Akcizai

LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCIZŲ
ĮSTATYMO KOMENTARAS

ĮVADINĖ DALIS

1. Komentaro tikslas – suvienodinti Akcizų įstatymo taikymo praktiką valstybinėse mokesčių inspekcijose ir padėti mokesčių mokėtojams tinkamai vadovautis šiuo įstatymu.

2. Komentuojami įstatymo straipsniai (ar jo dalys) yra išspausdinti tiesiu patamsintu šriftu.

3. Straipsnių komentarai išspausdinti šviesiu tiesiu šriftu (pabrėžtinos komentaro vietos išspausdintos šviesiu pasvirusiu šriftu arba yra pabrauktos).

4. Įstatymo straipsnio (ar jo dalies) pabaigoje tiesiu patamsintu šriftu skliausteliuose nurodoma šiuo metu galiojančios to straipsnio (ar jo dalies) redakcijos data ir numeris, paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ data ir publikacijos numeris”.

5. Jeigu įstatymo straipsnis yra nedidelis ir nebuvo pakeistas, jis komentuojamas visas. Kitais atvejais komentuojamos atskiros straipsnio dalys.

6. Straipsnio pradžioje iš eilės nurodomi visi to straipsnio pakeitimo įstatymai, jų datos, numeriai, paskelbimo ,,Valstybės žiniose“ datos ir publikacijų numeriai.

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I – 429 (Žin., 1994, Nr. 30 – 530)
1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)

Šis įstatymas reglamentuoja kai kurių prekių apmokestinimą akcizais (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)

Komentaras

Kadangi akcizais apmokestinamos ne visos Lietuvoje gaminamos ir į Lietuvą importuojamos prekės, todėl Akcizų įstatymas reglamentuoja tik šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų akcizu apmokestinamų prekių akcizų apskaičiavimo, deklaravimo ir mokėjimo į biudžetą tvarką.

2 straipsnis. Akcizų mokėtojai

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I–429 (Žin., 1994, Nr. 30 –530)
1995 m. gegužės 30 d. įstatymas Nr. I – 905 (Žin., 1995, Nr. 49 – 1469)
1995 m. liepos 3 d. įstatymas Nr. I – 993 ( Žin., 1995, Nr. 59 –1469)
1995 m. lapkričio 7 d. įstatymas Nr. I – 1084 (Žin., 1995, Nr. 94 – 20870
1996 m. kovo 28 d. įstatymas Nr. I – 1250 (Žin., 1996, Nr. 35 –857)
1997 m. vasario 25 d. įstatymas Nr. VIII –125 (Žin., 1997, Nr. 20- 447)
1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)
2000 m. vasario 17 d. įstatymas Nr. VIII – 1553 (Žin., 1997, Nr. 22 – 554)
2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. IX – 170 (Žin., 2001, Nr. 14 – 425)

1. Akcizus į biudžetą moka šio įstatymo 3 straipsnyje išvardytų prekių, išskyrus nurodytas 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte, gamintojai ir importuotojai – juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės. Už 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytas prekes akcizą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka į biudžetą moka įmonės, turinčios licenciją verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, taip pat kitos įmonės – už savo reikmėms panaudotas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, jei už jas akcizas nesumokėtas. Laisvųjų ekonominių zonų įmonės akcizų nemoka (2001 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. . IX – 170 redakcija, Žin., 2001, Nr.14 – 425).

Komentaras

1. Akcizus į biudžetą moka akcizu apmokestinamas prekes gaminantys juridiniai ir fiziniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės:
1.1. juridiniai asmenys bei juridinio asmens teisių neturinčios įmonės yra išvardintos 1990 m. gegužės 8 d. Lietuvos Respublikos įmonių įstatyme Nr. I-196 (Žin., 1990, Nr. 14-395);
1.2. juridiniais asmenimis gali būti įmonės, įstaigos, organizacijos, susivienijimai, asociacijos, visuomeninės organizacijos, politinės partijos, kitos organizacijos Lietuvos Respublikos įstatymų ir šių organizacijų įstatų (nuostatų) numatytais atvejais;
1.3. prie juridinio asmens teisių neturinčių įmonių priskiriamos: individualios (personalios) įmonės, tikrosios ūkinės bei komanditinės ūkinės bendrijos;
1.4. fiziniai asmenys, įsigiję patentą gaminti akcizu apmokestinamas prekes ir gaminantys tokias prekes, taip pat yra akcizo mokėtojai.

Pavyzdys:

Fizinis asmuo yra įsigijęs patentą saldžių ir sūrių užkandžių (cukraus vatos, spragintų kukurūzų ir panašiai) gamybai. Jeigu šio asmens pagaminti gaminiai, kurių sudėtyje yra cukraus, pagal Akcizų įstatymo 3 straipsnio nuostatas yra akcizo objektas, vadinasi, fizinis asmuo, pardavęs pagamintus gaminius, turės sumokėti nustatyto dydžio akcizą.

2. Dažnai iškyla klausimas, kas turi mokėti akcizą, kai įmonės ne tik pačios pagamina akcizu apmokestinamas prekes, bet ir kitoms įmonėms pateikia žaliavą už atlyginimą pagaminti joms prekes. Tokiu atveju įmonė gamintoja, gavusi atlyginimą už prekių pagaminimą, nėra prekės savininkė ir ji neparduoda pagamintos prekės, todėl negali iš pirkėjo paimti akcizo. Vadinasi, akcizą į biudžetą turi mokėti įmonė , kuri yra žaliavos bei iš jos pagamintos prekės savininkė, ir kuri, parduodama akcizu apmokestinamas prekes, gali iš pirkėjo paimti akcizą. Tokie atvejai pasitaiko gaminant akcizu apmokestinamus aukso ir sidabro gaminius, naftos produktus ir pan.

Pavyzdys:
Individuali įmonė iš savo žaliavos užsakė juvelyrinių dirbinių įmonei pagaminti aukso ir sidabro gaminius. Pagaminusi užsakytus gaminius, juvelyrinių dirbinių įmonė individualiai įmonei išrašė tik gaminių pagaminimo paslaugos sąskaitą faktūrą (PVM sąskaitą faktūrą). Todėl juvelyrinių dirbinių įmonė perduodama individualiai įmonei pagamintus gaminius neturi skaičiuoti akcizo. Šiuo atveju individuali įmonė, kaip akcizu apmokestinamų prekių gamintoja (savininkė), pardavusi pirkėjams aukso ir sidabro dirbinius, turės sumokėti nustatyto dydžio akcizą.

