“Liepa” verslo planas

TURINYS

ĮVADAS 3
2. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ 4
2.1. Verslo idėja 4
2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai 4
2.3. Paslaugos 5
3. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA 6
3.1. Trumpa firmos veiklos apžvalga 6
3.2. Nuosavybės forma 6
3.3. Žinios apie akcininkus 7
3.4. Vietovės, kurioje įsikūrusi bendrovė, aprašymas 7
4. RINKA 9
4.1. Bendra rinkos apžvalga ir galimybių analizė 9
4.2. Vartotojai 9
4.3. Konkurentai 9
5. RINKODAROS PLANAS 12
5.1. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai 12
5.2. Kainų politika ir kainos 12
5.3. Rėmimas ir reklama 16
5.4. Prekių pardavimo prognozės 17
6. GAMYBOS PLANAS 18
6.1. Gamybinės patalpos ir įrengimai 18
6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas 19
6.3. Produktai ir tiekėjai 20
6.4. Transportas 20
7. VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI 21
7.1. Informacija apie vadovus 21
7.2. Darbuotojai, darbo užmokestis 21
7.3. Pareigos 21
7.4. Teisės 22
7.5. Atsakomybė 23
8. RIZIKOS ĮVERTINIMAS 26
9. FINANSAI 27
9.1. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas 27
9.2. Firmos prognostinis balansas 29
IŠVADOS 30
LITERATŪRA 32ĮVADAS
Mano įmonė UAB „Liepa“, kuri prekiauja kasdienio vartojimo maisto prekėmis, kadangi tai tokios prekės be kurių nei vienas žmogus negali išgyventi.
Mano įmonė įkurta 2006 metų saausio 31 dieną, įmonės kodas 3273232. Ji yra įsikūrusi Taikos prospekte 38A, Klaipėdoje, Lietuvos Respublikoje. Personalą sudaro 10 žmonių, o įmonės įstatinis kapitalas 40 000 litų.
Šio darbo objektas – UAB „Liepa“ – maisto prekių parduotuvė.
Darbo tikslas – pateikti UAB „Liepa“ verslo planą.
Siekiant šio tikslo yra formuluojami šie uždaviniai:
• Pateikti siūlomo projekto esmę;
• Aprašyti UAB „Liepa“ charakteristiką;
• Apibūdinti rinką;
• Aprašyti rinkodaros planą;
• Pateikti gamybos planą;
• Aprašyti įmonės darbuotojus ir personalą;
• Įvertinti riziką;
• Aprašyti finansus.
Tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė.2. SIŪLOMO PROJEKTO ESMĖ
Akcininkų Tomo Liekio ir Rolando Ratkevičiaus idėja – įsteigti UAB „LIEPA“. Jie turi patalpas Taikos prospekte, kur prekiaus kaasdieniniais maisto produktais (duonos, pyrago gaminiais bei pieno produktais). Patalpos yra su visa reikalinga įranga, lentynomis bei šaldytuvu.
Kaip įrodė mūsų tyrimai, mieste yra 2 stipresni konkurentai. Tai UAB “Emia” ir UAB “Rugilė”. Mūsų žiniomis, nuo šio verslo nebankrutavo nė viena tokio ti

ipo bendrovė (t.y., kuri prekiauja kasdieniniais maisto produktais), neskaitant tų bendrovių, kurios savo parduotuves statė šalia konkurentų.
Mūsų veikla neįtakos kitų Lietuvos rinkų, o tik Klaipėdos miesto rinką, kadangi ji užims konkurentų neaprėptą rinkos dalį.2.1. Verslo idėja
UAB „LIEPA“ bus įregistruota Klaipėdos miesto savivaldybės rejestro tarnyboje, 2006 m. sausio 31 d.
Norėdami įsitvirtinti Klaipėdos miesto rinkoje, nuo 2005 iki 2006 metų potencialiai buvo tiriama šio tipo paslaugų rinka. Pradėta pardavinėti aukštos kokybės maisto produktus, todėl daugelis žmonių susidomėjo sveikata bei sveika mityba. Šiai paslaugai atlikti, kad būtų pasiekti laukiami rezultatai, reikėjo aukštos kokybės maisto produktai, kurių pasiūlė AB „Gudobelė“, AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Pieno žvaigždės“.
2006 m. bendrovei įkurti, jos steigėjai investuoja nuosavą kapitalą (40 000 Lt.).
Bendrovė yra pasiruošus išsilaikyti ir sustiprinti pozicijas esamoje vietinėje rinkoje. Tam tikslui siekiame įssigyti aukštos kokybės produktų, kuriuos tieks AB „Gudobelė“, AB „Žemaitijos pienas“ ir AB „Pieno žvaigždės“.
Bendrovės adresas: Taikos pr. 38A, 5800 Klaipėda, Lietuvos Respublika.
Bendrovės direktorius: Rolandas Ratkevičius.2.2. Pagrindiniai tikslai ir uždaviniai
Prieš pradedant savo bendrovės veiklą, būtina iškelti pagrindinius tikslus ir uždavinius. Galima įdėti daugybę pastangų tiriant rinką, modeliuojant socialinę, ekonominę ir finansinę veiklą, tačiau vis dėlto būtina suformuluoti savo įmonės pagrindinį tikslą ir uždavinius šiam tikslui pasiekti. Mūsų bendrovė yra suinteresuota, kad sveikos mitybos pastangos nenueitų veltui. Svarbiausia siekti numatytų tikslų, remiantis su
udarytais planais ir atitinkamai juos koreguoti kintant rinkos sąlygoms.
Viena iš svarbiausių įmonės privilegijų yra tai, kad darbuotojai turi žinoti bendrovės tikslus, be to, jie turi žinoti savo pareigas, teises ir atsakomybę. Vadovas taip pat turi mokėti atitinkamai bendrauti su žmonėmis bei sukurti šiltą, darbingą atmosferą. Darbuotojai turi jausti, kad jie yra stebimi ir jų veikla yra vertinama pagal įmonėje priimtus tam tikrus nuostatus.
UAB „LIEPA“ pagrindiniai tikslai:
1. Įsiskverbti ir įsitvirtinti vietinėje rinkoje.
2. Gauti pelną.
3. Kaupti kapitalą tolimesnei verslo plėtotei.

Mūsų bendrovės artimesni tikslai:
1. Užimti tvirtas pozicijas.
2. Padidinti veiklos apimtis ir pajamas.
3. Užmegzti ilgalaikius prekybinius ryšius su tiekėjais.
4. Užtikrinti pastovias darbo vietas įmonėje.
5. Pritraukti kuo didesnį klientų skaičių.

