS (NUOSTOLIS) 235318 182972 3.65 3.20 0.45
6. KITA VEIKLA 46906 -61775 0.73 -1.08 1.81
6.1 Pajamos 49907 46430 0.78 0.81 -0.03
6.2 Sąnaudos 2999 108205 0.05 1.89 1.84
7. FINANSINĖ IR INVESTICINĖ VEIKLA -27976 -38037 -0.43 -0.66 0.23
7.1 Pajamos 35220 79162 0.55 1.38 -0.83
7.2 Sąnaudos 63196 117199 0.98 2.05 -1.07
8. ĮPRASTINĖS VEIKLOS PELNAS 254250 83160 3.95 1.45 2.50
9. PELNAS (NUOSTOLIAI) PRIEŠ APMOKĖJIMĄ 254250 83160 3.95 1.45 2.50
10. PELNO MOKESTIS 0 35077 0 0.61 -0.61
11. GRYNAISI PELNAS ( NUOSTOLIS) 254250 48083 3.95 0.84 3.11

IŠVADOS

Atlikę vertikaliąją pelno ir nuostolio ataskaitos analize, gauname ke¬letą reikšmingų įmonės pelningumą apibūdinančių rodiklių. Jie parodo bendrąjį pelningumą (2003 m. – 27.12%, o 2004 m. – 27.08%), finansinės investicinės veiklos pelningumų (atitinkamai –0.66% ir –0.43%), įprastinės veiklos (atitinkamai 1.45% ir 3.95%) ir grynąjį pelningumą, (atitinkamai – 0.84% ir 3.95%).
Be Šių rodiklių, svarbi vieta tenka išlaidoms, tenkančioms vienam par¬davimų litui, arba parduotu prekių savikainos lyginamajam svoriui par¬davimų apimtyje (2003 m. sudarė 72.89%, 2004 m. – 78,90). Duomenys rodo, kad pardavimo savikaina padidėjo 6.01 punkto, bendrasis pelnas sumažėjo 6,04 punkto, veiklos pelnas sumažėjo 6,49 punkto, tipinis veiklos pelnas padidėjo 0,45 punkto, finansinė ir investicinė veikla padidėjo 0,23 punkto, įprastinis veiklos pelnas ir pelnas ( nuostoliai) prieš apmokėjimą padidėjo 2,5 punkto, pelno mokestis sumažėjo 0,61 punkto, o grynasis pelnas ( nuostoliai ) padidėjo 3,11 punkto.
PELNINGUMO RODIKLIAI

1. Bendras pardavimų

pelningumas (BPP) = Bendras pelnas

Pardavimai

(BPP)
Fin.metais = 1358363 = 0.21

6443091

(BPP)
Praėj.fin.m. = 1552587 = 0.27

5725923

2. Veiklos pelningumas

(VP) = Veiklos pelnas

Pardavimai

(VP)
Fin.metais = 235318 = 0.04 = 4%

6443091

(VP)
Praėj.fin.m. = 182972 = 0.03 = 3%

5725923

3. Įprastinės veiklos

pelningumas (ĮVP) = Įprastinės veiklos pelnas

Pardavimai

(ĮVP)
Fin.metais = 254250 = 0.04 = 4 %

6443091

(ĮVP)
Praėj.fin.m. = 83160 = 0.02 = 2 %

5725923

4. Ataskaitinių metų

pelningumas (AMP) = Ataskaitinių metų pelnas

Pardavimai

(AMP)
Fin.metais = 6548 = 0,001 = 0.1%

6443091

(AMP)
Praėj.fin.m. = 1590 = 0,0002 = 0.02%

5725923

5. Grynasis pardavimų

pelningumas (GPP) = Grynasis pelnas

Pardavimai

(GPP)
Fin.metais = 254250 = 0,04 = 4%

6443091

(GPP)
Praėj.fin.m. = 48083 = 0.008 = 0.8%

IŠVADOS

Pardavimų pelningumas rodo kiek vienas pardavimų litas uždirba pinigų (centais). Apskaičiavus bendrą pardavimų pelningumo rodiklį finansiniais metais vienas pardavimo litas uždirba 0,02 litų, o praėjusiais finansiniais metais vienas pardavimo litas uždirbo daugiau nei finansiniais metais. Praėjusiais metais vienas pardavimo litas uždirbo 0,27 litų.

