Kooperatinės bendrovės

ĮVADAS

Pagal lietuvių kalbos žodyną, įmonė yra gamybos ar prekybos ūkinis vienetas. Enciklopedijoje nurodyta, kad įmonė yra visuomeniškai, ekonomiškai ir teisiškai savarankiškas ūkinis vienetas, pirminė ūkio grandis. Įmonių įstatymas teigia, kad įmonė – tai savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas, įsteigtas tam tikrai komercinei – ūkinei veiklai; ją sudaro medžiaginiai – daiktiniai, finansiniai ir nematerialūs aktyvai bei jos teisių ir pareigų kompleksas. Teisinė literatūra teigia, kad įmonė – tai turintis savo pavadinimą ir įstatymų nustatyta tvarka įregistruotas komercinei – ūkinei veiklai subjektas, turintis atskirą ar neatskirą nuo steigėjo (savininko) turtą, savarankišką organizacinį vieningumą, galėjimą savo vardu įgyti turtines ir asmenines neturtines teises ir atsakantis savarankiškai arba su steigėju už prisiimtas prievoles.Įmonės gali būti ribotos turtinės atsakomybės ir neribotos turtinės atsakomybės. Pavyzdys įmonės su ribota turtine atsakomybe yra kooperatinės bendrovės. Kooperatinės bendrovės atsirado Europoje kaip smulkių gamintojų savitarpio pagalbos susivienijimai siekiant bendrų ekonominių tikslų. XIX a. atsiradusios kooperacijos idėjos sparčiai plito visame pasaulyje. Pirmiausia steigėsi vartotojų, o vėliau atsirado gamybos ir kredito kooperatyvai. Gamintojų kooperatyvai kuriasi tam, kad būtų bendrai sprendžiama rinkų paieška pagamintoms prekėms, susitariama dėl pardavimo sąlygų ir kt. švartuotojų kooperatyvų paskirtis – rūpintis reikalingų prekių pirkimu, jų paieška ir pan. Kooperatinei bendrovei būdinga:1. tai – visuomeninė organizacija;2. savarankiška organizacija;3. steigėjai – fiziniai asmenys;4. turi juridinio asmens teises;5. savarankiškai atsako už savo prievoles. Kooperatyvai gali būti steigiami ne tiki komercinei veiklai, bet ir tam tikriems socialiniams poreikiams tenkinti. Taigi šio darbo tikslas naudojantis Lietuvos Respublikos įstatymais nusakyti kas tai yra kooperatinės bendrovės (kooperatyvai).

KOOPERATINĖS BENDROVĖS (KOOPERATYVAI)

Pagal Lietuvos Respublikos įstatymą kooperacija – įstatymu pagrįstas veiklos ir išteklių sutelkimas dalyvių bendriems tikslams įgyvendinti. Tuo tikslu gali būti steigiamos kooperatinės bendrovės. Kooperatyvų veiklos tikslas – ne maksimalus pelnas, bet kartu veikiant gauti didesnę naudą iš savo veiklos.

Kooperatinė bendrovė – įstatymų nustatyta tvarka fizinių arba fizinių ir juridinių asmenų savanoriškai įsteigta įmonė, skirta narių ekonominiams, socialiniams bei kultūriniams poreikiams tenkinti, veikiantis narių iniciatyva ir rizika. Kooperatinės bendrovės veikla yra atskirta nuo narių veiklos. Kooperatinės bendrovės kapitalą sudaro nuosavos ir skolintos lėšos. Nuosavos lėšos sudaromos iš narių stojamojo mokesčio, pajaus, pelno bei kitų įstatymais neuždraustų šaltinių. Pajaus vardinis dokumentas – dokumentas, patvirtinantis asmens dalyvavimą sudarant kooperatinės bendrovės kapitalą ir kooperatinės bendrovės įsipareigojimus kooperatinės bendrovės nariui. Bendras įmokėtų pajų dydis gali keistis. Skolintas kapitalas sudaromas iš paskolų ir kitų skolintų lėšų. Kooperatinės bendrovės kapitalas negali būti sudaromas leidžiant bendrovės akcijas. Minimalaus nuosavo kapitalo dydžio įstatymai nereglamentuoja. Bendrovės pelnas (dividendai) skirstomas proporcingai narių pajams.KOOPERATINĖS BENDROVĖS STATUSAS

Kooperatinė bendrovė yra ribotos civilinės atsakomybės juridinis asmuo. Kooperatinės bendrovės turtas yra atskirtas nuo jos narių turto. Kooperatinė bendrovė pagal savo prievoles atsako tik savo turtu. Kooperatinės bendrovės narys pagal kooperatinės bendrovės prievoles atsako už pajų priklausančiu įmokėti pajiniu įnašu. Kooperatinė bendrovė turi turėti ne mažiau kaip 5 narius. Kooperatinė bendrovė turi savo pavadinimą. Pavadinime turi būti žodžiai „kooperatinė bendrovė“ arba „kooperatyvas“. Kooperatinės bendrovės gali jungtis į sąjungas jų įstatuose numatytiems tikslams įgyvendinti. Sąjungų nariais gali būti ir kiti juridiniai asmenys (bendrovės, asociacijos, draugijos ir kt.), jei jų narystė atitinka kooperatinių bendrovių sąjungų tikslus. Kooperatinių bendrovių sąjungą turi sudaryti dvi ar daugiau kooperatinių bendrovių.

KOOPERATINIŲ BENDROVIŲ STEIGIMAS IR JŲ TEISĖS

Kooperatinės bendrovės steigėjai turi būti ne mažiau kaip 5 fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys. Kiekvienas kooperatinės bendrovės steigėjas privalo tapti jos nariu. Įstatymas draudžia, kad steigėjais būtų vien tik juridiniai asmenys, steigėjų tarpe turi būti LR piliečiai ne jaunesni kaip 18 metų. Juridinių asmenų skaičius negali viršyti fizinių asmenų skaičiaus.

Kooperatinės bendrovės steigėjai sudaro kooperatinės bendrovės steigimo sutartį, parengia kooperatinės bendrovės įstatų projektą, sušaukia steigiamąjį susirinkimą. Kooperatinės bendrovės steigimo dokumentai yra įstatai ir steigimo sutartis. Kooperatinės bendrovės įstatai yra dokumentas, kuriuo kooperatinė bendrovė vadovaujasi savo veikloje. Kooperatinės bendrovės įstatuose turi būti nurodyta:1. kooperatinės bendrovės pavadinimas, buveinė;2. kooperatinės bendrovės veiklos tikslai;3. kooperatinės bendrovės veiklos laikotarpis, jei jis yra ribotas;4. stojamojo mokesčio, minimalaus ir maksimalaus pajų dydžiai5. narystės kooperatinėje bendrovėje sąlygos, kooperatinės bendrovės narių teisės ir pareigos, disponavimo pajumi tvarka ir t.
Šiuo metu Jūs matote 51% šio straipsnio.
Matomi 775 žodžiai iš 1514 žodžių.
Peržiūrėkite iki 100 straipsnių per 24 val. Pasirinkite apmokėjimo būdą:
El. bankininkyste - 1,45 Eur.
Įveskite savo el. paštą (juo išsiųsime atrakinimo kodą) ir spauskite Tęsti.
Turite atrakinimo kodą?