Numatyti šie strateginiai tikslai:
1. Sumažinti konkurentų įtaką, taikant aukštesnės kokybės ir žemesnės kainos strategiją.
2. Mažinti kaštus ir pasiekti maksimalų pelną.2.3. Paslaugos
UAB „LIEPA“ prekiaus kasdieniniais maisto produktais Taikos prospekte.
UAB „LIEPA“ garantuoja šias paslaugų savybes:
1. Kokybė;
2. Prieinamas kainas.

Mes esame pasiruošę pritraukti kuo didesnį klientų skaičių ir patenkinti jų poreikius.
Prekiaudami produktais, taikysime optimaliausią kainodaros strategiją – kad kainos nebūtų daug žemesnės nei konkurentų, nes klientai supranta, kad, kas yra pigu, negali būti labai aukštos kokybės. Mūsų bendrovės parduodamų produktų kaina bus optimali.3. ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA
3.1. Trumpa firmos veiklos apžvalga
UAB „LIEPA“ produktų tiekimas atliekamas per pasirinktus didmenininkus partnerius, kurie yra pasiruošę nuolat teikti aukštos kokybės produktus.
Labiausiai tikėtina, kad optimistinė produktų pardavimų prognozė bus palankiausia mūsų ve

erslui, o pesimistinės prognozės rodo, kad UAB „LIEPA“ gaus mažesnį pelną. Didžiausias pelnas yra tikėtinas pavasario – rudens laikotarpiu (t.y. kovo – spalio mėn.), tačiau mūsų veikla nėra sezoninio pobūdžio, nes žmonės perka maisto produktus ištisus metus.
Įmonėje dirba 10 darbuotojų: 2 darbuotojai dirba administracinį darbą, 2 pardavėjos, 1 valytoja, kuri dirbs pusę etato, 2 vairuotojai, 2 krovėjai, 1 darbų vykdytojas.
Savo veiklą ketiname pradėti gegužės mėnesio pabaigoje.3.2. Nuosavybės forma
UAB „LIEPA“ yra juridinis asmuo, turintis komercinį – ūkinį, finansinį, organizacinį ir teisinį savarankiškumą. Bendrovės veiklos teisiniai pagrindai yra šie:
Lietuvos Respublikos įmonių įstatymas;
Lietuvos Respublikos Akcinių Bendrovių įstatymas;
Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas;
Kiti Lietuvos Respublikos norminiai aktai;
Bendrovės įstatai.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 40 000 Lt. Jis padalintas į 4 000 paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 10 Lt. Akcijos nuosavybės teisių įrodymas yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose.
Pasirašydamas akcijas asmuo privalo įmokėti pradinį įnašą ne mažiau kaip ¼ akcijų emisijos kainos. Nesumokėję šio įnašo per sutartyje nustatytą laiką (ne ilgesnį kaip šeši mėnesiai), asmuo laikomas nesudaręs akcijų pasirašymo sutarties.
Nepiniginiai (turtiniai) įnašai už pasirašytas akcijas daromi sutartyje numatytais terminais.
Jeigu pradiniai įnašai nemokami pinigais, tai tada visa akcijų kaina turtiniais įnašais turi būti padengta iš karto per pradinį įnašų mokėjimo terminą.
Bendrovės akcijų savininkai gali parduoti ar kitaip perleisti (dovanoti, paveldėti) savo akcijas ar jų dalį kito UAB „LIEPA“ akcininko nuosavybėn. Akcijų perleidimas žymimas debetiniu įr

rašu perleidėjo ir kreditiniu įrašu įsigijimo vertybinių popierių sąskaitose.3.3. Žinios apie akcininkus
Akcijų paskirstymas

1 lentelė

Eil.
Nr. Akcininkai (vardas, pavardė, asmens kodas) Pareigos Akcijų skaičius Nominali vertė, Lt
1. Rolandas Ratkevičius Direktorius 50% (200) 20 000
2. Tomas Liekis Finansininkas 50% (200) 20 0003.4. Vietovės, kurioje įsikūrusi bendrovė, aprašymas
Vietos pasirinkimui buvo atliekami išsamūs tyrimai. Dabartiniu metu Lietuvoje nemaža valstybės subsidijų dalis yra sutelkta į Klaipėdos miesto pramonės vystymą. Klaipėdoje yra potenciali rinka, į kurią mes pamažu siekiame įsiskverbti.
Tyrimai rodo, kad didžioji dalis miesto gyventojų ir svečių dažniausiai lankosi judriose miesto vietovėse. 80% žmonių kasdien „aplanko“ judriausią miesto dalį, t.y. Taikos prospektą, nes būtent šia gatve jie vyksta į savo darbo vietas ir atgal namo. 15% šio miesto gyventojų vyksta į darbovietes mažai judriomis gatvėmis, kurios nesikerta su Taikos prospektu. Likusi gyventojų dalis 5% neteikia tokiems dalykams didelės reikšmės. Dauguma Klaipėdos gyventojų atkreipia dėmesį į reklamines iškabas, kurios yra iškabintos Taikos prospekte. Jie taip sužino apie egzistuojančią firmą ir jos gaminamą produkciją ar teikiamas paslaugas.

Pasitelkus didžiosios gyventojų dalies poreikių rezultatais, nusprendėme Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ įsteigti Taikos prospekte. Ofisą ir parduotuvę įkurti Taikos pr. 38A. turime savo patalpas. Jų planas yra nurodytas gamybinėje verslo plano dalyje. Susisiekimas su Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ bus pakankamai lengvas.

Bendrovės adresas: Taikos pr. 38A, 5800 Klaipėda, Lietuvos Respublika
Tel.: (8 – 46) 327 – 357
Bendrovės direktorius: Rolandas Ratkevičius.4. RINKA
4.1. Bendra rinkos apžvalga ir galimybių analizė
Kiekvienos įmonės steigėjai prieš įsteigdami ją, pakankamai didelį dėmesį sutelkia detaliai rinkos analizei. Svarbiausia išanalizuoti rinkos imlumą, produktų pardavimo perspektyvas, parduodamų produktų kainas vietinėje rinkoje, vartotojų poreikių tenkinimą.
Vienas svarbiausių dalykų, steigiant prekybos bendrovę, – aptarnavimo zonos įvertinimas. Aptarnavimo zona – tai iš esmės realiai pasiekiama rinka, kuri priklauso nuo:
• Šalia esančių konkurentų;
• Parduotuvės vietos;
• Jos prekių asortimento joje;
• Rajono, kuriame ji yra;
• Parduotuvės dydžio.4.2. Vartotojai
Potencialūs šios paslaugos vartotojai yra žmonės, turintys bent kokį pragyvenimo šaltinį. Juk nė vienas žmogus neišgyventų be paprasčiausių maisto produktų. Net ir patys vargingiausi žmonės ras pinigų duonai. Todėl mes orientuojamės į mažas ir vidutines pajamas turinčius pirkėjus, norinčius už mažesnę kainą įsigyti geros kokybės šviežius ir sveikus maisto produktus.
Mūsų bendrovė pretenduoja užimti trečdalį potencialios rinkos, nes tokia rinkos dalis yra likusi neužimta. Vartotojai yra tolygiai pasiskirstę tarp esamų konkurentų. Po 7 metų laikotarpio ketiname plėsti savo veiklą, t.y. patiems kepti duoną ir pyragus, kad nereikėtų jų pirkti iš tiekėjų.
Klientų ratas yra labai platus ir įvairus. Klaipėdos mieste didesnę dalį potencialios rinkos vartotojų sudaro daugiabučių namų gyventojai, todėl jie sudarys didžiąją vartotojų dalį.4.3. Konkurentai
Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ šiuo metu susiduria su šiais konkrečiais konkurentais:
1. Parduotuvė „EMIA“, Kalniečių g. 53, Klaipėdos miestas;
2. Parduotuvė „Rugilė“, Taikos pr. 2, Klaipėdos miestas.

