imones ikurimas

PANEVĖŽIO PROFESINIO RENGIMO CENTRAS

UAB,,AUTOMOBILIS“

KURSINIS DARBAS

Įkurimas, veikla ir organizavimas.

Parengė;

xxxxxxxxx

Panevėžys 2006.

ĮVADAS

Autoservisas “AUTOMOBILIS” – individuali įmonė, atliekanti įvairius automobilių, mikroautobusų remonto darbus. Autoservisas atidaromas 2007 m. balandžio 1 d.,adresas S.Dariaus ir S.Girėno g. 45 , Tauragė.

Įmonės tikslas – tirti rinką joje sėkmingai įsitvirtinti siekiant pelningos įmonės veiklos.Autoserviso savininkas neabejoja įmonės veiklos pelningumu,nesji įsikūrusi centrinėje Tauragės miesto gatvėje,kur vyksta intensyviausias eismas,gerai vartotojų pastebimoje vietoje. Netoli įmonės yra įsikūrusi firma prakiaujanti naujais automobiliais ir įvairių automobilių auto detalėmis.

Autoservise “AUTOMOBILIS” atliekami įvairūs automobilių remonto darbai,kėbulų geometrija, automobilių dažymas,padangų montavimas ir baalansavimas, ir t.t. Įmonė teikianti šias ir kitas paslaugas tikisi uždirbti pelno jau pirmaisiais veiklos mėnesiais.

Autoservisas ateinančiais veiklos metais planuoja gauti pakankamai pelno,kad galėtų bankui grąžinti 50000 lt., paskolą,kurią ketinama imti siekiant įsigyti reikiamos įrangos,kuri patenkintų vartotojų poreikius ir palengvintų darbuotojų darbą.

Mūsų įmonė iškėlė uždavinius,kuriuos turės atlikti, kad sėkmingai įsitvirtintų ir adaptuotusi esamoje rinkoje.

INFORMACINIŲ ŠALTINIŲ APŽVALGA

Lietuvoje individualių įmonių steigimą reglamentuoja LR įmonių įstatymas, kuriame įmonė įvardijama kaip – savo firmos vardą turintis ūkinis vienetas įsteiktas įstatymų nustatyta tvarka,tam tikrai komerciniai ,ūkiniai veiklai vyykdyti.
Naujai įsteiktos arba naujai persivadinusios įmonės registruojasi įmonių registre. Lietuvos Respublikos įmonių registras: Lietuvos Respublikos įmonių registras steigiamas įmonėms, įmonių filialams ir įmonių atstovybėms, taip pat asociacijoms ir kitiems įmonių susivienijimams, neužsiimantiems komercine-ūkine veikla (nesudarantiems komercinių-ūkinių sandorių), registruoti ir informacijai ap

pie juos kaupti. Įmonių registras yra Lietuvos Respublikos valstybinio registro dalis. Įmonių registre atskirai registruojamos:

1) įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių;

2) įmonės, turinčios juridinio asmens teises;

3) įmonių asociacijos;

4) įmonių atstovybės;

5) kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) sąjungos (asociacijos) (Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Informacijos technologijų departamentas. 2002 m.).

Norint užsiregistruoti įmonių registre reikia pateikti tam tikrus duomenis.

Registravimo duomenys:

1. Registre turi būti nurodyti šie registruojamos įmonės duomenys:

1) pavadinimas (firmos vardas);

2) rūšis;
3) buveinė (adresas);

4) veiklos pobūdis;

5) atstovų (įgaliotinių) vardai, pavardės, adresai.

6) numatomas komercinės-ūkinės veiklos laikotarpis;

7) įregistravimo data ( Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Informacijos technologijų departamentas. 2002 m.).

Apie naujai įsteigtų įmonių įregistravimą arba įmonių išregistravimą vietos savivaldybių spaudoje kartą per mėnesį paskelbia vietos savivaldos vykdomosios institucijos, o respublikinėje spaudoje apie tai (išskyrus individualias (personalines) įmones ir ūkines bendrijas) paskelbia Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė. Tokiame skelbime turi būti nurodyta: įmonės paavadinimas, jos veiklos pobūdis, steigėjai ir įstatinis kapitalas. Skelbimo išlaidas apmoka registro tvarkytojas ( Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija Informacijos technologijų departamentas. 2002 m.).
Registre įregistruotai įmonei išduodamas Statistikos departamento nustatytos formos pažymėjimas ir suteikiamas registro numeris (kodas). Šį pažymėjimą pasirašo ir registro numerį (kodą) skiria registro tvarkytojai, atliekantys teisinę registraciją (Valstybės Žinios 1994 m.).

