Marketingo tyrimai

Turinys

Tyrimo problemos apibrėžimas 3
Tyrimo projekto sudarymas 4
Atrankos modelio pasirinkimas 5
Duomenų rinkimas 5
Duomenų analizė 6
Hipotezių tikrinimas 12
Išvados ir pasiūlymai 13
Literatūra 14Tyrimo problemos apibrėžimas
Vieno iš tyrimą atlikusių žmonių tėvas dirba UAB “Bauer Vertrieb” Kauno skyriuje. Todėl mes pasiūlėme UAB “Bauer Vertrieb” Kauno skyriui atlikti šios įmonės platinamų puodų pirkėjų tyrimą.
Mūsų nuomone šis tyrimas tikslingas, nes negalima gauti informacijos iš kitų šaltinių apie tai, ar parduodant puodus orientuojamasi į tinkamą pirkėjų grupę ar yra potenciali rinka tarp atitinkamų socialinių grupių, į kurias įmonė anksčiau nesiorientavo. Iš tyrimo gauta informacija turėtų padėti Kauno skkyriaus platintojams pasirinkti prezentacijų dalyvius – potencialius pirkėjus.
Šio darbo tikslas – ištirti esamus ir potencialius UAB “Bauer Vertrieb” puodų pirkėjus, jų charakteristikas bei jų segmentus.
Darbo objektas – esami ir potencialūs UAB “Bauer Vertrieb” puodų pirkėjai Kauno mieste ir rajone.
Darbo uždaviniai:
 ištirti esamų ir potencialių pirkėjų informuotumą;
 išsiaiškinti, ar žmonės tiki produkto savybėmis;
 išsiaiškinti respondentų nuomonę apie prezentacijas;
 nustatyti kaip priklauso pirkimas nuo pajamų, socialinės grupės bei sveikos gyvensenos principų;
 išanalizuoti, ar yra potenciali rinka tarp atitinkamų socialinių grupių, į kurias įmonė anksčiau nesiorientavo, t.y. pensininkų ir studentų.
Darbo hiipotezės:
 pensininkus ir studentus galima laikyti potencialiais “Bauer” puodų pirkėjais;
 Kauno miesto ir rajono gyventojai yra nepakankamai informuoti apie “Bauer” puodus.Tyrimo projekto sudarymas
Tyrimo projektas – tai generalinis planas, kuriame įvardijama technika ir procedūros, kurios bus naudojamos renkant bei analizuojant tyrimų problemai svarbius duomenis.