Šiuo metu visose parduotuvėse prekiaujama labai įvairiomis prekėmis: pradedant vaisiais, kava, saldumynais, baigiant bižuterija, kosmetika ir kt.
Konkurencija bet kokiu atveju neišvengiama. Didžiausia rizika mums yra, kad šalia esančios parduotuvės pradės prekiauti panašaus asortimento prekėmis, dėl ko mes galime prarasti dalį ar net visą savo rinką, jei konkurentai pasiūlys mažesnes kainas ar taikys kitokias skatinimo priemones.
Taigi potencialūs konkurentai yra dvi parduotuvės, turinčios tokių privalumų:
• Pirkėjai mėgsta pirkti vienoje vietoje;
• Linkę tam sugaišti kuo mažiau laiko;
• Mėgsta pirkti kuo arčiau namų ar darbo.

Mes prieš abi konkurentų grupes turime pranašumų:
1. nors mūsų asortimentas siauras, tačiau prekės perkamos kasdien ir maisto racione yra pagrindinės;
2. prekių kainos yra mažesnės nei kitose parduotuvėse;
3. daug geresnė prekių kokybė, pieno produktai atvežami kas rytą, visada maistingi ir sveiki;
4. mes, maloniai aptarnaudami, sieksime sudaryti kuo geresnę pirkėjų nuomonę apie savo parduotuvę;
5. gera parduotuvės vieta.

Vienas svarbiausių aptarnavimo zonos elementų – prekybos bendrovės vieta. Svarbiausius momentus galima įvertinti 10 balų sistema:
1. pirkėjų aktyvumas šiame rajone (10 balų);
2. privažiavimo patogumas (8 balai: gatvės neduobėtos, didelis automobilių srautas);
3. transporto priemonių judėjimo aktyvumas (10 balų: pats didžiausias visame mieste);
4. pėsčiųjų judėjimo aktyvumas (9 balai: vienas iš didžiausių visame mieste);
5. transporto priemonių stovėjimo aikštelės (8 balai: jų yra pakankamai, tačiau yra pradedamas jausti trūkumas);
6. galimybė susisiekti visuomeniniu transportu (10 balų: nes mus „pasiekti“ galima su mikroautobusais, autobusais, taksi);
7. gatvės vieta (10 balų: viena iš pagrindinių gatvių);
8. įėjimo į parduotuvę ir išėjimo vieta (9 balai: labai gera tiesiogiai į pagrindinį pėsčiųjų srautą);
9. privažiavimas iš galinės pastato pusės krovinius pristatyti (10 balų: yra atskiras privažiavimas);
10. komunikacijos bei komunalinės paslaugos (10 balų: yra elektra, pastatas šildomas);

Konkurentų palyginimas
(balais nuo 1 iki 5)

2 lentelė

Lyginimo sritis Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ Parduotuvė „EMIA“ Parduotuvė „Rugilė“
Įmonės prestižas 2 4 5
Buveinė 5 4 4
Išplanavimas 4 3 4
Paslaugos 5 4 5
Kainos 5 4 3
Reklama 4 3 4
Personalas 5 5 5
Užimtos rinkos dalis 3 5 5
Nuotaika 5 4 5
Iš viso balų: 38 36 405. RINKODAROS PLANAS
5.1. Rinkodaros tikslai ir uždaviniai
Pagrindiniai Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ rinkodaros tikslai:
1. patenkinti vartotojų poreikius;
2. stiprinti konkurencines pozicijas rinkoje;
3. užimti dalį rinkos;
4. gauti stabilų ir didesnį pelną.

Uždaviniai:
1. vartotojų poreikių ir jų patenkinimo galimybių tyrimas;
2. prekių teikimas vartotojams;
3. prekių asortimento plėtimas ir tobulinimas;
4. prekių teikimo stimuliavimas;
5. rinkodaros veiksmų planavimas;
6. rinkodaros veiksmų kontrolė (įvertinami rinkodaros veiksmų rezultatai).5.2. Kainų politika ir kainos
Mūsų prekių kainų nustatymo sprendimams įtaką daro vidiniai ir išoriniai veiksniai. Nustatant kainą, ją susiejame su Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ iškeltu tikslu ir pelnu, t.y. prekių kainas nustatome atsižvelgiant į firmos (išlikti, didinti pelną, užimti dominuojančią padėtį) ir marketingo tikslus. Atlikome rinkos analizę, nustatėme paklausą, suderinome kainą su prekių kokybe, apskaičiavome išlaidas, nes jos parodo minimalią prelių kainą, ištyrėme konkurentus.
Kainų strategija taip pat susijusi su bendrais įmonės tikslais ir turi juos atspindėti. Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ nustatydama savo prekių kainas, pirmiausia siekia padengti išlaidas ir gauti pelną. Įmonė naudoja skverbimosi strategiją ir su savo prekėmis bando užimti tam tikrą rinkos dalį. Tai labai priklauso nuo kainos, nes dažniausiai būna, kad kuo mažesnė kaina, tuo didesnė paklausa. Todėl nustatoma žema kaina, tikintis pritraukti daugiau vartotojų.
Pieno produktus tiekti bendrovė numato iš kelių stambių bendrovių: AB „Pieno žvaigždės“ ir Akcinė Bendrovė „Žemaitijos pienas“.
Duonos ir pyrago gaminius pristatys AB „Gudobelė“. Atsargų įmonė nekaups, nes visos prekės greitai gendančios, laikomos praranda skonį ir kokybę.