Veiklos pelningumas finansiniais metais padidėjo 3.65%, o praėjusiais finansiniais metais bu vo 3%. Apskaičiavus šį rodiklį sužinojome, kad vienas pardavimų litas finansiniais metais uždirbo po 0,04 litų, o praėjusiais finansiniais metais vienas pardavimų litas uždirbo 0,03 litų.

Įprastinės veiklos pelningumo rodiklį paskaičiavus gavome, kad vienas litas finansiniais metais uždirbo 0,04 Lt, o praėjusiais finansiniais metais vienas pardavimų litas uždirbo 2% tai reiškia, kad vienas pardavimų litas uždirbo po 0,02 centų.

Apskaičiavus ataskaitinių metų pelningumo rodiklį sužinojome jog finansiniais metais vienas pardavimu litas uždirbo 0,001 centų, o praėjusiais finansiniais metais 0,0002 centų.

Grynasis pardavimų pelningumas finansiniais metais padidėjo 4%.Praėjusiais finansiniais metais vienas pardavimų litas uždirbo po 0,04 litų, štai finansiniais metais vienas pardavimų litas uždirbo po 0,008 litų.

TURTO PELNINGUMO RODIKLIAI

1. Turto pelningumas

(TP) = Grynasis pelnas

Visas turtas

(TP)
Fin.metais = 254250 = 0,047 = 4.7%

5454528

(TP)
Praėj.fin.m. = 480838 = 0,01 = 1%

5001356

2. Turto pelningumo sukeičiamasis

rodiklis (TPS) = Grynasis pelnas1(fin. m.) (GP1)

Praėjusių metų turtas (VT0)

(TPS)
Fin.metais = 254250 = 0,013 = 1%

5001356

IŠVADOS

Turto pelningumas rodo turto efektyvumą t. y. kiek į turtą įdėtų pinigų grįžta per ataskaitinį laikotarpį grynojo pelno pavidalu.

Finansiniais metais turto pelningumas sudarė 4.7%, o praėjusiais finansiniais metais turto pelningumas sudarė 1%, tai rodo, kad 1 Lt gryno pelno uždirbo apie 0,01 litus.

Turto pelningumo sukeičiamasis rodiklis rodo kiek pasikeitė grynasis turtas lyginant su praėjusiais finansiniais metais.

Atlikus skaičiavimą matome, kad grynasis pelnas finansiniais metais padidėjo 1% lyginant su praėjusiais finansiniais metais.

NUOSAVO KAPITALO PELNINGUMAS

1. Nuosavo kapitalo

pelningumas (NKP)
= Grynasis pelnas

Nuosavas kapitalas

(NKP)
Fin.metais = 254250 = 0,07 = 7%

3639530

(NKP)
Praėj.fin.m. = 48083 = 0,01 = 1%

3541698

IŠVADOS

Nuosavo kapitalo pelningumo rodiklis parodo kiek grynojo pelno atneša vienas nuosavo kapitalo litas.

Apskaičiavus nuosavo kapitalo pelningumo rodiklį matome, kad finansiniais metais nuosavo kapitalo pelningumą sudarė 7% ir tai reiškia jog vienas nuosavo kapitalo litas atnešė po 0,07 centus grynojo pelno, o praėjusiais finansiniais metais nuosavo kapitalo rodiklis sudarė 1% iš šio procento matome, kad vienas nuosavo kapitalo litas atnešė po 0,01 centų grynojo pelno.

