Darbo paieška

ĮVADAS

Personalo paieška ir atranka – viena svarbiausių sėkmingai dirbančios įmonės veiklos sričių, kurios reikšmingumas neretai yra nuvertinamas ir šiai veiklos sričiai neretai nėra skiriamas reikiamas dėmesys iš įmonės vadovų pusės. Kaip rašoma “Career Juornal” internetiniame puslapyje (10) personalo skyriai yra nepatenkinti, kad jiems nėra suteikiama pakankamai įgaliojimų įtakoti įmonės veiklą, tik 23% personalo skyrių darbuotojų atsakė, kad jie yra patenkinti tuo, kokią įtaką jų veikla daro įmonės darbui. Galima daryti išvadą, kad įmonėms reikia vis daugiau pastangų, norint pritraukti naujus ir išlaikyti senus daarbuotojus.

Personalo poreikio planavimas, tinkamų darbuotojų paieška ir atranka – tai klausimai, kurie rūpi ir naujai besikuriančių, ir ilgametę patirtį turinčių firmų vadovams. Organizacijai nusprendus, jog būtina patenkinti papildomą personalo poreikį, paprastai iškyla klausimas, kur ir kaip ieškoti potencialių kandidatų.

Šiame darbe ir išnagrinėsime pagrindinius etapus darbo paieškos, karjeros, lyderiavimo organizavime.

INFORMACIJA APIE BENDROVĘ

UAB “Ekspresas” įsteigta 2004 m. sausio 12 dieną uždaru būdu, kai visas akcijas įsigijo 3 steigėjai. Ši uždaroji akcinė bendrovė yra ribotos turtinės atsakomybės įmonė. Jos akcininkai už bendrovės “Ekspresas” prievoles atsako tik investuotu kaapitalu t.y. ta suma, kurią sumokėjo už akcijas. Įmonės kapitalas, kuris padalytas į akcijas, nuosavybės teise priklauso bendrovei kaip juridiniam asmeniui. Šiai bendrovei draudžiama organizuoti viešą akcijų pasirašymą. Šios akcijos yra iš esmės vardinės, nes bendrovei yra draudžiama viešai jomis prekiauti be

ei jas platinti. Įmonės įstatinis kapitalas sudaro 15000 Lt.

Bendrovės “Ekspresas” steigimo teisinis pagrindas – steigimo sutartis, kurią notarine forma sudarė juridiniai asmenys. Įmonės įstatuose registruota tokia veikla:

– telekomunikacijos (64.2) – pagrindinė veikla;

– kompiuteriai ir su jais susijusi veikla (72);

Pagrindinė įmonės veikla – bevielio interneto prieigos įrengimas ir interneto tiekimas fiziniams asmenims ir nedidelėms įmonėms, bei kompiuterių priežiūra ir remontas. Pagrindiniai įmonės konkurentai , tai kelios nedidelės įmonės, užsiimančios panašia veikla, bei naujai įsikūrusi įmonė „Erdvės“. Šios įmonės bevielį internetą pradėjo tiekti tuo pačiu metu, o jų pajungimo mokestis didesnis nei UAB “Ekspresas”, todėl rinkoje didelės konkurencijos nesudaro.

Nors šiuos metus įmonė dirbo nuostolingai, bet kitais metais, planuojama turėti pelno, nes jau esančių klientų aptarnavimas, nereikalaus tokių didelių investicijų, o mokamas pastovus abonementinis mokestis už paslaugas, garantuoja pastovias pajamas.

Įmonėje dirba peenki darbuotojai: direktorius, buhalterė, vadybininkas – montuotojas, vadybininkas – kompiuteristas, tinklo prižiūrėtojas. Atlyginimams išmokėti, įmonėje per šiuos metus buvo skirta 28000,00Lt. Didėjant klientų skaičiui, šiais metais įmonėje planuojama sukurti dar kelias darbo vietos, taip pat planuojama didinti atlyginimus.

PERSONALO PAIEŠKOS ORGANIZAVIMAS

Kiekvieną kartą, kai įmonei reikia įdarbinti naują darbuotoją, iškyla dilema – kaip ir kur rasti patį geriausią. Egzistuoja begalės įvairiausių personalo paieškos būdų, kurių skaičius gali būti ribojamas tik įmonių vadovų ar personalo skyrių darbuotojų fantazijos.

Egzistuoja du pagrindiniai kandidatų paieškos šaltiniai:

vidinės paieškos – iš darbuotojų, ja

au dirbančių toje organizacijoje;

išorinės paieškos – iš žmonių, iki tol neturėjusių nieko bendro su organizacija, t.y.: pačių organizacijų skelbiami konkursai, asmeniniai ryšiai, įdarbinimo agentūros, atrankos konsultantai, karjeros dienos ir t.t.

Kiekviena kompanija gali rinktis jai labiausiai tinkančius darbuotojų atrankos būdus, atsižvelgdama į įmonės padėtį, reikiamą darbuotojo kvalifikaciją ir daugelį kitų faktorių. Ieškant naujų darbuotojų neretai yra naudojamasi jau įprastais ir kiekvienoje kompanijoje nusistovėjusiais metodais, kurie ne visuomet būna veiksmingi.

V.Misevičius (9) siūlo tokius personalo paieškos būdus:

Naudojimasis vidiniais kompanijos resursais. Toks darbuotojų paieškos būdas sudaro galimybes įmonės žmonėms užimti aukštesnes pozicijas, skatina įmonės darbuotojus tobulėti, jei nori kilti karjeros laiptais įmonės viduje.

