Euras

EURAS:

KĄ REIKĖTŲ ŽINOTI?

1999 m. sausio 1d. Europos Monetarinės Sąjungos (EMS) šalyse, greta šių šalių nacionalinių valiutų, pradėoj cirkuliuoti nauja valiuta – EURAS. 1998 m. gegužės 2 d. buvo nuspręsta, kad pradinėmis EMS narėmis taps vienuolika valstybių: • Airija • Austrija • Belgija • Ispanija • Italija • Liuksemburgas • Nyderlandai • Portugalija • Prancūzija • Suomija • Vokietija Šios šalys dalyvauja Ekonominėje ir pinigų sąjungoje nuo 1999 m. sausio 1 d., o likusios ES šalys – Didžioji Britanija, Danija, Švedija ir Graikija turėtų prisijungti vėliau. Graikija neatitinka EPS dalyvio makroekonominių reikalavimų, o Didžioji Britanija, Danija ir Švedija nusprendė kol kas nedalyvauti sąjungoje.

Pereinamuoju laikotarpiu, nuo 1999 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., euras bus naudojamas tik atsiskaitant negrynaisiais pinigais. Europos centrinio banko ir euro zonos valstybių valstybinio sektoriaus mokėjimai bus atliekami tik eurais, o privataus sektoriaus – eurais arba euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis. Sutartys, sudarytos euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis, įvedus eurą nebus keičiamos, jei sutarties šalys nesusitars kitaip. Pereinamojo laikotarpio pabaigoje (2001 m. gruodžio 31 d.) sutartys, sudarytos euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis, bus traktuojamos kaip eurais sudarytos sutartys, taikant neatšaukiamai nustatytą perskaičiavimo kursą.

Mokėjimams ir atsiskaitymams grynaisiais pinigais ir toliau bus naudojamos euro zonos valstybių nacionalinės valiutos. Euro banknotai ir monetos bus išleisti į apyvartą 2002 m. sausio 1 d. Nuo šios dienos ne ilgiau kaip iki 2002 m. birželio 30 d. apyvartoje cirkuliuos ir eurai, ir euro zonos valstybių nacionalinės valiutos. Po 2002 m. birželio 30 d. teisėta mokėjimo priemonė bus tik euras.

Europos Taryba, remdamasi Europos Bendrijos steigimo sutartimi, 1997 m. birželio 17 d. patvirtino reglamentą Nr. 1103/97 ,,Dėl tam tikrų nuostatų, susijusių su euro įvedimu’’ ir reglamentą Nr. 974/98 ,,Dėl euro įvedimo’’, kuris įsigalios 1999 m. sausio 1 d. Šie reglamentai, parengti vadovaujantis bendraisiais principais, kuriuos Europos Taryba patvirtino Madrido viršūnių susitikime, yra teisinis euro įvedimo pagrindas.

1998 m. balandžio 23 d. Europos Sąjungos Komisija paskelbė rekomendaciją “Dėl bankų komisinių už euro valiutos keitimą”. Bankams rekomenduojama pereinamuoju laikotarpiu neimti komisinių už euro zonos valstybių nacionalinių valiutų perskaičiavimą į eurus ir atvirkščiai.

Grynieji EURAI

Ne vėliau kaip 2002 m. sausio 1 d. turėtų pasirodyti naujosios Europos valiutos banknotai ir monetos. Tai bus labai reikšminga data visiems EMS šalių piliečiams. Pirmą kartą jie bankuose gaus naujuosius banknotus ir monetas. Nacionalinių valiutų keitimas į EURUS nebus atliekamas per vieną dieną. Vokietijos markė ir kitos nacionalinės valiutos palaipsniui bus pakeistos EURAIS per šešis mėnesius. Šis laikotarpis yra traktuojamas kaip piliečių susipažinimo su naująja valiuta kritinė fazė, nes ir EURAI, ir senosios nacionalinės valiutos pusę metų lygiagrečiai cirkuliuos kaip grynieji pinigai. Ne vėliau 2002 m. liepos 1 d. valiutos keitimas turi būti baigtas, ir EURAS taps vienintele atsiskaitymo priemone EMS šalyse.

Monetos bus 1, 2, 5, 10, 20 ir 50 centų ir 1 bei 2 EURŲ denominacijos.EURO banknotai bus išleisti septynių denominacijų:• 5 (pilki) • 10 (raudoni) • 20 (mėlyni) • 50 (oranžiniai) • 100 (žali) • 200 (geltoni) • 500 (tamsiai raudoni).

