Gyventojų pajamų mokesčio ypatumai

Turinys

įvadas 3
1. Pajamų mokesčio tarifai 4
2. Pajamų pripažinimas 7
3. Pajamų priskyrimas klasėms 8
4. Pajamų grąžinimas gyventojams 11
išvados 14
Literatūra 15
uždaviniai 16 įvadas
Gyventojų pajamų mokestis – tai mokestis, kurį moka gyventojai,
gavę tam tikras pajamas. Gyventojų pajamų mokestis turi keletą ypatumų.
Tai:

✓ Pajamų mokesčio tarifai;

✓ Pajamų pripažinimas;

✓ Pajamų priskyrimas klasėms;

✓ Pajamų grąžinimas gyventojams.

Darbo tikslas – aptarti gyventojų pajamų mokesčio ypatumus.

Darbo uždaviniai:

1. Išskirti pajamų mokesčio tarifus;

2. Atskleisti kaip pripažįstamos pajamos;

3. Paaiškinti kaip pajamos priskiriamos klasėms;

4. Išaiškinti pajamų grąžinimą gyventojams.

Darbo metodai:

1. Gyvetojų pajamų mokesčio įstatymo apžvalga;

2. Periodinės literatūros analizė. 1. Pajamų mokesčio tarifai
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyti 33 ir 15 procentų
pajamų mokesčio tarifai, taip pat fiksuoto ddydžio mokestis pajamoms,
gautoms iš gyventojų individualios veiklos, įsigijus verslo liudijimą
(anksčiau vadinto patentu).

Pajamų mokesčio 15 procentų tarifas taikomas šioms pajamoms
(Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas, 2002, p. 9 -10):

1. pajamoms iš paskirstytojo pelno, jei jos gaunamos iš

Lietuvos vieneto arba iš vienetų, įregistruotų ar kitaip

organizuotų užsienio valstybėse arba zonose, įtrauktose į

finansų ministro pagal Pelno mokesčio įstatymo 39 straipsnio

nuostatas tvirtinamą sąrašą, ir palūkanoms;

2. sportininkų pajamoms, gautoms iš sporto veiklos, įskaitant

pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia

veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai sportininkui

ar trečiajam asmeniui, veikiančiam sportininko vardu;

3. atlikėjų pajamoms, gautoms iš atlikėjo vveiklos, įskaitant

pajamas, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusias su šia

veikla, nesvarbu, ar jos išmokamos tiesiogiai atlikėjui ar

trečiajam asmeniui, veikiančiam atlikėjo vardu;

4. honorarui;

5. gautoms pagal autorinę sutartį pajamoms iš kūrybos

(įskaitant gautas vykdant tokio pobūdžio individualią

veiklą, jeigu gyventojo sprendimu iš šių pajamų neatimti

šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyti

leidžiami

atskaitymai);

6. pajamoms, gautoms iš turto nuomos (įskaitant gautas vykdant

tokio pobūdžio individualią veiklą, jeigu gyventojo

sprendimu iš šių pajamų neatimti šio Įstatymo 18 straipsnyje

nustatyti leidžiami atskaitymai);

7. pajamoms, gautoms iš šios dalies 3–7 punktuose nenurodytos

individualios veiklos, jeigu gyventojo sprendimu iš šių

pajamų neatimti šio Įstatymo 18 straipsnyje nustatyti

leidžiami atskaitymai;

8. ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio

perleidimo nuosavybėn pajamoms;

9. pensijų išmokų, gautų bet kuriuo Lietuvos Respublikos

papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatyme (toliau –

Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymas) numatytu

būdu, daliai, lygiai sumokėtoms pensijų įmokoms, įskaitant

ir kitų asmenų lėšomis sumokėtas įmokas į pensijų fondą,

jei pensijų fondo dalyvis pagal Papildomo savanoriško

pensijų kaupimo įstatymą yra įgijęs teisę į pensijų

išmokas;

10. išmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta,

kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam

įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo

terminui, daliai, lygiai sumokėtoms pagal šią sutartį

įmokoms, įskaitant ir kitų asmenų lėšomis suumokėtas įmokas,

jeigu sutarties terminas yra ne trumpesnis kaip 10 metų

arba jeigu išmoką gaunantis gyventojas yra sulaukęs

pensinio amžiaus pagal Papildomo savanoriško pensijų

kaupimo įstatymo nuostatas;

