Reline_apsauga_ir_automatika_namu darbas

Rėlinė apsauga ir automatika

Namų darbas

Apsaugų išdėstymas

1 pav. Apsaugų išdėstymo schema

1.1. Apskaičiuojame linijų bei transformatorių darbo sroves.

Gautus rezultatus surašome į 1 lentelę:1 lentelė

Q1 Q2 Q3 Q4
I, A 277.128 219.393 57,735 144.3

Pagal apskaičiuotas darbo sroves parenkame srovės transformatorius. Jų duomenys pateikiami 1 lentelėje.

1.2. Parenkame srovės transformatorius ir jų apsaugų tipus (srovės transformatorių jungimo schemas).

Transformatoriai parinkti 2 lentelėje.
2 lentelė

T1 T2 T3 T4
ITA1N, A 300 300 100 150
ITA2N, A 5 5 5 5
kTA, A 60 60 20 30

Parenkame apsaugos schemą:

2 pav. Apsaugos schema.

1.3. Apskaičiuojame maksimalaus ir minimalaus režimo trumpųjų jungimų sroves (taškuoseA, B, C, D ir E):

3 pav. Maksimalaus ir minimalaus režimų skaičiavimo schema

Gautus rezultatus surašome į 3 lentelę:
3 lentelė
XSmax, Ω XSmin, Ω XAB, Ω RABx, Ω XBC, Ω RBC, Ω XTB, Ω XTC, Ω
0.689 0.778 0.2464 0.5344 0.2 0.4342 5,5 2.2

Apskaičiuosime trumpųjų jungimų srroves.
Maksimalus režimas:

Minimalus režimas:

Gautus rezultatus surašome į 4 lentelę:

A B C D E
I(3)Kmax, kA 8,7985 5,2239 4,1756 1,7456 0,9388
I(3)Kmin, kA 6,748 4,5435 3,311 1,475 0,802

1.4. Apskaičiuojame apsaugų suveikimo sroves (pirmines ir antrines) ir patikriname jų jautrumą pagrindiniuose ir rezerviniuose režimuose.
Pagal 1 paveiksle pavaizduotą schemą nustatome kiekvienos apsaugos saugomą zoną, saugomos zonos galą ir rezervavimo galimybę.
Rezultatai surašomi į 5, 6 ir 7 lenteles.
Apsaugų saugoma zona:
5 lentelė
Apsauga Saugoma zona Saugomos zonos galas
RA1
RA2
RA3
RA4 AB
BC
TB
TC B
C
E
D

Rezervavimo galimybės:
6 lentelė
Apsauga Rezervinė zona Rezervinės zonos galas
RA2

RA1 TC

BC D

C

Atkirtos:
7 lentelė
Atkirta Saugoma zona Saugomos zonos galas
RA3A

RA4A TB

TC E

D

1.Transformatorių TC apsauga:
Apsaugos:
ka=1,2; ;

Atkirtos:

Apskaičiuojame apsauga RA4:

Parenkame rėlę, kurios suveikimo srovė: Irs=10÷20A

Parenkame rėlę, kurios suveikimo srovė: Irs=50÷200A

Apskaičiuojame apsauga RA3:

Parenkame rėlę, kurios suveikimo srovė: Irs=5÷20A

Parenkame rėlę, kurios suveikimo srrovė: Irs=50÷200A

Apskaičiuojame apsauga RA2:

Parenkame rėlę, kurios suveikimo srovė: Irs=5÷20A

Todėl kad kja yra 0.846 (tai yra <1,5), šioje apsaugije atkirtos nenaudosime, nes ji netenkina jautrumo reikalavimų.

Apskaičiuojame apsauga RA1:

Parenkame rėlę, kurios suveikimo srovė: Irs=5÷20A

Todėl kad kja yra 0.846 (tai yra <1,5), šioje apsaugije at

tkirtos nenaudosime, nes ji netenkina jautrumo reikalavimų.

1.5. Nustatyti Q1, Q2, Q3, ir Q4 apsaugų suveikimo laikus ir sudaryti selektyvumo diagramą.

, ; priimu, kad t4=0,6s; ir t=0,5s.

– imame didesnį ,

imame didesnį

4 pav. Selektyvumo diagrama

1.6. Vienam saugomam objektui (jungtuvams:Q1;Q2; Q3; ir Q3’ arba Q4 ir Q4’) sudaryti principinę apsaugos schemą naudojant nuolatinės (N) operatyviosios srovės šaltinį.

Principinė apsaugos schema jungtuvui Q3 su nuolatine operatyvine srove.

5 pav. Q3 schema

NAMŲ DARBAS NR.2

2.1. Sudaryti parodytai elektros tiekimo sistemai ARĮ įtaiso struktūrinę schemą.

1 pav. Elektros tiekimo sistemos ARĮ įtaiso struktūrinė schema

AKQ – sekcijinio jungtuvo įjungimo schema;
AKV1, AKV2 – transformatorių T1, T2 atjungimo išnykus įtampoms pirmoje ar antroje sekcijose schemos.
TV1, TV2 – įtampos transformatoriai.

2.2. Sudaryti ARĮ įtaiso pilną principinę schemą naudojant kintamos operatyviosios srovės šaltinį, parinkti reles ir apskaičiuoti jų nustatymus.

2 pav. Įtampos transformatorių įtampos grandinės

3 pav. Transformatorių T1, T22 atjungimo išnykus įtampoms pirmoje ar antroje sekcijose schemos.

4 pav. ARĮ schema

Schemoje pavaizduota:

KV1, KV2, KV4, KV5- minimalios įtampos relės PH-54/100; Us=0.3*UN/KU;

KV3, KV6- maksimalios įtampos relės PH-54/100.

2.3. Patikrinam variklių savilaidos galimybę ARĮ metu

Tikrinimą atliekam apskaičiuodami kiekvienai sekcijai įtampų santykius ant
variklio gnybtų , priimdami , kad varikliai buvo pilnai sustoję , bei variklių ir transformatorių varžų kampai vienodi . Laikome , kad savilaida sėkminga , jei pirmuoju paleidimo momentu :

>0,55;
US- įtampa ant variklio gnybtų savilaidos metu ;
UN- vardinė variklio įtampa ;
Sudarome ekvivalentines schemas :
kur ZT1,ZT2 –transformatorių varžos ;
ZM1,ZM2 –v

variklių varžos normalaus darbo metu ;
ZMsav1,ZMsav2 –variklių varžos savilaidos metu ;
Pirmoje ekvivalentinėje schemoje , kai prijungiame pirmąją sekciją , o antra ekvivalentinėje schemoje , kai prijungiame antrą sekciją .
Apskaičiuojam transformatorių varžas:

Variklių varžos normalaus darbo metu:

Variklių varžos savilaidos metu:

Santykinės savilaidos įtampos pirmai sekcijai:

(0.6810,55)

Santykinės savilaidos įtampos antrai sekcijai:

(0,6490,55)

Atlikę patikrinimą matome, kad varikliai abiem atvejais galės pasileist ARĮ metu, todėl naudoti papildomas priemones nereikia.

Parenkame reles PH-54/100, kurių UN=100V;
US~0,7*UN;
Ug~0,4*UN;

Kiekis 8 vienetai.
tS=taps+t=0,5+0,5=1,0 s.

Leave a Comment