br />Tyrimo metodo parinkimas. Tyrime nenaudojamas žvalgybinis tyrimas, nes šiuo atveju tai nebūtų tikslinga. Kaip žinome, yra 3 marketingo tyrimų metodai: stebėjimas, apklausa ir eksperimentas. Tyrimui pasirinktas apklausos metodas, nes manome, jog jis tinkamiausias mūsų tyrimo tikslui pasiekti. Naudojamos tokios tiesioginės apklausos formos: tiesiogiai apklausiant respondentą žodžiu namuose ir susibūrimų vietose. Mūsų apklausa – struktūrizuota, o tai reiškia, jog visiems respondentams pateikiami vienodi klausimai.
Informacijos tipo ir jo šaltinio nustatymas. Mūsų tyrimui naudojami pirminiai duomenys, kurie nebuvo surinkti anksčiau. Šiuo atveju pirminių duomenų privalumas yra tas, kad jie yra tiesiogiai susieti su tiriamos problemos turiniu ir specifika. Pirminiai duomenys gali būti renkami įvairiais metodais: kokybiniu, apžvalginiu tyrimais, stebėjimu, eksperimentu. Mūsų tyrimo metu pirminiai duomenys renkami apžvalginiu- apklausos- tyrimu.
Formų duomenų rinkimui paruošimas. Anketa yrra labai patogus ir populiarus pirminių duomenų rinkimo instrumentas. Tokiu būdu yra surenkama daug originalios pirminės informacijos. Apklausai atlikti naudojome 24 klausimų anketą. Manome, jog tai – optimalus skaičius klausimų, reikalingų tyrimo iškeltoms problemoms išsiaiškinti. Anketoje suformavome 4 klausimų grupes. Klausimų grupės:
a) klausimų apie produktą grupė. Buvo siekiama sužinoti ar žmonės tiki produkto savybėmis, ar jau turi puodus, ar yra patenkinti jų kokybe;
b) rėmimo klausimai. Tai klausimai apie tai, iš kur žmonės sužino apie bendrovę, jos produkciją, kokios informacijos priemonės jiems priimtiniausios, kur reikėtų da
augiau informacijos, kokių reikėtų rėmimo priemonių;
c) klausimai apie platintojus ir prezentacijas. Tai klausimai apie dalyvavimą prezentacijoje, gautos informacijos ir platintojų įvertinimas;
d) duomenys apie respondentą. Čia rinkome informaciją apie prezentacijose dalyvaujančių žmonių socialinę grupę, pajamas, lytį, gyvenimo būdą, sveikatos problemas.
Sudarydami anketą naudojome uždarojo tipo klausimų formas. Šis būdas yra paprastas ir patogus duomenų suvedimo požiūriu.
Anketoje yra tokie uždarojo tipo klausimai:
• dichotominiai – kuriuose iš dviejų atsakymų prašoma pasirinkti vieną;
• multichatominiai – klausimai, kur apklausiamojo prašoma pasirinkti atsakymą daugiau nei iš dviejų variantų;
• Požiūrio matavimo skalės – tai instrumentas, leidžiantis kiekybiškai įvertinti individo požiūrio į pasirinktą objektą aspektus. Anketoje yra naudojamos grafinio įvertinimo skalės.Atrankos modelio pasirinkimas
Visuma yra Kauno miesto ir rajono gyventojai, sulaukę 18 metų. Kadangi visumai apklausti reikėtų daug lėšų ir laiko, šiame rinkos tyrimų etape atrenkama tik dalis visumos vienetų, kurie bus tiriami.
Imtis yra tyrimui atrinkta visumos dalis, galinti tinkamai ir pakankamai atstovauti visumai bei teikti reikalingą informaciją. Mūsų nuomone tiriamo produkto pirkimą daugiausia apsprendžia pajamos ir socialinė padėtis. Todėl stengėmės ištirti dalyvių grupes pagal šį požymį. Respondentus suskirstėme į tarnautojus, darbininkus, studentus, pensininkus, bedarbius ir verslininkus.
Stengdamiesi patvirtinti ar paneigti iškeltą hipotezę – pensininkus ir studentus galima laikyti potencialiais “Bauer” puodų pirkėjais – labiausiai orientavomės į studentus ir pensininkus, siekėme išsiaiškinti, ar šiose socialinėse grupėse galėtų būti potenciali rinka. Atrinkdami respondentus st
tengėmės, kad minėtos socialinės grupės sudarytų apie 40 % respondentų.
Planuojame apklausti 100 žmonių, nes manome, kad toks respondentų skaičius yra pakankamai reprezentatyvus.
Imčiai parinkti naudojome paprastos tikimybinės atrankos metodą. Tai reiškia, kad kiekvienas visumos elementas turi vienodą tikimybę patekti į imtį.Duomenų rinkimas
Prieš renkant duomenis atlikome bandomąjį tyrimą. Apklausėme 12 žmonių. Po bandomojo tyrimo išryškėjo keletas anketos trūkumų. Kai kurių klausimų respondentai tiesiog nesuprato, kai kuriuos interpretavo klaidingai.
Pašalinus pastebėtus trūkumus atlikome respondentų apklausą. Žmones apklausėme:
– universitetuose;
– prezentacijose;
– kavinėse;
– susibūrimo vietose;
– draugų ir pažįstamų rate;
– kai kuriose įstaigose;
– paštuose (pensijų skyriuose);
– poliklinikose.
Priklausomai nuo apklausos vietos pasirinkome tokias apklausos formas:
a) respondento apklausa žodžiu;
b) respondentas anketą pildo savarankiškai.

Pirmas būdas labiau tiko apklausiant senesnius žmones, nes taip buvo sukeliamas pasitikėjimas, sukuriamas atgalinis ryšys. Antrasis būdas taip pat tiko, kadangi nebuvo pašalinio poveikio, respondentas nebuvo įtakojamas apklausėjo.Duomenų analizė
Tyrimui buvo panaudota 110 anketų. Atlikus apklausą, buvo suskaičiuotas anketų grįžtamumo procentas. Iš 110 išplatintų anketų atgal buvo gauta 106, negrąžinta 4. Gautos anketos buvo patikrintos. Radome 6 neteisingai ar neįskaitomai užpildytas anketas. Toliau apdorojome 100 anketas. Duomenys buvo apdorojami rankiniu būdu ir kompiuterio pagalba.