11. grąžinamoms gyventojo sumokėtoms gyvybės draudimo įmokoms

pagal nutrauktą gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta,

kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam

įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo

terminui, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus

10 metų nuo sutartie.s sudarymo dienos arba jeigu įmokos

grąžinamos gyventojui, kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus

pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo

nuostatas;

12. grąžinamoms gyventojo sumokėtoms pensijų įmokoms į pensijų

fondą, įsteigtą pagal Papildomo savanoriško pe
ensijų kaupimo

įstatymą, gyventojui išstojus iš pensijų fondo ir neperėjus

į kitą pensijų fondą, jeigu išstojama iš pensijų fondo ne

anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo pensijų kaupimo sutarties

sudarymo dienos arba jeigu įmokos grąžinamos gyventojui,

kuris yra sulaukęs pensinio amžiaus pagal Papildomo

savanoriško pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.

Kad būtų lengviau suprasti kas yra apmokestinama 15 procentų
tarifu galima pažiūrėti į 1.1. lentelę.

1.1. lentelė

Pajamų rūšys, kurioms taikomas 15 % pajamų mokesčio tarifas ( Apie

mokesčius – paprastai, 2003, p. 20)
|Nr. |Pajamų rūšys |6 str. 2 dalies punkto |
| | |numeris |
|1. |Pajamos iš paskirstytojo pelno, palūkanos |1 |
|2. |Jūrininkų pajamo iš ne Lietuvos, ES šalių |2 |
| |laivų | |
|3. |Sportininkų ir atlikėjų pajamos |3,4 |
|4. |Honorarai, pajamos iš autorinių darbų (jei |5,6 |
| |neatimami leidžiami atskaitymai) | |
|5. |Turto nuomos pajamos, kai neatimami leidžiami|7 |
| |atskaitymai | |
|6. |Individualios veiklos pajamos, kai neatimami |8 |
| |leidžiami atskaitymai | |
|7. |Turto, nenaudojamo individualioja veikloje, |9 |
| |pardavimo pajamos | |
|8. |Pensijų ir gyvybės draudimo išmokos bei |10-13 |
| |grąžinamos išmokos | |

Visoms kitoms čia nenurodytoms pajamoms taikomas 33 procentų
pajamų mokesčio tarifas, o už pajamas, gautas iš veiklos, kuria verčiamasi
turint verslo liudijimą, mokamas savivaldybių tarybų nustatytas fiksuoto
dydžio pajamų mokestis.

1.2. lentelėje patekiami pajamų apmokestinimo pavyzdžiai, kaip
skirtingi pajamų mokesčio tarifai taikomi skirtingoms pajamų rūšims.

1.2. lentelė

Pajamų mokesčio tarifų taikymo pavyzdžiai (Apie mokesčius – paprastai,

2003, p. 21)
|Nr.|Pajamų rūšys |Pajamų mokesčio tarifas, % |
|1. |Dividendai |15 |
|2. |Laimėto prizo kaina (kai prizo vertė didesnė|33 |
| |kaip 580 litų) | |
|3. |Palūkanos už suteiktą paskolą |15 |
|4. |Nuomos pajamos |15 |
|5. |Iš darbdavio gauta dovana |33 |
|6. |Pjaamos (pelnas), gautos pardavus turtą |15 |
|7. |Individualios veiklos pajamos, apskaičiuotos|33 |
| |įvertinus pa

atirtas išlaidas | |
|8. |Individualios veiklos, kuriai įsigytas |Fiksuoto dydžio mokestis |
| |verslo liudijimas, pajamos | |
|9. |Premija už metinius veiklos rezultatus |33 |
|10.|Darbo užmoke.stis, gautas nepagrindinėje |33 |
| |darbovietėje | |
|11.|Autorinis atlyginimas |15 |
|12.|Pristatomajame renginyje gauta dovana (vertė|33 |
| |didesnė kaip 250 litų) | |
|13.|Dienpinigiai, viršijantys normą |33 |
|14.|Individualios įmonės savininkui išmokėta |15 |
| |pelno po apmokestinimo suma 9didesnė kaip | |
| |6960 litų) | |
|15.|Pajamos, gautos pardavus individualios |33 |
| |veiklos ilgalaikį turtą (iš pajamų atimta | |
| |turto likutinė vertė) | |

Pastabos:

1. Iš darbdavio gautų dovanų pajamos apmokestinamos 33 % pajamų

mokesčiu, neatsižvelgiant į dovanų vertę (nuo pirmojo lito) ( 5

lentelės punktas).

