ekonomikos savokos anglu kalba

1. Medical attention – medicininë pagalba
2. economist – ekonomistas
3. wants – reikmë, butinumas
4. demand – paklausa, poreikis
5. resources – iðtekliai, atsargos, resursai
6. limited – ribotas
7. supply – pasiûla
8. solved – iðspresti
9. various ways – ávairiu
10. basic – pagrindinis
11. labour – darbo jega
12. the priciple of division of labour – darbo jegos pasidalijimas
13. specialis – specialozuotis
14. live stok – naminiai gyvunai
15. advanced – paþangus, progresivus
16. butcher – mesininkas
17. baker – kepëjas
18. cobbler – batsiuvis
19. services – aptarnavimas, paslauga
20. particular field – tam tikra sritis
21. commodities – prekës
22. natural resouses – gamtiniai iðtekliai
23. due – susijusi su.
24. assumed – ágiti, gauti naujà formà
25. manufacturing – gaminti
26. stage – periodas, etapas, stadija
27. perfom – atlikti
28. plant – gamykla
29. mention – paminëti
30. establish – ároditi, isteikti,nustatiti
31. national economies – nacionalinis ûkis
32. production – gamyba
33. enterprise – ámonë, iniciativa
34. consept – sàvoka, ideja, supratimas
35. essentiol – svarbus, butinas, esminis
36. provision – teikimas
37. extractive production – iðgaunamoji gamyba
38. obtaining – iðgauti
39. mining &##8211; kalnø kasyba
40. craftsmanship – amatininkistë
41. processing – gaminiø perdirbimas
42. raw – neiðdirbtas, þalias
43. trade – prekyba
44. commerce – didmeninë prekyba su uþsieniu
45. output – produkcija, iðdirbtis
46. capital goods – pagrindinës gamybos priemonës
47. durable goods – ilgalaikio vartojimo prekës
48. consumer goods – vartotojo prekës
49. market – rinka, turgus
50. transferred – perkelti, persiøsti, perleisti, perduoti
51. home trade – vidaus prekyba
52. retailer – maþmeninë prekyba, smulkus prekeivis
53. wholesaler – didmenininkas
54. mail order – uþsakimas prekiø paðtu
55. foreign trade – uþsienio prekyba
56. imports – importas
57. exports – eksportas
58. facilitate – palengvinti
59. issue – iðleisti á apivartà
60. legal tender – teiseta mokëjimo priemonë
61. influence – átakoti
62. monetary – piniginis
63. regulations – nuostatai, taisiklës,isakimai
64. international exchange rates – tarptautinis valiutos kursas
65. interest rate – palûkanø norma, nuosavybës dalis
66. assistanse – pagalba
67. behalf – kieno nors naudai
68. undrestimened – nepakankamai ávertinta
69. efficiently – veiksmingai, efektivai
70. volume – apimtis, kiiekis
71. communication – komunikacijø linijos
72. loses – nuostoliai
73. marine insuranse – jûros draudimas
74. collective economy – kolektivinë ekonomika
75. rapid – spartus, greitas
76. decline – þlugimas
77. means – priemonë, bûdas
78. to carried out – baigti, ávykditi
79. free market economy – laisvos rinkos ekonomika
80. competition – konkurencija
81. fluctuate – sviruoti
82. fremework – struktûra, sistema
83. involved – keistis
84. however – taèiau
85. mixed economy – miðri ekonomika
86. economic activity – ekonominë veikla, veiklumas
87. employee – tarnautojas, darbininkas
88. engaged – susidomëti, is

sigilinti
89. clek – klerkas, raðtininkas, kontoros tarnautojas
90. smoohtly – sklandþiai, be kliuèiø
91. entrepreneur – verslininkas
92. contract of employment – ádarbinimo kontraktas
93. signed – pasiraðyti
94. employer – darbdavis
95. employee – darbo gavëjas
96. wages, solaries – alga, atlyginimas
97. contribute – áneðti ándëlá, ánaðà
98. furnish – teikti pagalbà, bendradarbiauti, aprupinti, pristatyti
99. reference – rekomendacija
100. exceptional – iðimtis, neiprastas
101. circumstances – aplinkybës, sàligos
102. instant dismissal – atleidimas ið darbo be perspeimo
103. terminat – baigtis, apryboti
104. cancellation – anuliavimas, atðaukimas
105. immediatly – netrukus, toj pat
106. subject to somthing – priklausantis
107. law – ástatimas
108. duties – pareigos, isipareigojimai
109. power of attorney – ágaliojimas
110. owner – savininkas
111. authority – valdþia, ágaliojimas
112. recipient -gavëjas
113. letter of attorney – ágaliojimas
114. chartered – samdyti
115. advisors – patarëjai
116. statisticians – socialogai
117. common – bendras
118. promote – remti, gelbëti
119. fundamental – pagrindinis, svarbiausias
120. clear-cut – riðkus, aiðkus
121. craft- based – profsajungos kurios remesi tam tikro amato principo
122. corporate – bendra
123. worshop – cehas
124. shop steward – ceho seniunas
125. elect – iðrinkti
126. works council – gamybos, ámonës taryba
127. considerrrrably – þimiai (daugiau)