Prekių savikaina

3 lentelė

Laiko-tarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Pavadi-nimas Kaina, Lt. Kiekis, vnt. Suma, Lt. Kiekis, vnt. Suma, Lt. Kiekis, vnt. Suma, Lt. Kiekis, vnt. Suma, Lt.
Duonos gaminiai
„Bočių“ 2,00 9450 18900 10050 20100 10500 21000 11250 22500
„Pliky-ta“ 1,14 9450 10773 10050 11457 10500 11970 11250 12825
„Klaipė-dos“ 1,02 9450 9639 10050 10251 10500 10710 11250 11475
Balta „Kviete-lio“ 1,30 9450 12285 10050 13065 10500 13650 11250 14625
Pyrago gami-niai
„Prancū-ziškas“ batonas 0,68 15000 10200 16200 11016 17400 11832 18300 12444
„Nidos“ batonas 0,62 9000 5580 10200 6324 11400 7068 12000 7440
Pynutė su aguono-mis 0,63 9000 5670 10200 6426 11400 7182 12000 7560
„Močiu-tės pyragas“ 0,81 9000 7290 10200 8262 11400 9234 12000 9720
Pieno gami-niai
Pienas, l. 0,68 42000 28560 42600 28968 43200 29376 43800 29784
Varškė, kg. 2,48 3000 7440 3300 8184 3750 9300 4350 10788
Sviestas, kg. 8,06 1500 12090 1650 13299 1950 15717 2550 20553
Grietinė, kg. 6,20 3000 18600 3150 19530 3450 21390 3900 24180
Iš viso: 147027 156882 168429 183894

Realizavimo įplaukų paskaičiavimas

4 lentelė

Laiko-tarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
Pavadi-nimas Kaina * Suma, Lt * Suma, Lt * Suma, Lt * Suma, Lt
Duonos gaminiai
„Bočių“ 3,10 9450 29295 10050 31155 10500 32550 11250 34875
„Plikyta“ 1,85 9450 17482,5 10050 18592,5 10500 19425 11250 20812,5
„Klaipė-dos“ 1,65 9450 15592,5 10050 16582,5 10500 17325 11250 18562,5
Balta „Kviete-lio“ 2,10 9450 19845 10050 21105 10500 22050 11250 23625
Pyrago gaminiai
„Prancū-ziškas“ batonas 1,10 15000 16500 16200 17820 17400 19140 18300 20130
„Nidos“ batonas 1,00 9000 9000 10200 10200 11400 11400 12000 12000
Pynutė su aguono-mis 1,05 9000 9450 10200 10710 11400 11970 12000 12600
„Močiu-tės pyragas“ 1,30 9000 11700 10200 13260 11400 14820 12000 15600
Pieno gaminiai
Pienas, l. 1,10 42000 46200 42000 46860 43200 47520 43800 48180
Varškė, kg. 4,00 3000 12000 3300 13200 3750 15000 4350 17400
Sviestas, kg. 13,00 1500 19500 1650 21450 1950 25350 2550 33150
Grietinė, kg. 10,00 3000 30000 3150 31500 3450 34500 3900 39000
Iš viso: 236565 252435 271050 295935

* – kiekis, vnt.
Sąnaudų prognozė ir pelno apskaičiavimas

5. lentelė

Eil. Nr. Straipsniai/Laikotarpis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis
1. Realizacinės įplaukos 236565 252435 271050 295935
2. Nupirktų prekių savikaina 147027 156882 168429 183894
3. Elektros energija 1386 1386 1386 1386
4. Darbo užmokestis 26250 26250 26250 26250
5. Socialinis draudimas 8137,5 8137,5 8137,5 8137,5
6. Transporto nuoma 594 594 594 594
7. Telefono išlaidos 255 255 255 25.5
8. Pajamos per ketvirtį 52915,5 58930,5 65998,5 75418,5

Pelno mokestis 15% 7937,33 8839,58 9899,78 11312,78

Nuo pajamų yra mokamas 15% pelno mokestis į biudžetą (nes pajamos neviršija 1 mln. Lt ir bendrovėje nedirba daugiau kaip 50 darbuotojų). Taigi Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ moka 15% pelno mokestį. Jis sudaro – 7937,33 Lt (I ketvirčio) (52915,5 * 0,15).
O gryno pelno per ketvirtį lieka 44978,17 Lt (52915,5 – 7937,33).

Veiklos sąnaudos

6 lentelė

Ketvirtis I II III IV
Kelių mokestis 709,70 757,31 813,15 887,81
Socialinis draudimas 8137,50 8137,50 8137,50 8137,50
Transporto sąnaudos 594,00 594,00 594,00 594,00
Iš viso: 9441,20 9488,81 9544,65 9619,31

Visos sąnaudos per metus sudaro: 38093,97 litus.

Nustatant galutinę kainą yra atsižvelgiama:
1. Nuolaidas: duonos gaminiams, kurie parduotuvėje yra daugiau nei 1 dieną, bus taikomos nuolaidos. Švenčių metu taikome 10% nuolaidą visiems gaminiams.
2. Konkurentus: įmonės parduodama produkcija konkurentus lenkia žemesnėmis kainomis, nors kokybe prilygsta daugeliui stambių konkurentų parduodamoms prekėms. Norint išlaikyti klientus, negalima žymiai padidinti kainų, o kokybę gerinti reikia nuolat.5.3. Rėmimas ir reklama
Be reklamos pradedanti įmonė vargu ar pasieks pageidaujamų rezultatų. Būtina paruošti reklamos planą ir visas su ja susijusias išlaidas.
Potencialus vartotojas pirks prekę tik tada, jei jis turės pakankamai žinių apie ją. Todėl UAB „LIEPA“, kaip rėmimo formą, naudoja reklamą: spaudoje, radijo stotyje, internete. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį ir informuoti apie firmos atsiradimą. Visuomenei būtina pranešti apie parduodamas prekes, jų kainas, ypatumus, paskatinti vartotojus pirkti.
Pirmiausia apžvalgėme kaip save reklamuoja konkurentai. Populiariausias konkuruojančių firmų reklamavimosi būdas yra spaudoje. Todėl dėmesį reikia sukoncentruoti būtent į patį reklaminį pranešimą. Norėdama patraukti klientų dėmesį, UAB „LIEPA“ naudoja daug reklaminių skelbimų.
Visos išlaidos susijusios su reklama nurodytos lentelėje:

Reklamos išlaidos per ketvirtį

7 lentelė

Reklamos vieta Skaičius per ketvirtį Kaina, Lt Suma, Lt
Skelbimai internete Kiekvieną dieną – –
„Klaipėdos diena“ 16 8 128
„Lalūna“ radijo stotis 16 10 160
Iš viso: 288

UAB „LIEPA“ turi savo firminį ženklą, kuris puošia įmonės firminius blankus, reklaminius skelbimus. Tai klientams padės geriau įsiminti mūsų bendrovę.