1 pav. UAB “Bauer” žinomumas

Iš diagramos (1 pav.)galime matyti, kad didžioji dauguma apklaustųjų (82 procentų) žino apie firmą “Bauer” ir jos gaminamus puodus. 6 % apklaustųjų žino apie “Bauer” firmą, tačiau nežino apie “Bauer” puodus, taigi, greičiausiai jie yra girdėję apie kitas firmos veiklos rūšis (

pvz.,patalynė). Tuo tarpu, 12 % nežino nei apie firmą “Bauer” nei apie jos gaminamus puodus.

2 pav. Informuotumas apie firmos produkciją

Apklausus respondentus paaiškėjo, kad net penkiasdešimt aštuoniems iš 100 apklaustųjų trūksta informacijos apie firmos produkciją – jos negauna nei iš spaudos,nei iš televizijos ar kitų šaltinių, o tik keturiolikai apklaustųjų informacijos apie “Bauer” firmos produkciją yra pakankamai.
Daugiausiai informacijos apie “Bauer” firmos puodus respondentai yra gavę iš pažįstamų ir draugų (53 %). Tai paaiškinama tuo, kad į prezentacijoje dalyvavęs žmogus į kitą prezentaciją kviečia savo draugus ar pažįstamus. Kadangi įmonė mažai reklamuojasi spaudoje tik 5 procentai respondentų nurodė šį informacijos šaltinį. Apie “Bauer” sužinojo prezentacijų metu 15 procentų, o iš televizijos laidų – 17 procentų. Du respondentai nurodė kitus informacijos šaltinius, kurių neįvardino.
Dauguma apklaustųjų (56 procentai) norėtų sudalyvauti firmos “Bauer” rengiamose prezentacijose, kad daugiau sužinotų apie jos parduodamą produkciją. Kita didelė dalis ( 48 procentai) apklaustųjų norėtų, kad firma “Bauer” išleistų specializuotą leidinį su visa informacija apie savo gaminamą produkciją. Taip pat yra pageidavimų, kad būtų daugiau reklamos per televiziją (18 procentai) ir spaudoje (7 procentai).

3 pav. Atsiliepimų žiniasklaidoje įtaka respondentų nuomonei

Kaip matome iš diagramos (3 pav.), daugumą respondentų įtakoja atsiliepimai apie firmos “Bauer” puodus žiniasklaidoje – tai didelė paskata išbandyti, o gal net įsigyti naują produktą (teigiamai atsakė net 53 procentai respondentų).

4 pav. Dalyvavimas “Bauer” prezentacijose
Iš diagramos (4 pav.) matyti, kad tik 14 procentų respondentų yra dalyvavę prezentacijose.
Apklausiant, ar tenkina (vertinant penkių balų sistemoje) gaunama prezentacijos metu informacija pagal anketų rezultatus gavome vidurkį 4,1. Galime daryti išvadą, kad prezentacijų metu suteikiama informacija pilnai supažindina su “Bauer” puodais ir jų privalumais.
Atsakydami į anketos 9 klausimą, respondentai vertino prezentatorius. Jų rezultatai:
– išvaizda. Vidutiniškai šis veiksnys įvertintas 4,2 balo.
– informacijos pateikimas. Vidutinis įvertinimas – 4 balai.
– bendravimas su auditorija. Vidutinis įvertinimas – 3,8 balo.
– kompetencija- 3,6 balo.

Rezultatai rodo, kad geriausiai vertinama prezentatorių išvaizda ir informacijos pateikimas. Prastai vertinama kompetencija bei bendravimas su auditorija. Tai rodo, kad prezentatoriams trūksta tinkamo pasiruošimo.

5 pav. Laikas, kurį respondentas sutinka skirti prezentacijai

Svarbu yra kiek laiko žmogus gali skirti prezentacijai. “Bauer” puodų prezentacijoms reikia pakankamai laiko, todėl laiko intervalai buvo pasirinkti iki 30 minučių, 1 valandos ir daugiau negu valandos. Daugiau negu pusę respondentų sutiktų dalyvauti prezentacijoje kuri truktų iki 1 valandos.
Įmonė akcentuoja, kad norint sveikai maitintis, maistą rekomenduojama gaminti “Bauer” puoduose. Taigi, mes apie tai, ar laikosi sveikos gyvensenos principų, pasiteiravome apklausiamų respondentų.

