KŪB veiklos sutartis

ĮREGISTRUOTA

Vilniaus m. savivaldybės

rejestro tarnyboje
200 m. mėn. d.

Rejestro Nr.

Kodas

KOMANDITINĖS ŪKINĖS BENDRIJOS

BENDROSIOS JUNGTINĖS VEIKLOS

SUTARTIS

Vilnius 200 m. mėn. d.

1. BENDROJI DALIS

1.1. Mes, M...., A......, T...... (tikrieji nariai) ir P...... (komanditorius) susitarėme įsteigti komanditinę ūkinę bendriją (toliau – Bendrija) komercinei-ūkinei ir kitokiai įstatymų neprieštaraujančiai veiklai, kooperuodami savo turtą, darbą ir žinias.

1.2. Bendriją pavadiname: ”Gama” – komanditinė ūkinė bendrija.

1.3. Bendrijos adresas: Kalvarijų g. 120, Vilnius, Lietuvos Respublika.

1.4. Mes, Tikrieji nariai ir Narys komanditorius pavedame A.Antanaitį tvarkyti Bendrijos steigimo reikalus. Steigimo išlaidas pagal pateiktus, juridinę galią turinčius dokumentus padengs visi nariai lygiomis dalimis.

1.5. Nustatome, ka ad Bendrijos turtas atskirtas nuo komanditoriaus turto, o nuo tikrojo nario turto neatskirtas. Pagal Bendrijos prievoles jos tikrasis narys atsako solidariai visu savo turtu, o nariai komanditoriai – tik tuo savo turtu, kurį perdavė arba turėjo perduoti Bendrijai, bet jo neperdavė sutartyje numatytais terminais. Bendrija neatsako už savo narių prievoles, nesusijusias su Bendrijos veikla.

1.6. Bendrija yra juridinis asmuo.

Bendrijos ūkiniai metai yra kalendoriniai metai. Pirmieji ūkiniai metai prasideda nuo Bendrijos įregistravimo dienos ir baigiasi 2004m. gruodžio 31dieną.

Bendrijos veiklos laikas – neribotas.
1.7. Bendrijos veiklos pobūdis:
36.63 Skėčių nuo li ietaus ir saulės gamyba.
51.0 Didmeninė ir komisinė prekyba.
52.41 Mažmeninė prekyba.
70.20 Nekilnojamo turto valdymas už mokestį ar pagal sutartį.

70.2 Nekilnojamojo turto priklausančio nuosavybės teise išnuomojimas.

Licencijuojamą veiklą Bendrija gali vykdyti tik nustatyta tvarka įsigijusi atitinkamą licenciją (leidimą).

2. BENDRIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Bendrija turi teisę:
1) užsiimti savo Bendrijos vardu šios su

utarties 1.7 punkte numatyta komercine-ūkine veikla Lietuvos Respublikoje bei už jos ribų;
2) turėti sąskaitas Lietuvos Respublikoje ir kitose valstybėse įregistruotose bankų įstaigose, taip pat savo antspaudą;
3) turėti savo padalinius, filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir už jos ribų;
4) pirkti ar kitokiais būdais įgyti turtą, taip pat jį parduoti, išnuomoti, įkeisti ar kitaip disponuoti;
5) bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatytais atvejais sudaryti sutartis, prisiimti įsipareigojimus, skolinti (tik nuosavo kapitalo lėšas) ir skolintis lėšų už palūkanas, nustatomas sutartimi;
6) nustatyti savo produkcijos, teikiamų paslaugų ir kitų išteklių kainas, įkainius ir tarifus, išskyrus tuos atvejus, kai kainas ir kitus normatyvus reguliuoja valstybė;
7) bendrosios jungtinės veiklos sutarties nustatyta tvarka likviduotis ar reorganizuotis;

Bendrija taip pat gali turėti ir kitokias turtines ir asmenines neturtines teises ir pareigas, jeigu jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir šiai su utarčiai.

2.2. Komercinėje-ūkinėje veikloje Bendrija laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų bei šios sutarties nuostatų.