Šį ženklą UAB „LIEPA“ užpatentavo Lietuvos Respublikos patentų biure.5.4. Prekių pardavimo prognozės
Prekių pardavimo prognozės

8 lentelė

Prekės 2006 2007 2008
Duonos gaminiai, vnt. 165000 166000 168500
Pyrago gaminiai, vnt. 194700 195700 198700
Pieno gaminiai, l. 207150 208150 2094006. GAMYBOS PLANAS
6.1. Gamybinės patalpos ir įrengimai
Savo veiklos vykdymui įmonė turi savo patalpas, esančias Taikos prospekte 38A. Patalpų dydis – 120 m2. Patalpos yra trijų aukštų pastate. Mūsų bendrovės patalpos yra pirmame aukšte. Ofisui bus skirta 40 m2, kurie suskirstyti į:
1. direktoriaus kabinetas;
2. administracinės patalpos.
20 m2 skirta sandėliui, kuriame bus sudėtos prekės. Išsamų patalpų išdėstymą matome pateiktame plane:

1 2

Langai

Durys

Laiptai

Patalpos:
1. Direktoriaus kabinetas (15 m2);
2. Administracinės patalpos (25 m2);
3. Sandėlis (20 m2);
4. Tualetas (3 m2);
5. Prekybinė salė (57 m2).
Iš viso: 120 m2.
Kadangi patalpas bendrovė turi savo, tai nuomos mokesčio mokėti nereikės. Pastatas apdraustas UAB „Drauda“ nekilnojamo turto draudimu. Patalpos saugojamos apsaugos tarnybos „Argus“. Be to yra visos reikalingos saugos priemonės (gesintuvas, vandens žarna ir pan.) bei tvarkingi santechniniai mazgai. Prekėms reikalinga pastovi temperatūra ir drėgmė, todėl mūsų pastato sandėliai yra tam pritaikyti.
UAB „LIEPA“ nėra didelė, todėl mūsų veikla nereikalauja daug papildomų išlaidų, išskyrus, asmeninį kompiuterį, spausdintuvą. Šie įrengimai bus skirti buhalterinės apskaitos operacijų vykdymui, dokumentų rašymui, bei spausdinimui.6.2. Trumpas gamybos proceso aprašymas
Kad vyktų sėkminga prekyba, bendrovei reikalingi 10 darbuotojų, turintys atitinkamą kvalifikaciją. Darbuotojams keliami reikalavimai nedideli, gali turėti tik specialųjį profesinį išsilavinimą, tačiau jie turi būti šios srities specialistai. Be to, reikalinga vienerių metų patirtis.

Užsakymai yra pateikiami telefonu. Procesas vyksta tokia tvarka:
Prekių užsakymas

Prekių atvežimas

Pasiruošimas pardavimui

Pardavimas6.3. Produktai ir tiekėjai
Vienas iš svarbiausių veiksnių versle – teisingas tiekėjų pasirinkimas, kuris tiesiogiai įtakoja bendrovės veiklą. Efektyvi tiekėjų veikla skatina sėkmingą įmonės vystymąsi. Mūsų bendrovės plėtojamai verslo šakai didelio sandėliuojamų prekių kiekio nereikia. Pagrindiniai tiekėjai yra: UAB “Pieno žvaigždės” ir AB “Gudobelė”.
UAB “ LIEPA” , norėdama apsisaugoti nuo rizikos prarasti didmenininkus su šiomis įmonėmis sudaro sutartis. Mūsų įmonė yra pasirinkusi keletą didmeninių prekybininkų, kurie tiekia maisto produktus mums palankiomis sąlygomis ir žemiausia rinkos kaina. Sutartyse yra nurodyta, kokius kiekius bendrovė pirks iš jų.6.4. Transportas
Mūsų veiklai vykdyti reikalingos transporto priemonės, jas įmonė nuomoja. Transporto priemonės yra būtinos, kadangi darbuotojai fiziškai nepajėgūs nusinešti prekes iki būtinos vietos. Transportas padeda taupyti laiką.

Transporto priemonės

9 lentelė

Transporto priemonės tipas Markė Valstybiniai numeriai Pagaminimo metai
1. Mikroautobusas Ford Transit CLL 856 1988
2. Mikroautobusas Ford Transit BLA 945 19907. VALDYMO PERSONALAS IR DARBUOTOJAI
7.1. Informacija apie vadovus
Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ direktorius Rolandas Ratekevičius, turintis aukštąjį išsilavinimą. Baigė: Socialinių mokslų fakultetą ir įgijo vadybos specialybę.
Vyriausias finansininkas, Tomas Liekis, baigė: Socialinių mokslų fakultetą ir įgijo buhalterio specialybę.
Administratorė, Inga Baurienė, įgavusi – vadybininko specialybę.7.2. Darbuotojai, darbo užmokestis
Šiuo metu Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ dirba 10 darbuotojų: 2 administracinėje veikloje, 2 vairuotojai, valytoja, 1 darbų vykdytojas, 2 pardavėjos, 2 krovėjai. Iš jų 3 darbuotojai turi aukštąjį išsilavinimą, 4 – aukštesnįjį išsilavinimą ir 3 darbuotojai turintys vidurinį išsilavinimą.7.3. Pareigos
Kiekvienas darbuotojas turi žinoti savo pareigas, teises ir atsakomybę, už jų nevykdymą gresia nuobaudos arba atleidimas iš darbo. Vadovas yra atsakingas už darbuotojų elgesį, nuo jo vadovavimo sugebėjimų priklauso ar įmonės veikla bus efektyvi, ar ne. Įmonės vadovas, sudarydamas su darbuotojais darbo sutartį, privalo supažindinti juos su darbo saugos taisyklėmis, darbo sąlygomis.

Direktoriaus pareigos:
1. Sugebėti priimti sprendimus, apimančius organizavimą, planavimą, motyvavimą ir kontrolę.
2. Kurti naujas darbo vietas.
3. Prisiimti atsakomybę už bendrovės finansinę ir komercinę veiklą.

Administratoriaus:
1. Priimti užsakymus ir atsakinėti į telefono skambučius.
2. Tiksliai ir greitai perduoti užsakymus.
3. Pranešti informaciją apie komercinius pasiūlymus.
4. Sekti užsakymų skaičių kiekvieną mėnesį bei pranešti apie jų pokyčius.
5. Parengti įmonės veiklai būtinus dokumentus.
6. Priimti korespondenciją ir atsakyti į ją.

Vyriausio finansininko:
1. Atlikti bendrovės buhalterinės apskaitos operacijas.
2. Tiksliai pildyti dokumentus pagal LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą.
3. Kas mėnesį direktoriui teikti pelno (nuostolio) ataskaitą.
4. Sekti išlaidų, pajamų ir grynojo pelno kitimą.
5. Kontroliuoti įmonės finansinę būklę.

Darbų vykdytojo:
1. Vykdyti tiekėjo darbą ir palaikyti nenutrūkstamus ryšius su didmenininkais.
2. Atsakyti už kokybišką paslaugų atlikimą.
3. Pranešti direktoriui apie nekokybišką darbą, klientų nusiskundimus.
4. Domėtis konkurentų veikla.
5. Pranešti apie produktų trūkumą.
6. Pranešti apie darbininkų neatvykimą į darbą, jei jie patys to padaryti negalėjo dėl svarbių priežasčių.
7. Domėtis naujovėmis, galinčiomis patobulinti ir pagerinti paslaugos teikimą.