6 pav. Sveikos gyvensenos principų laikymasis

Pasirodo Kauno mieste ir rajone propaguojančių sveiką gyvenseną žmonių yra tik 39 procentai, iš jų 63 procentai jau turi “Bauer” puodus. Tuo tarpu likę 61. procentas respondentų nesidomi sveika gyvensena, todėl jiems kartu yra ir neaktualu “Bauer” puodų savybės.
Taip pat svarbu buvo išsiaiškinti, ar šiuo metu respondentai turi sveikatos problemų, nes galbūt tai juos paskatintų nusipirkti “Bauer” puodų. “Bauer” puodų privalumas yra tas, kad jų pagalba galima pasiruošti maistą sveikai mitybai.

7 pav. Ar respondentai turi sveikatos problemų

Iš aukščiau pateiktos diagramos matyti, kad net beveik pusė apklaustų respondentų t.y. 42 procentai turi problemų su mityba. Tokie rezultatai neturėtų stebinti, kadangi iš ankstesnio klausimo matyti, jog net 61 procentas nesilaiko sveikos gyvensenos principų.
Šie klausimai glaudžiai siejasi su tryliktuoju anketos klausimu, kuriame buvo klausiama, ar, respondentų nuomone, “Bauer” puodų naudojimas turi teigiamos įtakos Respondentų pasiteiravome ar jų manymu “Bauer” puodų naudojimas turi teigiamos įtakos sveikatai.

8 pav. “Bauer” puodų naudojimo įtaka sveikatai

Kaip matyti iš diagramos, tik 28 procentai respondentų mano, kad “Bauer” puodai turi teigiamą įtaką mitybai, 21 procentas mano jog jie nesuteikia privalumų. Kaip bebūtų gaila, net 51 procentas respondentų visiškai nežinojo apie “Bauer” puodų teigiamą įtaką sveikatai. Tai tik dar kartą įrodo faktą, kad žmonėms trūksta informacijos apie “Bauer” puodų teigiamas savybes arba šios savybės yra per mažai akcentuojamos.
Svarbu buvo sužinoti, kiek iš apklaustųjų jau turi įsigiję “Bauer” puodus.

9 pav. “Bauer” puodų naudojimas
Atlikus apklausą, buvo išsiaiškinta, kad tik 16 procentų respondentų jau turi įsigiję “Bauer” puodų. Taigi, esamų klientų auditorija kol kas dar nėra labai didelė.
Nemažiau svarbu yra sužinoti ir potencialių klientų skaičių.

10 pav. Noras įsigyti “Bauer” puodus

Iš diagramos matyti, jog net 77 procentai apklaustųjų norėtų įsigyti “Bauer” puodus, 14 procentų mano jog nepirktų, 9 procentai tiesiog nežino, t.y. dar nėra apsisprendę. Visgi, toks didžiulis skaičius norinčiųjų įsigyti dar neatspindi tikrosios situacijos, kadangi šis skaičius teatspindi pasiekiamą rinką, nors galima įžvelgti ir teigiamą šių faktų pusę – jau yra susiformavusi teigiama nuomonė apie “Bauer” puodus.
Respondentų taip pat buvo paprašyta nurodyti du svarbiausius veiksnius, kurie galėtų įtakoti firmos “Bauer” puodų pirkimą.
11 pav. Veiksniai, kurie paskatintų “Bauer” puodų įsigijimą

Iš 11 paveikslo matyti, kad daugiausiai šį apsisprendimą lemtų nuolaidų, loterijų ir kuponų taikymas (nurodė 82 procentai respondentų) bei ilgesnis išsimokėjimo laikas (nurodė 56 procentai respondentų). Tai rodo, kad kol kas “Bauer” produkcija daugeliui Lietuvos vartotojų yra per brangi. Beveik pusė respondentų vis dar pasigenda informacijos apie firmos produkciją, ir tai taip pat galėtų paveikti jų apsispendimą. Tik 10 procentų respondentų šiame klausime susiejo “Bauer” puodų naudojimą su sveikatos problemomis, tai vėlgi patvirtina 13 klausime gautus duomenis, kad žmonės dar mažai žino apie teigiamą “Bauer” puodų naudojimo įtaką mitybai. 25 procentai respondentų įtakojančiu veiksniu nurodė nuolaidas didesniam kiekiui, tačiau, žvelgiant plačiau, visi jie priklauso tarnautojų arba verslininkų grupėms ir daugumos šių respondentų pajamos viršija 800 litų.
Iš 100 teisingai užpildytų anketų paaiškėjo, kad 16 respondentų jau yra įsigiję “Bauer” puodų. 12 paveiksle yra nurodytos svarbiausios priežastys, paskatinusios įsigyti “Bauer” puodų:
12 pav. Veiksniai, paskatinę “Bauer” puodų įsigijimą