Kiekviena įmonė vykdydama savo veiklą siekia gauti kuo daugiau pelno panaudodama kuo mažiau išteklių ir gamybos priemonų.

Gamybos priemonių naudojimo pagerinimas priklauso nuo konkrečių įmonėje susidariusių sąlygų. Visų tipų įmonėse ypatingą reikšmę turi įv
vairios paskirties mašinos.Turimų mašinų visuma galinančiai nuosekliai vykdyti gamybos procesus,kuo mažiau sunaudojant darbo lėšų (Įmonių ekonomika 2003 m.).

Tačiau, kad įmonė gerai funkcionuotų neužtenka turėti gerą gamybos priemonių asortimentą,reikia atsižvelgti ir į kitus aspektus, tokius kaip paklausą ir kitus veiksnius kurie įtakoja paklausą.

Paklausa – tai prekių (paslaugų) kiekiai,kuriuos pirkėjas nori ir gali nusipirkti,esant skirtingo lygio pardavimo kainoms (Įmonių ekonomika 2003 m.).
Paklausą įtakoja, kaina – tai vienas iš svarbiausių paklausos veiksnių.Nuo prekės ( paslaugos ) kainos dydžio nemažai priklauso prekės ( paslaugos ) kiekis ( Įmonių ekonomika 2003 m. ).

Paklausą taip pat įtakoja, gyventojų pajamos,pirkėjų skaičius ir pirkimų dažnis,paslaugos reklama.

Vartotojų skaičiaus didėjimą užtikriną:

– Aukšta aptarnavimo kultūra;

– platus paslaugų asortimentas;

– gera paslaugų kokybė ir t.t. ( Įmonių ekonomika 2003 m. ).

Šių veiksnių pagalba didinama teikiamų paslaugų paklausa.
Kaip rodo statistika pernai Europoje buvo nupirkta mažiau naujų automobilių.Automobilių gamintojų asociacijos ACEA duomenimis, padidėjus kuro kainoms ir palūkanų normoms,naujų automobilių prekybos apimtys Europoje per praėjusius metus sumažėjo 2,2 proc.2000 – aisiais Vakarų Europoje buvo įregistruota 14,74 milijono naujų automobilių,1999- aisiais – 15,07 milijono.

Prekybos apimtims tam tikrose šalyse neigiamos įtakos turėjo specifiniai toms valstybėms veiksniai.Pavyzdžiui, Vokietijoje naujų automobilių apimtys sumažėjo dėl padidėjusios naudotų automobilių paklausos.

Labausiai nukentėjo “ Ford ” ,kurių parduotų naujų automobilių skaičius Vakarų Europoje per metus sumažėjo 9,8 proc., iki 1,589 milijono automobilių,ir “ Gneral Motors “,kuro prekybos apimtys smuko 8,2 proc., iki 1,595 milijono automobilių.

PSA konserno ,vienijančio “ Peugeot ir Citroen “ gamintojus, prekybos ap
pimtys padidėjo 5,8 proc.,iki 1,93 milijono automobilių.Pagyvėjusi prekyba leido Prancūzijos automobilių gamintojui padidinti užimamą Vakarų Europos naujų automobilių rinkos dalį 1 proc.,iki 13,1 proc. ( Greitis 2001 m.).

Nors Europoje parduodamų naujų automobilių rinkos svyravimai ir pokyčiai negasdina Lietuvos vairuotojų,tačiau verčia susirūpinti tuos verslininkus kurie Lietuvoje parduoda dėvėtus automobilius iš jau minėtų Vakarų Europos valstybių.

Vis didėjantis padėvėtų automobilių srautas užgriūna Lietuvos automobilių rinkas, sukeldamas galvos skausmą firmų vadovams prekiaujantiems naujais automobiliais,nes įvežamų automobilių pasiūlos asortimentas labai platus ir prieinama kaina Lietuvos žmonėms ( Greitis 2001 m. ).

