Žurnalo apie gyvūniją paklausos tyrimas ir analizė

Suaugusiujų mokymo skyriaus
II kurso BNN01A grupės studentė
Annos Žurbenko

Kursinis darbas

Darbo vadovė dėst. L.Steiblienė
Vertinimas

Vilnius
2003

Turinys

Įvadas 3
Rinkos tyrimas pagal vartotojų lyties segmentą 4
Rinkos tyrimas pagal vartotojų išsilavinimo segmentą 13
Išvados 22
Pasiūlymai 24
Literatūra 25

Įvadas

Ryžtingas ir staigus posūkis į rinkos ūkį Lietuvoje nulėmė visiškai naujus mokslo, ekonomikos bei verslo tvarkymo akcentus. Politiniai sprendimai bei valstybingumo atkūrimas sudarė pagrindą santvarkai, kur verslo ir valstybės ekonominių tikslų įgyvendinimas grindžiamas aplinkos pažinimu bei jos kitimo tendencijų vertinimu. Marketingo tyrimai yra vienas iš svarbiausių verslo aplinkos ir jos kitimo tendencijų pažinimo bei informacijos apie ją gavimo šaltinių.
Svarbiausia marketingo tyrimų paskirtis – padėti verslininkams gerinti vadybos sprendimų turinį ir kokybę, didinti jų patikimumą. Tam reikia laiku pateiktos patikimos ir išsamios informacijos. Tokią informaciją daugeliu atvejų galima gauti tik pasitelkus marketingo tyrimus.
Pagrindiniai marketingo tyrimų tikslai visada siejasi su esamos bei potencialios rinkos nustatymu, pažinimu ir informacijos apie ją perteikimu vadybos sprendimus priimantiems asmenims bei padaliniams. Vadybai labai daug padeda kvalifikuotų marketingo tyrėjų rekomendacijos – kokiu būdu geriausiai galima tenkinti vartotojų norus ir poreikius. Kita vertus, bet kuris verslas rinkoje, ar tai būtų gamyba, ar prekyba, ar paslaugų teikimas, turėdamas tinkamą ir gerą informaciją gali padidinti savo veiklos efektyvumą, patikimumą ir pelningumą.
Marketingo tyrimai turi dvejopą reikšmę marketingo valdymo sistemoje. Pirma, tai yra grįžtamojo ryšio informacija, vadovams teikianti žinių apie tai, kur ir kokie yra marketingo komplekso trūkumai, ką galima ir ką reikėtų padaryti ar pakeisti, norint padidinti jo efektyvumą. Antra, marketingo tyrimai yra labai svarbus instrumentas žvalgant naujas galimybes konkrečiose rinkose. Tyrimų pagalba atliekama rinkos segmentų žvalgyba, naujų prekių bandymai. Visa tai padeda marketingo vadovams nustatyti vartotojų įsitikinimus, požiūrius, norus ir poreikius, pirkimo įpročius, tuo pat metu išsiaiškinant verslo veiklos apimčių ir pelningumo galimybes.
Kadangi lietuvių kalba leidžiamų žurnalų apie gyvūniją Lietuvoje nėra ypatingai daug, o ir tie nėra visiškai tenkinantys vartotojų, t.y. skaitytojų, poreikius, nusprendėme šią rinkos nišą užpildyti savo leidžiamu žurnalu „Didysis šuo“. Mes daugiau orientuosimės į patį skaitytoją, kuris nori gauti daugiau, patikimesnės bei gražiai apipavidalintos informacijos. Mūsų misija – įsitvirtinti Lietuvos rinkoje, kur kol kas dar nėra tikro lietuviško žurnalo apie gyvūniją, o tik populiarių užsienietiškų žurnalų vertimai. Stengsimės aprašyti aktualiausius Lietuvoje kylančius klausimus apie gyvūnus, jų priežiūrą, vykstančias parodas, varžybas… Marketingo tyrimą atlikome norėdami sužinoti, ką mano vartotojai apie naują produktą rinkoje, į kokį vartotoją mums daugiau orientuotis ir pagaliau, ko nori vartotojas. Šio kursinio darbo pagrindinis tikslas išskaidyti potencialius vartotojus į rinkos segmentus, taip ištirsime vartotojų poreikius ir prioritetus.

Rinkos tyrimas pagal vartotojų lyties segmentą

1 pav.

2 pav.

3 pav.

4 pav.

5 pav.

6 pav.

7 pav.

8 pav.

9 pav.

10 pav.

11 pav.

12 pav.

13 pav.

14 pav.

15 pav.

16 pav.

17 pav.

18 pav.

Rinkos tyrimas pagal vartotojų išsilavinimo segmentą

19 pav.

20 pav.

21 pav.

22 pav.

23 pav.

24 pav.