Atranka naudojantis esamų darbuotojų rekomendacijomis. Esami darbuotojai yra suinteresuoti rekomenduoti gerą kandidatą, kadangi jaučia atsakomybę už būsimą darbuotoją ir nenori susigadinti gero vardo darbdavio akyse. Darbuotojai dažniausiai žino žmones, kurie dirba panašiose srityse, ar yra dirbę su jais ankstesnėse kompanijose ir gali juos rekomenduoti.

Skelbimai laikraščiuose. Ši darbuotojų paieškos forma yra labai populiari ir galima sakyti pagrindinė. Skelbimai laikraščiuose dažniausiai pritraukia labai daug kandidatų, tačiau labai dažnai daugelis kandidatų neatitinka keliamų kvalifikacijos reikalavimų.

Paieška universitetuose. Šio darbuotojų paieškos būdo pagrindinis pliusas yra tas, kad yra priimami jauni ir entuziastingi darbuotojai, kurie linkę mokytis ir siekti karjeros. Minusas yra tai, kad tai žmonės be darbo patirties, į kurių apmokymus ka
artais reikia investuoti nemažus pinigus.

Įdarbinimo agentūrų paslaugos. Šis darbuotojų paieškos būdas yra taikomas, kai ieškoma įvairios kvalifikacijos darbuotojų ir pagal tai yra renkamasi kokios įdarbinimo agentūros paslaugomis naudotis.

Dalyvavimas karjeros dienose. Personalo specialistai gali susitikti su daugeliu kandidatų, atlikti trumpus interviu ir potencialiausius kandidatus pasikviesti išsamesniems pokalbiams kompanijoje. Kompanija gali susidaryti kvalifikuotų potencialių darbuotojų duomenų bazę ir esant reikalui pasikviesti šiuos žmones į darbą.

Internetiniai skelbimai ir duomenų bazės. Labai sparčiai populiarėjantis darbuotojų paieškos būdas. Interneto pagalba galima gana greitai rasti norimą darbuotoją, naudotis didelėmis internetinėmis kandidatų duomenų bazėmis.

Valstybinių darbo biržų paslaugos. Geras būdas rasti žemesnės kvalifikacijos darbuotojus ar paprastus darbininkus.

Šiame personalo paieškos metodų sąraše nėra išvardinti visi būdai, kokiais kompanijos ieško ar yra ieškoję naujų darbuotojų. Kuo toliau tuo dažniau yra pastebima tendencija, kad norint rasti gerus darbuotojus į laisvas darbo vietas darbdaviai turi parodyti vis daugiau iniciatyvos ir išradingumo. Nors bedarbystė ir yra gana didelė, tačiau šį skaičių daugiausiai sudaro žemos kvalifikacijos darbininkai, tuo tarpu kai gerų specialistų trūksta. Tam, kad rastų tinkamus žmones įmonės turi naudoti visus prieinamus darbuotojų paieškos ir atrankos būdus, derindamos juos tarpusavyje. Kompanija, kuri reikiamo darbuotojo paieškai naudojasi tik vienu šaltiniu, gali skaudžiai nusivilti ir nerasti reikiamo darbuotojo. Aideen McGinn savo apžvalgoje (1) nurodo kokiais personalo paieškos būdais dažniausiai na
audojasi įmonės, ieškodamos personalo:

Skelbimai vietiniuose laikraščiuose 16%

Skelbimai tarptautiniuose laikraščiuose 20%

Įdarbinimo agentūros 12%

Koledžai 8%

Asmeninai kontaktai 20%

Skatinimas (vidinė paieška) 12%

Kiti metodai 12%

LYDERIAVIMO MOTYVACIJOS ASPEKTAI

Labai svarbus vaidmuo oganizacijoje tenka lyderiui. Jis gali būti oficialus, vadovo vaidmenyje ir neoficialus, neoficialios grupės lyderis. Siekiant gerai vadovauti, vadovas turi būti ir lyderiu. Lyderiavimas – svarbi priemonė, kuria vadovai veikia žmones.

Lyderiavmas – tai procesas, kurio metu paskirtas arba natūraliai iškilęs lyderis daro įtaką grupei siekdamas bendrų tikslų. Pagrindinis lyderiavimo uždavinys – tai organizuoti grupės veiklą, kad būtų pasiektos numatytos užduotys.

Tam lyderis turi sudaryti tinkamas veiklos sąlygas, koordinuoti grupės narių veiksmus, užtikrinti tinkamą tarpasmeninių santykių atmosferą ir pan. Paskirtam ar išrinktam lyderiui galią suteikia jo užimama pozicija formali pozicija grupėje (pvz.vadovo, direktoriaus ir t.t.). Savaime iškilęs lyderis – tai įtakingiausias grupės narys, kurį natūraliai pripažįsta visa bendruomenė.

Galima išskirti tris pagrindinius lyderiavimo stilius:autoritarinis, demokratinis (konsultacinis) ir liberalus (dalyvavimo). J.Stoneris, E. Fremanas, P.Gilbertas (6) taip apibūdina šiuos stilius:

Autokratinis stilius. Vadovas(lyderis) pats sprendžia problemą, remdamasis tik savo kompetencija; pasinaudoja darbuotojų turimomis žiniomis, jiems trumpai paaiškindami problemą, bet sprendimą priima patys. Darbuotojai neturi galimybės siūlyti ar vertinti sprendimo alternatyvų.

Konsultacinis stilius. Problema aptariama su pavieniais darbuotojais arba grupe, išklausoma jų pasiūlymai, idėjos, bet nevertina jų kaip grupės. Todėl priimamas sprendimas ne visada atspindi darbuotojų nuomonę.

Dalyvavimo stilius. Problema aptariama su darbuotojais, vertinant juos kaip vieningą grupę, kartu aptariančią bei vertinančią visas galimas problemos sprendimo alternatyvas ir priimančią bendrą sprendimą, kuriam pritarė visi dalyvavusieji.