3. Įmonės, gaminančios akcizu apmokestinamas prekes, turinčias savo sudėtyje cukraus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1296 (Žin., 1998, Nr.97 – 2684) įpareigotos registruotis valstybinėje mokesčių inspekcijoje akcizo mokėtojomis. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos informaciniame pranešime ,,Dėl įmonių, gaminančių produktus, kurių sudėtyje yra cukraus, įregistravimo akcizo mokėtojomis“ (Žin., 1998, Nr. 107) rekomendavo tokią šių įmonių įregistravimo akcizo mokėtojomis tvarką:
1) įmonės, gaminančios produktus, kurių sudėtyje yra cukraus (prekių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą pateikti minėtame sąraše), t. y. vykdančios veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus D sekcijoje, posekcijos DA grupėse 15.3, 15.5, 15.7, 15.8, privalo valstybinėse mokesčių inspekcijose akcizo mokėtojomis įsiregistruoti ne vėliau kaip iki akcizų apyskaitos pateikimo termino, nurodyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 8 straipsnyje (Žin., 1997, Nr. 117- 2996);
2) įregistruotos naujos įmonės, vykdančios veiklą, nurodytą Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus D sekcijos, posekcijos DA grupėse 15.3, 15.5, 15.7, 15.8, privalo valstybinėse mokesčių inspekcijose akcizo mokėtojomis įsiregistruoti ne vėliau kaip iki akcizų apyskaitos pateikimo termino, nurodyto Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo 8 straipsnyje (Žin., 1997, Nr. 117-2996), pabaigos;
3) besiregistruojančios įmonės pateikia prašymus įregistruoti jas akcizo mokėtojomis. Privalomi prašymo rekvizitai:
– įmonės kodas;
– įmonės pavadinimas;
– adresas (miestas (gyvenvietė), gatvė, namo nr., buto nr.);
– telefono nr., fakso nr.;
– veiklos rūšies pavadinimas (-ai);
– veiklos rūšies kodas (-ai),
4) prašymą pasirašo įmonės vadovas, vyr. finansininkas (vyr. buhalteris );
5) įmonės, įregistravusios veiklos rūšį pagal bendrą skyriaus kodą 15.00.00, turėtų ją patikslinti prašyme įregistruoti akcizo mokėtojomis;
6) kartu su prašymu pateikiamas notaro patvirtintas įmonės registravimo pažymėjimo nuorašas (pateikia visų rūšių įmonės) ir Įmonių rejestro tvarkytojo nustatyta tvarka patvirtinti įstatai su nurodytais vykdomos veiklos rūšies kodais;
7) teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos, gavusios įmonių prašymus įregistruoti jas akcizo mokėtojomis, sutikrinusios prašymuose nurodytus duomenis su pateiktais prie prašymo jų dokumentais ir įsitikinusios, kad prašymuose nurodyti duomenys teisingi, įregistruoja įmones akcizo mokėtojomis;
8) valstybinės mokesčių inspekcijos turi teisę reikalauti patikslinti pateiktus duomenis;
9) tos įmonės, kurios jau kreipėsi į teritorines valstybines mokesčių inspekcijas iki šito paaiškinimo gavimo dienos, turėtų patikslinti duomenis, pateiktus prašymuose.
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos informaciniame pranešime ,,Dėl įmonių, gaminančių produktus, kurių sudėtyje yra cukraus, įregistravimo akcizo mokėtojomis“ (Žin., 1998, Nr. 107) nustatyta tokia prašymo įsiregistruoti gaminių, kurių sudėtyje yra cukraus, akcizo mokėtoju forma:

Gauta [][][][][][][][][][][][] [] M – miesto R – rajono
Teritorinėje valstybinėje mokesčių inspekcijoje

Data [][][][] m. [][] mėn. [][] d.

Parašas ___________________________ Prašymą pildyti tik didžiosiomis raidėmis

AKCIZO MOKĖTOJO ĮREGISTRAVIMO
PRAŠYMAS

Įmonės pavadinimas
01 —————————————————————

Adresas (miestas (gyvenvietė), gatvė, namo Nr., buto Nr.)
02 —————————————————————
Įmonės kodas Telefono Nr. Fakso Nr.
03 [][][][][][][]|[][][]|[] 04 [][][][][][] 05 [][][][][][]

Veiklos rūšies pavadinimas Kodas
_06_________________________________________________ |[][][][][][]| _07________________________________________________ _|[][][][][][]| _08_________________________________________________ |[][][][][][]| _09________________________________________________ |[][][][][][]| _10________________________________________________ |[][][][][][]| _11________________________________________________ _|[][][][][][]| _12_________________________________________________ |[][][][][][]| _13_________________________________________________ |[][][][][][]| _14_________________________________________________ |[][][][][][]| _15_________________________________________________ |[][][][][][]| _16_________________________________________________ |[][][][][][]|

_________________________ A.V _____________________
(Įmonės vadovas). (Vyr. finansininkas; vyr. buhalteris)

Data [][][][] m. [ ] mėn. [ ] d.

Mokesčių inspekcijos žyma

17 Įregistravimo data 18 Įregistruota
[][][][] m. [][] mėn. [][] d. akcizo mokėtojų knygoje, eilės Nr.: ——————

Atsisakymo registruoti motyvai:

(Teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos
viršininkas, atsakingas VMI darbuotojas) _______________ _________
(Vardas, pavardė) (Parašas)