Darbininkų:
1. Gerai atlikti savo pareigas.
2. Vykdyti visus darbų vykdytojo nurodymus.
3. Nevartoti alkoholinių, narkotinių ir toksinių medžiagų darbo metu.

PASTABA: visų, be išimties, darbuotojų pareiga – saugoti komercines paslaptis.7.4. Teisės
Direktoriaus:
1. Priimti ir atleisti iš darbo darbuotojus.
2. Reikšti papeikimus ir pastabas, skirti nuobaudas.
3. Skatinti darbuotojus efektyviai dirbti (skirti premijas, pagyrimus).

Visų darbuotojų:
1. Gauti darbo užmokestį.
2. Išeiti apmokamų atostogų jiems priklausančiu laikotarpiu (1 mėn.).
3. Išeiti nemokamų atostogų 2 savaičių laikotarpiui.
4. Neatvykti į darbą dėl ligos, pateikiant dokumentą iš medicinos įstaigų.
5. Reikalauti atlyginimo už prastovą pagal LR darbo užmokesčio įstatymą.
6. Reikalauti kompensacijos už nelaimingą atsitikimą darbe, ne dėl darbuotojo kaltės.7.5. Atsakomybė
Direktoriaus:
1. Atsako už bendrovės finansinės ir komercinės veiklos teisėtumą.
2. Atsako už darbuotojų saugumą darbe.

Administracinį darbą dirbančių darbuotojų:
1. Atsako už savalaikės ir tikslios informacijos pateikimą bendrovės direktoriui.
2. Atsako už savo pareigų atlikimą.
3. Atsako už bendrovės materialaus ir nematerialaus turto saugojimą.

Darbininkų:
1. Atsako už savo pareigų atlikimą.
2. Privalo būti sąžiningi.
3. Siekti bendrovės bendrų tikslų.

Darbo užmokestis

10 lentelė

Eil.
Nr. Vardas, pavardė Pareigos Priskaičiuotas atlyginimas, Lt Fizinių asmenų pajamų mokestis, Lt 33% 3% Išmokė-tas alygini-mas, Lt
1. Rolandas Ratkevičius Direktorius 1450 407,88 478,5 43,5 998,62
2. Tomas Liekis Vyr. Finansininkas 1200 325,38 396 36 838,62
3. Inga Baurienė Administra-torė 1000 259,38 330 30 710,62
4. Gediminas Sidekerskis Darbų vykdytojas 900 226,38 297 27 646,62
5. Nerijus Saliuta Vairuotojas 850 209,88 280,5 25,5 614,62
6. Gediminas Chocka Vairuotojas 850 209,88 280,5 25,5 614,62
7. Irma Jaruševičiūtė Pardavėja 700 160,38 231 21 518,62
8. Aida Valasevičiūtė Pardavėja 700 160,38 231 21 518,62
9. Darius Patriubavičius Krovėjas 650 143,88 214,5 19,5 486,62
10. Irena Anuprevičienė Valytoja 270 18,48 89,1 8,1 243,42

Iš viso: 8570 2121,9 2828,1 257,1 6191

Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias valdymo organas UAB „LIEPA“. Jis turi teisę:
1. Keisti ir pildyti Uždaroji Akcinė Bendrovė ”LIEPA” įstatus.
2. Padidinti arba sumažinti įstatinį kapitalą.
3. Rinkti ir atšaukti revizorių, auditorių, stebėtojų tarybą.
4. Nustatyti atlyginimą revizoriui ir audito firmai.
5. Paskirstyti pelną 2/3 balsų dauguma.
6. Tvirtinti metinę finansinę atskaitomybę.
7. Priimti sprendimą likviduoti arba reorganizuoti bendrovę.
8. Priimti sprendimą dėl bendrovės turto perdavimo už įsiskolinimus valstybės ir socialinio draudimo biudžetams.
9. Tvirtinti nepiniginių įnašų įvertinimą.
10. Keisti akcijų rūšis.

Stebėtojų taryba, kurią sudaro 3 nariai, dirba pagal savo reglamentą. Ji:
1. Skiria valdybos narius ir atleidžia juos iš pareigų.
2. Analizuoja valdybos finansinę ataskaitą ir kitus bendrovės dokumentus.
3. Teikia visuotiniam akcininkų susirinkimui siūlymus, pastebėjimus apie finansinę ataskaitą, valdybos ataskaitą, pelno paskirstymo projektą, atstovauja bendrovei teisme.
4. Teikia siūlymus valdybai atšaukti jos priimtus nutarimus, kurie prieštarauja įstatymams ir įstatams.

Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ valdybą sudaro 3 nariai, jos darbui vadovauja valdybos pirmininkas.