Visiems lyderiavimo stiliams būdingos šios ypatybės (B.M.Bassas, 1990) (8):

Įsakymų ir nurodymų davimas. Tai vienas pagrindinių autoritarinio stiliaus bruožų. Autoritarinis lyderis dažniausiai naudoja liepiamąją nuosaką.

Nutraukiančios komandos. Taip lyderis sustabdo jam nepriimtiną grupės narių veiklą, jų bandymus išreikšti savo mintis arba norus, o vietoj to pateikia savo pageidavimus arba nuomonę.

Netinkama kritika ir pagyrimai. Kritika yra nepageidautina, jeigu nenurodomos priežastys, taip pat būdai, kaip blogumų galima išvengti ateityje.

Vadovaujantys pasiūlymai ir patarimai. Pateikiant patarimus, grupės nariams yra paaiškinamos galimos elgesio alternatyvos, kurias jie gali pasirinkti patys.. Kitaip tariant patarimas yra duodamas kaip pavyzdys, o ne kaip nurodymas ar įsakymas.

Informacijos suteikimas. Tai pagrindinis liberalaus lyderio veiklos bruožas, nes jo veikla iš esmės apsiriboja informacijos teikimu grupės nariams.

Vadovavimo sau stimuliavimas. Šią elgesio formą dažniausia taiko demokratinis ir liberalus lyderis.

Linksmas, pasitikėjimą keliantis elgesys. Tai yra spontaniška, sąmoningai neplanauojama elgesio forma, sukurianti „šiltą“ bendravimą grupėje.

KARJEROS PLANAS

Tačiau ne tik įmonė turi įdėti daug pastangų norint susirasti darbuotoją, bet ir pats žmogus, norintis susirasti darbą, turi labai daug ką nuspręsti ir atlikti. Gyvenime (taip pat karjeros vystyme) žmogui svarbu pažinti save, žinoti savo sugebėjimus, norus, pomėgius, svajones ir pan. – t.y. sugebėti įsivertinti, taip pat suvokti kokios profesijos atstovu nori ir gali būti. Todėl atsakius į klausimą „Kas aš esu?“ mes priversti atsakyti į dar vieną – „ Kuo aš noriu būti?“.

Svarbu suprasti, kokioje darbinėje aplinkoje patiktų dirbti: ar labiau norite bendrauti su žmonėmis, ar dirbti su daiktais, įrankiais, technika.

Svarbu pasirinkti profesiją, atitinkančią siekius ir sugebėjimus, ten kur galima save pilnai realizuoti. Jeigu žmogui darbas patinka bei jam sekasi gerai dirbti, kyla jo pagarba sau, savivertė, motyvacija dirbti dar geriau, tobulėti, mokytis.

Pažinę save, pažinkite profesiją, kad nustatytumėte, ar Jūsų galimybės atitinka profesijai keliamus reikalavimus. Svarbu žinoti pagrindinį dalyką – į kokią profesijos kategoriją Jūs orientuojatės: ar į žmones orientuotas profesijas (paslaugos, prekyba, vadyba, švietimas ir kultūra, žurnalistika, menas ir pramogų industrija, ir kt.); ar į daiktus orientuotas profesijas (technologijos – gamyba ir transportavimas, žemės ūkis, miškininkystė, mokslinė veikla). (11)

Cvonline.lt (16) konsultantai siūlo tokį karjeros planą:

Realiai įvertinkite savo situaciją. Šiandien tai pirmas ir pats svarbiausias žingsnis. Jei turite darbą, rimtai pagalvokite, ar dabar pats tinkamiausias laikas jį keisti. Pasvarstykite, kas skatina Jus ieškoti kito darbo? Ar tos priežastys pakankamai rimtos, kad būtų verta rizikuoti dabartiniu darbu? Pavyzdžiui, jei ta priežastis yra darbo “monotonija”, atminkite, kad ji, išdirbus tam tikrą laiką, būdinga absoliučiai kiekvienam darbui, ir tik Jūs patys galite ją nugalėti, padaryti savo darbą įdomiu. Ar Jūsų siekiai realūs? Ar tikrai visos galimybės dabartiniame darbe išsemtos? Prisiminkite, jei savo dėmesį nukreipiate naujo darbo paieškai, mažiau jo lieka Jūsų dabartiniam.

Žinokite, ko norite ir ką geriausiai mokate. Truputį paanalizuokite save. Kas Jums geriausiai sekasi? Ar jaučiatės patenkintas savo veikla? Paklauskite vadovo, mokytojo, kolegų, draugų, ką šie galvoja apie Jus, kokios, jų nuomone, Jūsų stipriosios bei silpnosios pusės. Nebijokite išgirsti kitų nuomonę. Mes visi turime sugebėjimų bei tobulintinų savybių ir, tik įsisąmoninę tai, galime pilniau realizuoti save ir būti naudingi įmonei bei tobulėti.

Mokymasis yra nuolatinis procesas. Mokymasis nesibaigia peržengus mokyklos ar universiteto slenkstį. To, ką šiandien moku ir žinau, rytoj tikrai nebeužteks arba tos žinios jau bus pasenę. Semkitės žinių iš visų galimų šaltinių. Lankydami kursus (o jų būna labai įvairaus lygio), užsibrėžkite sau tikslą išsinešti bent vieną-dvi naujoves, kurias pabandysite pritaikyti savo kasdieniniame darbe.

Tobulinkite savo asmenines savybes ir įgūdžius. Tarptautinėse apklausose darbdaviai vis dažniau teigia, kad įdarbindant (net magistrus), svarbiausia yra bendravimo įgūdžiai bei iniciatyva. Tyrimai rodo, kad šios savybės – pasitikėjimas savimi, savęs suvokimas, savitvarda, pareigos jausmas ir sąžiningumas nulemia ne tik individo, bet ir įmonės sėkmę. Viso kito galima išmokti.