2. Ne iš darbdavio gautos nepiniginės dovanos laikomos gyvebtojų

pajamomis, jei jų vertė viršija 250 litų ( 12 lentelės punktas).

3. Individualių įmonių savininkų (ūkinių bendrijų narių) gauta pajamų iš

įmonių pelno dalis, viršijanti 6960 litų, laikoma pelno pasiskirstymu

(apmokestinama 15 % pajamų mokesčiu) (14 lentelės punktas). 2. Pajamų pripažinimas
Pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Pajamų, išskyrus
pozityviąsias pajamas, gavimo momentu laikomas momentas (Gyventojų pajamų
mokesčio įstatymas, 2002, p. 10):

1. kai pajamos bet kokia forma faktiškai gaunamos. Jeigu

pajamos gautos užsienio valstybėje, faktiškai gautomis

pajamomis laikoma visa pajamų suma, neatsižvelgiant į toje

valstybėje nuo tų pajamų išskaičiuotą ir (arba) sumokėtą

pajamų ar jam tapataus mokesčio sumą, arba

2. kai bet kokia forma išmokamos išmokos, jei pagal šį

Įstatymą prievolė išskaičiuoti pajamų mokestį nuo gyventojo

pajamų nustatyta mokestį išskaičiuojančiam asmeniui.

Mokestinio laikotarpio pozityviųjų pajamų gavimo momentu laikoma to
mokestinio laikotarpio gruodžio 31 diena. 3. Pajamų priskyrimas klasėms
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta gyventojų pajamų
skristymo į klases tvarka. Įstatyme numatytos dvi pajamų klasės: A

A pajamų
klasė ir B pajamų klasė.

Nuo to, kuriai pajamų klasei priskiriamos tam tikros gyventijų
pajamos, priklauso pajamų mokesčio išskaičiavimo ir mokėjimo į biudžetą
tvarka.

A klasės pajamoms priskiriamos (Gyventojų pajamų mokesčio
įstatymas, 2002, p. 10):

1. iš Lietuvos vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę

buveinę bei iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo

nuolatinę bazę gautos pajamos, išskyrus azartinių lošimų ir

loterijų laimėjimus, neribotos civilinės atsakomybės

vieneto dalyvio pajamas, gautas iš šio neribotos civilinės

atsakomybės vieneto, bei šiame punkte nenurodytas

individualios veiklos pajamas, taip pat šiame punkte

nenurodytas pajamas iš ne individualios veiklos turto

pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. Iš Lietuvos

vieneto, iš užsienio vieneto per jo nuolatinę buveinę bei

iš nenuolatinio Lietuvos gyventojo per jo nuolatinę bazę

gautos sporto veiklos, atlikėjų veiklos, taip pat ne

individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo

nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą

nuosavybėn kilnojamąjį daiktą, jeigu šios rūšies daiktui

pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus privaloma teisinė

registracija ir šis daiktas yra (ar privalo būti)

įregistruotas Lietuvoje, už nekilnojamąjį daiktą, esantį

Lietuvoje, bei individualios ir ne individualios veiklos

pajamos, gautos už parduotą arba kitaip perleistą

nuosavybėn nenukirstą mišką, apvaliąją medieną, netauriųjų

metalų laužą, taip pat priskiriamos A klasės pajamoms, ir

2. iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautos su darbo santykiais

arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos,

sporto veiklos pajamos, atlikėjų veiklos pajamos, palūkanos

ir honorarai.

3.1. lentelėje pateikiami pajamų mokesčio išskaičiavimo tvarkos,
priklausančios nuo pajamų klasės, ypatumai.