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 623 (Žin., 1999, Nr. 45-1449), kuris įsigaliojo nuo 1999 06 01, pakeitus akcizu apmokestinamų produktų, kurių sudėtyje yra cukraus, sąrašą, t. y. išbraukus iš šio sąrašo prekes, kurių sudėtyje yra mažiau kaip 20 proc. cukraus, pasikeitė prekių su cukrumi apmokestinimo akcizu bazė. Todėl Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos rekomendavo tokią akcizo mokėtojų – prekių su cukrumi gamintojų išsiregistravimo iš akcizo mokėtojų sąrašo tvarką:
Išsiregistruoti iš gaminių su cukrumi akcizo mokėtojų sąrašo turi teisę tos įmonės, kurios gamino tik pagal minėtą Vyriausybės nutarimą iš akcizu apmokestinamų prekių sąrašo išbrauktas prekes su cukrumi.
Tokiu atveju įmonės apskrities mokesčių valstybinei mokesčių inspekcijai (apskrities VMI skyriui) turi pateikti prašymą išregistruoti ir jame nurodyti tokius privalomus rekvizitus:
įmonės kodą,
įmonės pavadinimą,
adresą (miestas (gyvenvietė), gatvė, namo nr., buto nr.),
telefono nr., fakso nr.,
veiklos vykdymo vietą (jei skiriasi nuo buveinės adreso).
Be to, prašyme turi būti nurodyta už kokius gaminius įmonė mokėjo cukraus akcizą, nuo kada ir dėl kokių priežasčių ji nori išsiregistruoti iš akcizo mokėtojų. Prašymą turi pasirašyti įmonės vadovas, vyr. finansininkas ( vyr. buhalteris).
Valstybinė mokesčių inspekcija (apskrities VMI skyrius), gavusi tokį įmonės prašymą, išregistruoja ją nuo kito mėnesio pirmos dienos (po prašymo padavimo) ir raštu apie tai praneša įmonei. Išregistruotoji įmonė išbraukiama iš Akcizo mokėtojų knygos ir nuo kito po išregistravimo datos mokestinio laikotarpio įmonė valstybinei mokesčių inspekcijai jau neturi teikti akcizo apyskaitų.

Pavyzdys:
Įmonė prašymą išregistruoti iš akcizo mokėtojų pateikė 1999 06 15. Ji išregistruojama nuo 1999 07 01 ir liepos mėnesio akcizų apyskaitos jau neturi teikti. Birželio mėnesio akcizų apyskaitą įmonė privalo pateikti, nors akcizo ji jau neskaičiuoja už tas akcizu apmokestinamas prekes, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 623 buvo išbrauktos iš akcizu apmokestinamų prekių sąrašo.

Jeigu audito metu nustatoma, kad po įmonės išregistravimo iš akcizo mokėtojų, ji gamino ir realizavo akcizu apmokestinamas prekes, kurių sudėtyje yra cukraus, tai jai apskaičiuojama akcizo suma ir taikomos baudos bei delspinigiai, nustatyti Mokesčių administravimo įstatyme.
4.1994 m. balandžio 12 d. Lietuvos Respublikos akcizų įstatymo Nr. I – 429 (nuo 1994 m. gegužės 1d.) (Žin., 1994, Nr. 30 –530) 5 –1 straipsnyje ( nustatyto dydžio akcizus moka ir šio įstatymo 3 straipsnyje nurodytų prekių importuotojai. Į Lietuvą įvežamų prekių akcizus apskaičiuoja prekių deklaruotojai, formindami į Lietuvos muitų teritoriją įvežamų prekių importo vidaus vartojimo muitinės procedūrą. Importuojamų prekių bei importo skolos sąvokos yra apibrėžtos 1996m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos muitinės kodekse Nr. I- 1292 (Žin., 1996, Nr.52 – 1239). Importas – tai prekių įvežimas į Lietuvos Respublikos muitų teritoriją. Skola muitinei – fizinio arba juridinio asmens prievolė sumokėti tam tikrą įstatymų ir kitų teisės aktų už prekes nustatytų importo muitų ir mokesčių sumą. Plačiau apie importuojamų prekių apmokestinimą akcizu žr. 3, 4 ir 5 straipsnių komentaruose.
5. Nuo 2001 m. kovo 1 d. nustatytą akcizą už suskystintas dujas (2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. . IX – 170 , Žin., 2001, Nr.14 – 425), skirtas automobilių transportui, moka įmonės, turinčios licenciją verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, taip pat kitos įmonės – už savo reikmėms panaudotas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, jeigu už jas akcizas nesumokėtas.
6. Akcizo neskaičiuoja ir į biudžetą nemoka laisvose ekonominėse zonose veikiančios įmonės. Laisvųjų ekonominių zonų įmonės veikia pagal 1995 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymą Nr. I – 976 (Žin., 1995, Nr. 59 – 1462).

2. Už naftos produktus, pagamintus akcinėje bendrovėje ,,Mažeikių nafta“, išskyrus 3 straipsnio 1 dalies 12 punkte nurodytus naftos produktus, nesvarbu, iš kieno naftos šie produktai pagaminti, akcizus apskaičiuoja, surenka ir moka akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ (2001 m. sausio 26 d. įstatymo Nr. IX – 170 redakcija, Žin., 2001, Nr.14 – 425).