Pasinaudokite visomis galimybėmis. Į pagalbą pasitelkite viską, kas gali Jums padėti. Sekite skelbimus, gal net patys skelbkitės (juk nereikia priimti Jums nepriimtinų pasiūlymų ar eiti į įtartinas susitikimų vietas), naudokitės patikimų konsultacinių įmonių paslaugomis (bet nesitikėkite, kad jos atliks Jūsų darbą ir Jums ieškos/suras darbą), kreipkitės tiesiogiai į Jus dominančią įmonę, pasiteiraukite kolegų arba pažįstamų, prisijunkite prie kokios nors visuomeninės veiklos, kur taip pat išplėsite pažinčių ratą.

Ruoškitės, ruoškitės, ruoškitės. Jei pasiryžote naujo darbo paieškai, tinkamai pasiruoškite. Pirmiausia ištirkite rinką ir kuo daugiau sužinokite apie jus dominančią sritį. Sekite, kokios įmonės ieško darbuotojų ir į kokias darbo vietas, kokia situacija toje rinkos srityje, t.y. kokia pagrindinė veikla, kas yra svarbiausi žaidėjai, kokie klientai, kokia tos srities bei įmonės perspektyva. Antra tvarkingai ir apgalvotai paruoškite gyvenimo aprašymą, kuriame atsispindėtų Jūsų unikali patirtis ir sugebėjimai. Atmestinai arba neišsamiai paruoštas CV neišsiskirs iš šimto kitų. Trečia, pasiruoškite pokalbiui. Atrankos specialisto darbas nėra atmesti visus. Jų darbas yra išrinkti tuos, kurie turi reikalingas žinias, įgūdžius IR nuostatą gerai atlikti darbą.

Kilimas nėra vienintelė karjeros vystymo kryptis. Prieš kelis metus Lietuvoje buvo daug pavyzdžių, kai jauni žmonės žaibiškai greitai padarė karjerą. Dabar situacija yra kiek kitokia. Pirmiausia, įmonėse yra nemažas skaičius jaunų vadovų. Tad vadovaujančių vietų neatsiranda tiek daug, kaip anksčiau, nors vadovų paieška vis dar yra pati sudėtingiausia. Antra, daryti karjerą galima ne tik kylant į viršų. Naujų žinių bei įgūdžių galima įgyti pereinant į gretimą sritį, pvz. iš apsaugos į draudimą. Geri specialistai reikalingi ne mažiau, nei vadovai.

Darbe. Darbe praleidžiame didžiausią savo gyvenimo dalį. Jeigu einame į darbą tik atsėdėti tas nelemtas 8 valandas, tai ankščiau ar vėliau darbdavys tai pastebės. Toks darbas neneš pasitenkinimo. Jei užbaigėte užduotį, nesėdėkite rankas sudėję, laukdami kitos. Pasisiūlykite atlikti kokį darbą savo iniciatyva. Tik prieš imdamiesi veiklos, pasitarkite su vadovu!

Nepasiduokite ir neatidėliokite. Natūralu, kad darbo paieška sukelia visokiausių jausmų, baimę ir neviltį taip pat. Jeigu iškelsite sau tikslą – “Per mėnesį rasiu geriausiai apmokamą vadovo darbą.”, tai tikrai atrodys beveik neįmanoma. Tada darysite viską (tvarkysitės namus, skaitysite, žaisite kompiuterinius žaidimus ir t.t.), tik ne tai, ką reikia. Iškelkite sau realius tikslus, pvz. “Šiandien atsiliepsiu į du mane sudominusius skelbimus ir sužinosiu, kuriose konsultacinėse įmonėse verta užpildyti anketą, ieškant mane dominančio darbo.” Ir nepasiduokite! Juk blogiausiu atveju Jums bus pasakyta “Ne.” Didelė tikimybė, kad taip bus ne vienąkart, kol rasite tai, kas Jums tinka. Jei įmanoma sužinokite, kodėl Jūsų kandidatūra netiko. Tokia informacija gali padėti Jums pakoreguoti paiešką.

Pasirūpinkite savimi. Niekas kitas to nepadarys. Skirkite bent truputį laiko sau ir savo pomėgiams, kas tai bebūtų – sportas ar mėgiama knyga. Kūrybingas, jėgų turintis darbuotojas reikalingas labiau nei išsekęs, pavargęs ir irzlus.

Nepamirškite, kad Jūsų sėkmė didele dalimi priklauso nuo Jūsų pačių. Mes gyvename sudėtingais laikais, ir tik aktyviai analizuodami aplinkui vykstančius pokyčius, planuodami bei rodydami inciatyvą galime siekti to kas neš sėkmę ir pasitenkinimą.

W.J.Rinkė sako, kad „turinti pasisekimą asmenybė veiksmingai tvarko savo gyvenimą ir jaučia pasitenkinimą, siekdama savo tikslų“. Taigi jei trokštame sėkmės, privalote turėti tikslą ir kiekvieną dieną atkakliai jo siekti, ..ir nepaisant pasitaikančių sunkumų, ir žingsnis po žingsnio judėti galutinio tikslo link. Turite tvirtai tikėti, kad pasiseks nugalėti visas kliūtis, kad padarysite net neįmanomus dalykus. Įtikinkite save, kad „AŠ GALIU“, – tik tuomet kelias į sėkmę bus atviras. Turite būti veiklus, mokėti prisitaikyti prie kintančių sąlygų, domėtis darbu, nebijoti rizikuoti. Tik taip elgdamiesi, pasieksite puikių profesinės veiklos rezultatų. Sėkmės pojūtis suteiks emocinio pasitenkinimo ir skatins veikti toliau. (2)

Paprastai atrankos konkursas organizuojamas tokiais etapais:

· parengiami ir spausdinami reklaminiai paieškos skelbimai;

· atliekama pirminė kandidatų atranka telefonu;

· analizuojami gyvenimo aprašymai (CV);

· atliekama dalykinė kandidatų atranka;

· vykdoma psichodiagnostinė (interviu, testai ir pan.) kandidatų atranka;

· organizacijai pristatomi kandidatai, sėkmingai praėję atranką;

vadovai konsultuojami priimant samdos sprendimą. (18)

REZIUME

Reziume – tai asmeninis skelbimas, kuriuo stengiatės įtikinti darbdavį leisti atvykti į pokalbį. Dauguma darbdavių į reziume žiūri kaip į materialų sugebėjimą bendrauti raštu įrodymą ir pretenduojančiojo nuomonę apie save.