Įvairūs naujų automobilių firmų atstovai Lietuvoje rengia parodas ir seminarus stengdamasi pritraukti kuo daugiau pirkėjų ir suinteresuotų asmenų jų produkcijai, tačiau dabartinis žmonių pragyvenimo lygis juos verčia pasižvalgyti po dėvėtų automobilių turgus ,kurie vyksta visoje Lietuvoje,ir įsigyti nenaują daiktą tačiau prieinama kaina.Toks didėjantis padėvėtų automobilių srautas tai- nauji klientai autoserviso įmonėms,nes iškylančius automobilių gedimo klausimus sprendžia jie,žinodami automobilių sukonstravimo būdą ir galėdami pašalinti gedimus, ar užsakyti detales iš reikiamų automobilių detalių atstovybių.

VERSLO BŪKLĖS APŽVALGA

VERSLO IDĖJA

Įdėja įkurti autoservisą “AUTOMOBILIS”,kilo įsigijus patalpas miesto cente,tinkančias autoserviso kūrimui, kuris palankiomis kainomis teiks kvalifikuotas paslaugas, konkuruos su esamais konkurentais ir užsitarnaus klientų pasitikėjimą. Šiam projektui įgyvendinti numatyta įkūrimo vieta – S.Dariaus ir S.Girėno g.45, Tauragė Miesto centre įsikūręs autoservisas neturi tiesioginio konkurento, o kiti konkurentai įsikūrę visai priešingoje Ta

auragės miesto dalyse. Vadinasi tai labai tinkama vieta įkurti šiam autoservisui. Be to tai judri gatvė kur vyksta nuolatinis eismas, todėl autoservisas bus greitai pastebimas ir lengvai privažiuojamas.

Autoservisą planuojama atidaryti 2007m. balandžio 1d. Jo darbo laikas: darbo dienomis nuo 800val. iki 1900val. Klientus įmonė stengsis pritraukti kvalifikuotu ir greitu aptarnavimu bei palankiomis kainomis.Trūkstamas lėšas ketinama gauti imant paskolą iš banko.

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

Kiekviena įmonė kurdama savo verslo planą,perspektyvoje turi numatyti tikslus ir uždavinius,kuriuos per ateinančius veiklos metus turi įvykdyti,kad būtų stabili, pelninga,konkurencinga įmonė patenkinanti vartotojų lūkesčius.

Tam tikslui įmonė pasitelkia marketingo veiksnius taikytinus tam tikros vartotojų grupės poreikių tenkinimui..Išanalizavusi marketingo informaciją iš gautų ir apdorotų duomenų įmonė sudarė pagringinius tikslus bei uždavinius,kurie turės būti įgyvendinti per artimiausius veiklos metus.

Autoserviso “AUTOMOBILIS” pagrindinis tikslas – tiekti kvalifikuotas paslaugas,tvirtai įsitvirtinti rinkoje ir gauti pelną.Šalia pagrindinių yra ir kitų ganėtinai svarbių tikslų, kurie yra svarbūs įmonės veikloje, tai :
– patenkinti vartotojų poreikius;
– organizuoti pelningą bei gyvybingą veiklą;
– būti mokia bei likvidžia įmone;
– pasiekti kuo maksimalesnės paslaugų paklausos;
– palaikyti gerus ryšius.
Taip pat įmonė sieks įgyvendinti ir šiuos numatytus uždavinius:
– ištirti esamą rinką ir joje įsitvirtinti;
– teikti kokybiškas paslaugas ir užsitarnauti klientų pasitikėjimą;
– siekti pelningos veiklos;
– steigti naujas darbo vietas;
– įgyvendinti naujoves;
– gerinti ir greitinti klientų aptarnavimo lygį.

PASLAUGOS

Autoserviso “AUTOMOBILIS” paslaugos orentuotos į įvairių modelių lengvųjų automobilių ir mikroautobusų aptarnavimą. Jame teikiamos kokybiškos remonto paslaugos, atliekami tiek smulkūs remonto darbai, tiek generalinis remontas automobiliams po avarijų, kėbulų geometrija. Atliekamas automobilių dažymas, tai apima paruošimą dažymui ir patį nudažymą. Autoservise taip pat atliekamas padangų montavimas ir balansavimas bei ratų suvedimas, galima įstatyti dujų įrangą, kas ypač tapo populiaru pastaruoju metu.