128. regardless – nepaisant
129. membership – narystë
130. terms – sàligos
131. safeguard – garantuoti, uþtikrinti
132. complied with – ávikditi, laikytis
133. negotiated – tartis, vesti derybas
134. foundation – ákûrimas
135. voluntary – savanoris
136. nominait – pasiûliti, iðkelti kandidatu, paskirti
137. management – vadyba, valdyba
138. title – pavadinimas
139. liquidate – likviduoti
140. to difine – nustatyti
141. collective bargaining – kolektivinës derybos
142. advantage – pranaðumas
143. obviausly – þymiai, paatraukliau
144. Social partnership – socialinë partnëristë
145. to cover – kompensuoti, padengti iðlaidas
146. to bear – pakeisti
147. dispute – ginðas
148. resolve – iðspresti
149. to undertaken – imtis, pradëti
150. consequence – pasëkmë, rezultatas
151. to bound – apribuoti, sulaikyti
152. welfare – rupyba
153. sophisticated – sudëtingas
154. deduct – iðskaityti, atimti
155. retirement pensions – senatvës pensija
156. unemployment – bedarbio paðalpa
157. health insurance – sveikatos draudimas
158. contribution – ánaðas
159. to initiate – pradëti, imtis
160. cradle – lopðis
161. tosuffer – kentëti
162. heavily – sunkiai, priklauso
163. liable – atsakingas
164. extent – dalimi
165. debts skola
166. sole/Sole trader – vienas, vienintëlis
167. partneship – partneristë
168. Limited Partneship – rib. atsak. akc. ben.
169. Private Limited Company – uþ. rib. atsak. akc. ben.
170. Public Limited Company – uþ. rib. atsak. akc. ben.
171. Public Corparation – neribotu akcininku kompanija
172. mature – subrendës
173. conclude – uþbaigti, ágivenditi
174. loan – paskola
175. to supplement – papildyti, pridëti
176. failure – bankrotas, þlugimas
177. unlimited liability &#
#8211; neribota atsakomybë
178. entirely – visiðkai, pilnai
179. plumber – santechnikas
180. grocer – bakaleinikas
181. with a view to – siekiant, su tikslu
182. carrying on – testi
183. common – bendrai
184. to defined – apibudinti
185. solicitor – advokatas, ágaliotinis
186. stock broker – birþos maklëris
187. exceed – virðiti
188. can combine together – gali susujungti
189. ordinary partnership – paprastiji bendrija
190. merely – tiesiog, tik
191. Joint Stock Company – akcinë bendrovë
192. share – akcija
193. shareholder – akcininkas
194. nominal value of the share – nominalinë akciju vertë
195. debenture – skolos raðtas
196. consent – sutikimas, leidimas
197. to accumulation – sukaupimas
198. large-scale – stambus, didëlio masto
199. to enable – duoti teisæ, ágalioti
200. to appeal – kreiptis, ðauktis
201. to subscribe – uþsisakyti, prisijungti, pasiraðyti
202. amount – kiekis
203. responsible – atsakingas
204. stock exchange – vertybiniu popëriu birþa
205. considerably – þymiai
206. fixed-interest securities – pastoviu palukanu vertybiniai popëriai
207. extent – laiko tarpsnis
208. distunction – skirtumas
209. to yield – duoti pelnà
210. bonds – obligacijos
211. municipal – savivaldybiu obligacijos
212. industrial bonds – ámoniu obligacijos
213. holders – savininkas
214. debtors – skolininkas
215. rate of interest – palukanø norma