TRUMPALAIKIO TURTO MOKUMO RODIKLIAI

1. Apyvartinis kapitalas (AK1) = Trumpalaikis turtas – Trumpalaikiai įsipareigojimai

AK1 = 2947812 – 1757852 = 1189960

Fin.met.

AK1 = 2689525 – 1363051 = 1326474

Praėj.fin.m.

2. Bendrojo trumpalaikio turto

mokumo koeficientas (BTTMK)
= Trumpalaikis turtas

Trumpalaikiai įsipareigojimai

(BTTMK)
Fin.metais = 2947812 = 1,67

1757852

(BTTMK)
Praėj.fin.m. = 2689525 = 1,97

1363051

4. Greitojo trumpalaikio mokumo

koeficientas (GTMK)
= Trumpalaikis turtas – Atsargos

Trumpalaikiai įsipareigojimai

(GTMK)
Fin.metais = 2947812 – 955044 = 1.13

1757852

(GTMK)
Praėj.fin.m. = 2689525 – 766645 = 1.41

1363051

5. Trumpalaikio mokumo sukeičiamasis

rodiklis (BTMS)
= Trumpalaikis praėjusių metų turtas

Trumpalaikiai finansinių metų įsipareigojimai

(BTMS)
Fin.metais = 2689525 = 1.53

1757852

IŠVADOS

Įmonės mokumas parodo įmonės finansinę būklę. Mokumas — tai mokamasis pajėgumas, įmonės potencialus sugebėjimas turimomis mokėjimo priemonėmis apmokėti įsipareigojimus. Įmonės trumpalaikį mokumą padeda apibudinti likvidūs turtas, palygintas su trumpalaikėmis skolomis, kurių mokėjimo terminas sueina per metus. Įmonė yra moki, kai turi ne mažiau mokėjimo priemonių už įsipareigojimus.
UAB „ MELIORACIJA ” trumpalaikio mokumo rodikliai yra normalus. Įmonės apyvartinio kapitalo rodikliai yra visi teigiami. Apyvartinį kapitalą skaičiuojant iš trumpalaikio turto ir trumpalaikių įsipareigojimų, ataskaitiniais matais apyvartinis kapitalas yra 1189960 Lt. Tai rodo, kad trumpalaikiai įsipareigojimai 1757852 litų suma neviršyja trumpalaikį turtą. Praėjusiais finansiniais metais minėta suma buvo didesnė 136514 litais, taigi, Šią sumą palyginus su rodiklio reikšme, apyvartinis kapitalas praėjusiais metais, apyvartinis kapitalas buvo didesnis.
Bendrojo trumpalaikio mokumo koeficientas mažas: šiais metais 1,67 o praėjusiais 1,97. Rodiklio sumažėjimas 0,3. Normalus greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas yra ne mažesnis už 1, o mūsų nagrinėjamos įmonės rodiklis šiais metais yra 1,13, o praėjusiais 1,41. Koeficientas sumažėjo 0,11, bet matome, kad greitojo trumpalaikio mokumo koeficientas.
Iš šių trumpalaikio mokumo rodiklių matome, kad tiekėjams tikrai nevertėtų pasitikėti įmonės sugebėjimu įvykdyti įsipareigojimus. Galima abejoti įmonės veiklos strategų kompetetingumu ir tikslais, o auditoriai, mano manymu, suabejotų įmonės balanso teisingumu.

ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO RODIKLIAI

1. Atsargų apyvartumas

kartais (AAK) = Pardavimai

Vidutinės atsargos

(AAK)
Fin.metais = 6443091 = 6,75

955044

(AAK)
Praėj.fin.m. = 5725923 = 6,65

860844,50

2. Atsargų apyvartumas

dienomis (AAD) = Vidutinės atsargos * 365

Pardavimai

(AAD)
Fin.metais = 955044 * 365 = 54,10

6443091

(AAD)
Praėj.fin.m. = 860844,5 * 365 = 54,9

5725923

3. Debitorinio įsiskolinimo

apyvartumas kartais (DĮAK) = Pardavimai

Debitorinis įsiskolinimas

(DĮAK)
Fin.metais = 6443091 = 4,10

1572160

(DĮAK)
Praėj.fin.m. = 5725923 = 3,77

1520115

4. Debitorinio įsiskolinimo

apyvartumas dienomis (DĮAD) = Debitoriniai įsiskolinimai * 365

Pardavimai

(DĮAD)
Fin.metais = 1572160 * 365 = 89

6443091

(DĮAD)
Praėj.fin.m. = 1520115 *365 = 97

5725923

5. Ilgalaikio turto

apyvartumas kartais (ITA) = Pardavimai

Ilgalaikis turtas

(ITA)
Fin.metais = 6443091 = 2,57

2506716

(ITA)
Praėj.fin.m. = 5725923 = 2,48

2311831

6. Ilgalaikio turto

apyvartumas dienomis = Vidutinis ilgalaikis turtas*365

Pardavimai

Fin.metais = 5454528*365 = 308,99

6443091

Praėj.fin.m. = 5227946,5*365 = 333,26

5725923

Sukeičiamas rodiklis = IT1 ( ilgalaikis turas f.m.)*365

P0 ( pardavimai p.m.)

Sukeičiamas rodiklis

= 2506716*365 = 159,8

5725923

1. Ilgalaikio turto pasikeitimo įtaka:

sukeičiamasis rodiklis – praėjusių laikotarpio apyvartumas

159,8 – 333,26 = -173,46
2. pardavimo pasikeitimo įtaka:

ataskaitinio laikotarpio apyvartumas – sukeičiamasis rodiklis

308,99 – 159,8 = 149,19

7. Viso turto

apyvartumas (VTA) = Pardavimai

Visas turtas

(VTA)
Fin.metais = 6443091 = 1,18

5454528

(VTA)
Praėj.fin.m. = 5725923 = 1,15

5001256

8. Parduotų prekių sąvikaina

vienam pardavimų Lt (PPS) = Parduotų prekių sąvikaina

Pardavimai

(PPS)
Fin.metais = 5084728 = 0,79

6443091

(PPS)
Praėj.fin.m. = 4173336 = 0,73

5725923

9. Veiklos sąnaudų

lygis (VSL) = Veiklos sąnaudos

Pardavimai

(VSL)
Fin.metais = 1123045 = 0,17

6443091

(VSL)
Praėj.fin.m. = 1369615 = 0,24

5725923

IŠVADOS

ĮMONĖS VEIKLOS EFETYVUMO (APYVARTUMO) ANALIZĖ

Įmonės veiklos efektyvumo analizė parodo atsargų atsinaujinimo greitį. Atsargų apyvartumas
kartais, parodo kiek kartų per metus atsinaujino atsargos. Ataskaitiniais finansiniais metais atsargos atsinaujino 6,75 karto, o praėjusiais 6,65 karto, taigi matome, kad atsargų atsinaujinimas nors ir nežymiai (0,1), pagreitėjo. Bet atsargų apyvartumo dienomis rezultatas, sulėtėjo: praėjusiais metais atsargos atsinaujindavo kas 54,9 diena, o ataskaitiniais metais atsinaujina kas 54,1 dienos.