Klientų patogumui darbai atliekami greitai ir kokybiškai, yra visi reikalingi įrengimai, dirba kvalifikuoti specialistai.pagal klientų poreikius autoservisas gali atlikti darbus su kliento žaliavomis (detalėmis, dažais). Už paslaugas galima atsiskaityti grynais arba pavedimu. Daugumai darbų suteikiama 1mėn. – 1 metų garantijos.

Dauguma darbų atliekami per dieną,smulkesni – per kelias valandas,kėbulų geometrija užtrunka 2 – 3 d.Sudėtingesni darbai gali užtrukti iki savaitės.Dėl darbų specifikos automobilių paruošimas dažymui kartu su nudažymu atliekamas per 2 savaites.

Atliekant smulkius remonto darbus,autoservisas išanksto neužsiperka detalių,nes skirtingų modelių automobiliams reikalingos skirtingo tipo detalės,todėl sunku prognuozoti galimų darbų žaliavų poreikį.Įmonė detales perka iš netoliese esančios autodetalių parduotuvės.

Retų modelių automobilių, tarp kurių daugiausia japoniški automobiliai,detalės užsakomos iš tų automobilių atstovybės ir gaunamos 2 savaičių bėgyje.

Įmonė paprognozavo paslaugų teikimo rodiklius kuriuos nurodė 1,2,3 lentelėse,tai trijų metų prognozės. Į paslaugų kainas neįskaičiuotos išlaidos detalėms,todėl skaičiuojant pajamas buvo išskirta atskira 1 lentelės dalis detalėms.Detalės savikaina įskaičiuojama į galutinę paslaugos kainą.Be to darbai atliekami ir su kliento detalėmis,dažais,todėl jų poreikį sunku prognozuoti.

Paslaugų teikimo prognozės ( su PVM ) 2007 m.
Paslauga Kaina Lt. 04 mėn. 05 mėn. 06 mėn. 07 mėn.

Pajamos už paslaugas Detalių kaina Pajamos už paslaugas Detalių kaina Pajamos už paslaugas Detalių kaina Pajamos už paslaugas Detalių kaina

Smulkus remontas (20-150) + detalės 1000 600 1200 800

1200 600 1500 800
Vidutinės apimties remontas (150-500) + detalės 1500 2000 1100 2500 1800 2000 2100 2100
Didelės apimties remontas (500-2000 ir d.)+ detalės 1600 2600 1900 3000 2500 3600 2100 2800
Kėbulų geometrija (50-2000) 1400 – 1900 – 2000 – 2500 –
Dažymas (su paruo- šimu) (125-300) 1000 – 1900 – 2000 – 2000 –
Padangų montav. ir balansav. 5 Lt/vnt 600 – 700 – 420 – 400 –
Ratų suvedimas 25 350 – 450 – 425 – 450 –
Dujų įrangos m. 1100 1200 3200 1800 4800 2100 5600 2100 5600
IŠ VISO: 8650 8400 10950 11100 12445 11800 13150 11300
IŠ VISO: 17050 22050 24245 24450

Įmonės darbų eiliškumui nustatyti buvo sudaryta lentelė.

DARBŲ GRAFIKAS:

Darbų grafikas I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Rinkos tyrimas
Trūkstamų finansų radimas
Garažo remontas
Darbuotojų ieškojimas
Įrengimų atgabenimas,montavimas
Įrankių pirkimas
Reklama
Autoserviso atidarymas
Paslaugų atlikimas

RINKA

RINKOS APŽVALGA IR ŠAKOS PLĖTROS TENDENCIJOS

Norint patenkinti klientų poreikius ir pasiekti maksimalių veiklos rezultatų būtina tirti rinką. Dauguma įmonių netiria savo rinkos ir yra suinteresuotos gauti kuo didesnį pelną, tačiau užmirštančios patį vartotoją. Tačiau neatsižvelgus į klientų poreikius didelį pelną gauti sunku. Todėl atlikti rinkos tyrimus ir įvertinti esamą padėtį kainuoja pigiau, nei daryti sprendimus neišanalizavus rinkos, nes tokiu atveju firmos labiau rizikuoja ia gali prarasti nemažai lėšų.