216. annual – metinës palukanos
217. interest – palukanos
218. interest rates – palukanø norma
219. until the bonds matures – kol sueis obligacijos terminas
220. assets – turtas
221. virtually – iðesmës
222. reseach – tyrimas
223. facilities – lengvatos
224. successful – sekmingai
225. fulfills – atlieka svarbià funkcijà
226. to raise the long/term loans – ilgalaikios paskolos
227. utilities – visomënës komunalinës ámonës, ástaigos
228. generation – karta
229. to justifies – garantuoti, patvirtinti
230. burden – naðta, apkrovimas
231. apart – nekalbant apie.
232. shereholding interest – akcinës bendrovës nuosavybës dalys
233. freely – laisvai
234. offered – siûlomas
235. to obtain – gali gauti
236. savings – santaupos
237. capital flow – kapitalo srautas
238. preference shares – priviligijotos akcijos
239. ordinary shares – paprastos akcijos
240. a fixed rate – nustatito didþio
241. arrears – isiskolinimas
242. claims – reikalavimas
243. annual – metinis.
244. purposes – prieþastis
245. securities – vertybiniai popëriai
246. transaction – sandëris, darbai
247. solely – tik
248. bulls – maklëris kuris perka akcijas tikëdamasis kad ju kainos kils
249. high-volume – didelës apimties
250. bears – maklëris kuris parduoda akcijas.
251. stags – maklëris.
252. exclusively – iðimtinai
253. creditor – krëditorius, paskolos suteikëjas
254. intermediaries – tarpininkai
255. conducive – skatinantis
256. consigment – prekiø bandomoji partija
257. draw up – sudaryti
258. to handle – ruoðti prekes prekybai
259. considerable – þymi, didëli da
alis
260. set up – ásteigti
261. favourable – palankus
262. convenient – patogus
263. overseas – uþsienio.
264. commision agent – ágaliotinis dirbantis uþ komisinius
265. principal – virðininkas, direktorius
266. to settle an accounts – apmokëti sàskaitas
267. consignee – siunèiamu prekiø gavëjas
268. stock – atsarga, fondas
269. del credere – laidojantysis ágaliotinis
270. to entitel – duoda teisæ
271. sole distributor – distribjutorius
272. indent – iþsakimas
273. freelance basis – nepriklausomais atvëjais, pagrindas
274. brokerage – komisinis atlyginimas
275. forwarders – perveþëjai (kurie organizuoja)
276. concerns – reikalai
277. collective loads – kolektyviniai kroviniai
278. carriers – perveþëjai
279. road haulage – sausumos perveþimas
280. warehouse owners – sandëliø savininkas
281. frequently – daþnai
282. warehouse receipt – sandëlio kvitas
283. warehouse warrant – muitinës sandëlio kvitas
284. proof – patvirtinimas
285. to hand over – perduoti
286. transferable – perleisti
287. bonded warehouses – muitinës sandëlis
288. dutiable – apmuitinimas
289. buying transaction – pirkimo sandëris
290. initial – pradinis
291. field survey – faktø rinkimas vietoj
292. promising – perspektyvi
293. assuming – tarti, manyti
294. sequence – seka, jega
295. prospective – bûsimas
296. offer – pasiûlimas
297. merely – tik
298. circular – aplinkraðtis
299. sing – iðkaba
300. inquiry – uþklausimas
301. statement – sàraðas, iðraðas
302. requirement – reikalavimas
