Pirkimo pardavimo sutartis

KOMPIUTERIO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIS

1998 m. ........mën. ..d.
Vilnius

Mes, viena Ðalis UAB “COMPETA” (toliau Sutartyje Pardavëjas), ámonës kodas ........, esanti adresu ........., Vilnius, Lietuva, atstovaujama direktoriaus ......., veikianèio pagal Bendrovës ástatus ir kita Ðalis “.............” (toliau Sutartyje Pirkëjas), esanti adresu ......., Vilnius, atstovaujama ....... .........., sudarëme ðià pirkimo-pardavimo Sutartá (toliau tekste Sutartis):

1. Sutarties dalykas

1.1. Pardavëjas ásipareigoja perduoti Pirkëjui 1 (vienà) jam privaèios nuosavybës teise priklausantá kompiuterá Pentium II 333.
1.2. Pirkëjas ásipareigoja kompiuterá priimti ir sumokëti uþ já kaip nustatyta ðioje Sutartyje.

2. Kaina ir bendra Sutarties suma

2.1. Ðalys susitarë, kad kompiuterio kaina sudaro ..... Lt (......... litø) ir 18 proc. PVM mookestis.
2.2. Bendra sutarties suma sudaro ......,-Lt (........... litø).

3. Pirkëjo ásipareigojimai

3.1. Pirkëjas ásipareigoja sumokëti avansu 40 proc. nuo bendros Sutarties sumos, t.y. .. ..,-Lt (.......... litø) pavedimu á Pardavëjo sàskaità banke arba grynais Pardavëjo buveinës vietoje iki kompiuterio perdavimo momento.
3.2. Likusià sumà, t.y. ...,-Lt (........ litø) Pirkëjas ásipareigoja sumokëti per vienà mënesá nuo kompiuterio perdavimo dienos á Pardavëjo sàskaità banke arba grynais pinigais Pardavëjo buveinës adresu.

4. Nuosavybës teisës perëjimas

4.1. Nuosavybës teisës Pirkëjui per ëjimo momentas sutampa su PVM sàskaitos faktûros iðdavimo momentu.

5. Pardavëjo ásipareigojimai ir garantijos

5.1. Pardavëjas ásipareigoja perduoti Pirkëjui kompiuterá per penkias darbo dienas po too, kai Pirkëjas atlieka avansiná mokëjimà, nustatytà Sutarties 3.1. straipsnyje.
5.2. Kartu su kompiuteriu Pardavëjas ásipareigoja pateikti Pirkëjui iðraðytà PVM sàskaità-faktûrà, kuri yra árodymas, kad Pardavëjas perdavë kompiuterá.
5.3. Pardavëjas garantuoja, kad kompiuteris yra techniðkai tvarkingas ir atitinka visus reikalavimus keliamus analogiðkiems kompiuteriams.
5.4. Pardavëjas taip pat ga

arantuoja, kad parduodamas kompiuteris yra niekam neákeistas, neareðtuotas, ginèø teisme dël jo ar treèiøjø asmenø pretenzijø á já nëra.

6. Netesybos

6.1. Jei Pirkëjas laiku neávykdo savo ásipareigojimø, uþ kiekvienà uþdelstà sumokëti dienà jis privalo mokëti 0,2 (dviejø deðimtøjø) procento dydþio delspinigius, juos skaièiuojant nuo uþdelstos sumokëti sumos.

7. Konfidencialumas

7.1. Bet kokia informacija, perduota ir gauta Ðaliø viena ið kitos sudarant ir vykdant sutartá, laikoma slapta.
7.2. Ðalys ásipareigoja be iðankstinio kitos Ðalies sutikimo jokiu bûdu neperduoti ðios informacijos tretiesiems asmenims tiek Sutarties vykdymo metu, tiek Sutarèiai nustojus galios.

8. Ginèø sprendimas

8.1. Visi ginèai, kylantys dël ðios sutarties turi bûti sprendþiami tarpusavio konsultacijø ir derybø bûdu, vadovaujantis gera valia. Nepavykus pasiekti susitarimo, visi ginèai, kylantys dël ðios Sutarties turi bûti galutinai iðspræsti teisme, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ástatymais.

9. Sutarties galiojimas

9.1. Ðalims susitarus, Sutartis gali bûti pakeista, papildyta arr nutraukta bet kurioje jos vykdymo stadijoje, áforminant tai susitarimo protokolu.

10. Kitos Sutarties sàlygos

10.1. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, po vienà kiekvienai Ðaliai. Abu Sutarties egzemplioriai yra juridiðkai lygiaverèiai.
10.2. Sutartis ásigalioja nuo jos pasiraðymo dienos ir galioja iki abi Ðalys ávykdys visus ðia Sutartimi prisiimtus ásipareigojimus.
10.3. Ðalys vykdo Sutartá pasitikëdamos viena kita ir vadovaudamosi gera valia.
10.4. Kitos sutartyje neaptartos sàlygos nustatomos pagal Lietuvos Respublikos ástatymus.

Pardavëjas Pirkëjas
........... ..........

A.V. A.V.

Leave a Comment