3.1. lentelė

Pajamų mokesčio išskaičiavimo tvarkos, priklausančios nuo pajamų klasės,

ypatumai (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarai (V), 2003, p.43)
|Nr.|Pajamų klasė|Mokestį išskaičiuojantis asmuo |
|1. |A |Mokestį apskaičiuoja, išskaito ir sumoka į biudžetą |
| | |išmokantis asmuo |
|2. |B |Mokestį apskaičiuoja ir sumoka į biudžetą pajamas gavęs |
| | |asmuo |

Dauguma gyventojų gaunamų pajamų priskiriamos A pajamų klasei.
Vadinasi, paprastai gyventojai gauna pajamas, nuo kurių yra išskaičiuotas
ir sumokėtas į biudžetą pajamų mokestis, todėl pats gyventojas, gavęs A
klasės pajamų, neskaičiuoja ir nemoka pajamų mokesčio.

3.2. lentelėje pateikiamas A klasei priskiriamų pajamų trumpas
apibūdinimas.

3.2. lentelė

A klasės pajamos (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarai (V), 2003,

p. 44)
|Nr.|Pajamas išmokantis |Pajamų rūšys |Išimtys |
| |asmuo | | |
|1. |Lietuvos vienetai |Visos pajamos, |Azartinių lošimų ir |
| |(įskaitant užsienio |įskaitant sporto ir |loterijų laimėjimai, |
| |įmonių filialus, |atlikėjų individ.ualios|ne sporto ir atlikėjų |
| |atstovybes), užsienio |veiklos pajamas, |individualios veiklos |
| |vienetai, veikliantys |registruojamo turo |pajamos, turto |
| |per nuolatinę buveinę,|pardavimo pajamas. |pardavimo pajamos. |
| |nenuolatiniai | | |
| |gyventojai, veikiantys| | |
| |per nuolastinę bazę | | |
|2. |Nuolatiniai Lietuvos |Darbo pajamos, sporto | – |
| |gyventojai |ir atlikėjų veiklos | |
| | |pajamos, palūkanos, | |
| | |honorarai | |

Pastabos:

1. Pajamų mokestis išskaičiuojamas ir sumokamas į biudžetą ne

vėliau kaip kitą darbo dieną po išmokų išmokėjimo.

2. Jeigu darbo užmokestis mokamas dalimis, mokestis

išskaičiuojamas išmokant paskutinę išmoką. Jei išmoka

neišmokėta per 10 darbo dienų pasibaigus mėnesiui, mokestis

turi būti sumokėtas nuo išmokėtų per mėnesį sumų (tuo

atveju, jei tai nepadaryta, skaičiuojami delspinigiai).

3. Vienetas, išmokantis A klasės pajamas, iki kito ketvirčio

pirmojo mėnesio 25 d. Teikia VMI ketvirtines deklaracijas,

kuriose pateikiami duomenys pagal kiekvieną pajamas gavusį

asmenį.

B klasės pajamoms priskiriamos visos A klasei nepriskiriamos
pajamos. B klasės pajamų gavęs gyventojas turi pats apskaičiuoti ir
sumokėti į biudžetą pajamų mokestį. 3.3. lentelėje pateikta pjamų mokesčio
nuo B klasės pajamų deklaravimo ir mokėjimo į biudžetą tvarka.

3.3. lentelė

B klasės pajamų apmokestinimas (Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo

komentarai (V), 2003, p. 44)
|Nr. |Pajamų gavęs asmuo |Deklaracijos teikimo, mokesčio sumokėjimo |
| | |terminas |
|1. |Nuolatinis Lietuvos |Metinė deklaracija teikiama ir mokestis |
| |gyventojas |sumokamas iki gegužės 1 d. |
|2. |Nenuolatinis gyventojas|Pajamų, gautų per nuolatinę bazę, metinė |
| | |deklaracija teikaima ir mokestis sumokamas |
| | |iki gegužės 1 d. Kitais atvejais – per 25 |
| | |dienas nuo pajamų gavimo. |

Pastaba: metines pajamų deklaracijos neprivalo teikti tie gyventojai, kurie
per metus gavo tik A klasės pajamų ir kurie nepageidauja iš per metus gautų
pajamų atimti metinio NPD bei 21 straipsnyje numatytų išlaidų, t.y. kai
nepageidauja perskaičiuoti per metus sumokėto pajamų mokesčio.

Geresniam supratimui pateikiamas pajamų klasifikavimo pavyzdys.