Komentaras

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 25 d. nutarime Nr. 585 (2000 m. kovo 20 d. nutarimo Nr.312 redakcija, Žin., 2000, Nr.24 – 622 ) nustatyta, kad:
1.1. akcizais ir pridėtinės vertės mokesčiu naftos produktai apmokestinami jų pagaminimo vietoje – akcinėje bendrovėje ,,Mažeikių nafta“ neatsižvelgiant į tai, iš kieno naftos šie produktai pagaminti. Mokesčius apskaičiuoja ir surenka akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“;
1.2. mokesčiai už naftos produktus, kuriems nustatytas akcizas, turi būti sumokėti iš anksto, o už kitus naftos produktus – nustatytuoju laiku į akcinės bendrovės ,,Mažeikių nafta“ sąskaitą.
Akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ surinktus akcizus ir pridėtinės vertės mokestį sumoka į biudžetą Finansų ministerijos nustatyta tvarka ne vėliau kaip kitą darbo dieną. Nesumokėti į biudžetą surinkti mokesčiai išieškomi iš akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” ne ginčo tvarka.
1.3. Akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta” su Muitinės departamentu prie Finansų ministerijos sudaro bendrosios garantijos sutartį dėl šios bendrovės eksportuojamų, taip pat reeksportuojamų kompensacinių naftos produktų, pagamintų iš užsienio ūkio subjektų laikinai įvežtos perdirbti naftos.
Akcinei bendrovei ,,Mažeikių nafta“ draudžiama iš savo teritorijos išvežti naftos produktus, išskyrus naftos produktus, akcinės bendrovės “Mažeikių nafta” gabenamus į valstybės įmonę Subačiaus kuro bazę ir akcinės bendrovės ,,Klaipėdos nafta“ terminalo kompleksą, taip pat gabenamus savo reikmėms (įskaitant akcinės bendrovės ,,Mažeikių nafta” Būtingės ir Biržų filialus), jeigu už juos iš anksto nesumokėti akcizai ir pridėtinės vertės mokestis, o eksporto (reeksporto) atveju – jeigu akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ nėra sudariusi bendrosios garantijos sutarties, o kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai nėra sumokėję užstato arba nėra pateikę mokesčių sumos banko garantijos. Akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ naftos produktus, skirtus įmonės reikmėms, gabena laikydamasi tvarkos, suderintos su Telšių apskrities valstybine mokesčių inspekcija bei Telšių apskrities Mažeikių teritorine muitine ir patvirtintos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos. Už į valstybės įmonę Subačiaus kuro bazę ir akcinės bendrovės ,,Klaipėdos nafta“ terminalo kompleksą vežamus naftos produktus mokėtini mokesčiai apskaičiuojami išrašant tų naftos produktų kiekvienos siuntos gabenimo važtaraštį.
Telšių apskrities Mažeikių teritorinė muitinė neturi teisės leisti išvežti iš akcinės bendrovės ,,Mažeikių nafta“akcizais apmokestinamų naftos produktų, kol nepateikta Telšių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Mažeikių rajono skyriaus pažyma, kad mokesčiai yra sumokėti arba kol neišrašytas į valstybės įmonę Subačiaus kuro bazę ar akcinės bendrovės ,,Klaipėdos nafta“ terminalo kompleksą vežamų naftos produktų siuntų gabenimo važtaraštis, kuriame nurodyti už šiuos naftos produktus apskaičiuotieji mokesčiai, kurių sumokėjimas atidėtas šiame punkte nustatyta tvarka, o eksporto (reeksporto) atveju – kol akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ nepateikia bendrosios garantijos, arba kol kiti Lietuvos Respublikoje įregistruoti ūkio subjektai nesumoka užstato arba nepateikia mokesčių sumos banko garantijos. Šie reikalavimai netaikomi kai išvežami naftos produktai, skirti akcinės bendrovės ,,Mažeikių nafta“ reikmėms.
Plačiau apie akcizo sumokėjimo už naftos produktus tvarką žiūrėti akcizų įstatymo 9 straipsnio komentare.
2. Kadangi nuo 2001 m. kovo 1 d. nustatytą akcizą už suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui (2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. IX – 170 , Žin., 2001, Nr.14 – 425), moka įmonės, turinčios licenciją verstis mažmenine prekyba suskystintomis dujomis, skirtomis automobilių transportui, taip pat kitos įmonės – už savo reikmėms panaudotas suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, jeigu už jas akcizas nesumokėtas, todėl akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ suskystintas dujas, skirtas automobilių transportui, pirkėjams parduoda kainomis be akcizo. Už šias dujas akcinė bendrovė ,,Mažeikių nafta“ akcizo iš pirkėjų nesurenka ir į biudžetą nemoka.

Šio įstatymo 5 straipsnio 2 dalyje nurodytu atveju akcizą į biudžetą moka ir kiti, nei šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti, asmenys (2000 m. vasario 17 d. įstatymo Nr. VIII – 1553 redakcija, Žin., 1997, Nr. 22 – 554).

Komentaras

1. Akcizą į biudžetą turi mokėti ir įmonės, kurios Akcizų įstatymo nustatyta tvarka importavo ar įsigijo be akcizo orlaivių variklių bei laivų kurą ir kurios šį kurą perdavė (pardavė arba kitaip perleido nuosavybėn) kitiems asmenims, išskyrus kai:
1) orlaivių variklių kuras perduotas ar panaudotas pripildyti (aprūpinti atsargomis) orlaivius, gabenančius keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais ar vietiniais maršrutais arba teikiančius kitokias paslaugas už atlyginimą, orlaivius, dalyvaujančius tarptautinėse karinėse pratybose, ar orlaivius, naudojamus valstybės ar savivaldos institucijų funkcijoms vykdyti;
2) laivų kuras, perduotas ar panaudotas pripildyti (aprūpinti atsargomis) laivus, gabenančius keleivius ir (arba) krovinius tarptautiniais ar vietiniais maršrutais arba teikiančius kitokias paslaugas už atlyginimą, laivus, naudojamus valstybės ar savivaldos institucijų funkcijoms vykdyti, ar žvejybos laivus.
2. Be to, Lietuvos Respublikos įmonės, gaminančios cigaretes ir Akcizų įstatymo 6 straipsnio pirmosios dalies 10 punkte nustatytais atvejais be akcizo importuotą šioms cigaretėms gaminti tabaką, panaudojusios šį tabaką ne cigaretėms gaminti, o kitiems tikslams, turi sumokėti į biudžetą nustatyto dydžio akcizą.

3 straipsnis. Akcizų objektas

1994 m. balandžio 12 d. įstatymas Nr. I– 429 (Žin., 1994, Nr. 30 –530)
1995 m. sausio 24 d. įstatymas Nr. I – 767 (Žin., 1995, Nr. 12 –260)
1997 m. gruodžio 9 d. įstatymas Nr. VIII – 556 (Žin., 1997, Nr. 117 – 2996)
1998 m. spalio 20 d. įstatymas Nr. VIII –901 (Žin., 1998, Nr. 96 – 2657)
1998 m. gruodžio 21 d. įstatymas Nr. VIII – 982 (Žin., 1998, Nr. 114-3194)
1999 m. gruodžio 23 d. įstatymas Nr. VIII – 1494 (Žin., 1999, Nr. 113-3289)
2000 m. liepos 18 d. įstatymas Nr. VIII – 1876 (Žin., 2000, Nr. 64 – 1941)
2001 m. sausio 26 d. įstatymas Nr. IX – 170 (Žin., 2001, Nr. 14 – 425)

Akcizų objektas yra šios prekės:

1) nedenatūruotas etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, įskaitant alų (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996);