Europai – vieną valiutą

Europos šalių pasiryžimas turėti bendrą valiutą pirmiausiai pagrįstas ekonominiais sumetimais. Sukūrus bendrą rinką Europoje, norima geriau išnaudoti jos privalumus, o tam reikia bendros valiutos ir pinigų politikos, kuri užtikrintų didesnį ES šalių pinigų sistemų stabilumą ir padidintų Europos svarbą pasauliniame ūkyje.Europos kelias į Ekonominę ir pinigų sąjungą prasidėjo 1957 m. Romoje, kur buvo pasirašyta sutartis dėl Europos ekonominės bendrijos (EEB) įkūrimo. Šioje sutartyje įteisintas laisvas prekių, paslaugų ir darbo jėgos judėjimas EEB šalyse, tačiau nenumatyta bendra šių valstybių pinigų sistema. Septintojo dešimtmečio pabaigoje – aštuntojo dešimtmečio pradžioje bandyta įgyvendinti bendros valiutos įvedimo idėją, tačiau nesėkmingai. 1979 m. sukurta Europos pinigų sistema, kuri iš dalies užtikrino Europos bendrijos šalių pinigų sistemų stabilumą. 1987 m. Vieningos Europos Akte išreikštas Europos Bendrijos šalių noras ateityje siekti glaudesnio Europos susivienijimo, o 1989 m. parengtas Europos ekonominės ir pinigų sąjungos įgyvendinimo projektas.

1992 m. Mastrichto sutartyje Europos Sąjungos (ES) šalys aiškiai išreiškė ketinimus iki šio amžiaus pabaigos sukurti Ekonominę ir pinigų sąjungą, t.y. integruoti ES šalių pinigų sistemas ir įvesti bendrą valiutą.

Euras Lietuvoje

Neabejotinai euras bus labai svarbi Lietuvos ūkiui valiuta, kadangi Lietuvos statistikos departamento duomenimis prekybos apimtis su ES šalimis šių metų sausio-rugsėjo mėn. sudarė apie 44 % visos užsienio prekybos (34,8 % eksporto ir 49,8 % importo). Pagal Lietuvos banko statistiką ES šalių nacionalinėmis valiutomis antrą šių metų ketvirtį buvo atsiskaitoma apytiksliai už 16 % viso Lietuvos eksporto ir 37 % importo.

Be to, atsižvelgiant į ES šalių valiutų svarbą Lietuvos užsienio prekyboje ir aktyvų Lietuvos dalyvavimą Europos Sąjungos valiutinės integracijos procese, kitais metais planuojama pradėti lito kurso perorientavimo politiką ir litą susieti su euro ir JAV dolerio krepšeliu. Dar vėliau ketinama litą susieti tik su euru siekiant Lietuvos narystės Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje.

Nors Lietuva kol kas ir nedalyvaus Europos ekonominėje ir pinigų sąjungoje, tačiau jau dabar ruošiamasi euro įvedimui. Lietuvos bankas 1998 m. lapkričio 20 d. “Valstybės žiniose” paskelbė informacinį pranešimą dėl euro įvedimo. Jame teigiama, kad Lietuvos bankas remsis Europos Tarybos patvirtintais reglamentais bei nuostatomis ir nuo 1999 m. sausio 1 d. lito ir užsienio valiutų santykių sąraše vietoj lito ir ECU bei lito ir EPS valstybių nacionalinių valiutų santykių skelbs tik lito ir euro santykį. Lietuvos bankas taip pat ketina peržiūrėti ir dėl euro įvedimo keisti kitus bankų veiklą Lietuvoje reglamentuojančius norminius aktus.

Euras ir verslas

Jau 1999 m. pradžioje Lietuvos eksportuotojai ir importuotojai galės atsiskaityti eurais. Dauguma ES šalių stambiausių tarpnacionalinių kompanijų nuo 1999 m. pradžios savo apskaitą tvarkys tik eurais vietoj nacionalinių EPS šalių valiutų. Kitos kompanijos, bendradarbiaujančios su jomis, bus priverstos taikytis prie didžiųjų ir euro naudojimas EPS šalių įmonių apskaitoje neišvengiamai didės. Tai neabejotinai lems nuolat didėjantį sutarčių, sąskaitų bei kitų mokėjimo dokumentų, kuriuose sumos nurodytos naująja valiuta, kiekį. Todėl Lietuvos verslininkai, atsiskaitydami su užsienio partneriais, bus priversti vis dažniau naudoti eurą.

