Signalu ir grandiniu ND

Uždavinio Nr

Uždavinio Nr. 1 Varianto Nr. 1

Pradiniai duomenys: R1 = 1 kΩ; R2 = 1 kΩ; C1 = 33 nF .

Kompiuteriu pagal reikalavimus nubraižyti principinę elektrinę schemą bei ją aptarti.

0x08 graphic

0x08 graphic

1 pav. Principinė elektrinė schema

Šią grandinę laikysime keturpoliu. Keturpolis -elektrinė grandinė, kuri nagrinėjama keturių polių atžvilgiu. Per vieną polių porą energija paduodama į keturpolį, o per antrąją paimama iš jo. Taigi turime įėjimą ir išėjimą.

0x01 graphic

Kadangi 0x01 graphic , o 0x01 graphic,

tada duotos grandinės išėjimo varža: 0x01 graphic,

ir įėjimo varža: 0x01 graphic.

Analitiškai ištirti duotos grandinės DACh ir DFCh. Dažninės charakteristikos turi būti nubraižytos logaritminiu masteliu. ( perdavimo koeficientas decibelais dB, dažnis – pradedant 1 Hz ir didinant daugikliu x10: 10, 100, 1000, 10000 … Hz ). DFCh ordinačių ašyje atidedamas kampas laipsniais arba radianais – skaičiaus π dalimis: π/2, π/4, π/6 … rad. Šalia analitiškai gautų DACh ir DFCh grafikų turi būti pateikti dažninių cherakteristikų tyrimo rezultatai gauti tiriant grandinę su paketu EWB.

Apskaičiuoju įtampos perdavimo koeficientą :

0x01 graphic;

čia τ1=R1C1 – R1C1 grandinėlės laiko pastovioji

Užrašysiu įtampos perdavimo koeficientą rodikline forma:

0x01 graphic

Iš čia lengvai galima surasti DACh ir DFCh, taigi

DACh: 0x01 graphic

DFCh: 0x01 graphic

Į formules įstačiau dažnio reikšmes nuo 1 Hz didindama kas 10 kartų iki 1 GHz ir savo pradinius duomenis. Skaičiavimus atlieku MATLAB R12 pagalba. Skaičiavimų rezultatai pateikti lentelėje:

F, Hz KU(w), dB φu

100

-13,8629

0

101

-13,863

-0,01

102

-13,8672

-0,0104

103

-14,2879

-0,1033

104

-36,7946

-0,8032

105

-121,3446

-1,4746

106

-213,356

-1,5611

107

-305,4585

-1,5698

108

-397,5619

-1,5707

109

-489,6653

-1,5708

Pagal lentelės duomenis EXCEL pagalba nubraižau DACH ir DFCH: 0x01 graphic

2pav. Analitiškai gauta DACh

0x01 graphic

3 pav. DACh, gauta, tiriant grandinę su paketu EWB

0x01 graphic

4 pav. Analitiškai gauta DFCh

0x01 graphic

5 pav. DFCh, gauta, tiriant grandinę su paketu EWB

Grafiškai rasti grandinėlės pralaidumo juostą. Grafikenubrėžkite pagalbines linijas ir nurodykite kokią frib reikšmę gaunate.

Pralaidumo juostą ir ribinį dažnį rasiu iš dažninės amplitudinės charakteristikos, kurią gavau tiriant grandinę su paketu EWB.

0x01 graphic

Ribinis dažnis yra frib ≈ 9.5 kHz .

Ištirti grandinėlės pereinamąsias charakteristikas bei gauti laiko pastoviąją τ.

Norint gauti laiko pastoviąją τ, turime atlikti tokius veiksmus:

Pirma randame pereinamosios charakteristikos laiko užaugimo ekvivalentę:

T1 – laikas, atitinkantis 0,1Umax

T2 – laikas, atitinkantis 0,9Umax

Randame Umax. Mano atveju Umax=9.793V

Apskaičiuojame 0.1Umax ir 0.9 Umax

0,1Umax=0.9793V

0,9Umax=8.8137V

Randame T1 ir T2

T1=55.7917μs

T2=90.7917μs

Randame laiko užaugimo ekvivalentė τf = T2-T1=35μs

Apskaičiuojame laiko pastoviąją τ = τf/2,2 = (3.5 ∙10-5) / 2.2 = 1.59 ∙ 10-5 = 15.9 μs

0x01 graphic

6 pav. Grandinėlės pereinamoji charakteristika

Apibendrinti namų darbo rezultatus, parašyti išvadas

Analitiškai ištirtos DACh ir DFCh beveik nesiskiria nuo charakteristikų,gautų tiriant grandinę su paketu EWB.

Iš DACh matome, kad ši grandinė yra žemų dažnių filtras. Žemuosius dažnius ji praleidžia gerai, o aukštuosius slopina. Matome, kad didėjant dažniui, išėjimo virpesiųamplitudė mažėja, keičiasi pradinė fazė, įtampos perdavimo koeficientas mažėja.

3

C1

R1

R2