2.3.. Bendrijos prievolės visų pirma turi būti įvykdytos iš bendrijos turto. Jeigu bendrijos turto nepakanka, tai išreikalauti galima iš tikriesiems nariams priklausančio turto pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normas, reglamentuojančias solidarių prievolių įvykdymą. Šiuo atveju iš komanditorių turto gali būti išreikalaujama tik jų nepadarytų pagal sutartį įnašų ribose ir tik proporcingai nepadarytų įnašų dydžiui.

2.4. Ieškiniai Bendrijai arba jos nariams gali būti pareiškiami Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais terminais. Bendrijos veiklą nutraukus, taip pa
at nariui išstojus (jį pašalinus) iš bendrijos, ieškinį galima pareikšti ne vėliau kaip per 3 metus nuo bendrijos likvidavimo ar bendrosios jungtinės veiklos sutarties pakeitimo bei atnaujinimo įregistravimo vietos savivaldybėje.

3. NARYSTĖ. BENDRIJOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Bendrijos nariais yra šią sutartį pasirašę fiziniai asmenys:
M..... (asmens kodas – 38402151089), gyv. Liepų g.10 Vilniuje (tikrasis narys);
A.... (asmens kodas – 3841210178), gyv. Pušų g. 22 Vilniuje (tikrasis narys);
T...... (asmens kodas – 37511224065), gyv. Beržų g. 20 Vilniuje (tikrasis narys);
P...... (asmens kodas – 37810250374 ), gyv. Ukmergės g. 79-20, Vilniuje (narys komanditorius).

3.2. Nauji nariai į Bendriją priimami bendrame Bendrijos narių susirinkime ir tik esant visų esamų narių sutikimui.

3.3. Priėmus į Bendriją naują tikrąjį narį, per 10 kalendorinių dienų parengiama ir notariškai patvirtinama nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis, o Bendrija perregistruojama. Priėmus į Bendriją naują komanditorių, bendrosios jungtinės veiklos sutartis pakeičiama. Sutarties pakeitimai per 10 kalendorinių dienų turi būti notariškai patvirtinti ir įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

3.4. Priėmus į Bendriją naują narį vietoje pašalinto arba išstojusio iš Bendrijos tikrojo nario, parengiama ir notariškai patvirtinama nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis, o Bendrija per 30 kalendorinių dienų perregistruojama. Priėmus į Bendriją naują komanditorių vietoj pašalintojo arba išstojusiojo iš bendrijos, bendrosios jungtinės veiklos sutartis pakeičiama. Sutarties pakeitimai per 30 kalendorinių dienų turi būti notariškai patvirtinti ir įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

3.5. Bendrijos narių teisės:

3.5.1. Tikrasis narys ir komanditorius turi turtines ir asmenines neturtines teises, numatytas šioje sutartyje, Ūk

kinių bendrijų bei kitose Lietuvos Respublikos įstatymuose.

3.5.2. Tikrasis Bendrijos narys gali tvarkyti ir disponuoti savo turtu, neperduotu Bendrijai, iki tol, kol nariai ir kreditoriai, siekdami užtikrinti būsimus turtinius reikalavimus, tai užginčys įstatymų nustatyta tvarka.

3.5.3. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę reikalauti, šios sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo.

3.5.4. Kiekvienas Bendrijos narys turi teisę susipažinti su bendrijos buhalteriniu balansu, pajamų ir išlaidų sąskaita ir sutikrinti jų teisingumą su pirminiais dokumentais. Laikydami balanso duomenis neatitinkančiais tikrosios būklės, jie turi teisę reikalauti sudaryti revizijos komisiją buhalterinės apskaitos dokumentams patikrinti.

Revizijos komisijos narius (ne būtinai iš Bendrijos narių tarpo) skiria Bendrijos narys, reikalavęs sudaryti revizijos komisiją. Revizijos komisija patikrina Bendrijos veiklą ir patikrina apskaitos dokumentus, nustato, ar nėra nemokumo ar tyčinio bankroto požymių, ar nešvaistomas Bendrijos turtas, ar nesudaromi nuostolingi sandėriai, ar nepažeidžiamos Bendrijos narių teisės, įskaitant ir nepagrįstą darbo užmokesčio išmokėjimą, lengvatų ar nuolaidų taikymą (kai dėl to sumažėjo Bendrijos pelnas ar ji patyrė nuostolių). Tokio patikrinimo išlaidas apmoka revizijos komisiją skyręs Bendrijos narys. Jei revizijos komisija patvirtino Bendrijos nario pareiškime nurodytus faktus, Bendrija privalo Bendrijos nariui grąžinyi tikrinimo išlaidas, bet ne daugiau kaip ¼ Bendrijai ar jos nariui padarytos žalos.