303. specification – detalë, smulkmëna
304. to express – iðreikðti
305. quotation – kainoraðtis
306. to submit – pateikti
307. at receipt of order – gavus uþsakymà
308. quantity – kiekybë
309. bale – reðulis
310. crate – ápakavimo dëþë
311. to distinguish – iðskirti
312. grant – apdovanuoti
313. discount – nuolaidaprompt – greitas, paslaugus
314. substantial – realus
315. to reside – bûti, gyventi
316. controctual places – pristatimo vieta pagal sutartá
317. firm offer – tvirtas pasiûlimas
318. estimate – samata (apskaièiavimas)
319. to withdraw – atðaukti
320. pick up – pakelti ragelá
321. call hunting – numërio paieðka
322. hand set – kur pasiima ragelá
323. earpiece – prie ausies
324. hang up pakelti
325. direct line – tiesioginë linija
326. subscriber number – abonento numëris
327. extentsion – papildomas telefono numëris
328. cross-talk – ásikiða á pokalbá
329. home number – namø telefonas
330. long distance – uþmiestinë linija
331. hands-free – nereikia ragialio
332. work/office number – darbo/ofoso telefonas
333. operator – opëratorius
334. freephone (0800) – nemokomas numëris
335. ex-directory – anksèiau buvusi tel. knyga
336. put down – padëti
337. keypad – telefono korpusas
338. Directory Enquiries (UK)/Directory Assistance (US) – 09
339. cut off – iðjungti, iðsijungti
340. caller/called party – skambintojas
341. bad line – bloga linija
342. local/national/area – vietinis, valstybinis, srities
343. international code – tarptautinis kodas
344. telephonist – telefonistas
345. desk/desktop phone &#
#8211; stalo telefonas
346. switchboard – valdymo punktas
347. engaged – uþimta
348. hold on – palaukit
349. busy – uþimta
350. dial – rinkti
351. subscriber – abonentas
352. fixed – pastovus
353. call diversion – skambuèio nukreipimas
354. push-button – su migtuku
355. off the hook – iðsijungti
356. dial/redial – rinkti/perrinkti
357. local – vietinis
358. mouthpiece – telefono ragelis
359. mibile – mobilus
360. international – tarptautinis
361. collect (US)/reverse charge (UK) – surinkti
362. order – uþsakimas
363. prospective – galimas
364. execution of order – uþsakimo ávikdimas
365. confimation – patvirtinimas
366. invoice – sàskaita, faktûra
367. pursheser – pirkëjas
368. International Commercial Terms – tarptautinës komercinës sàligos
369. destination – paskirimo vieta
370. lawsuit – byla, ieðkinis
371. purpose – paskirtis
372. interpretation – aiðkinimas
373. to eliminate – panaikinti
374. to dispatched – iðsiûsti
375. works – gamykla, ámonë
376. EXW – ið gamyklos.
377. obligation – ásipareigojimas
378. FAS – franko prie laivo
379. vessed – laivas
380. loading berth – laivo iðkrovimo/pakrovimo vieta uoste
381. alongside – ðalia, prie
382. FOB – franko laivo denis
383. on board the ship – á laivà
384. shipment – pakrovimas
385. CFR – kaina ir frahtas (perveþimas)
386. CIF – iðlaidos, draudimas, frahtas
387. claim – pretenzijos
388. CPT – transportavimas apmokëtas iki.
389. CES – pristatoma ið laivo
390. occur – atsirasti
391. DEQ – pristatoma ið priplaukos
392. DDP – uþ pristatima apmokëta

Leave a Comment