Tiriant rinką pirmiausia buvo atsižvelgta į tai, koks autoservisas turi galimybę įsitvirtinti rinkoje. Palankios kainos ir kokybiškos paslaugos – didžiausi autoserviso “AUTOMOBILIS” privalumai pradedant veiklą. Kaip buvo matyti iš vietovės, kurioje planuojama įkurti autoservisą, aprašymo naujoji įmonė turi palankias sąlygas įsitvirtinti.

Šių dienų Lietuvoje per pastarąjį dešimtmetį žymiai išaugo turimų automobilių skaičius. Automobilis tampa ne prabanga, o būtinybe. Turint omenyje, jog Lietuva Europos sąjungoje, galime daryti išvadą, kad augant išsivystimo lygiui įsigyjamų automobilių skaičius tik didės, vadinasi didės ir autoserviso paslaugų poreikis.

Autoservisui sezoniškumas įtakos neturi, nes jo paslaugomis naudojamasi ištisus metus. Gedimų skaičius metų eigoje išlieka maždaug pastovus,techninei apžiūrai automobiliai ruošiami taip pat nepriklausomai nuo metų laiko.Sezoniškumas būdingas tik padangų keitimui.Iš vasarinių į žiemines jos keičiamos prieš lapkričio 1d., atvirkštinis variantas vyksta nuo balandžio 1d.

Konkukerntai

Tauragėje yra 4 autoserviso įmonės, galinčios tiesiogiai konkuruoti su autoservisu
“AUTOMOBILIS”.
Jos yra įsikūrusios kitose Tauragės miesto dalyse,tačiau vis tiek sudaro konkurencingą aplinką kuriamai įmonei.

Kuriamas autoservisas stengsis pranokti konkurenus palankiomis kainomis ir kokybiškomis paslaugomis pritraukti kuo daugiau vartotojų.

Išanalizavusi situaciją,atlikusi statistinius tyrimus, įmonė sudarė konkurentų sąrašus, bei jų privalumų – trūkumų , galimybių, bei grėsmių rodiklius stenksis išlaikyti savo padėtį,diegs naujoves,kurios neišvengiamai kartu ateis su ES,bei taikysis prie rinkos pokyčių.

Autoserviso valdytojai labai rimtai žvelgia į konkurencingumo problemą,kuri yra neišvengiama ir deda pastangas,kad išlaikytų turimus ir pritrauktų naujus klientus.

RĖMIMAS IR REKLAMA

Reklama labai svarbi naujai įsikūrusiai įmonei, nes ji supažindina vartotojus su naujos firmos veikla. Prieš autoserviso atidarymą siekiama informuoti apie greitai pradėsiančios veikti įmonės veiklą. Reklama tęsiama ir autoservisui pradėjus veikti, nes siekiama informuoti, sudominti potencialius vartotojus, paskątinti pasinaudoti siūlomomis paslaugomis. Reklaminį autoserviso skelbimą bus galima paskelbti vietiniame laikraštyje “Pliusas”. Tai įmonei per mėnesį kainuos 100Lt. Taip pat žadama naują įmonę reklamuoti ir per populiarią radijo stotį , kuri transliuojama visoje Lietuvoje. Šiai reklamai paskirta 200 Lt per mėnesį. Kai verslas įsitvirtins reklama taps anticikliška – didėjant apyvartai reklamos kiekis mažinamas. Vadinasi intensyviausiai reklama bus vykdoma pirmaisiais veiklos metais, o su laiku mažinama, kadangi kai įmonė tampa žinoma reikia tik primenančios reklamos. Kaip reklaminė priemonė pasitarnaus ir autoserviso iškaba, kuri ryški ir greitai pastebima.

Geras firmos vardas – pati geriausia reklama, todėl to siekiant didžiausias dėmesys sutelkiamas į vartotojų poreikius. Pripažįstama ir turinti gerą vardą įmonė tampa žinoma, nes reklamuojama “iš lūpų į lūpas”.

Įrengimai

Autoservisas turi patalpas ir daugumą įrengimų. Turimas turtas yra apdraustas ir užstatomas norint gauti 50000Lt. paskolą. Autoservisui dar reikalingas automobilių stendas, kuris atlieka kėbulų geometrijos (tiesinimo) funkciją. Jį ir žadama pirkti už gautą paskolą. Turimi įrengimai išvardyti lentelėse. Žaliavos bei medžiagos pateikiamos lentelėse.