Kai darbdavys gauna reziume, jis tikisi rasti tam tikros informacijos. V.Baršauskienės knygoje išskiriamos tokios reziume rūšys:

Chronologinė reziumė. Jei gyvenimo aprašyme atsiskleidžia didelės darbo spragos ar dažnas darbo keitimas, chronologinės reziumė verčiau nerašykite. Didelę jos dalį verčiau skirkite naujausiai darbo patirčiai. Jei ką tik baigėte aukštąjį mokslą, pirmiausiai nurodykite savo išsilavinimą, o ne darbo patirtį. Daugiausiai dėmesio skirkite laimėjimams bei atsakomybei, galintiems padaryti darbdaviui įspūdį.

Funkcinė reziumė išryškina laimėjimus bei atsakomybę, o ne darbo patirtį. Funkcinę reziumė geriausiai pasirinkti ką tik baigusiems aukštąjį mokslą ir turintiems mažą darbo patirtį. Jos taip pat naudingos žmonėms, turintiems spragų darbo istorijoje, dažnai keitusiems darbą ar besistengiantiems pakeisti profesijos kryptį.

Funkcinėje reziumė akcentuokite ne tik laimėjimus ir atsakomybę, bet ir darbo tikslus. Darbo patirtį ir išsilavinimą pateikite reziumė pabaigoje, nurodydami pavardes, datas, adresus bei pavadinimus.(2)

Reziumė yra rašoma panašiai kaip CV, tačiau jų forma ir turinys šiek tiek skiriasi. Reziumė yra pabrėžiamas tikslas dirbti konkrečioje srityje ar organizacijoje. Darbo patirtis ir išsilavinimas yra pradedami aprašyti nuo dabarties ir einant chronologiškai atgaline tvarka. Reziumė paprastai yra aprašoma paskutinių 10 metų patirtis. Jei darbo patirtis yra nedidelė, galima aprašyti mokymąsi (disciplinos, mokslo rezultatai, dalyvavimas visuomeninių organizacijų veikloje). Aprašant išsilavinimą, reziumė nerašoma apie vidurinio mokslo baigimą, jei turimas aukštasis išsilavinimas. Rekomendacijos ir dabartinis atlyginimas nebūtinai minimi (gali būti nurodomas pageidaujamas atlyginimas). Taip pat galima nurodyti savo sugebėjimus (kalbos: žodžiu / raštu, kompiuterio vartojimo lygis, kt.) Reziumė turėtų būti glaustos formos ir pageidautina, kad tilptų į 1 lapą.

Taip pat labai svarbi jūsų pristatomų pirminių dokumentų dalis yra kreipimosi laiškas arba paraiška. Ši jūsų prisistatymo dalis yra pati asmeniškiausia. Todėl joje reikėtų ne tik nurodyti, kokiame konkurse jūs pageidaujate dalyvauti ir kokiu būdu jus pasiekė informacija apie skelbtą konkursą (laikraščio skelbimas, informacija internete ar kiti keliai). Čia jūs turite galimybę apibendrinti savo apsisprendimo dalyvauti būtent šiame konkurse motyvus ir akcentuoti tai, kodėl jūs esate tinkamas kandidatas šiai darbo vietai. Taigi, paraiška, kuri dažnai yra rašoma labai formaliai, gali tapti svarbiu jūsų motyvuotumo rodikliu ir tai kai kuriais atvejais gali net kompensuoti patirties ar įgūdžių trūkumą. Tačiau galimybės parašyti įtaigų ir dėmesį patraukiantį kreipimosi laišką nereikėtų tapatinti su daugiažodiškumu ar neargumentuotu savęs gyrimu.(18)

MOTYVACINIS LAIŠKAS

Siųsdami CV arba darbo paraišką, būtinai pridėkite motyvacinį laišką. Jis Jums padės užtikrinti, kad jūsų CV pateks ant reikiamo asmens stalo. Išsiaiškinkite, kas būtent tvarkys CV reikalus, ir adresuokite laišką būtent tam asmeniui.

Įtikinti žmogų perskaityti jūsų CV . Todėl šis laiškas turi sudominti, pristatyti Jus kaip tinkamą ir reikalingą kompanijai žmogų.

Aiškiai pasakyti, koks darbas jus domina. Jeigu siunčiate bendrą CV, tikėdamiesi, kad atsiras koks nors darbelis Jums, paaiškinkite, kokio pobūdžio darbas jus domina. Nerašykite: Norėčiau dirbti šioje kompanijoje, geriau rašykite: Manau, kad mano įgūdžiai įgalina mane dirbti X srityje.

Pasakyti, kad jūs norite būtent to darbo būtent toje kompanijoje.

Atkreipti dėmesį į vieną-du svarbiausius Jūsų CV punktus, kurie parodo Jūsų tinkamumą šiam darbui.