Įmonė per metus išmokėjo pajamų gyventojams:

✓ Darbo užmokesčio – 300000 litų;

✓ Honorarų (individualios veiklos) – 20000 litų;

✓ Honorarų (neindividualios veiklos) – 120000 litų;

✓ Honorarų (atlikėjų individualios veiklos) – 3000 litų;

✓ Už supirktas žalaivas (neindividuali veikla) – 30000 litų;

✓ Už įsigytą pastatą (individuali veikla) – 300000 litų;

✓ Už gyventojo prieš dvejus metus įsigytą automobilį (neindividuali

veikla) – 20000 litų;

✓ Sumažinus įstatinį kapitalą (iš įmonės rezervų suformuotą dalį)

laisvos lėšos grąžintos akcininkams – 100000 litų.

3.4. lentelė

Pajamų klasifikavimas, pajamų mokesčio išskaičiavimas (Gyventojų pajamų

mokesčio įstatymo komentaras (V), 2003, p. 45)
|Nr. |Įmokos pavadinimas |Suma |Pajamų |Pajamų |Tarifas, %|
| | |(litais|klasė . |mokestį | |
| | |) | |moka | |
|1. |Darbo užmokestis |300000 |A |Įmonė | |
| | | | | |33 |
|2. |Individualios veikos |20000 |B |Gyventojas |15 arba 33|
| |honorarai | | | | |
|3. |Neindividualios veiklos |120000 |A |Įmonė |15 |
| |honorarai | | | | |
|4. |Atlikėjų indivisualios |3000 |A |Įmonė |15 |
| |veiklos honorarai | | | | |
|5. |Už supirktas žalaivas |30000 |B |Gyventojas |15 |
| |(neindividuali veikla) | | | | |
|6. |Už individualios veiklos |300000 |B |Gyventojas |15 arba 33|
| |pastatą | | | | |
|7. |Už neindividualios veiklos |20000 |A |Įmonė |15 |
| |automobilį | | | | |
|8. |Įstatinio kapitalo lėšos |100000 |A |Įmonė |15 |

Pastaba: gyventojas, gavęs iš įmonės pajamų už lengvąjį automobilį, turi
teisę kreiptis į VMI dėl pajamų mokesčio perskaičiavimo tuomet, jei turi
automobilio įsigijimo kainą patvirtinančius dokumentus, nes įmonė
išskaičiuoja mokestį nuo visos pajamų sumos, t.y. nuo 20000 litų (7
punktas). Jei parduotas automobilis būtų įsigytas daugiau nei prieš trejus
metus, tokios operacijos pajamos būtų neapmokestinamos. 4. Pajamų grąžinimas gyventojams
21 staripsnyje numatyta per metus uždirbtų apmokestinamųjų
pajamų mažinimo galimybė, iš pajamų sumos atimant tam tikras gyvenant
patirtas išlaidas.

Iš pajamų gali būti atimamoms šios per mokestinį laikotarpį
patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos:

1) savo, sutuoktinio arba savo nepilnamečių vaikų (įvaikių)
naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis,
kuriose numatyta, kad draudimo išmoka išmokama ne tik įvykus draudiminiam
įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui;

2) savo ir sutuoktinio naudai sumokėtos pensijų įmokos į
Lietuvos Respublikoje sudarytus pensijų fondus;

3) palūkanos už paimtą kreditą gyvenamajam būstui statyti arba
jam įsigyti, sumokėtos banko, kitoms kredito įstaigoms arba finansų
ministro sąraše nurodytiems užsienio valstybių fondams ir valstybinėms
finansinėms institucijoms, kurių daugiau kaip 50 procentų akcijų (dalių,
pajų) paketo turėtojai yra užsienio valstybių vyriausybės, taip pat
palūkanos, sumokėtos finansų įmonei už gyvenamojo būsto finansinę nuomą
(lizingą);

4) už studijas (kurias baigus įgyjamas aukštasis išsilavinimas
ir (ar) suteikiama kvalifikacija, taip pat doktorantūros bei meno
aspirantūros studijos) studijuojančių nuolatinių Lietuvos gyventojų
sumokėtos sumos. Jei už studijas sumokėta skolintomis lėšomis (tam tikslui
paimta iš kredito įstaigos paskola), tai iš pajamų gali būti atimta per
mokestinį laikotarpį grąžinta šios paskolos dalis.