Komentaras

1. 1995 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatyme Nr. I – 857 (Žin., 1995, Nr. 44 – 1073) pateikti tokie etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų apibrėžimai:
Etilo alkoholis (toliau – alkoholis) – tai narkotinio veikimo medžiaga, galinti lemti pripratimą ir priklausomybę nuo jos.
Alkoholio produktai – tai nedenatūruotas etilo alkoholis, denatūruotas etilo alkoholis, techninis etilo alkoholis, alkoholiniai, ingredientai ir žaliavos, kuriuose yra etilo alkoholio.
Alkoholiniai gėrimai – tai gėrimai, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija sudaro nuo 1 iki 50 procentų.
Lietuvos Respublikoje įmonių gaminamų, į ją importuojamų ir Lietuvos Respublikoje realizuojamų alkoholinių gėrimų rūšys (toliau – alkoholiniai gėrimai) suskirstomi į grupes, atsižvelgiant į šių gėrimų tūrinę etilo alkoholio koncentraciją. Kiekvienai alkoholinių gėrimų grupei turi būti nustatyta maksimali tūrinė etilo alkoholio koncentracija. Alkoholinių gėrimų grupes ir etilo alkoholio koncentraciją jose nustato norminiai teisės aktai, kuriuos rengia Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – VTAKT) ir tvirtina Lietuvos standartizacijos tarnyba prie Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministerijos.
2. Akcizais apmokestinamas nedenatūruotas etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai, įskaitant alų, klasifikuojami pagal tokius Tarpžinybinės Kombinuotosios muitų tarifų ir užsienio prekybos statistikos nomenklatūros naudojimo komisijos 2000 12 12 aktu Nr. 36/2000 patvirtintus Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) (toliau KPN) kodus:
Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio
procentais, ne mažesnė kaip 80 proc. tūrio 2207.10.00.0

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, 22.08 (išskyrus
išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 8 proc. tūrio; spiritai 2208.90.69.1 ir likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai, išskyrus midaus trauktines, 2208.90.69.3)
ir medikamentus su vaistažolėmis, kurių sudėtyje yra
etilo alkoholio, įregistruoti Vaistų registre

Midaus trauktinės, pagamintos iš natūralaus bičių medaus 2208.90.69.1

Šviežių vynuogių vynas, kurio faktinė alkoholio koncentracija, 2204.21.11.0-
išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13proc. tūrio: 2204.21.80.0
2204.29.12.0-
2204.29.75.0

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, kurių faktinė alkoholio 2205.10.10.1
koncentracija , išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 13 proc. tūrio 2205.90.10.1

Vynuogių misa, kiti fermentuoti gėrimai bei jų mišiniai 2204.30

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras (cider), kriaušių sidras (perry),
midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir
nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių
faktinė alkoholio koncentracija , išreikšta tūrio procentais, ne didesnė
kaip 13 proc. tūrio ex 2206 00

Šviežių vynuogių vynas, kurio faktinė alkoholio koncentracija 2204.21.81.0-
didesnė kaip 13 proc., bet ne didesnė kaip 18 proc. tūrio 2204.21.94.0
2204.29.81.0-
2204.29.94.0

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, kurių faktinė alkoholio 2205.10.10.9
koncentracija , išreikšta tūrio procentais, didesnė kaip 13 proc. tūrio 2205.90.10.9
bet ne didesnė kaip 18 proc. tūrio

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras (cider), kriaušių sidras (perry),
midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir
nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje:, kurių
faktinė alkoholio koncentracija , išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 13 proc., bet ne didesnė kaip 18 proc. tūrio ex 2206.00

Vynas, kiti fermentuoti gėrimai bei jų mišiniai, kurių faktinė tūrinė 2204.21.95.0 –
alkoholio koncentracija didesnė kaip 18 proc. tūrio 2204.21.99.0
2204.29.95.0-
2204.29.99.0
Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras (cider), kriaušių sidras (perry),
midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir
. nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitoje vietoje:, kurių
faktinė alkoholio koncentracija , išreikšta tūrio procentais, didesnė
kaip 18 proc. tūrio ex. 2206.00

Šampanas, putojantysis vynas, perteklinio slėgio vynas 2204.10.11.0-
2204.21.10.0

Vynai, išskyrus nurodytus 2204.10 subpozicijoje, buteliuose su „grybo
pavidalo“ kamščiais, pritvirtintais raiščiais arba apkaustais; kitu pavidalu
pateikiami vynai, kurių perteklinis slėgis, atsiradęs dėl ištirpusio anglies
dioksido, 20° C temperatūroje yra ne mažesnis kaip 1 baras, tačiau mažesnis
kaip 3 barai 2204.29.10.0

Alus 2203.00

3. Pagal 1995 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I – 857 (Žin., 1995, Nr. 44 – 1073) nuostatas gaminti alkoholio produktus leidžiama tik toms įmonėms, kurios turi Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos pavedimu Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba (toliau –VTAKT) išduotą licenciją.
.Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2001 m. sausio 22 d. nutarimu Nr.67 ,,Dėl alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2001, Nr.8 – 230) patvirtino naują alkoholio produktų gamybos licencijų išdavimo tvarką.
Licencija gaminti alkoholio produktus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, išduodama neterminuotam laikui ir kas treji metai perregistruojama ją išdavusioje institucijoje. Licencija gaminti alkoholio produktus išduodama tik toms įmonėms, kurios turi nustatyta tvarka patvirtintus norminius dokumentus, nustatančius šių produktų gamybos technines sąlygas (įrangą), kokybės ir higieninius reikalavimus bei rodiklius, taip pat alkoholinių gėrimų kokybės tyrimo laboratoriją ir nustatytos kvalifikacijos personalą. Personalo kvalifikacinius reikalavimus nustato VTAKT. Įmonės, gaminančios per metus iki 100000 dekalitrų alaus ir neturinčios galimybės įsirengti nuosavos laboratorijos, naudojasi kitų žinybų maisto produktų kokybės tyrimo laboratorijų paslaugomis pagal sutartis.
Licencijose turi būti įrašytos leidžiamų gaminti alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, rūšys. Alkoholio produktų gamybos licencijavimo taisykles, remdamasi šiuo bei Įmonių įstatymu, nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.
Tik įmonėms, turinčioms Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos pavedimu VTAKT išduotą licenciją gaminti alkoholio produktus, Alkoholio kontrolės įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama importuoti nedenatūruotą etilo alkoholį be teisės jį realizuoti kitoms įmonėms.
4. Kokio dydžio akcizais apmokestinami etilo alkoholis ir alkoholiniai gėrimai ir pagal kokius Kombinuotosios prekių nomenklatūros kodus klasifikuojami akcizu apmokestinami alkoholiniai gėrimai žiūrėti 5 –1 straipsnio komentare.