Ginčus dėl revizijos komisijos išvadų sprendžia teismas. Atlikdama patikrinimą, revizijos komisija naudojasi tokiomis pat teisėmis kaip ir Bendrovės revizoriai (auditorius) pa
agal Lietuvos Respublikos Akcinių bendrovių įstatymą.

3.5.5. Tikrasis narys turi teisę kartu su kitais spręsti bendrijos turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo bei kitus bendrijos veiklos klausimus. Priimant nutarimus, tikrasis narys turi vieną balsą nepriklausomai nuo jo dalies bendrosios nuosavybės teisėje dydžio. Jeigu šioje bendrosios jungtinės veiklos sutartyje nenustatyta kitokia taisyklė, tai nutarimai priimami paprasta balsų dauguma. Visais atvejais teisę balsuoti priimant nutarimus turi ir komanditorius. Komanditorius turi vieną balsą.
Bendrijos narys neturi teisės balsuoti, jeigu priimamas nutarimas dėl jo pašalinimo arba išstojimo iš bendrijos.
3.5.6. Tikrasis narys turi teisę pareikšti ieškinį teisme dėl bendrijos likvidavimo, jeigu kiti tikrieji

nariai ignoruoja jiems bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatytas pareigas arba nesugeba jų vykdyti. Tokiais pat pagrindais komanditorius gali pareikšti ieškinį ir prašyti teismą jį atleisti nuo dalyvavimo bendrijoje. Tokie ieškiniai gali būti pareiškiami ir patenkinami tik pasibaigus ūkiniams metams. Patenkinus ieškinį, bendrijos nariui padarytus nuostolius atlygina tie nariai, kurie ignoravo savo pareigas arba nesugebėjo jų vykdyti.

3.5.7. Tikrasis narys neturi teisės sudaryti sandorių su bendrija, kurios narys jis yra.

Komanditorius tokius sandorius gali sudaryti, tačiau iš tokių sandorių kylantys reikalavimai patenkinami tik po to, kai bus patenkinti visų kitų bendrijos kreditorių reikalavimai.
3.5.8. Užimti Bendrijoje bet kurias pareigas ir vykdyti užduotis.
3.5.9. Turėti kitas įstatymais nustatytas teises ar jiems neprieštaraujančias teises.
3.6. Bendrijos narys neturi teisės:
3.6.1.be visų tikrųjų narių sutikimo bendrijos tikrasis narys neturi teisės turėti individualią (personalinę) tokios pat veiklos rūšies įmonę arba būti kitos tokios pat rūšies komercine-ūkine veikla užsiimančios bendrijos;
3.6.2. jeigu, stodamas į bendriją tikruoju nariu, asmuo nuslėpė, kad jis turi individualią (personalinę) tokios pat veiklos rūšies įmonę ar yra kitos tokios pat rūšies komercine-ūkine veikla užsiimančios bendrijos tikrasis narys, arba, būdamas šios bendrijos nariu, be jos sutikimo įsigijo individualią (personalinę) tokios pat veiklos rūšies įmonę ar įstojo į kitą tokios pat rūšies komercine-ūkine veikla užsiimančią bendriją, tai bendrija per 3 mėnesius po to, kai sužinojo apie šį pažeidimą, turi teisę reikalauti atlyginti nuostolius arba kad to nario sudaryti sandoriai, atstovaujant kitą bendriją, būtų pripažinti šios bendrijos sandoriais, o gautos pajamos būtų pervestos į šios bendrijos sąskaitą.
3.7. Narystės bendrijoje pasibaigimo (nutraukimo) pagrindai yra:
1) nario mirtis;
2) nario pripažinimas neveiksniu;
3) nario išstojimas iš bendrijos;
4) nario pašalinimas iš bendrijos.

3.8.Tikrasis narys ar komanditorius gali išstoti iš bendrijos, jeigu jis subankrutavo ir dėl to negali dalyvauti jos veikloje. Kitais atvejais tikrasis narys gali išstoti iš bendrijos, jeigu tam neprieštarauja nė vienas Bendrijos narių.