25 pav.

26 pav.

27 pav.

28 pav.

29 pav.

30 pav.

31 pav.

32 pav.

33 pav.

34 pav.

35 pav.

36 pav.

Išvados
Rinkos segmentavimas – tai į vartotoją orientuota filosofija. Taigi segmentavimas sutampa su marketingo koncepcijos reikalavimais. Rinkos segmentavimą galima apibrėžti kaip strategiją, įgalinančią įmonę padalinti rinką į atskirus segmentus, kurie apibūdinami vienoda reakcija į marketingo veiksmus. Rinkos segmentavimas būtinas, nes realiai įmonė negali orientuoti savo tyrimų ir po jų organizuojamos veiklos nei į atsitiktinai parinktus savo prekės vartotojus, nei į vidutinį vartotoją. Savo veiklos programą formuojančiai įmonei tenka ieškoti kito pradžios taško. Būtina analizuoti vartotojų skirtingumą ir po to grupuoti juos taip, kad tos grupės turėtų būdingų vartojimo, socialinio elgesio ypatybių, ekonominių charakteristikų ar kitų kriterijų, padedančių pažinti esamus ir potencialius vartotojus.
Taigi atlikti rinkos segmentavimą – vadinasi, išspręsti vartotojų tipologijos arba klasifikavimo pagal daugelį požymių uždavinį. Nustačius ir išanalizavus rinkos segmentus, įmonė gali spręsti, kuriuos segmentus ji aptarnaus. Segmentavimas leidžia pritaikyti produktus prie vartotojų preferencijų, kas savo ruožtu prisideda prie konkrečių prekių konkurentabilumo ir pardavimo masto padidinimo rinkoje.
Atlikęs apklausą, visus joje dalyvavusius respondentus suskirsčiau pagal kelis segmentus, t.y. pagal lytį ir pagal išsilavinimą. Toks segmentavimas padės nustatyti tikslinę rinką. Kadangi leisime žurnalą apie augintinius dažniausiai laikomus Lietuvoje bei pagardinsime leidinį pikantiškais straipsneliais bei nuotraukomis apie egzotiškus gyvūnus, reikia nustatyti kokios lyties vartotojai rinktųsi mūsų siūlomą prekę. Juk vyrai dažniausiai namuose laiko šunis, tad ir norėtų gauti daugiau informacijos apie juos, o moterys – kates, tad norės apie jas paskaityti ką nors įdomaus, pamatyti nuotraukų, gauti patarimų, sužinoti apie naujas veisles ir pan. Segmentą pagal išsilavinimą pasirinkau ne atsitiktinai, juk menkai išsilavinę vartotojai mažiau laiko gaišta skaitymui, be to, teikia pirmenybę gerai žinomoms prekėms, o mūsų siūloma prekę yra visiškai nauja rinkoje.
Kadangi Lietuvoje pamažu gerėja ekonominė padėtis, žmonių pragyvenimo lygis kyla, todėl jie gali daugiau pinigų skirti naujiems poreikiams tenkinti, savo hobiui, pomėgiams… Kai kas įsigyja augintinį… Jį reikia prižiūrėti, rūpintis juo, po kiek laiko jis tampa lyg šeimos dalimi, tavo geriausiu draugu, todėl tu nori jam visko ko geriausio. Jei nesi laikęs jokio gyvūnėlio anksčiau, tu neturi jokios patirties, todėl tau reikės ieškoti informacijos apie jo priežiūrą. O būtent tą informociją galima gauti nusipirkus žurnalą „Didysis šuo“!
Reikia pažymėti, kad tik trečdalis respondentų buvo vyrai, tačiau tai nieko nereiškia, svarbu jų atsakymai. Labai smagu, kad dauguma respondentų – tiek moterų, tiek vyrų – noriai skaito leidinius apie gyvūniją, tačiau tik vyrai (45%) juos linkę prenumeruoti. Manyčiau, kad mums tai gera proga užimti dalį šios rinkos, juk yra dar tiek daug potencialių vartotojų. Be to, absoliuti dauguma laiko kokį nors gyvūną (moterys – 72,5%, vyrai – 70%), o tai dar labiau didina mūsų galimybes, potencialą bei konkurentabilumą, kuris susijęs ir su respondentų nepasitenkinimu Lietuvoje leidžiamų žurnalų išvaizda, apipavidalinimu, informacijos pateikimu ir pan. Kadangi daugiau nei pusė abiejų lyčių respondentų neperskaito viso leidinio, o išsirenka tik juos dominančią informaciją (pripažinkim, kad dauguma šiuolaikinių leidinių apie gyvūniją skirti profesionalams: daugybė mokslinių straipsnių, jokių konkursų, tik rečiausių veislių nuotraukos ir t.t.), galima teigti, kad šie leidiniai visapusiškai nepatenkina eilinių, paprastų skaitytojų poreikių. O jų tikrai yra didžioji dalis, todėl reikėtų orientuotis į juos. Moterys skaito straipsnius tiek apie egzotiškus, tiek apie įprastus gyvūnus, tuo tarpu vyrai daugiau linkę domėtis egzotiškesnėmis temomis (10% daugiau nei straipsniais apie įprastus gyvūnus). Kaip jau minėjau, leidžiant ekonominėms sąlygoms, žmonės ėmė daugiau naudotis internetu (juk tai pati paprasčiausia, greičiausia ir, ko gero, talpiausia terpė, kurioje galima rasti visą reikiamą informaciją), tačiau žurnalų svarba ir poreikis nesumažėjo. Moterys linkę informacijos ieškoti ne internete, o žurnaluose, tuo tarpu vyrai jos mieliau ieško virtualiose bibliotekose. 30% respondentų turi vaikų, o juk būtent dėl jų dažniausiai ir įsigyjami naminiai gyvūnai, norint nuo mažens ugdyti vaikų atsakomybės jausmą, pareigą, prieraišumą…
Kadangi daugelis apklausoje dalyvavusių respondentų yra mano kolegos, t.y. studentai, įgiję vidurinį išsilavinimą, todėl jų ir yra daugiausia, net 72%. Tiek pagrindinį, tiek vidurinį, tiek aukštąjį išsilavinimą turintys respondentai aktyviai skaito žurnalus apie gyvūniją, tačiau juos prenumeruoja turintys pagrindinį bei aukštąjį išsilavinimą, juk jie labiausiai ir nori gauti kuo daugiau juos dominančios informacijos. Svarbu, kad ji būtų patikima bei lengvai įsisavinama (kuo daugiau nuotraukų, suprantamų ar suprantamai paaiškintų patarimų). Absoliuti dauguma respondentų, suskirstytų pagal šį segmentą, namuose laiko gyvūną, kuris, kaip ir galima tikėtis, daugeliui sukelia papildomų problemų (tinkama priežiūra). Proporcingai išsilavinimo lygiui trūksta informacijos apie laikomo gyvūno priežiūrą. Juk kuo didesnį išsilavinimą turi įgijęs, tuo daugiau visapusiškos informacijos esi gavęs ir sukaupęs, ja ir naudojiesi. Be to, kuo labiau išprusęs žmogus, tuo jam mažiau rūpi, kokia kalba jam skaityti ir taip gauti informaciją. Jis tuomet skaito užsienio kalba, todėl jam neturi didelės įtakos lietuviškų leidinių pasirinkimas. Iš to galima spręsti, kad vėlgi neužpildyta pilnai rinka pagal vartotojų poreikius, tad į ją galima būtų ir orientuotis. Dauguma respondentų pageidautų, kad leidiniuose būtų daugiau patarimų, kuriuos jie galėtų realiai pritaikyti savo gyvūno priežiūroje (pvz., dresiravimas). Pagrindinio ir aukštojo išsilavinimo respondentai mieliau skaitytų straipsnius apie įprastus, plačiai paplitusius gyvūnus, o vidurinio – apie egzotiškus. Be to, visi teigia, kad žurnalus apie gyvūniją perka ar prenumeruoja, nes tai paprasčiausia informacijos gavimo priemonė, ji lenkia net internetą.