Tais atvejais, kai ne vyresnis kaip 26 metų studijuojantis
nuolatinis Lietuvos gyventojas nėra pajamų mokesčio mokėtojas arba neturi
galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas už studijas,
nurodytas šio straipsnio 1 dalies 4 punkte, išlaidas, šias išlaidas
laikantis minėto punkto nuostatų gali iš savo pajamų atimti vienas iš tėvų
(įtėvių) arba globėjų.

Bendra atimamų išlaidų, nurodytų šio straipsnio 1 dalyje, suma
negali viršyti 25 procentų sumos, apskaičiuotos iš visų mokestiniu
laikotarpiu gautų pajamų atėmus šio Įstatymo 16 straipsnio 1 dalies 1–5
punktuose nurodytas sumas.

Išlaidos atimamos tik iš nuolatinio Lietuvos gyventojo gautų
pajamų apskaičiuojant pajamų mokestį už mokestinį laikotarpį pateikiant
metinę pajamų mokesčio deklaraciją.

Šio straipsnio 1 dalies nuostatos netaikomos, jei nuolatinis
Lietuvos gyventojas atitinkamas įmokas moka užsienio vienetams,
įregistruotiems ar kitaip organizuotiems tikslinėse teritorijose,
nuolatinio Lietuvos gyventojo mokamoms įmokoms pensijų anuitetams įsigyti,
– nuolatiniams Lietuvos gyventojams, nurodytiems šio Įstatymo 4 straipsnio
3 dalyje, taip pat kaupiamosioms pensijų įmokoms į pensijų kaupimo bendrovę
pagal Pensijų kaupimo įstatymo nuostatas.

Efektyvesnaim šios potemės supratimui pateikiamas pavyzdys
(Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarai (VI), 2003, p. 31):
Gyvenojo, neturinčio vaikų iki 18 metų, per metus gautos pajamos:

✓ Iš individualios veiklos (įsigytas verslo liudijimas) – 5000 litų;

✓ Darbo užmokestis (priskaičiuota suma) – 24000 litų;

✓ Už parduotus baldus (ne individualios veiklos turtas) – 3000 litų;

✓ Už parduotas akcijas, įsigytas iki 1999 metų – 300000 litų.
Patritos išlaidos:

✓ Su individualia veikla susijusios išlaidos – 700 litų;

✓ Baldų įsigijimo kaina, patvirtinta dokumentais – 2500 litų;

✓ Akcijų įsigyjimo vertė – 10000 litų (apmokėta akcininko įnašais);

✓ Gyvybės draudimo įmoka – 1800 litų;

✓ Kredito palūkanos už paskolą būstui įsigyti – 3600 litų.
Apmokestinamųjų pajamų apskaičiavimas:

✓ Visos per metus gautos pjamaos:

5000+24000+3000+30000=62000 litų

✓ Atimamos pajamos:

5000+3000+30000=38000 litų

Pastaba: 5000 litų – apmokestinta suma sumokėjus fiksuoto dydžio pajamų

m.okestį (įsigyjant verslo liudijimą);

3000 litų – pajamos, kurioms taikoma 17 straipsnyje nustatyta lengvata

(ne individualios veiklos turto pardavimo pelnas per metus neviešija 24

NPD);

30000 litų – neapmokestinamosios pajamos, nes akcijos įsigytos iki 1999

m. sausio 1 d.

1. Atimami leidžiami atskaitymai:

0 litų (individualios veiklos išlaidos neatimamos iš pajamų, nes

individualiai veiklai įsigytas verslo liudijimas).

2. Ne individualios veiklos turto įsigyjimo kaina:

0 litų (neįvertinama, nes pajamos, gautos pardavus turtą,

neapmokestinamos).

3. Pagrindinid metinis NPD:

290*12=3480 litų.

4. Papildomas metinis NPD:

0 litų.

5. Apmokestinamosios pajamos (atlikus 1-6 prieš tai nurodytus veiksmus):

62000-38000-3480=20520 litų.

6. Atimamos išlaidos:

1800+3600=5400 litų.

7. Atimamų išlaidų ribojama suma:

20520*25%=5130 litų.