Patarimai, kaip rašyti motyvacinį laišką:

Pradėkite savo laišką antrašte, nurodančia, koks būtent darbas jus domina (jei kreipiatės pagal skelbimą, nurodykite, kur jį radote).

Šį laišką rašykite verslo laiško stiliumi, prisilaikydami jūsų šalyje ir kultūroje priimtų tradicijų. Laiškas turi tilpti ant vienio puslapio, būti mandagus bei lengvai skaitomas.

Gera įspūdį gali padaryti tai, jei laišką užbaigsite prašymu dėl papildomos informacijos.

Motyvacinio laiško dalys:

Įvadas: pradėkite nuo to, kas esate ir dėl ko rašote.

Darbas: paaiškinkite, kodėl jus domina šis darbas ir kompanija, ir kokias savo įgūdžius, sugebėjimus bei patirtį galite pasiūlyti.

Ateitis: kaip Jūs įsivaizduotumėte savo karjerą šiame darbe.

Pabaiga: kada Jūs galėtumėte atvykti į interviu.

Geras motyvacinis laiškas turi būti trumpas, sutilpti viename A4 formato popieriaus lape ir skambėti įtikinamai. Jei jūs pats netikite, kad sugebėsite darbą dirbti – kiti taip pat nepatikės.

Laiške turi atsispindėti entuziazmas, energija, draugiškumas ir profesionalumas.

Motyvacinio laiško pavyzdys priede Nr.1

Kreipimosi laiškas

Kreipimosi laiškas dažniausiai yra siunčiamas, kai Jūs kandidatuojate siųsdami savo CV bei motyvacinį laišką prisegtus prie elektroninio laiško. (4 )

Pavyzdys priede Nr.2

GYVENIMO APRAŠYMAS ( CV )

Curriculum Vitae (CV) išvertus iš lotynų kalbos yra “gyvenimo kelias”. Šiandien norint ieškoti, keisti bet kokį darbą, kilti pareigose, prašoma atsiųsti savo CV. Todėl kiekvienas žmogus ieškantis naujo darbo ar norintis jį pakeisti privalo turėti savo CV.

CV rašymas yra svarbus žingsnis darbo paieškos procese. Kreipimosi laiškas ir CV paprastai yra jūsų paraiška dalyvauti konkurse ir pirmasis prisistatymas jus dominančiai kompanijai. Savo siunčiamais dokumentais jūs sudarote pirmąjį įspūdį, todėl jie yra neginčijamai svarbūs. Nuo šio įspūdžio priklauso tai, ar būsite pakviestas į susitikimą, ar jums bus tik padėkota.

Gyvenimo aprašymo (CV) rašymo tradicijos pas mus dar tik formuojasi ir jos atkeliavo iš Europos šalių. Gyvenimo aprašymas ir savo turiniu į jį labai panašus reziumė yra vieni iš svarbiausių pirminių šaltinių, iš kurių gaunama informacija apie pretendentus į darbą. Be šių šaltinių darbdavys ar konsultacinės firmos konsultantas dar naudojasi tokia pirmine informacija kaip rašytinės ar žodinės rekomendacijos, įvairūs mokslo ar darbo rezultatus patvirtinantys dokumentai, kandidato į darbą anketos, rašytinės programos, projektai. (5)

Gyvenimo aprašymas tai pirma informacija apie jus ir pirmas asmenybės įvertinimas, galintis padėti susitikti su darbdaviu įdarbinimo pokalbiui.

Gyvenimo aprašymas – tai trumpa asmens gyvenimo suvestinė. Jis labai svarbus ieškant darbo arba norint pakeisti darbovietę. Gyvenimo aprašymas – dokumentas, kurį gavęs darbdavys arba atrankos specialistas sprendžia apie potencialų asmens tinkamumą siūlomai pozicijai. Įvertintus kaip tinkamus pagal formalius duomenis kandidatus darbdaviai arba atrankos specialistai kviesis pokalbiui.

Gyvenimo aprašymų peržiūrai atrankoje dalyvaujantys žmonės gali skirti nedaug laiko, todėl labai svarbu, kad gyvenimo aprašymas būtų tinkamai paruoštas, informacija jame susisteminta ir aiškiai išdėstyta:

1. Skirkite laiko gyvenimo aprašymui paruošti. Dauguma konsultacinių kompanijų, atliekančių darbuotojų atrankas, savo internetiniuose tinklapiuose pateikia gyvenimo aprašymų pavyzdžių bei taisyklių, kaip rašyti CV. Peržiūrėkite tą informaciją, tokiu būdu susidarysite geresnį vaizdą apie tai, koks gyvenimo aprašymas turi būti.

Rekomenduojama CV paruošti ne vienu prisėdimu. Perskaitykite CV kitą dieną po parašymo, tikėtina, kad norėsite ką nors pataisyti.

2. Apgalvokite, į kokias pozicijas norėtumėte pretenduoti. Gyvenimo aprašyme pasistenkite informaciją pateikti taip, kad ji argumentuotų Jūsų tinkamumą būtent toms pozicijoms, apie kurias svajojate. Jei turite darbo patirties – aprašydami savo pareigas buvusiose darbovietėse apgalvokite, kokia Jūsų patirties būtų svarbi pretenduojant į Jūsų norimą poziciją.

3. Aprašykite savo patirtį. Svarbu gyvenimo aprašyme nurodyti ne tik buvusių darboviečių pavadinimą, savo pareigas bei laikotarpį, kuriuo dirbote, bet taip pat ir aprašyti savo pagrindines funkcijas. Neretai pareigų pavadinimas neatspindi tikrojo asmens darbo bei atsakomybės lygmens.

Galite paruošti keletą savo gyvenimo aprašymų variantų, jei norėsite pretenduoti į keletą skirtingų pozicijų. Kiekviename iš jų akcentuokite norimai darbo pozicijai tinkamus faktus.