Valdyba:
1. Svarsto įmonės valdymo struktūrą.
2. Svarsto ir tvirtina pareigybes, į kurias darbuotojai gali būti priimami konkurso tvarka.
3. Organizuoja visuotinį akcininkų susirinkimą.
4. Sudaro darbotvarkę.
5. Paruošia valdybos ataskaitą apie bendrovės veiklą.
6. Paruošia pelno paskirstymo projektą.8. RIZIKOS ĮVERTINIMAS
Naujai įsteigtą įmonę veiks daugybė su rizika susijusių veiksnių. Pradedančiai savo veiklą firmai sunku įsiskverbti į rinką, nes yra daug konkurentų (pasiūla yra didesnė už paklausą). Norėdami išvengti didelės rizikos, pasistengėme išanalizuoti realias firmos integravimo galimybes.
Didžiausią įtaką įmonės veiklai darys ekonominė padėtis šalyje. Išaugus prekių kainoms, pabrangtų ir mūsų parduotuvėje parduodamos prekės. Tai sąlygotų mūsų parduodamų produktų pabrangimą tiek, kad galėtume padengti kaštus ir gautume pelną. Tačiau iškyla klausimas ar vartotojai sutiks apsipirkti mūsų parduotuvėje, ar nesumažės jų skaičius , nes tuo atveju įmonės veikla nukentėtų.
Mūsų nuomone, didesnę dalį klientų prarastume, jei mūsų aptarnaujamojo rajono plote padidėtų bedarbių skaičius. Savaime aišku, kad dėl šios priežasties bedarbiai neapsipirkinėtų mūsų parduotuvėje, nes jų pajamų užtektų tik pirmo būtinumo produktams įsigyti. Nors Klaipėdos mieste šiuo metu bedarbystės lygis yra stabilus, tačiau šio fakto kitimas yra neprognozuojamas.
Taip pat būtina įvertinti pasiūlą ir paklausą. Šiuo metu Lietuvoje yra tokia situacija, kad pasiūla didesnė už paklausą. Didėjant bedarbystei vis labiau didėja pasiūla.
Su kiekvienais metais auga konkurentų skaičius, o tai mums irgi neparanku. Tačiau reikia pastebėti ir tai, jog laikui bėgant, silpnesnės firmos neatlaiko konkurencijos ir yra likviduojamos arba bankrutuoja tuo mažindamos firmų – konkurenčių skaičių.
Vertindami konkurentų veiklą, naudojomės Lietuvos statistikos departamento duomenimis (internete adresas: http://www.liepa.lt/ ), kurie rodo, kad mūsų konkurentai taiko mažai nuolaidų, o mes nuolaidas darome platesniam žmonių ratui. Taip pat svarbus faktas yra tas, kad mūsų įmonės pastatas yra įsikūręs labai geroje vietoje, t.y. vienoje iš didžiausių gatvių – Taikos prospekte, be to labai geras privažiavimas ir gana didelė automobilių stovėjimo aikštelė.9. FINANSAI
9.1. Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas
Planuojant pradėti nuosavą verslą, būtina apgalvoti, kokios yra bendrovės įkūrimo finansinės galimybės, kokie parankiausi jam yra finansavimo keliai, per kiek laiko įdėti pinigai atsipirks ir ar iš viso jie atsipirks. Tam reikia labai gerai susipažinti su ta verslo šaka, į kurią ketinama investuoti savo lėšas. Naudodami nuosavą kapitalą, savininkai turi nors apytiksliai paskaičiuoti, kiek jiems reikės lėšų bendrovės steigimui ir veiklos pradžiai, taip pat, kokį jis prognozuoja pelną pirmiesiems veiklos metams ir kuo tai grindžiama. Žinoma, visai tiksliai nustatyti, kiek reikės tam pinigų, yra nerealu, nes tai priklauso nuo įvairių pokyčių, susijusių tiek su pačia verslo šaka, tiek su ekonominiais ir socialiniais pakitimais šalyje.
Šiai bendrovei įsteigti bus panaudotas savininkų įstatinis kapitalas.

Finansavimo šaltiniai ir jų panaudojimas

11 lentelė

Lėšos Lėšų panaudojimas
500 Lt Bendrovės įregistravimo mokestis rejestro tarnyboje
34Lt Vardo užpatentavimas patentų biure
1500 Lt Prekės 5 mėn.
194 Lt Kitos išlaidos
950 Lt Nenumatytos išlaidos
3000 Lt Įrangos pirkimui
6178 Lt Iš viso:

Projekto kaina ir finansavimo šaltiniai

12 lentelė

Projekto kaina Tūkst., Lt Finansavimo šaltiniai Tūkst., Lt
1. Ilgalaikis turtas
1.1. žemė
1.2. pastatai
1.3. gamybinės patalpos
1.4. įranga
1.5. įrengimai
1.6. transportas
1.7. kitas ilgalaikis turtas

2. Trumpalaikis turtas
3. Kitos investicijos

Viso:

43 000

40 000

3 000

43 000 1. Akcininkų nuosavybė
1.1. akcinis kapitalas
1.2. akcininkų paskolos
1.3. rezervai

2. Banko paskolos
2.1. ilgalaikės paskolos
2.2. vidutinės trukmės paskolos
2.3. trumpalaikės paskolos

3. Trumpalaikiai kreditai
3.1. lėšos, kurias įmonė laikinai skolinga tiekėjams
3.2. kiti trumapalaikiai kreditai

4. Kiti resursai

Viso: 40 000
40 000

3 000

3 000

43 0009.2. Firmos prognostinis balansas
Balanso lentelė, tūkst. Lt

13 lentelė

Rodikliai 2006 m. 2007 m.
Ilgalaikis turtas
Žemė
Pastatai
Įranga ir įrengimai
Transporto priemonės
Kitas ilgalaikis turtas
Trumpalaikis turtas
Prekybinės atsargos
Debitoriniai įsiskolinimai
Pinigai kasoje ir sąskaitoje
Kitas trumpalaikis turtas
TURTAS IŠ VISO:

Ilgalaikiai įsipareigojimai
Banko paskolos
Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
Trumpalaikiai įsipareigojimai
Banko paskolos
Kreditiniai įsiskolinimai
Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
Grynasis turtas
Akcinis kapitalas
Rezervai
Pelnas
SAVININKŲ NUOSAVYBĖ IR ĮSIPAREIGOJIMAI
IŠ VISO: 43 000