Autoservisui netikslinga iš anksto užsipirkti detalių, nes sunku prognozuoti aptarnaujamų automobilių markę ir detalių pobūdį. Kadangi skirtingo modelio automobiliams reikalingos skirtingo tipo detalės, todėl įmonei patogiau prireikus pirkti detales ir kitas žaliavas iš netoliese esančios auto detalių parduotuvės. Be to dauguma darbų , ypač automobilių dažymas atliekami su klientų žaliavomis. Todėl lentelėje kitos medžiagos nebuvo parodytos.

ILGALAIKIS TURTAS KIEKIS BALANSINĖ KAINA LT NAUDOJIMO METAI NUSIDĖVĖJIMAS PER METUS LT NUSIDĖVĖJIMAS PER MĖN. LT LIKUTINĖ VERTĖ LT

Garažas

100m2 30000,00 15 1800,00 150,00 37600,00
Pakėlėjas

3vnt 30000,00 5 5400,00 450,00 4950,00
Ratų montavimo, balansavimo įrenginys 2vnt 10000,00 5 1800,00 150,00 8200,00
Ratų suvedimo aparatas 1vnt 5000,00 5 900,00 75,00 4100,00

Kompresorius

1vnt 4000,00 5 720,00 60,00 3280,00
Suvirinimo aparatas 1vnt 2000,00 5 360,00 30,00 1640,00

Kasos aparatas

1vnt 1500,00 3 450,00 37,50 1050,00

TRUMPALAIKIS TURTAS KIEKIS REIKALINGA PIRKSIME

kiekis kaina suma kiekis kaina suma
Tepalai ir pan.

1000,00 1000,00
Įvairių raktų rinkiniai vnt 7 200,00 1400,00 7 200,00 1400,00
Dujų įrangos sudedamosio dalys:

Vamzdeliai m 20 8,00 160,00 20 8,00 160,00

Reduktoriai vnt 4 300,00 1200,00 4 300,00 1200,00

Balionai vnt 4 200,00 800,00 4 200,00 800,00

Maišytuvai vnt 4 50,00 200,00 4 50,00 200,00

Guminės žarnos m 32 5,00 160,00 32 5,00 160,00
Apsauginiai vožtuvai vnt 4 30,00 120,00 4 30,00 120,00
Kitas smulkus inventorius 250,00 250,00
IŠ VISO: 5300,00 5300,00

Energijos sunaudojimas ir gamybos išlaidos

Šiuo metu 1 kw elektros energijos kainuoja 0,31 Lt. Autoserviso energijos sąnaudos nemažos. Apytiksliai galima prognozuoti jog per mėnesį jos sunaudojama 700 kw tai bus už 217 Lt. Kadangi garažas šildomas elektriniu šildytuvu tai šildymo sezonu elektros sąnaudos bus didesnės. Vandens sąnaudoms skirta 10 Lt per mėnesį. Ryšių išlaidoms skiriama apie 50Lt per mėn. Visos išlaidos pateiktos gamybos išlaidų lentelėje.

DARBUOTOJAI DARB. SKAIČIUS Mėnesinis 1 darbuotojo atlyginimas Bendras mėnesinis užmokestis Metinis darbuotojų užmokestis Įskaitymai soc. draudimui 31%

per mėn. Garant fond 0,2%

Mechanikai 3 800 2400 28800 744 4.8

Dažytojai 1 500 500 6000 155 1
Paruošėjai dažymui 2 500 1000 12000 310 2
Vadovė ir buhalterė 1 900 900 10800 279 1.8

Meistras-priėmėjas 1 800 800 9600 248 1,6
IŠ VISO: 8 2500 4550 54600 1720,50 11,2

RIZIKOS VERTINIMAS

Verslas visada susijęs su rizika. Vieni pasikeitimai gali padaryti daugiau žalos įmonei, kiti mažiau. Atsiradus netikėtiems pasikeitimams padariniai gali būti liūdni ir privesti įmonę prie bankroto.

Pagrindiniai rizikos veiksniai:
– įstatyminė-teisinė sistema;
– ekonominiai;
– konkurentai;
– aplinkos ir kiti veiksniai.

Įstatyminė-teisinė sistema susijusi su Vyriausybės priimamais įstatymais šios veiklos atžvilgiu. Kadangi autoserviso veikla nėra išskirtinė ir ji neapmokestinama specifiniais mokesčiais galima teigti jog ateityje nenumatomi papildomi mokesčiai ar jau esamų didinimas, kas neigiamai paveiktų įmonės veiklą. Įmonė moka PVM, pelno ir kelių mokestį.