ILGALAIKIO TURTO APYVARTUMO ANALIZĖ
Ilgalaikio turto apyvartumo rodikliai palygina pardavimų apimtis su ilgalaikiu įmonės turtu. Ilgalaikio turto apyvartumas ataskaitiniais matais padidėjo 0,09, nuo 2,48 iki 2,57.
IŠLAIDŲ LYGIO (EFEKTYVUMO) ANALIZĖ
Parduotų prekių savikainos rodiklis ataskaitiniais metais padidėjo nuo 0,73 iki 0,79. Tai reiškia, kad įmonei šiais metais pavyko sumažinti parduodamų prekių savikainą. Na, o veiklos sąnaudų rodiklis šiais metais sumažėjo 0,24 ir sudarė 0,17.
Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas kartais, parodo kiek kartų per metus gali pasikartoti skolos įmonei, tokio dydžio, kokios užfiksuotos įmonės balanse, taigi, šiais metais 4,10 karto o praėjusiais — 3,77 karto. Debitorinio įsiskolinimo apyvartumas dienomis parodo kad Šiais metais skolos įmonei atsinaujino kas 89 dienų, o praeitais metais kas 97 dienos. Vadinasi, debitoriniai atsiskaitymai yra sulėtėję.
Ilgalaikio turto apyvartumo sukeičiamasis rodiklis yra 159,8. Iš lentelės duomenų matyti, kad ilgalaikio turto apyvartumas padidėjo 0,09 ir šiais metais yra 2,57. Iš lentelės duomenų matyti, kad ilgalaikio turto apyvartumas padidėjo išaugusių pardavimo apimčių dėka.

KAPITALO RINKOS RODIKLIŲ ANALIZĖ

Paprastosios akcijos pelnas = Grynasis pelnas – Privilegijuotų akcijų dividendų

Vidutinis paprastųjų akcijų, esančių apyvartoje, skaičius

Fin.metais 254250 – 6548 = 157,97

1568

(ITA)
Praėj.fin.m. = 48083 – 1590 = 29,65

1568

Paprastosios akcijos pelningumas = Paprastosios akcijos dividendai

Paprastosios akcijos rinkos kaina

Fin.metais = 6548 = 6,37

1028

Praėj.fin.m. = 1590 = 1,55

1028

Akcijos kaina – pelno koficientas = Akcijos rinkos kaina

Akcijos kaina

Fin.metais 1028 = 16,51

157,97

(ITA)
Praėj.fin.m. = 1028 = 34,67

29,65

Divedendų išmokėjimo koficientas = Bendra išmokėta dividendų suma

Bendra grynojo pelno suma

Fin.metais 6548 = 0,41

1612613

(ITA)
Praėj.fin.m. = 1590 = 0,10

1600670

IŠVADA

Nuolatinis šio rodiklio didėjimas mažina Įmonės plėtros galimybes. Tai rodo, kad įmonės finansinė būklė blogėja. Visa tai atsilieps įmonės akcijų kainai rinkoje, įmonei vertėtų susirūpinti santykinai mažėjančiomis savo plėtros finansinėmis galimybėmis, kurios gali turėti įtakos įmonės įsitvirtinimui rinkoje.
Manoma, kad įmonė, vykdanti reinvestavimo politiką, yra patraukli investuotojams, kai jo paprastųjų akcijų pelningumas yra 6,37% ar didesnis, (prasta, kad naujų ir sparčiai besivystančių įmonių dividendų išmokėjimo koeficientas yra palyginti mažas.

BENDROS IŠVADOS
Bendrai apžvelgus visus UAB ”MELIORACIJA ” rodiklius, galima spręsti, kad įmonės veikla vyksta normaliai, dauguma rodiklių netgi gerėja.
Didžiąją turto dalį ataskaitiniais ir praėjusiais metais sudaro trumpalaikis turtas, apie 54%, o ilgalaikis turtas sudaro apie 46% turto. Savininkų nuosavybes ir įsipareigojimų struktūroje, ataskaitiniais ir praėjusiais finansiniais metais, didžiausią dalį, apie 70,82% užima kapitalas ir rezervai. Apie 27,28% sudaro per Im. mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai. Po lm. mokėtinos sumos įsipareigojimai užima tik apie 2%. Įstatinio kapitalo ir įstatymo numatytų rezervų sumos litais nepasikeitė.

Leave a Comment