8. Apmokestinamosios pajamos:

20520-5130=15390 litų.
Mokestinio pajamų mokesčio, pajamų mokesčio permokos apskaičiavimas:

1. Metinis pajamų mokestis (33%):

15390*33%=5079 litų (gyventojas per metus gavo tik apmokestinamųjų

pajamų, kurioms taikomas 33 % pajamų mokestis).

2. Per metus sumokėtas pajamų mokestis:

24000-(290*12)*33%=6772 litai.

3. Pajamų mokesčio permoka:

3772-5079=1693 litai.

Kaip matome iš pateikto pavyzdžio, gyventojas, pateikdamas
metinę deklaraciją, gali perskaičiuoti mokėtiną pajamų mokesčio metinę
sumą. Atlikę mokesčio perskaičiavimo veiksmus, gavome 1693 litų pajamų
mokesčio permoką, t.y. 1693 litų pajamų mokesčio gyventojui turi būti
grąžinta iš biudžeto. Permokas susidarė dėl galimybės atimti iš pajamų
gyvybės draudimo ir palūkanų už paskolą būstui įsigyti patirtas išlaidas
(ne daugiau kaip 25 % pajamų). išvados
Apžvelgus gyventojų pajamų įstatymą ir panagrinėjus periodinės
literatūros straipsnius galima daryti tokias išvadas:

1. Gyventojų pajamų mokesčio tarifai yra 15% ir 33%. 15% taikoma:

pajamoms iš paskirstytojo pelno, jūrininkų pajamoms iš ne lietuvos, ES

šalių laivų, sportininkų ir atlikėjų pajamoms, honorarams, pajamoms iš

autorinių darbų, turto nuomos pajamoms, kai neatimamai leidžiami

atskaitymai, individualios veiklos pajamoms, kei neatimamai leidžiami

atskaitymai, turto, nenaudojamo individualioje veikloje, pardavimo

pajamoms, pensijų ir gyvybės darudimo išmokoms bei grąžinamoms

išmokoms. Visoms kitoms pajamoms taikomas 33 % tarifas.

2. Pajamos pripažįstamos jų gavimo momentu. Pajamų, išskyrus

pozityviąsias pajamas, gavimo momentu laikomas momentas. Mokestinio

laikotarpio pozityviųjų pajamų gavimo momentu laikoma to mokestinio

laikotarpio gruodžio 31 diena.

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo nustatyta gyventojų pajamų

skristymo į klases tvarka. Įstatyme numatytos dvi pajamų klasės: A

pajamų klasė ir B pajamų klasė. Nuo to, kuriai pajamų klasei

priskiriamos tam tikros gyventijų pajamos, priklauso pajamų mokesčio

išskaičiavimo ir mokėjimo į biudžetą tvarka.

4. 21 staripsnyje numatyta per metus uždirbtų apmokestinamųjų pajamų

mažinimo galimybė, iš pajamų sumos atimant tam tikras gyvenant

patirtas išlaidas.Iš pajamų gali būti atimamoms šios per mokestinį

laikotarpį patirtos nuolatinio Lietuvos gyventojo išlaidos: gyvybės

draudimo įmokos pagal gyvybės darudimo sutartis, pensijų įmokos į LR

sudarytus pensijų fondus, palūkanos už paimtą kreditą, už studijas. Literatūra
1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas//Valstybės žinios, 2002, Nr.73-

3085.

2. G. Ivanova. Apie mokesčius – paprastai//Verslo labirintas, 2003

rugsėjis.

3. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentarai (V)// Verslo labirintas,

2003 liepa/rugpjūtis.

4. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo komentaras (VI)// Verslo

labirintas, 2003 birželis. uždaviniai
I tema

1 uždavinys

1. A. Jokubynas (turi žmoną ir 1 vaiką iki 18 m.)

Sausis: 690+940=1630 Lt

1630-290=1340 Lt

1340*0,33=442,20 Lt

Vasaris: 2040+340=2380 Lt

2380-290=2090 Lt

2090*0,33=689,70 Lt

Kovas: 2090+340=2430 Lt

2430-290=2140 Lt

2140*0,33=706,20 Lt

Iš viso: 1838,10 Lt

2. A. Jablonskis (vienas augina 2 vaikus iki 18 m.)

Sausis: 1540+240=1780 Lt

1780-388=1152 Lt

1152*0,33=380,16 Lt

Vasaris:1740-388=1352 Lt

1352*0,33=446,16 Lt

Kovas: 1090+340=1430 Lt

1430-388=1042 Lt

1042*0,33=343,86 Lt

Iš viso: 1170,18 Lt

3. S. Stankūnienė (viena augina 3 vaikus iki 18 m.)

Sausis: 1090*0,33=359,70 Lt

Paveldėjimo pajamos neapsimokestina, nes (441*24=1058 Lt) neviršija

6040 Lt.

Vasaris: 1340+340=1680 Lt

1680*0,33=554,40 Lt

Kovas: 1040*0,33=343,20 Lt

Iš viso: 1257,30 Lt
Sausio mėnesio deklaracija 1 priedas.

2 uždavinys

1. Netaps PVM mokėtoju, nes vykdant ekonominę veiklą už pateiktas prekes

ar sutiektas paslaugas suma per metus neviršijo 100 000 litų.

2. Skaičiuoti nereikia, nes netapo PVM mokėtoju.

3. Apmokestinamosios pajamos 6040+7040+15040+96040+9040=133 200 Lt.

4. 6040+7040+15040=28120 Lt

28120*0,15=4218 Lt

96040+9040=105080 Lt

105080*0,33=34676 Lt

GPM=4218+34676=38894 Lt

Pinigų grąžinimas:

1. gali susigrąžinti 1240+5040=6280 Lt

6280*0,33=2072 Lt

2. Maksimali suma 38894*0,25=9724 Lt

3. Susigrąžins 2072 Lt, t.y. 33 % nuo sumokėtos sumos.

II tema

30040+20040=50080 Lt
50080*0,003=150,24 Lt
Moka 0,3 %, nes verčiasi prekybos veikla. Jei verčiasi ne tik prekybine,
bet ir gamybine veikla taikomas tas tarifas, kurios pajamos
didesnės.Deklaracija – 2 priedas.

III tema
|Pajamos |Neapmokestinamosio|Leidžiami |Ribojamų |Neleidžiami |
| |s pajamos |atskaitymai|dydžių |atskaitymai |
| | | |leidžiami | |
| | | |atskaitymai | |
|1. 800040|9. 340 |2. 280040 |7. 7540+940= |4. 19373 |
| | | |8480 | |
|6. 3740 |14. 7540 |3. 114040 |10.18040*75%=|10.18040*75%=|
| | | |13530 |4510 |
|13. 11090| |46040 |11.914870*1%=|11.16040-9149|
| | | |9149 |= |
| | | | |6891 |
| | |46040 |15. 11040 |12. 740 |
| | |5. 3340 |17. 1540 |16. 2940 |
| | |8. 13040 |20. 5800 |19. 10040 |
| | |15. 11040 | |20. 200 |
|Iš viso: |7880 |513580 |129619 |44694 |
|914870 | | | | |

Neapmokestinamosios pajamos = 914870-7880-513580-129619-44694=219097 Lt;
914870-513580-139619*40%=349442 Lt;
219097-80080=139017 Lt;
139017*15%=20853 Lt;
139017-20853=118164 Lt.
Deklaracija – 3 priedas.

IV tema
Nekilnojamo turto mokestis = (230040+100040)*1%=3301 Lt. Deklaracija – 4
priedas.

V tema
|PIRKIMO PVM |PARDAVIMO PVM |
|Apmokestinamosios|PVM |Apkokestinamosi|PVM |Neapmokestinamosi|
|ir | |os pajamos | |os pajamos |
|neapmokestinam.osi| | | | |
|os pajamos | | | | |
| | | |18 |9 |5 | |
| | |10040 |1807| | | |
| | | | | | |40040 |
| | |15040 |2707| | | |
| | | | | | |70040 |
|80040 |14407 | | | | | |
|50040 | | | | | | |
|30040 |5407 | | | | | |
|2540 |457 | | | | | |
|20040 |3607 | | | | | |
|Iš viso: |23878 |25080 |4514| | |110080 |
|182700 | | | | | | |

Deklaracija – 5 priedas.

Leave a Comment