Pagrindinės CV dalys:

Asmens duomenys Vardas, pavardė Adresas Telefono nr.

Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Įgyta profesija ar specialybė Diplomo įgijimo data

Gebėjimai ir įgūdžiai Užsienio kalbų mokėjimas Gebėjimas dirbti kompiuteriu Vairavimas

Darbo istorija, patirtis Aprašoma paskutiniųjų 10 metų darbo patirtis, darboviečių, kuriose dirbote pavadinimai, pareigos, veiklos pobūdis

Pomėgiai ir Paminėkite svarbiausius savo pomėgius ir pasiekimus

Rekomendacijos (pasirinktinai) Pavardės, vardai, tel. buvusių darbdavių, dėstytojų ar kitų aukštesnes pareigas einančio asmenų, kurie galės gerai atsiliepti apie jus.

Darbo patirtis

Darbo patirtį galite aprašyti keliais būdais:

Pradėti nuo dabartinės darbovietės ir baigti pirmąja.Tai yra labiausiai rekomenduojamas būdas, nes išryškina jūsų karjeros progresą.

Pradėti nuo pimosios darbovietės ir baigti paskutiniąja. Šis būdas labiau tinka, jei keičiantis darbovietėms, jūsų progresas nebuvo pakankamas arba ankstesnės darbovietės yra svarbesnės konkrečiai ieškomai pozicijai, nei paskutinioji (iosios).

Pateikti darboviečių arba atliktų darbų kategorijas. Šis būdas yra labai tinkamas, jei jūsų darbas yra ne nuolatinio pobūdžio arba esate pakeitęs daug darboviečių. Kategorijų pateikimas leis išryškinti pačius sėkmingiausius projektus bei išvengti nemalonių klausimų dėl mažiau sėkmingų.

Ankstesnės darbovietės ir kiekvienoje iš jų dirbtas laiko tarpas

Jei jūsų CV yra tušti laiko tarpai, tai geriausia paaiškinti, ką tuo metu veikėte (auginote vaikus, keliavote ir t.t.) motyvacijos laiške.

Pareigos

Oficialus pareigų pavadinimas nėra labai svarbus darbdaviui. Pateikite pareigų pavadinimą, kuris kiek galima labiau atspindėtų tai, ką iš tiesų darėte.

Darbo aprašymas

Atminkite, kad visada geriau vartoti veiksmažodžius, tokius kaip analizavau, kūriau, organizavau, bet ne frazę “atsakingas už” ar kitas pasyvias formas. Jei galite, pažymėkite rezultatus ir pasiekimus konkrečioje srityje. Tai yra labai svarbus akcentas jūsų CV. Pasiekimus taip pat galite išvardinti po atskira antrašte.

Išsilavinimas

Jei moksle jus lydi (-jo) sėkmė, tai nepraleiskite progos tai pabrėžti. Tačiau, jei turite pakankamai patirties srityje, kurioje ieškote darbo, tai akademiniai rezultatai nevaidina esminio vaidmens ir užuot akcentavę juos, koncentruokitės ties pasiekimais darbe.

Įgūdžiai ir sugebėjimai

Kalbos ir kiekvienos iš jų mokėjimo lygis;

Sugebėjimas dirbti kompiuteriu;

Sugebėjimas greitai spausdinti;

Vairavimas ir kt.

Laisvalaikio pomėgiai

Šioje skiltyje ne tik išvardinkite jus dominančias veiklas, bet ir pažymėkite, ką esate pasiekę. Patartina paminėti aktyvias veiklas, kurios daro gerą įspūdį, tokias kaip sportas, siuvimas, bet venkite pasyvių ir tradicinių, tokių kaip televizoriaus žiūrėjimas, muzikos klausymas, laikraščių skaitymas, susitikinėjimas su draugais ir pan.

Rekomendacijos (pasirinktinai)

Buvusių bendradarbių, dėstytojų ar kitų aukštesnes pareigas einančių (-usių) asmenų pavardės, adresai ir telefonai, kurie gali gerai atsiliepti apie jus labai padės jums gauti darbą.

Gerai praėjęs susitikimas su darbdaviu turi 90% įtakos į tai ar jūs būsite priimti į darbą, tačiau nepamirškite, kad pakliūtumėte pas darbdavį, gali nulemti tai kaip jūs parašėte savo CV (gyvenimo aprašymas). Todėl peršasi išvada, kad kokybiškai parašytas CV yra bilietas į jūsų naują darbą. Nepamirškite, jei trūksta jums idėjų apibudinant save, tą sėkmingai gali padaryti jūsų draugai ir pažystami, paklauskite jų. (15)

Gyvenimo aprašymo pavyzdys, priede Nr.3

REKOMENDACIJA

Turėti rekomendacinį laišką, kartais vadinamą tiesiog rekomendacija, ieškant darbo yra naudinga. Potencialus darbdavys ar atranką vykdantis konsultantas jus palankiau įvertins, jei apie jus teigiamai atsiliepia buvęs jūsų vadovas ar žmogus, laikomas specialistu ar užimantis tam tikrą padėtį visuomenėje (universiteto dėstytojas, įmonės, padalinio vadovas ir pan.), kuris yra bendravęs su jumis ir jus pakankamai gerai pažįsta.

Studentams, dar neturintiems darbinės patirties, rekomendaciją gali parašyti dėstytojas, pas kurį jam teko studijuoti. Dėstytojas, jei studentas buvo stropus, gilinosi į studijuojamą dalyką ir padarė didelę pažangą, tikriausiai negailės geros rekomendacijos. Tokia rekomendacija gali turėti įtakos, nes dėstytojai paprastai glaudžiai bendradarbiauja su srities, kurioje dėsto, įmonių vadovais. Gerai dirbančiam darbuotojui rekomendaciją gali parašyti tiesioginis vadovas ar užimantis aukštesnes pareigas kolega.