Ekonominiai veiksniai – didžiausia rizika susijusi su infliacija. Nukritus pinigų vertei tai neigiamai įtakoja visą šalies ekonomiką. Tačiau autoserviso paslaugos būtinos, net ir sumažėjus gyventojų perkamąjai galiai jos lieka neišvengiamai reikalingos. Numatant prielaidą, jei būtų likviduota šalia esanti auto detalių parduotuvė, įmonė numatė jog reikiamas medžiagas galės pirkti iš kitos auto detalių parduotuvės.

Grėsmę įmonės veiklai kelia didesnė konkurencija. Kadangi autoserviso paslaugų kainos nustatytos atsižvelgiant į rinkos kainas jas nepalanku mažinti ir konkurentams. Atsiradus naujiems konkurentams įmonė stengsis ir toliau išlaikyti savo pozicijas teikdama kokybiškas paslaugas ir gerindama aptarnavimą.

Aplinkos veiksniai tai gaisras,potvynis. Pastarasis autoservisui tikrai negresia, autoservise įrengta pilna priešgaisrinė apsaugos sistema, elektros tinklai tvarkingi. Apsisaugant nuo vagysčių įrengta apsaugos sistema, be to turtas yra apdraustas.

Finansiniai šaltiniai ir jų panaudojimas

Imant 50000 Lt paskolą iš banko užstatomas turimas turtas, kurio likutinė vertė 63482,50 Lt. Paskola bus grąžinama per 3 metus su 8% metinių palūkanų norma. Pirmaisiais veiklos metais mokamos tik palūkanos, o nuo antrųjų metų dalimis kas mėnesį grąžinama paskolos suma.

Lėšų poreikių lentelė

INVESTICIJŲ POREIKIS

FINANSAVIMAS

Automobilių stendas 20000 LT Banko paskola 50000 Lt
Nuosavos lėšos 1000 LT
Apyvartinis kapitalas 25300 Lt
Grynieji pinigai 4700 LT
IŠ VISO: 51000 Lt IŠ VISO: 51000 Lt

Paėmus 50000 Lt paskolą už 20000 Lt perkamas automobilių stendas, 25300 Lt išleidžiama medžiagoms, žaliavoms pirkti, o 4700 Lt ir nuosavi 1000 Lt lieka grynieji pinigai veiklos pradžiai finansuoti.

PELNO (NUOSTOLIO) ATASKAITA

2007 m. Pelno(Nuostolio) ataskaita

balandis gegužė birželis liepa rugpjūtis rugsėjis spalis lapkritis gruodis

IŠ VISO
1. Realizacijos įplaukos (be PVM) 14450 18687 20548 20721 22480 21365 21798 21976 23349 185374
2. Tiesioginės išlaidos (be PVM) 13080 15368 15961 15537 16555 16131 15555 16029 16385 140602

iš jų:

žaliavos, medžiagos 7119 9407 10001 9576 10594 10170 9594 10068 10424 86953

darbo užmokestis 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 4550 40950

soc. draudimas 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 1411 12699
3. Bendras pelnas 1370 3319 4586 5184 5925 5234 6243 5947 6964 44772

Bendra pelno marža % 9 16 21 23 24 23 27 27 30 200
4. Pridėtinės išlaidos (be PVM) 4465 3457 3490 3469 3472 3481 3555 3585 3576 32550

iš jų:

elektros energijos sąnaudos 174 203 215 198 189 205 288 300 298 2070

komunaliniai patarnavimai 10 9 11 8 12 10 8 9 10 87

reklama 300 300 300 300 300 300 300 300 300 2700

amortizacija 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 1281 11529

palūkanos 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1800

ryšių išlaidos 50 44 52 50 48 49 40 55 42 430

kitos išlaidos (tepalai, vadovo soc. draudimas) 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 1310 11790