Nurodydami svarbiausias priežastis, paskatinusias įsigyti “Bauer” puodų, respondentai taip pat galėjo pažymėti keletą atsakymų. Iš paveikslo matyti, jog daugiausiai respondentus įtakojo dalyvavimas prezentacijose (9 atsakymai), nedaug atsiliko ir draugų, giminių, pažįstamų rekomendacijos (7 atsakymai) bei nuolaidų taikymas (6 atsakymai). Vėlgi, rūpestis sveika mityba privertė nusipirkti “Bauer” puodų tik vieną respondentą.
Glaudžiai yra susiję 18 ir 19 klausimai. Pirmajame respondentų buvo paprašyta atsakyt.i, ar jie patenkinti “Bauer” puodų kokybe. Iš 16 jau įsigijusių puodus respondentų tik vienas buvo nepatenkintas produkcijos kokybe, tai lyg ir turėtų parodyti labai aukštai vertinamą tarp vartotojų “Bauer” firmos produkcijos kokybę. Tačiau tokias prognozes paneigia 19 klausime gauti rezultatai, kur, vertinant kainos ir kokybės atitikimą nuo 0 iki 5 balų sistemoje, tik du respondentai “Bauer” puodus įvertino aukščiausiai – penketu, o didžioji dauguma respondentų “Bauer” produkcijos kokybės ir kainos santykį įvertino tik truputį žemiau arba aukščiau vidutinės ribos. Bendras paskaičiuotas kokybės ir kainos santykio vidurkis tesiekia 2,88 balo, taigi, nors “Bauer” puodų kokybė ir vertinama gerai, tačiau jų kaina Lietuvos vartotojų požiūriu yra vis dar per didelė.
Analizuojant pagal socialinę padėtį, daugiausiai tyrime dalyvavo verslininkų (31 procentas), maždaug po lygiai apklausoje pasiskirstė tarnautojų (21 procentas), pensininkų (22 procentai) bei studentų (17 procentų). Potencialiausi klientai visgi turėtų būti verslininkai ir tarnautojai, gaunantys didesnes nei vidutinės pajamas. Deja, kaip rodo 13 paveikslas, iš tyrime dalyvavusių respondentų, net 43 procentai respondentų nurodė mažesnes nei 399 litai vidutines mėnesio šeimos pajamas, aišku, jog iš šių respondentų sunku tikėtis artimiausiu metu “Bauer” puodų pirkimo. Tik kiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų nurodė, kad jų šeimos mėnesio vidutinės pajamos viršija 800 litų, būtent į tokias pajamas gaunančius klientus ir turėtų būti orientuojamasi prekiaujant “Bauer” produkcija.
13 pav. Vidutinės respondentų šeimos mėnesio pajamos (litais)
Pastarasis klausimas glaudžiai siejasi su 23 klausimu, kadangi, nustatant potencialius klientus, labai svarbu sužinoti ir kiek jų šeimoje yra asmenų, t.y., kiek pajamų tenka vienam šeimos nariui. Pagal gautus duomenis matyti, kad daugiausiai šeimų yra turinčių 3 asmenis (34 procentai), taip pat nemažai yra šeimų, kurių narių skaičius yra 2 arba 3 nariai (atitinkamai atsakė 26 ir 22 procentai respondentų). Taip pat 11 procentų atsakiusių respondentų gyvena vieni, šešių procentų respondentų šeimas sudaro po penkis asmenis bei vieno respondento šeimoje buvo šeši asmenys. Įvertinus 23 ir 24 klausimuose gautus atsakymus, matyti, kad dažniausiai vienam respondento šeimos nariui tenka tik apie 200 – 400 litų. Šiais skaičiais galima paaiškinti, kodėl respondentams “Bauer” puodų kainos ir kokybės santykis yra nepatenkinamas, nes “Bauer” produkcija jiems yra paprasčiausiai neįperkama.Hipotezių tikrinimas
1 hipotezė. Pensininkus ir studentus galima laikyti potencialiais “Bauer” puodų pirkėjais.