3.9.Per 3 mėnesius nuo subankrutavusio nario, pripažinto neveiksniu asmens globėjo, mirusiojo komanditoriaus įpėdinio pareiškimo dėl išstojimo (dalies išskyrimo) gavimo dienos bendrija turi išskirti iš bendrosios nuosavybės turto dalį, tenkančią nariui pareiškimo padavimo dieną.

3.10.Išstojantysis, pripažinto neveiksniu asmens globėjas arba mirusiojo įpėdinis privalo informuoti kitus narius arba jungtinėse veiklos sutartyse numatytais atvejais – bendrijos atstovą apie ketinimus dėl savo dalies panaudojimo, o bendrija – supažindinti išstojantįjį (globėją, įpėdinį) su galimais nuostoliais, jeigu jis tuojau pat pasiimtų savo dalį, ir pranešti terminą, po kurio būtų išvengta nuostolių. Jeigu išstojantysis (globėjas, įpėdinis) savo turto dalį sutinka atsiimti bendrijos nurodytu laiku, jam už tą laiką priskaičiuojama priklausanti pajamų dalis. Išstojančiajam (globėjui, įpėdiniui) nesutikus su pastaruoju pasiūlymu, dėl to atsiradę bendrijos nuostoliai padengiami iš išstojusiojo dalies.

3.11. Pagal sandorius, kurie buvo sudaryti iki nario išstojimo (pripažinimo neveiksniu, mirties) ir dar yra vykdomi, su išstojusiuoju (globėju, įpėdiniu) atsiskaitoma tik visiškai juos įvykdžius. Buvusiam bendrijos nariui (globėjui, įpėdiniui) reikalavimus dėl bendrijos prievolių, atsiradusių jam esant bendrijoje, galima pareikšti per 3 metus po išstojimo ar pašalinimo iš bendrijos.

3.12. Su išstojusiu nariu (globėju, įpėdiniu) bendrija turi atsiskaityti ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pareiškimo apie išstojimą (dalies išskyrimą) gavimo dienos, jei su Bendrijos atstovu raštu (pritarus kitiems Bendrijos nariams) nebuvo susitarta dėl kitokio termino.

3.13. Buvusiam nariui (globėjui, įpėdiniui) likusių Bendrijos narių pasirinkimu ir sprendimu, priimtu dauguma balsų turtas grąžinamas:
1) išmokant jo dalį pinigais;
2) išskiriant jo dalį natūra, jeigu turtas yra dalomas.

3.14.Tikrasis narys arba komanditorius, piktybiškai nevykdantis savo pareigų, kitų tikrųjų narių

vienbalsiu nutarimu gali būti šalinamas iš bendrijos. Jeigu šalinamasis su šiuo nutarimu nesutinka, jis turi teisę kreiptis į teismą.
3.15.Subankrutavęs tikrasis narys gali būti šalinamas iš bendrijos visų likusiųjų narių sprendimu, priimtu vienbalsiai.
3.16.Pašalintajam nariui turtas gražinamas ta pačia tvarka ir terminais kaip ir išstojusiąjam iš bendrijos.
3.17.Mirusio bendrijos nario įpėdiniai turi teisę paveldėti mirusiojo nario turto dalį bendrijoje. Paveldėtas turtas perduodamas įpėdiniams tokia pačia tarka ir terminais kaip ir išstojusiąjam iš bendrijos.
3.18.Mirus tikrajam nariui arba komanditoriui, vienas iš jo įpėdinių gali tapti bendrijos nariu, jeigu tam pritars visi Bendrijos nariai. Įstojęs į bendriją įpėdinis perima visas mirusiojo teises ir pareigas. Šiuo atveju nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis nesudaroma, o esamoje sutartyje padaromi pakeitimai. Jeigu mirusiojo tikrojo nario įpėdinis tampa komanditoriumi ar komanditoriaus-tikruoju nariu, tai sudaroma nauja bendrosios jungtinės veiklos sutartis ir bendrija perregistruojama.
3.19.Mirusio tikrojo nario įpėdiniui raštu atsisakius įstoti į bendriją tikruoju nariu , bendrijos veikla nutraukiama, ir įpėdiniui perduodamas paveldimas turtas, atskaičius bendrijos likvidavimo nuostolius.