Pasiūlymai
Manyčiau, kad visų pirma reikėtų sukurti prenumeruojamo internetinio žurnalo modelį. Juk šiuolaikinės technologijos (personaliniai kompiuteriai, namų faksai ir pan.) jau yra daugelio kasdienybė, todėl reikėtų išnaudoti visas rinkos teikiamas galimybes. Be to, didžiąją respondentų dalį sudarė studentai, kurie turi galimybę naudotis internetu savo mokymosi įstaigose (nemokamai!). Daugelis įmonių ir organizacijų taip pat suteikia savo darbuotojams tokias galimybes, todėl taip galima būtų išplėsti savo potencialių klientų ratą. Taip pat galima daugiau orientuotis į paprastus skaitytojus (gyvūnų mylėtojus), kuriems nevalia leidinio paversti enciklopedija. Jame turi būti suprantamai, vaizdžiai pateikta tinkama informacija.

Literatūra
1. POVILIŪNAS, A. Marketingo pradmenys. – Vilnius, 1993
2. PRANULIS, V. Marketingo tyrimai. – Vilnius, 1998
3. VIRVILAITĖ, R. Marketingas. – Kaunas, 1997
4. VIKO Ekonomikos fakulteto marketingo paskaitų ir praktinių užsiėmimų medžiaga. – Vilnius, 2002

Darbas baigtas 2003 m. sausio 6 d.