Mūsų išsikelta hipotezė pasitvirtino tik iš dalies. Iš apklausoje dalyvavusių 22 pensininkų, tik vienas turėjo “Bauer” puodus. Tuo tarpu, įsigyti šiuos puodus norėtų tik 3, t.y. 13 procentų. Taigi, iš to galime daryti išvadą, kad tarp pensininkų yra potenciali rinka, tačiau ji nedidelė. Mūsų nuomone, apklaustų pensininkų galimybes kartu ir nenorą įsigyti “Bauer” puodus sąlygoja mažos pajamos (87 procentai pensininkų nurodė, kad jų pajamos yra iki 399 litų per mėnesį).
Iš apklausoje dalyvavusių studentų nė vienas neturi “Bauer” puodų. Tačiau, šie respondentai kitaip nei pensininkai, labiau norėtų įsigyti šiuos puodus. Apklaustų studentų mėnesio vidutinės pajamos pasiskirstę labai įvairiai, tačiau dominuoja (53 procentai) pajamos iki 399 litų. Kad nori įsigyti “Bauer” puodus nurodė 76 procentai studentų. Kaip pagrindinį veiksnį, skatinantį jų norą įsigyti puodus, studentai nurodė ilgesnį išsimokėjimo laiką (68 procentai). Taigi, studentus galime laikyti potencialiais “Bauer” puodų pirkėjais.
2 hipotezė. Kauno miesto ir rajono gyventojai yra nepakankamai informuoti apie “Bauer” puodus.
Didžioji dauguma apklaustųjų (82 procentai) žino apie firmą “Bauer” ir jos gaminamus puodus. Apklausus respondentus paaiškėjo, kad net penkiasdešimt aštuoniems iš 100 apklaustųjų trūksta informacijos apie firmos produkciją – jos negauna nei iš spaudos,nei iš televizijos ar kitų šaltinių, o tik keturiolikai apklaustųjų informacijos apie “Bauer” firmos produkciją yra pakankamai. Taigi, galime teigti, kad mūsų iškelta antroji hipotezė pasitvirtino.Išvados ir pasiūlymai
Surinktus duomenis susisteminome, kad jie padėtų pasiekti užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Rezultatus pavaizdavome grafiškai. Išanalizavę duomenis patikrinome tyrimo pradžioje iškeltas hipotezes.
1. Ištyrėme esamų ir potencialių pirkėjų informuotumą. Tyrimas parodė, kad “Bauer” firma yra žinoma (82 procentai respondentų teigė apie ją žinantys). Tačiau paaiškėjo, kad net 58 procentams apklaustųjų trūksta informacijos apie firmos produkciją. Tik 14 procentų apklaustųjų informacijos apie “Bauer” firmos produkciją yra pakankamai.
Daugiausiai informacijos apie “Bauer” firmos puodus respondentai yra gavę iš pažįstamų ir draugų (53 %). Tai paaiškinama tuo, kad į prezentacijoje dalyvavęs žmogus į kitą prezentaciją kviečia savo draugus ar pažįstamus. Kadangi įmonė mažai reklamuojasi spaudoje tik 5 procentai respondentų nurodė šį informacijos šaltinį. Apie “Bauer” sužinojo prezentacijų metu 15 procentų, o iš televizijos laidų – 17 procentų. Du respondentai nurodė kitus informacijos šaltinius, kurių neįvardino.
Dauguma apklaustųjų (56 procentai) norėtų sudalyvauti firmos “Bauer” rengiamose prezentacijose, kad daugiau sužinotų apie jos parduodamą produkciją. Kita didelė dalis ( 48 procentai) apklaustųjų norėtų, kad firma “Bauer” išleistų specializuotą leidinį su visa informacija apie savo gaminamą produkciją. Taip pat yra pageidavimų, kad būtų daugiau reklamos per televiziją (18 procentai) ir spaudoje (7 procentai). Į šiuos pageidavimus UAB “Bauer Vertrieb” turėtų atsižvelgti. Itin reikėtų pasirūpinti specializuoto leidinio išleidimu.
2. Beveik pusė apklaustų respondentų t.y. 42 procentai turi sveikatos problemų. Tokie rezultatai neturėtų stebinti, nes net 61 procentas nesilaiko sveikos gyvensenos principų.
