Ritės induktyvumo nustatymas

Laboratorinis darbas Nr.3

Ritės induktyvumo nustatymas

Darbo tikslas: Nustatyti ritės induktyvumą, panaudojant Omo dėsnį kintamosios srovės grandinei.

Teorinė dalis:
Kai laidus kontūras yra kintamajame magnetiniame lauke, tai jame atsiranda indukcinė elktros srovė .Kintant magnetiniam laukui, atsiranda elektrinis laukas. Šis laukas vadinamas sūkuriniu elektriniu lauku. Šio lauko jėgų atliekamas darbas perkeliant teigiamą vienetinį krūvį uždara grandine lygus indukcinei evj.    / t *N N- vijų skaičius.
saviindukcijos evj. – s  -L *I / t L -elektros srovės grandinės induktyvumas.

Naudotos priemonės:
Maitinimo šaltinis, ritė reostatas, voltmetras, ampermetras, jungiamieji laidai

Sujungiu chemą kad galėčiau nuustatyti ritės induktyvumą.

Matavimai:

I, A U, V R,  Uef, V Ief, A L, H
0,7 12 17,14 14 0,6 0,752
1 15 15 18 0,8 0,843
1.3 22 16,9 24 1 0,871

Lvid.

Išvada:
Atlikus tris matavimus apskaičiavau, kad ritės induktyvumas beveik nepakito. Todėl galim daryti išvadą kad keičiant parametrus ritės induktyvumas nekinta. Ritės induktyvuma priklauso nuo grandinės matmenų jos geometrinės formos ir aplinkos santykinės magnetinės skvarbos.

Klausimų atsakymai:

1) Elektromagnetinė indukcija
Elektromagnetinė indukcija tai reiškinys kai kintantis magnetinis laukas uždarame laidų kontūre sukuria elektros srovę.

2) Induktyvumas
Induktyvumas tai toks elektros srovės grandinės ( ritės) kurioje indukuojama 1V evj kai elektros srovės stiprumas kas sekundę pakinta 1A
Saviindukcijos evj. proporciga srovės sttirumo kitimo greičiui s  -L *I / t kur L dyddis, vadinamas elektros srovės grandinės induktyvumu. Jis priklauso nuo grandinės matmenų jos geometrinės formos ir aplinkos santykinės magnetinės skvarbos. Induktyvumo vienetas H ( henris)

3)Kuo ypatingas bendros grandinės varžos apskaičiavimas kintamos srovės atveju.

br />Ypatingas tuo kad, grandinės pilnutinė varža nelygi šių varžų sumai.

4) Apibūdinti Ief ir Uef
Ief ir Uef yra kintamos elektros srovės parametrai
Grandine tekančios kintamosios srovės stiprumas ir kryptis periodiškai kinta .Pagal tą patį dėsnį kinta ir evj
i  I0* sint e  e0*sint
Kontūre indukuotos evj, jo įtampos ir kontūru tekančios srovės stiprumo efektinės vertės
Ief I0 / 2 Uef U0 / 2
Efektinis dydis yra tikėtiniausia vertė.

Leave a Comment