2) rūkomasis tabakas ir tabako gaminiai (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996);

Komentaras

1. 1995 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme Nr. I – 1143 (Žin., 1996, Nr. 11 – 281) nustatyti tokie tabako ir tabako gaminių apibrėžimai:
Tabakas – tai bulvinių šeimos tabako (Nicotiana) genties augalas (Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica ir kitos rūšys);
tabako gaminiai – tai iš bulvinių šeimos tabako (Nicotiana) genties augalo (Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica ir kitų rūšių) lapų pagaminti rūkalai (cigaretės, cigarilės, papirosai, cigarai, pypkinis tabakas, machorka, kramtomasis ir uostomasis tabakas), turintys nikotino, dervų ir kitų kenksmingų medžiagų bei sukeliantys nikotinizmą (priklausomybę nuo nikotino);
2. Akcizais apmokestinamas rūkomasis tabakas ir tabako gaminiai klasifikuojami pagal tokius Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodus:
Cigaretės su filtru ir be filtro 2402.20.10.0 –
2402.20.90.0
Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais ir cigarilės iš tabako 2402.20.00.0

Kiti tabako gaminiai 2402.90.00.0

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai ,,homogenizuotas“ 24.03
arba ,,regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

2. Pagal Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymą Lietuvos Respublikoje įmonėms draudžiama gaminti tabako gaminius be Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos pavedimu VTAKT nustatyta tvarka išduotos licencijos. Tabako gaminių gamybos licencijavimo tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. spalio 2 d. nutarime Nr. 1180 ,,Dėl tabako gaminių gamybos ir tabako bei tabako gaminių importo į Lietuvos Respubliką licencijavimo “ (Žin., 1998, Nr. 88 – 2439).

3) kava, šokoladas, maisto produktai su kakava (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996);

Komentaras

Akcizo mokesčio objektas yra kava, šokoladas, maisto produktai su kakava, kurie klasifikuojami pagal tokius Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodus:
skrudinta ir neskrudinta kava, be kofeino arba su kofeinu, kavos išaižos
ir luobelės, kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos 09.01

šokoladas (įdarytas arba neįdarytas, su alkoholiu ir kitas) ir kiti maisto ex1806.20
produktai, turintys kakavos, išskyrus kakavos miltelius ir ex1806.31
produktus, turinčius mažiau kaip 18 procentų kakavos sviesto ex1806.32
ex1806.90

4) bižuterija, aukso ir sidabro dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją ir monetas
(1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996);

Komentaras

1. Akcizo objektas yra bižuterija, aukso ir sidabro dirbiniai, išskyrus dirbtinę bižuteriją ir monetas, klasifikuojama pagal šiuos Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodus:
Bižuterija ir jos dalys iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų
tauriaisiais metalais:
iš tauriųjų metalų , padengtų arba nepadengtų, plakiruotų arba
neplakiruotų tauriaisiais metalais
iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto
kitu tauriuoju metalu
iš kitų tauriųjų metalų, padengtų arba nepadengtų, plakiruotų
arba neplakiruotų tauriaisiais metalais
iš netauriųjų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais 71.13

Aukso arba sidabro dailieji dirbiniai ir jų dalys iš tauriųjų metalų
arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais:
iš tauriųjų metalų, padengtų arba nepadengtų, plakiruotų arba neplakiruotų
tauriaisiais metalais:
– iš sidabro, padengto arba nepadengto, plakiruoto arba neplakiruoto kitu
tauriuoju metalu
– iš kitų tauriųjų metalų, padengtų arba nepadengtų, plakiruotų
arba neplakiruotų tauriaisiais metalais
– iš netauriųjų metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais 71.14

Dirbiniai iš gamtinių arba iš dirbtiniu būdu išaugintų perlų,
rangakmenių arba pusbrangių akmenų (gamtinių , sintetinių arba regeneruotų):
– iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų;
– pagaminti vien tik iš gamtinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų
(vėriniai, apyrankės ir kiti dirbiniai iš paprastu būdu suvertų
gamtinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų, be sagtelių
ir be kitų priedų, ir kiti dirbiniai). 71.16

5) variklių benzinas, žibalas, kuras reaktyviniams varikliams, gazolis (dyzelinis
kuras), skystasis krosnių kuras, mazutas, orimulsija (1999 m. gruodžio 23 d.
įstatymo Nr. VIII – 1494 redakcija, Žin., 1999, Nr. 113-3289)

Komentaras

1. Akcizo objektas yra naftos produktai, kurie klasifikuojami pagal tokius Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodus:
Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas:
Lengvosios alyvos:
variklių benzinas, kurio sudėtyje esantis švino kiekis ne didesnis 2710.00.27. 1 –
kaip 0,013 g/l, o oktaninis skaičius mažesnis kaip 95 2710.00.27.9

variklių benzinas, kurio sudėtyje esantis švino kiekis ne didesnis
kaip 0,013 g/l, o oktaninis skaičius 95 arba didesnis,
bet mažesnis kaip 98 2710. 00.29. 0

variklių benzinas, kurio sudėtyje esantis švino kiekis didesnis
kaip 0,013 g/l, o oktaninis skaičius 98 arba didesnis 2710.00.32.0

variklių benzinas, kurio sudėtyje esantis švino kiekis didesnis 2710. 00.34.0
kaip 0,013 g/l, o oktaninis skaičius mažesnis kaip 98

variklių benzinas, kurio sudėtyje esantis švino kiekis didesnis
kaip 0,013 g/l, o oktaninis skaičius 98 arba didesnis 2710. 00. 36 0

benzininiai reaktyviniai degalai 2710. 00. 37. 0

Žibalas:
reaktyviniai degalai 2710. 00. 51. 0
kitas 2710. 00. 55. 0

Sunkiosios alyvos:
Gazoliai, kurių sudėtyje esanti siera sudaro
ne daugiau kaip 0, 05 proc. masės:
dyzeliniai degalai 2710. 00. 66. 1

buitinis krosnių kuras 2710 . 00. 66. 3

kiti 2710. 00 66. 9
Gazoliai, kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0, 05 proc.,
bet ne daugiau kaip 0,2 proc. masės:
dyzeliniai degalai 2710. 00. 67. 1
buitinis krosnių kuras 2710 . 00. 67. 3
kiti 2710. 00. 67.9

