Pusiausvyra darbo rinkoje

PUSIAUSVYRA DARBO RINKOJE

1. Konkrečios profesijos darbo rinkoje paklausa DL, o pasiūla – SL:
a) grafiškai atvaizduokite pusiausvyrą darbo rinkoje, parodydami pusiausvyros darbo užmokestį bei darbuotojų skaičių;
b) paaiškinkite, kodėl darbo paklausos kreivė yra teigiamo nuolydžio. Kaip tai susiję su darbuotojų alternatyviaisiais darbo kaštais?
c) paaiškinkite, kodėl labiau kvalifikuoti darbuotojai turėtų gauti didesnį darbo užmokestį, negu mažiau kvalifikuoti;
d) tarkime, kad šakos, kurioje dirba šios profesijos atstovai, produkcijos paklausa sumažėjo. Ar keisis situacija darbo rinkoje, pusiausvyros darbo užmokestis ir darbuotojų skaičius? Paaiškinkite.
e) tarkime, kad padidėjo panašios profesijos darbuotojų, dirbančių kitoje ūkio šakoje, pa

a
aklausa. Kokią įtaką tai turės mūsų nagrinėjamos darbo rinkos pusiausvyrai?
f) tarkime, kad mūsų nagrinėjamoje darbo rinkoje paklausa sumažėjo, tačiau darbuotojų profsąjunga neleidžia keisti darbo užmokesčio. Aptarkite šio sprendimo pasekmes;
g) kaip apskaičiuojamas realusis darbo užmokestis? Koks yra realaus darbo užmokesčio ryšys su darbo ribiniu produktu?

2. Tarkime, kad tam tikros profesijos darbuotojų rinka yra konkurencinė. Rinkos paklausa wD = 2000 – 3x, o pasiūla wS = 400 + x, kur x – darbuotojų skaičius, o w – mėnesinis darbo užmokestis:
a) kokios yra tobulos konkurencijos darbo rinkoje prielaidos?
b) kokia yra darbo pasiūla firmai, norinčiai samdyti darbuotojus ši

i
ioje rinkoje? Atvaizduokite ją grafiškai;
c) apskaičiuokite firmos darbo ribinius ir vidutinius kaštus, brėžkite jų kreives.

3. Firma yra monopsonija darbo rinkoje. Lentelėje pateikti duomenys apie darbuotojų skaičių ir jų darbo užmokestį:
a) kokios yra netobulos konkurencijos darbo rinkoje prielaidos? Pateikite pavyzdžių. Kas yra monopsonija?
b) baikite pi

i
ildyti lentelę;
c) grafiškai atvaizduokite darbo vidutinius kaštus, ribinius kaštus ir darbo pasiūlą;
d) ar kas nors pasikeistų grafike, jeigu darbo rinka būtų konkurencinė?
e) paaiškinkite, kodėl esant monopsonijai darbo ribinių kaštų kreivė turi didesnį nuolydį negu pasiūlos kreivė.
Darbuotojų sk., L Darbo užm., w Bendrieji darbo kaštai, TCL Vidutiniai darbo kaštai, ACL Ribiniai darbo kaštai, MCL
10 1
11 2
12 3

4. Grafiškai atvaizduokite darbo rinkos paklausą bei pasiūlą ir parodykite, kiek darbuotojų samdys ir kokį darbo užmokestį jiems mokės:
a) konkurencinė firma, samdanti darbuotojus konkurencinėje darbo rinkoje;
b) monopolija, samdanti darbuotojus konkurencinėje darbo rinkoje;
c) monopsonija, parduodanti savo produkciją konkurencinėje rinkoje;
d) firma, kuri yra monopolija produktų rinkoje ir monopsonija darbo rinkoje.

5. Monopolija įsikūrė mažame miestelyje ir susiduria su darbo pasiūlos funkcija (atvirkštine) w = 10 + L. Monopolijos technologiją išreiškia gamybos funkcija y = L, o gaminio rinkos paklausa yra p = 50 – y:
a) apskaičiuokite monopolijos optimalią gamybos apimtį. Užuomina: pi

i
irmiausiai užrašykite gamintojo kaštų funkciją c(y);
b) kiek monopolija naudos darbo ir kokį mokės darbo užmokestį?
c) Kokia kaina pardavinės gaminį ir kiek gaus pelno?