4.BENDRIJOS KAPITALAS

4.1. Bedrijos kapitalą sudaro nuosavas ir skolintas kapitalas.
Bendrijos pradinis nuosavas kapitalas sudaro 10000 (dešimt tūkstančių) litų, iš kurių:tikrieji nariai įneša 6000 litų ir tai sudaro 60 procentų bendrijos nuosavo kapitalo.
Narys komanditorius įneša 4000 litų ir tai sudaro 40 procentų bendrijos nuosavo kapitalo.
Šalys įnašus privalo perduoti tikrąjam nariui per dešimt dienų po šios sutarties pasirašymo.
Sutarties dalyvių bendru susitarimu, priimtu vienbalsiai, pradiniai įnašai gali būti didinami . Papildomi įnašai įnešami per terminą, nustatytą visų narių nuterimu, priimtu vienbalsiai. Tik

visų narių susitarimu, priimtu vienbalsiai, nutariama, kokiais įnašais, piniginiais ar turtiniais didinami pradiniai įnašai.
4.2. Įnašą galima įmokėti pinigais, įnešti materialinėmis vertybėmi, intelekinės veiklos produkcija ir kitomis vertybėmis, kurios yra bendrijomis nario nuosavybės teisės objektas. Įnašai negali būti daromi vertybiniais popieriais, taip pat turtu, jeigu savininko teisė disponuoti juo pagal Lietuvos Respublikos įstatymus yra apribota.
Nepiniginiai įnašai įvertinami bendru visų narių susitarimu, priimtu vienbalsiai.
Tikrojo Bendrijos nario priimtu nutarimu komanditoriaus įnašų darymą galima atidėti.
4.3. Bendrijos tikrojo nario ir komanditoriaus vienbalsiai priimtu nutarimu narys gali perleisti savo įnašą kitam Bendrijos nariui arba tretiesiems asmenimis, kai jie įstoja į bendriją.
4.4. Jeigu Bendrijos narys bendrosios jungtinės veiklos sutartyje nurodytu laiku neįneša viso įnašo, tai nuo neįneštos dalies gali būti priskaičiuojami 0,2 procento delspinigiai nuo neįnešto įnašo dydžio per dieną.
4.5. Iš Bendrijos tikrojo nario įnašo negali būti išieškoma pagal jo kreditorių reikalavimu. Jeigu tikrojo Bendrijos nario turto nepakanka padengti savo įsiskolinimų, tai jo kreditoriai turi teisę per teismą reikalauti likviduoti bendriją ir išskirti jo dalį. Šiuo atveju kiti Bendrijos nariai, siekdami išsaugoti Bendriją, gali išskirti skolininkui priklausančią dalį bendrame turte pagal Bendrijos buhalterinį balansą, sudarytą skolininko išstojimo iš bendrijos dieną.
4.6. Pasibaigus ūkiniams metams, sudaromas bendrijos buhalterinis balansas, atskaitomi mokesčiai, rinkliavos bei kitos sumos, skirtos Bendrijos veiklos išlaidoms padengti, likusios pajamos

paskirstomos bendrijos nariams proporcingai jų dalims. Nustatant pajamų dalį, tenkančią tikrąjam bendrijos nariui, neatsižvelgiama į tai, kad jis nėra įnešęs viso įnašo. Komanditoriui tenkanti pajamų dalis nustatoma proporcingai jo faktinio įnašo dydžiui. Pajamų dalis, kuria padidinami jos narių pradiniai įnašai proporcingai jų dalims, gali būti paliekama bendrijoje.
Nuostolius dengia visi nariai proporcingai jų dalims Bendrijos nuosavame kapitale.
Bendrijos nariai turi teisę paimti iš Bendrijos iki 85 (aštuonesdiašimt penki) procentų kiekvieno ketvirčio gautų arba planuojamų gauti pajamų, tenkančių jo daliai nuosavame Bendrijos kapitale. Prašomą pinigų sumą tikrasis narys privalo išmokėti pareiškusiam tokį prašymą nariui per dvi dienas po pareiškimo gavimo (jeigu Bendrija turi lėšas).
4.7. Tikrasis narys ar komanditorius jam priklausančios pajamų dalies turi teisę reikalauti ne anksčiau kaip praėjus 2 mėnesiams po pajamų paskirstymo.