Gazoliai, kurių sudėtyje esanti siera sudaro
daugiau kaip 0,2 proc. masės:
dyzeliniai degalai 2710. 00. 68 1
buitinis krosnių kuras 2710 . 00. 68. 3
skystasis krosnių kuras 2710. 00. 74. 9
2710. 00. 74. 9
2710. 00. 77. 9
2710. 00. 78. 9
kiti 2710. 00 68. 9
Mazutas:
kurio sudėtyje siera sudaro ne daugiau kaip 1 proc. masės 2710. 00. 74. 1
kurio sudėtyje siera sudaro daugiau kaip 1 proc. masės ,
bet ne daugiau kaip 2 proc. masės 2710. 00. 76. 1

kurio sudėtyje siera sudaro daugiau kaip 2 proc. masės
bet ne daugiau kaip 2,8 proc. masės 2710. 00. 77. 1

kurio sudėtyje siera sudaro daugiau kaip 2,8 proc. masės 2710. 00. 78. 1

Mazutas M- 100 (GOST- 10585) 2710.00 97. 1

Orimulsija 2714. 90. 00. 1

6) prabangūs lengvieji automobiliai (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996);

Komentaras

1. Akcizų objektas yra ne senesni kaip 5 metų prabangūs automobiliai (išskyrus specialiuosius), kurių kodai pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą nurodyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. gruodžio 30 d. nutarime Nr.1515 (Žin., 1998, Nr. 115 – 3257).
2. Akcizu apmokestinami prabangūs lengvieji automobiliai klasifikuojami pagal tokius Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodus:
Autotransporto priemonės su stūmokliniu kibirkštinio uždegimo vidaus degimo
varikliu ir slankiąja stūmoklio eiga:
kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 1000 cm3 :
prabangios 8703.21.10. 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus, 8703. 21. 90.2

kurių cilindro darbinis tūris didesnis kaip 1000 cm3 bet ne didesnis kaip 1500 cm.3:

prabangios 8703.22.19 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus, 8703. 22. 90.2

kurių cilindro darbinis tūris didesnis kaip, 1500 cm3 bet ne didesnis kaip 1500 cm3:

prabangios 8703.23.19 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus 8703. 23. 90.2

kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 3000 cm3:

prabangios 8703.24.10. 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus 8703. 24. 90.2

Autotransporto priemonės su stūmokliniu slėginio uždegimo
vidaus degimo varikliu(dyzeliu arba pusiau dyzeliu):
kurių cilindro darbinis tūris ne didesnis kaip 1500 cm3 :

prabangios 8703.31.10. 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus 8703. 31. 90.2

kurių cilindro darbinis tūris didesnis kaip 1500 cm3 bet ne didesnis kaip 2500 cm3:

prabangios 8703.32.19 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus 8703. 32. 90.2

kurių cilindro darbinis tūris didesnis kaip 2500 cm3:

prabangios 8703.33.19 1
naudotos prabangios, pagamintos ne daugiau kaip prieš 5 metus 8703. 33. 90.2

3. Iš užsienio įvežami specialūs lengvieji automobiliai ( pvz., policijos, greitosios pagalbos, gaisrinės reikalams ir pan.), klasifikuojami pagal Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodą 87.04 arba 87.05, akcizu neapmokestinami. Dėl importuojamų automobilių kodo nustatymo importuotojas turi kreiptis į Muitinės departamentą prie Finansų ministerijos.

6) elektros energija, išskyrus, kai ji pagaminta iš biologinės kilmės kuro (2000 m.
liepos 18 d. įstatymo Nr. VIII – 1876 redakcija, Žin., 2000, Nr. 64 –1941);

Komentaras

Akcizo objektas yra elektros energija, kuri pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) klasifikuojama pagal kodą 2716. 00.00.0

8) erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudiniai (1997 m. gruodžio 9 d. įstatymo Nr. VIII – 556 redakcija, Žin., 1997, Nr. 117 – 2996);

Komentaras

1. Akcizų objektu yra erotinio ir smurtinio pobūdžio spaudiniai, kurie pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) klasifikuojami pagal šiuos kodus:

erotinio ir smurtinio pobūdžio spausdintos knygos, brošiūros,
lapeliai ir panašūs spaudiniai, tiek įrišti, tiek neįrišti 4901.10.00. 1

erotinio ir smurtinio pobūdžio laikraščiai, žurnalai ir periodiniai
leidiniai, iliustruoti arba neiliustruoti, su reklamine medžiaga arba be jos:
leidžiami mažiausiai keturis kartus per savaitę 4902.10.00.1
leidžiami kartą per savaitę 4902.90.10.1
leidžiami kartą per mėnesį 4902.90.30.1
kiti 4902.90.90.1

erotinio ir smurtinio pobūdžio sustiklėjantys
atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos) 4908.10.00.1
kiti erotinio ir smurtinio pobūdžio atspaudžiamieji paveikslėliai 4908.90.00.1
4909.00.10.1

kiti erotinio ir smurtinio pobūdžio atvirukai, spausdintos kortelės
su asmeniniais sveikinimais, kvietimais, iliustruotos
arba neiliustruotos, su vokais ar be jų 4909.00.90.1

erotinio ir smurtinio pobūdžio spausdinti visų rūšių kalendoriai,
įskaitant bloknotų pavidalo kalendorius 4910.00.00.1

erotinio ir smurtinio pobūdžio prekybos katalogai 4911.10.10.1
kita erotinio ir smurtinio pobūdžio prekybos reklaminė medžiaga
ir panašūs dirbiniai 4911.10.90.1
erotinio ir smurtinio pobūdžio paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos 4911.91.10.1
kita erotinio ir smurtinio pobūdžio reklaminė medžiaga 911.91.80.1
ir 4911.99.00.1
erotinio ir smurtinio pobūdžio lošimo kortos 9504.40.00.1

2. Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija prie smurtinių leidinių yra priskyrusi laikraščius ,,Europa“ ir ,,Ekspres Europa“, (Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 1998 01 08 sprendimas Nr. 160), ,,Vakaro žinias“ (Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2000 01 24 sprendimas Nr. 308) ir ,,Vakaro laikraštis Vakaro žinios“ (Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos 2000 05 08 nutarimas Nr. 335). Šie leidiniai yra akcizų objektas.