40 000
3 000

13 000
3 000

10 000

56 000

3 000

3 000

40 000

10 000

56 000 43 000

40 000
3 000

20 000
5 000

15 000

63 000

5 000

5 000

40 000

18 000

63 000IŠVADOS
Rašydama šį rašto darbą padariau tokias išvadas:
Įmonė pasirinkta būtent todėl, kad žmonės maisto produktus perka kasdien (kasdieniam vartojimui), važiuodami į darbą ar iš jo, kaip atliktas tyrimas rodo, nuo šio verslo nebankrutavo nė viena tokio tipo bendrovė (t.y., kuri prekiauja kasdieniniais maisto produktais), neskaitant tų bendrovių, kurios savo parduotuves statė šalia konkurentų.
UAB „LIEPA“ produktų tiekimas atliekamas per pasirinktus didmenininkus partnerius, kurie yra pasiruošę nuolat teikti aukštos kokybės produktus. Įmonėje dirba 10 darbuotojų: 2 darbuotojai dirba administracinį darbą, 2 pardavėjos, 1 valytoja, kuri dirbs pusę etato, 2 vairuotojai, 2 krovėjai, 1 darbų vykdytojas. Bendrovės įstatinis kapitalas yra 40 000 Lt. Jis padalintas į 4 000 paprastųjų nematerialiųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė – 10 Lt. Akcijos nuosavybės teisių įrodymas yra įrašai vertybinių popierių sąskaitose. Kaip padaryti tyrimai rodo kad didžioji dalis miesto gyventojų ir svečių dažniausiai lankosi judriose miesto vietovėse. 80% žmonių kasdien „aplanko“ judriausią miesto dalį, t.y. Taikos prospektą, nes būtent šia gatve jie vyksta į savo darbo vietas ir atgal namo.
Potencialūs šios paslaugos vartotojai yra žmonės, turintys bent kokį pragyvenimo šaltinį. UAB „Liepa“ orientuojasi į mažas ir vidutines pajamas turinčius pirkėjus, norinčius už mažesnę kainą įsigyti geros kokybės šviežius ir sveikus maisto produktus. Bendrovė pretenduoja užimti trečdalį potencialios rinkos, nes tokia rinkos dalis yra likusi neužimta. Vartotojai yra tolygiai pasiskirstę tarp esamų konkurentų. Uždaroji Akcinė Bendrovė „LIEPA“ šiuo metu susiduria su šiais konkrečiais konkurentais: parduotuvė „EMIA“, Kalniečių g. 53, Klaipėdos miestas, parduotuvė „Rugilė“, Taikos pr. 2, Klaipėdos miestas.
Pagrindiniai UAB „LIEPA“ rinkodaros tikslai: patenkinti vartotojų poreikius, stiprinti konkurencines pozicijas rinkoje, užimti dalį rinkos, gauti stabilų ir didesnį pelną. Uždaviniai: vartotojų poreikių ir jų patenkinimo galimybių tyrimas, prekių teikimas vartotojams, prekių asortimento plėtimas ir tobulinimas, prekių teikimo stimuliavimas, rinkodaros veiksmų planavimas, rinkodaros veiksmų kontrolė (įvertinami rinkodaros veiksmų rezultatai).
Prekių kainų nustatymo sprendimams įtaką daro vidiniai ir išoriniai veiksniai. Nustatant kainą, ją susieja su UAB „LIEPA“ iškeltu tikslu ir pelnu, t.y. prekių kainas nustatyti atsižvelgiant į firmos (išlikti, didinti pelną, užimti dominuojančią padėtį) ir marketingo tikslus. Atlikus rinkos analizę, UAB „Liepa“ nustatė paklausą, suderino kainą su prekių kokybe, apskaičiavo išlaidas, nes jos parodo minimalią prekių kainą, ištyrė konkurentus. UAB „LIEPA“, kaip rėmimo formą, naudoja reklamą: spaudoje, radijo stotyje, internete. Reklamos tikslas – atkreipti potencialių klientų dėmesį ir informuoti apie firmos atsiradimą.
Vienas iš svarbiausių veiksnių versle – teisingas tiekėjų pasirinkimas, kuris tiesiogiai įtakoja bendrovės veiklą. Efektyvi tiekėjų veikla skatina sėkmingą įmonės vystymąsi. Bendrovės plėtojamai verslo šakai didelio sandėliuojamų prekių kiekio nereikia. Pagrindiniai tiekėjai yra: UAB “Pieno žvaigždės” ir AB “Gudobelė”. UAB “ LIEPA” , norėdama apsisaugoti nuo rizikos prarasti didmenininkus su šiomis įmonėmis sudaro sutartis. Mūsų įmonė yra pasirinkusi keletą didmeninių prekybininkų, kurie tiekia maisto produktus mums palankiomis sąlygomis ir žemiausia rinkos kaina. Sutartyse yra nurodyta, kokius kiekius bendrovė pirks iš jų.
Direktoriaus pareigos: sugebėti priimti sprendimus, apimančius organizavimą, planavimą, motyvavimą ir kontrolę, kurti naujas darbo vietas, prisiimti atsakomybę už bendrovės finansinę ir komercinę veiklą. Administratoriaus: priimti užsakymus ir atsakinėti į telefono skambučius, tiksliai ir greitai perduoti užsakymus, pranešti informaciją apie komercinius pasiūlymus, sekti užsakymų skaičių kiekvieną mėnesį bei pranešti apie jų pokyčius, parengti įmonės veiklai būtinus dokumentus, priim.ti korespondenciją ir atsakyti į ją. Vyriausio finansininko: atlikti bendrovės buhalterinės apskaitos operacijas, tiksliai pildyti dokumentus pagal LR buhalterinės apskaitos pagrindų įstatymą, kas mėnesį direktoriui teikti pelno (nuostolio) ataskaitą, sekti išlaidų, pajamų ir grynojo pelno kitimą, kontroliuoti įmonės finansinę būklę. Darbų vykdytojo: vykdyti tiekėjo darbą ir palaikyti nenutrūkstamus ryšius su didmenininkais, atsakyti už kokybišką paslaugų atlikimą, pranešti direktoriui apie nekokybišką darbą, klientų nusiskundimus, domėtis konkurentų veikla, pranešti apie produktų trūkumą, pranešti apie darbininkų neatvykimą į darbą, jei jie patys to padaryti negalėjo dėl svarbių priežasčių, domėtis naujovėmis, galinčiomis patobulinti ir pagerinti paslaugos teikimą. Darbininkų: gerai atlikti savo pareigas, vykdyti visus darbų vykdytojo nurodymus, nevartoti alkoholinių, narkotinių ir toksinių medžiagų darbo metu.
Naujai įsteigtą įmonę veiks daugybė su rizika susijusių veiksnių. Pradedančiai savo veiklą firmai sunku įsiskverbti į rinką. Didesnę dalį klientų įmonė prarastų, jei aptarnaujamojo rajono plote padidėtų bedarbių skaičius.
Didžiausią įtaką įmonės veiklai darys ekonominė padėtis šalyje. Išaugus prekių kainoms, pabrangtų ir parduotuvėje parduodamos prekės. Tai sąlygotų parduodamų produktų pabrangimą tiek, kad galėtume padengti kaštus ir gautume pelną.LITERATŪRA
1. Bagdonas, E. ir kt. 2002. Verslo pradmenys. Kaunas: Technologija.
2. 2001. Ekonomikos ir vadybos studijų įvadas. Kaunas: Technologija.
3. Jovaiša, A. 2001. Kaip parengti verslo planą. Vilnius.
4. Kotler, P. ir kt. 2003. Rinkodaros principai. Kaunas: Poligrafija ir informatika.
5. Pajuodis, A. 2002. Prekybos marketingas. Vilnius: Eugrimas.
6. Žilinskas, V. ir kt. 2004. Verslo vadybos pradmenys. Kaunas.

1 PRIEDAS
Prognozuojama pelno (nuostolio) ataskaita
1 lentelė

Ketvirtis I ketvirtis II ketvirtis III ketvirtis IV ketvirtis Per 1 metus Per 2 metus
Pardavimai 236565 252435 271050 295935 1055985 1075859
Prekių savikaina 147027 156882 168429 183894 656232 659232
Atlyginimai 26250 26250 26250 26250 105000 107200
Socialinis draudimas 8137,5 8137,5 8137,5 8137,5 32550 33232
Transporto sąnaudos 594 594 594 594 2376 2400
Kelių mokestis 709,70 757,31 813,15 887,81 3167,97 3248,85
Kitos sąnaudos 1641 1641 1641 1641 6564 6746
Pardavimų savikaina 184359,2 194261,81 205864,65 221404,31 805889,97 807988,79
Bendras pelnas 52205,8 58173,19 65185,35 74530,69 250095,03 267870,21
Pelnas prieš apmokestinimą 52205,8 58173,19 65185,35 74530,69 250095,03 267870,21
Pelno mokestis 7830,87 8725,97 9777,80 11179,60 37514,25 40180,53
Grynasis pelnas 44374,93 49447,22 55407,55 63351,09 212580,78 227689,68

Leave a Comment