5.BENDRIJOS VALDYMAS

5.1. Bendrijos reikalus tvarko tikrasis narys, veikdamas pagal visų kitų Bendrijos narių duotą įgaliojimą. Įgaliojimo terminas – nuo 2004 m. gegužės mėn. 07 d. iki 2007 m. gegužės mėn. 07 d. Tikrąjam nariui suteikiami tokie įgalinimai: išskyrus išimtis, numatytas šioje sutartyje, tikrasis narys tvarko Bendrijos reikalus, atstovauja Bendriją visais turtiniais gamybiniais-komerciniais bei teisiniais klausimais, pasirašo visus finansinius ir kitus dokumentus. Tačiau kiekvienam Bendrijos sandėriui turi pritarti visi Bendrijos nariai. Tikrasis narys turi teisę įgalioti atlikti visus šios sutarties 5.1 punkte nurodytus veiksmus atlikti kitą asmenį.
Be to tikrąjam nariui gali būti mokamas kasmėnesinis atlyginimas už 4 darbo valandas per dieną, mokant pusę Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyto minimalaus valandinio atlygio arba didesnis atlyginimas.
5.2. Komanditorius neturi teisės atstovauti Bendrijai. Jeigu komanditorius, nesilaikydamas šio reikalavimo, sudaro Bendrijos vardu sandorį, tai jis atsako solidariai su tikruoju nariu pagal prievoles, kurios atsirado iš tokio sandorio, visų savo turtu. Bendrijos vardu jos nario sudarytas sandoris sukuria jai teises ir pareigas tik tuop atveju jeigu tokių sandorių sudarymas buvo numatytas bendrosios jungtinės veiklos sutartyje arba jeigu tokį sandorį prisiima tikrasis narys. Visų bendrijos narių vienbalsiu susitarimu atstovauti bendrijai gali būti samdomas asmuo, kuris nėra bendrijos nariu. Jo įgalinimai nustatomi visų bendrijos narių susitarimu duodamame įgaliojime. Toks įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.
5.3. Bendrijos nutarimai priimami atvirumu balsavimu. Balsuojant kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą, išskyrus bendrijos pajamų paskirstymo atvejį. Nutarimai laikomi priimtais, jeigu už jį balsavo visi Bendrijos nariai, išskyrus atvejus, numatytus šioje sutartyje.
5.4. Balsuojant dėl šios sutarties keitimo ar papildymo, bendrijos reorganizavimo ar likvidavimo klausimais, nutarimai laikomi priimtais, jeigu už juos balsavo visi bendrijos nariai.
5.5. Bendrijos nariai bendru susitarimu, priimtų balsų dauguma, nustato savo veiklos apskaitos tvarką, atitinkančią šiuos klausimus reglamentujančias teisines normas. Bendrija turi teisę laikyti paslaptyje savo komercinės veiklos informaciją. Kokia informacija yra priskiriama prie Bendrijos komercinės veiklos informacijos, nustato bendrijos nariai balsų dauguma.
5.6. Be Bendrijos narių Bendrijos veiklą tikrinti gali tik finansų, teismo ir tardymo įstaigos Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais. Jeigu šių įstaigų pareigūnai savo veiksmais pažeidžia Bendrijos teises arba trukdo jos normaliai veiklai ir dėl to padaro jai nuostolių, Bendrija turi teisę teismine tvarka reikalauti iš tų įstaigų juos atlyginti.