Mokesčiai:

kelių mokestis 0,5% 85 110 121 122 132 126 128 130 135 1089

turto draudimas 1055 1055
5. Apmokestinamasis pelnas -3095 -138 1096 1715 2453 1753 2688 2362 3388 12222
6. Pelno mokestis 15% 164 257 368 263 403 354 508 2317
7. Likutinis pelnas -3095 -138 932 1458 2085 1490 2285 2008 2880 9905
8. Akumuliuotas likutinis pelnas -3095 -3233 -2301 -843 1242 2732 5017 7025 9905
9. Lūžio taškas 49611 21606 16619 15082 14467 15135 13167 13278 11920 170885

Pelno (nuostolio) ataskaita parodo įmonės gautą pelną per metus. Iš realizacijos įplaukų atėmus tiesiogines ir pridėtines išlaidas gauname apmokestinamąjį pelną, iš jo atėmę pelno mokestį gauname grynąjį pelną. Kadangi įmonė tik dabar pradeda savo veiklą pirmaisiais metais gaunamas nuostolis, tačiau kas mėnesį padėtis gerėja ir 2007m. pabaigoje grynojo pelno

suma išauga iki 9905 Lt.

PAGRINDINIAI FINANSINIAI RODIKLIAI

Pelno norma (marža) :
Bendrojo pelno norma = Bendras pelnas

Pardavimai

Grynojo pelno norma = Grynasis pelnas

Pardavimai

2007m. 2008m. 2009m.
Bendrojo pelno norma 12222 : 185374 = 6,59% 28572 : 265514 = 10,76% 36469 : 275395 = 13,24%
Grynojo pelno norma 9905 : 185374 = 5,34% 24287 : 265514 =9,15% 30998 : 275395 = 11,26%

Iš apskaičiuotų rodiklių matyti jog įmonė dirba pelningai. Nors pelningumas gana mažas reikia atsižvelgti į tai, kad įmonė tik pradėjo savo veiklą, tačiau rodikliai kasmet gerėja. Pirmaisiais veiklos metais 1 pardavimų litas uždirbo 0,05 Lt grynojo pelno, o trečiaisiais veiklos metais dvigubai daugiau – 0,11 Lt.

Pelningumas
Nuosavo kapitalo pelningumas = Grynasis pelnas

Nuosavas kapitalas
Investicijų pelningumas = (Grynasis pelnas + palūkanos) : (Trumpalaikis turtas + Ilgalaikis materialusis turtas)

Turto pelningumas = Grynasis pelnas : visas turtas

2007m. 2008m. 2009m.
Nuosavo kapitalo p. 9,23% 24,46% 39,66%
Investicijų pelningumas 8,22% 19,82% 25,94%
Turto pelningumas 6,73% 18,36% 25,32%

Nuosavo kapitalo pelningumas parodo nuosavo kapitalo sukurtą pelną. Investicijų pelningumo rodiklis parodo ar investicijos apsimoka ir kiek investuoti pinigai duoda pelno. Iš paskaičiuotų įmonės rodiklių galime daryti išvadą, kad įmonės turtas naudojamas efektyviai ir įdėtos investicijos atsiperka.

Apyvartumas

Turto apyvartumas = Pardavimai : visas turtas.

2007m. 2008m. 2009m.
Turto apyvartumas 185374 : 147225 = 1,26 265514 : 132314 =2,01 275295 : 122404 = 2,25

Įmonės turtas naudojamas efektyviai kai turto apyvartumo rodiklis > 0,5.

IŠVADOS

Autoservisas “ AUTOMOBILIS”, siekia efektyvių veiklos rezultatų įvertini mo ,kad pasiektų gamybinį techninį efektą, , gautų materialinės naudos , įsitvirtintų rinkoję ir įgyvendintų uždavinius savo vykdomos veiklos eigoje.

Darbo tikslas buvo išanalizuoti iškeltų uždavinių tikslui pasiekti naudingumą ir priimti sprendimus kokie bus įgyvendintų uždavinių padariniai.

Kaip matome iš ankščiau pateiktų duomenų darbo tikslui pasiekti buvo iškelti tinkamiausi uždaviniai,kuriuos įgyvendinus bus pasiektas darbo tikslas ir gauti norimi rezultatai.

Autoserviso “ AUTOMOBILIS “ steigėjas yra išpruses verslininkas, kuris priimdamas sprendimus numatė, kokie gali būti veiksmų padariniai,kuriuos sprendimus tikslinga rinktis. Įmonė siekia harmoningos pusiausvyros įštiriant ir įsitvirtinant rinkoje.

Leave a Comment