Taigi Lietuvos verslininkai turi ruoštis euro įvedimui. Jiems būtina gerai žinoti nuo ateinančiųjų metų sausio 1 d. įsigaliosiančią atsiskaitymų eurais ir EPS šalių nacionalinėmis valiutomis (toliau tekste sutrumpintai – nacionalinės valiutos) tvarką ir atsižvelgti į ją sudarant tarptautines verslo sutartis.

Lietuvos bankas, ruošdamasis euro įvedimui, remsis prieš tai minėtomis nuostatomis ir:– nuo 1999 m. sausio 1 d. lito ir užsienio valiutų santykių sąraše vietoj lito ir ECU bei lito ir euro zonos valstybių valiutų santykių skelbs lito ir euro santykį. Tvarkant operacijų euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis apskaitą, taip pat įvertinant valiutinius straipsnius šiomis valiutomis sudarant balansą, euro zonos valstybių nacionalinės valiutos iš pradžių bus perskaičiuojamos į eurus (pagal ES Tarybos patvirtintus neatšaukiamai nustatytus euro ir euro zonos valstybių nacionalinių valiutų perskaičiavimo kursus, o po to perskaičiuojamos pagal Lietuvos banko paskelbtą lito ir euro santykį; – nustatys euro ir euro zonos valstybių nacionalinių valiutų perskaičiavimo tvarką, atliekant užsienio valiutos operacijas;– korespondentinėse sąskaitose vietoj euro zonos valstybių nacionalinių valiutų laikys tik eurus;– nuo 1999 m. sausio 1 d. Lietuvos banko klientų sąskaitas ECU bei euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis numato pakeisti euro sąskaitomis; sąskaitose esančius lėšų likučius perskaičiuos į eurus pagal neatšaukiamai nustatytus perskaičiavimo kursus;– nuo 1999 m. sausio 1 d. naujos Lietuvos banko klientų sąskaitos bus atidaromos tik eurais, o ne kuria nors euro zonos valstybių nacionaline valiuta;– mokėjimus Lietuvos banko klientai iš euro sąskaitų Lietuvos banke galės atlikti tiek eurais, tiek bet kuria euro zonos valstybių nacionaline valiuta. Įplaukos į šias sąskaitas bus įskaitomos eurais pagal mokėtojo eurais arba bet kuria euro zonos valstybių nacionaline valiuta denominuotus mokėjimo pavedimus; – neims komisinių už sąskaitų eurais atidarymą, už euro zonos valstybių nacionalinių valiutų perskaičiavimą į eurus ir atvirkščiai;

– nuo 1999 m. sausio 1 d. privalomąsias Lietuvoje veikiančių komercinių bankų atsargas nuo įsipareigojimų užsienio valiuta priims ir laikys eurais ir JAV doleriais;– nuo 1999 m. sausio 1 d. statistinėse ataskaitose ECU pakeis euru; – papildys 1997 m. sausio 16 d. Lietuvos banko valdybos nutarimą Nr.11 “Dėl maksimalios atviros pozicijos užsienio valiuta ir tauriaisiais metalais normatyvo skaičiavimo taisyklių”, kuriame bus numatyta, kad nuo 1999 m. sausio 1 d. komerciniai bankai banko balansinį turtą, nebalansines pretenzijas, taip pat banko balansinius ir nebalansinius įsipareigojimus euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis perskaičiuotų į eurus, nes nebebus jų tarpusavio kurso pasikeitimo rizikos;– patikslins Operacijų užsienio valiuta apskaitos ir atsiskaitomybės bankuose taisykles (1997 01 16, Nr.12);– rekomenduoja Lietuvos komerciniams bankams pereinamuoju laikotarpiu neimti komisinių už euro zonos valstybių nacionalinių valiutų perskaičiavimą į eurus ir atvirkščiai.Lietuvos komerciniai bankai nuo 1999 m. sausio 1 d. turi suteikti galimybę savo klientams atlikti operacijas tiek eurais, tiek euro zonos valstybių nacionalinėmis valiutomis. Lietuvos fiziniai, juridiniai asmenys ir įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, dėl euro sąskaitų tvarkymo, mokėjimų ir kitų paslaugų euro valiuta turi kreiptis į aptarnaujančius bankus.