6.BENDRIJOS LIKVIDAVIMO REORGANIZAVIMO IR PERTVARKYMO TVARKA

6.1. Bendrijos veikla nutraukiama:
1) pasibaigus bendrosios jungtinės veiklos sutarties terminui;
2) vienbalsiu tikrųjų bendrijos narių nutarimu;
3) bendrijai bankrutavus;
4) valstybės organams priėmus sprendimą atšaukti bendrijos registravimą už teisės pažeidimus, numatytus įstatymų;
5) teismui patenkinus vietos savivaldybės organų ieškinį dėl bendrijos veiklos nutraukimo, kai ši, nepaisydama įspėjimo, toliau šiurkščiai pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus;
6) teismui patenkinus tikrojo bendrijos nario ieškinį šio įstatymo 12 straipsnio 7 dalies numatytu pagrindu;
7) mirus tikrąjam bendrijos nariui, jeigu ko kita nenumato bendrosios jungtinės veiklos sutartis. Mirus komanditoriui, bendrijos veikla nenutraukiama;
8) esant kitiems bendrosios jungtinės veiklos sutartyje numatytiems pagrindams.
Bendrijos veiklos nutraukimas turi būti įregistruotas.
6.2. Bendrijos likvidavimo tvarką reglamentuoja šis ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai bei bendrosios jungtinės veiklos sutartis.
6.3. Jeigu Bendrija likviduojama pasibaigus bendrosios jungtinės veiklos sutarties terminui arba nariams nutarus nutraukti veiklą, tai jie turi teisę patys paskirti likvidatorius iš tikrųjų narių. Kitais likvidavimo atvejais likvidatorius skiria teismais arba kreditorių susirinkimas.
6.4. Paskyrus likvidatorius, Bendrija įgyja likviduojamosios įmonės statusą . Bendrijos atstovai netenka savo įgaliojimų, jų funkcijas perima likvidatoriai.
6.5. Likvidatoriai, pradėdami ir baigdami likvidavimą, turi sudaryti bendrijos buhalterinius balansus.
6.6. Likvidatoriai užbaigia Bendrijos einamąją komercinę-ūkinę veiklą, išaiškina jos kreditorius ir debitorius, reikalui esant parduoda iš varžytinių likusį po prievolių įvykdymo turtą ir patenkina kreditorių reikalavimus.
6.7. Atsiskaičius su kreditoriais pagal Bendrijos prievoles, įskaitant nesumokėtas į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčio administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų priskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, iki Bendrijos veiklos nutraukimo įregistravimo įstatymų nustatyta tvarka, likusį turtą likvidatoriai padalija Bendrijos nariams. Pirmiausia atsiskaitoma su komanditoriais. Komanditoriai, įnešusiam visą įnašą, gražinama visa jo suma. Tikrąjam nariui ir neįnešusiam viso sutartyje numatyto įnašo komanditorius likusį turtą likvidatoriai padalija proporcingai jų dalies dydžiui. Bendrijos nuostoliai paskirstomi tikrąjam jos nariui proporcingai jo dalies dydžiui, o komanditoriui-proporcingai jo nepadaryto įnašo sumai.
6.8. Jeigu likvidavimo metu išaiškėja ginčytinos prievolės, tai jų vykdymui iš bendro turto išskiriama atitinkama suma, kuri įnešama į notariato depozitinę sąskaitą.
6.9. Iškilus narių ginčui dėl likusio po kreditorių reikalavimų patenkinimo turto padalijimo, likvidatoriai sustabdo turto dalijimą. Likviduojamosios Bendrijos narių tarpusavio ginčai, taip pat jų ginčai su likvidatoriais nagrinėjami teismine tvarka.
6.10. Patenkinus kreditorių turtinius reikalavimus, buvę nariai, kontroliuojant likvidatoriams, gali susitarti dėl kitokių likusio turto pasidalijimo sąlygų.
6.11. Bendrijos tikrasis narys kartu su likvidatoriais surašo Bendrijos likvidavimo aktą ir jį įregistruoja.
6.12. Likviduojant bankrutavusią Bendriją, jos turtas dalijamas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.
6.13. Likviduotos Bendrijos ilgo ir laikino saugojimo dokumentai perduodami saugoti vietos savivaldos institucijai. Buvę Bendrijos nariai ir jų įpėdiniai turi teisę susipažinti su saugomais dokumentais ir gauti jų nuorašus.
6.14. Sprendimą reorganizuoti arba pertvarkyti Bendriją gali priimti vienbalsiai visi Bendrijos nariai.
6.15. Bendrosios jungtinės veiklos sutartis gali būti pripažinta negaliojančia tik teismine tvarka, jeigu yra sandorių negaliojimo pagrindai, numatyti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso.
6.16. Pripažinus bendrosios jungtinės veiklos sutartį negaliojančia, sandoriai su trečiaisiais asmenimis tebegalioja, išskyrus tuos, kurie pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą laikomi negaliojančiais.

Tikrieji nariai : M......, A...., T....

Komanditorius: P......

200 m. mėn. d.

Leave a Comment