9) visų rūšių tepalai, išskyrus bioalyvas (2000 m. liepos 18 d. įstatymo Nr. VIII – 1876 redakcija, Žin., 2000 ; Nr. 64 – 1941);

Komentaras
1. Akcizo objektas yra tepalai, kurie klasifikuojami pagal tokius Kombinuotosios prekių nomenklatūros (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) kodus:
Variklinės alyvos, kompresorinės mašininės alyvos,
turbinės mašininės alyvos 2710.00.87.0

hidrauliniai skysčiai 2710.00.88.0
šviesiosios alyvos, skystasis parafinas:
alyvos, naudojamos kosmetikos pramonėje 2710.00.89.1
kiti (os) 2710. 0089.1

transmistinės alyvos ir reduktorinės alyvos 2710.00.92.0

metalo apdirbimo mišiniai, alyvos, skirtos liejiniams
iš formų išimti, antikorozinės alyvos 2710.00.94.0

elektroizoliacinės alyvos 2710.00.96.0

Kitos tepalinės alyvos ir kitos alyvos 2710. 11. 97. 8

10) cukrus, įskaitant cukrų, esantį produktuose (pagal Lietuvos Respublikos
Vyriausybės patvirtintą sąrašą) (1998 m. spalio 20d. įstatymo Nr. VIII – 901 redakcija, Žin., 1998, Nr. 96 – 2657);

Komentaras

1. Akcizų objektas yra cukrus ir cukraus produktai, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr.1296 (Vyriausybės 1999 m. gegužės 20 d. nutarimo Nr. 623 redakcija, Žin., 1998, Nr.97 – 2684) . Minėtame Vyriausybės nutarime nurodyti tokie akcizu apmokestinamo cukraus ir gaminių , kurių sudėtyje yra cukraus, kodai nustatyti pagal Kombinuotąją prekių nomenklatūrą (Žin., 2000, Nr. 112 –3602) :

Kodas Prekių pavadinimas Apmokestinamas cukraus kiekis
| (procentais)

0402.10. 91.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 35
saldžiosiomis medžiagomis, turintys miltelių, granulių
arba kitų formų kietą pavidalą, kurių riebumas ne didesnis
kaip 1,5 procento masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes,
kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg
0402.10.99.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 35
saldžiosiomis medžiagomis, turintys miltelių, arba kitų
formų kietą pavidalą, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5
procento masės, kiti
0402.29.15.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 38
saldžiosiomis medžiagomis, turintys miltelių, granulių arba
kitų formų kietą pavidalą, kurių riebumas ne didesnis kaip 27
procentai masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 2,5 kg
0402.29.19.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 35
saldžiosiomis medžiagomis, turintys miltelių, granulių arba
kitų formų kietą pavidalą, kurių riebumas ne didesnis kaip 27
procentai masės, kiti
0402.29.91.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 38
saldžiosiomis medžiagomis, turintys miltelių, granulių
arba kitų formų kietą pavidalą, kurių riebumas didesnis
kaip 27 procentai, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto
masė ne didesnė kaip 2,5 kg
0402.29.99.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 38
saldžiosiomis medžiagomis, turintys miltelių, granulių arba
kitų formų kietą pavidalą, kurių riebumas didesnis kaip 27
procentai masės, kiti
0402.99.11.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 43
saldžiosiomis medžiagomis, kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5
procento masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne
didesnė kaip 2,5 kg
0402.99.19.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 43
saldžiosiomis medžiagomis, kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5
procento masės, kiti
0402.99.31. pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 43
saldžiosiomis medžiagomis, kurių riebumas didesnis kaip
9,5 procento, bet ne didesnis kaip 45 procentai masės, tiesiogiai
išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg
0402.99.39.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 43
saldžiosiomis medžiagomis, kurių riebumas didesnis kaip 9,5
procento, bet ne didesnis kaip 45 procentai masės, kiti
0402.99.91.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 43
saldžiosiomis medžiagomis, kurių riebumas didesnis kaip 45
procentai masės, tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė
ne didesnė kaip 2,5 kg
0402.99.99.0 pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba su cukrumi ar kitomis 43
saldžiosiomis medžiagomis, kurių riebumas didesnis kaip 45
procentai masės, kiti
0404.10 26.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 27
nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, turinčios miltelių, |granulių arba kitų formų kietą
pavidalą, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis ne didesnis kaip 15
procentų masės, o riebumas ne didesnis kaip 1,5 procento masės
0404.10.28.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 27
nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis medžiagomis,
turinčios miltelių, granulių arba kitų formų kietą pavidalą,
kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis ne didesnis kaip 15
procentų masės, o riebumas didesnis kaip 1,5 procento, bet ne didesnis
kaip 27 procentai masės
0404.10.32.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 27
nekoncentruotos, u cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, turinčios miltelių, granulių arba kitų formų
kietą pavidalą, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis ne
didesnis kaip 15 procentų masės, o riebumas didesnis kaip 27
procentai masės
404.1034.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 27
nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, turinčios miltelių, granulių arba kitų formų
kietą pavidalą, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis
didesnis kaip 15 procentų masės, o riebumas ne didesnis
kaip 1,5 procento masės
0404.10.36.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos,koncentruotos arba 27
nekoncentruotos,su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, turinčios miltelių, granulių arba kitų formų kietą
pavidalą, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis didesnis
kaip 15 procentų masės, o riebumas didesnis kaip 1,5 procento,
bet ne didesnis kaip 27 procentai masės
0404.10.38.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 27
nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, turinčios miltelių, granulių arba kitų
formų kietą pavidalą, kurių sudėtyje esančių baltymų
kiekis didesnis kaip 15 procentų masės, o riebumas didesnis
kaip 27 procentai masės
0404.1072.0. išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 43
nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis
ne didesnis kaip 15 procentų masės, o riebumas ne
didesnis kaip 1,5 procento masės
0404.10.74.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos koncentruotos 43
arba nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis ne
didesnis kaip 15 procentų masės, o riebumas didesnis
kaip 1,5 procento, bet ne didesnis kaip 27 procentai masės
0404.10.76.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba 43
nekoncentruotos, su cukrumi ar kitomis saldžiosiomis
medžiagomis, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis ne
didesnis kaip 15 procentų masės, o riebumas didesnis
kaip 27 procentai masės
0404.10.78.0 išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, 43
koncentruotos arba nekoncentruotos, su cukrumi ar
kitomis saldžiosiomis medžiagomis, kurių sudėtyje
esančių baltymų kiekis didesnis kaip 15 procentų masės,
o riebumas ne didesnis kaip 1,5 procento masės