Tiriant, ar respondentai tiki produkto savybėmis, išsiaiškinome, kad tik 28 procentai jų mano, kad “Bauer” puodai turi teigiamą įtaką sveikatai, 21 procentas mano jog jie nesuteikia privalumų. Kaip bebūtų gaila, net 51 procentas respondentų visiškai nežinojo apie “Bauer” puodų teigiamą įtaką sveikatai. Tai tik dar kartą įrodo faktą, kad žmonėms trūksta informacijos apie “Bauer” puodų teigiamas savybes arba šios savybės yra per mažai akcentuojamos.
3. Išanalizavome respondentų nuomonę apie prezentacijas ir jų vedėjus. Tik 14 procentų respondentų yra dalyvavę prezentacijose. Apklausiant, ar tenkina (vertinant penkių balų sistemoje) gaunama prezentacijos metu informacija pagal anketų rezultatus gavome vidurkį 4,1. Galime daryti išvadą, kad prezentacijų metu suteikiama informacija pilnai supažindina su “Bauer” puodais ir jų privalumais. Rezultatai rodo, kad geriausiai vertinama prezentatorių išvaizda ir informacijos pateikimas. Prastai vertinama kompetencija bei bendravimas su auditorija. Tai rodo, kad prezentatoriams trūksta tinkamo pasiruošimo.
4. Tyrimo pagalba nustatėme kaip priklauso pirkimas nuo pajamų, socialinės grupės bei sveikos gyvensenos principų.
Potencialiausi klientai visgi turėtų būti verslininkai ir tarnautojai, gaunantys didesnes nei vidutinės pajamas. Deja, iš tyrime dalyvavusių respondentų, net 43 procentai respondentų nurodė mažesnes nei 399 litai vidutines mėnesio šeimos pajamas, aišku, jog iš šių respondentų sunku tikėtis artimiausiu metu “Bauer” puodų pirkimo. Tik kiek daugiau nei ketvirtadalis respondentų nurodė, kad jų šeimos mėnesio vidutinės pajamos viršija 800 litų, būtent į tokias pajamas gaunančius klientus ir turėtų būti orientuojamasi prekiaujant “Bauer” produkcija.
Tiriant potencialius klientus analizavome, kiek pajamų tenka vienam šeimos nariui. Pagal gautus duomenis matyti, kad daugiausiai šeimų yra turinčių 3 asmenis (34 procentai), taip pat nemažai yra šeimų, kurių narių skaičius yra 2 arba 3 nariai (atitinkamai atsakė 26 ir 22 procentai respondentų). Dažniausiai vienam respondento šeimos nariui tenka tik apie 200 – 400 litų. Šiais skaičiais galima paaiškinti, kodėl respondentams “Bauer” puodų kainos ir kokybės santykis yra nepatenkinamas, nes “Bauer” produkcija jiems yra paprasčiaus.iai neįperkama.
Sveikos gyvensenos principų laikymaisi mažai įtakoja apsisprendimą pirkti puodus, nes lemiamas veiksnys yra pajamos.
5. Tyrimas parodė, kad studentus galime laikyti potencialiais “Bauer” puodų pirkėjais. Kad nori įsigyti “Bauer” puodus nurodė 76 procentai studentų. Kaip pagrindinį veiksnį, skatinantį jų norą įsigyti puodus, studentai nurodė ilgesnį išsimokėjimo laiką (68 procentai). Nors iš apklausoje dalyvavusių studentų nė vienas neturi “Bauer” puodų, tačiau, šie respondentai norėtų įsigyti šiuos puodus.
. Tuo tarpu, iš visų apklaustų pensininkų įsigyti šiuos puodus norėtų tik 3, t.y. 13 procentų. Taigi, iš to galime daryti išvadą, kad tarp pensininkų yra potenciali rinka, tačiau ji nedidelė. Mūsų nuomone, apklaustų pensininkų galimybes kartu ir nenorą įsigyti “Bauer” puodus sąlygoja mažos pajamos (87 procentai pensininkų nurodė, kad jų pajamos yra iki 399 litų per mėnesį).Literatūra
1. Urbanskienė R.,Vaitkienė R.,Clottey B.Rinkos tyrimai ir analizė.-K.:KTU, 1998.-P.199
2. Pranulis V. Marketingo tyrimai. V.,1999-P.165

Leave a Comment