Rašant rekomendacinį laišką, patariame naudoti tokią struktūrą:

Pirmoji dalis – laišką pradėkite informuodami, kiek laiko pažįstate rekomenduojamą asmenį. Jei asmuo yra darbuotojas ar kolega, apibrėžkite laikotarpį, kurį dirbate kartu, pareigas, atsakomybę, projektus, kuriuose jis dalyvavo. Galima trumpai apibūdinti įmonę, jos veiklą. Pastraipą pabaikite sakiniu, apibendrinančiu jūsų nuomonę apie rekomenduojamą asmenį.

Antroji dalis – šioje dalyje įvertinkite asmenį kaip darbuotoją (ar studentą). Aprašykite, kaip jis vykdydavo konkrečius nurodymus, pateikite jo nuopelnus, pasiekimus. Kokios yra asmens stipriosios savybės ir trūkumai? Kaip jis bendrauja?

Trečioji dalis – pateikite galutinę asmens elgesio charakteristiką. Ar rekomenduojamasis buvo atsakingas, mandagus, o gal tingus, visada linkęs prieštarauti, pagiežingas? Galiausiai nustatykite, kokiu laipsniu rekomenduojate asmenį į jo pretenduojamas užimti pareigas: be išlygų, stipriai, su tam tikromis išlygomis, iš viso nerekomenduojate.Jei prašančio rekomendacijos asmens nepažįstate pakankamai, kad galėtumėte jį rekomenduoti, rekomendaciją rašyti atsisakykite.

Ši struktūra nėra griežtai nustatyta, kai kuriuos teiginius, jei reikalinga, galima keisti vietomis. Nenustebkite, jei dėstytojas ar vadovas, paprašius parašyti rekomendacinį laišką atsakys: „Pasirašykite rekomendacijos juodraštį pats, o aš jį peržiūrėsiu ir pasirašysiu.“ Taip gali atsitikti dėl to, kad asmuo, į kurį jūs kreipiatės su šiuo prašymu, yra užimtas ir paprasčiausiai neturi laiko.

Iš pradžių gali pasirodyti, kad parašyti rekomendaciją pačiam sau sunku, tačiau tai puiki galimybė pasirašyti rekomendaciją, atitinkančią jūsų poreikius ir gerai atspindinčią jūsų pasiekimus. Rašydami rekomendaciją, pasinaudokite mūsų patarimais:

1. Besikuklindami neperlenkite lazdos. Dauguma žmonių girdami save jaučiasi nepatogiai. Jei esate drovus, pamirškite drovumą ir objektyviai įvertinkite savo pasiekimus. Rekomendacinį laišką galima pavadinti ir pagyrimo laišku , todėl pasistenkite surašyti visas savo gerąsias savybes. Tiesa, nesistenkite labai girtis ir per daug aukštai save vertinti: jūsų vadovas gali nesutikti, kad esate „pats talentingiausias ir geriausias“, o vertintojai visuomet yra palankiau nusiteikę to kandidato atžvilgiu, kurio rekomendacija yra santūri, tačiau negailinti gerų žodžių kandidatui.

2. Būkite atsargus ir venkite klaidų. Rekomendacinio laiško rašymas skiriasi nuo CV rašymo, kadangi turite kruopščiai atrinkti nuopelnus. Laiškas , kuriame išdėstytos dvi ar trys jūsų stipriosios savybės ar nuopelnai, atrodo žymiai geriau nei laiškas , kuriame surašyti visi – tiek dideli, tiek ir maži pasiekimai. Jei tiksliai nežinote, ką geriau būtų parašyti, paprašykite draugo arba kolegos peržiūrėti viską ir išrinkti, jo nuomone, pačius svarbiausius nuopelnus.

3. Laiškas turi skambėti įtikinamai. Tai reiškia, kad nereikia surašyti „sausų“ faktų, o laiške turi atsispindėti rekomendaciją rašančio žmogaus poziciją. Atminkite, kad rekomendacijos stilius turi skirtis nuo jūsų motyvacinio laiško ar CV stiliaus. Keiskite žodyną, standartinius išsireiškimus, venkite dažniausiai vartojamų frazių.

4. Venkite pasikartojimų. Nekartokite nuopelnų, paminėtų motyvaciniame laiške. Rekomendacija turi būti jūsų nuopelnų ir pasiekimų sąrašo papildymas, o ne tiesiog CV atkartojimas. Aprašydami pasiekimus, išplėskite vietas, kurios nebuvo pakankamai aptartos motyvaciniame laiške. (3)

Raštvedybos taisyklės rekomendacijos pavyzdžio nepateikia ir visiškai pagal standartą ją sunku įforminti. Taikantis prie jo, antraštinė dalis galėtų būti taip rašoma: aukštai viršuje rašomas rekomendacijos teikėjas (jo darbas, pareigos, vardas ir pavardė), žemiau – dokumento pavadinimas Rekomendacija ir kitoje eilutėje data. Antraštės vietoje jai įprastu būdu gali būti pasakoma, kuriam reikalui rekomendacija rašoma. Laisvu būdu forminamos rekomendacijos antraštinė dalis turi tik pavadinimą Rekomendacija ir datą.(21)

Rekomendacijos pavyzdys priede Nr. 4

INTERVIU

Interviu taktikos

Instrukcijų apie galimus atrankos interviu klausimus tikrai yra iš kur pasirinkti. Tiktai sudėtingiau susigaudyti jų daugybėje ir išsirinkti sau tinkamus. Bet prieš pasirenkant interviu klausimus, kas yra jau pati savaime labai plati tema, reikėtų apsispręsti dėl interviu taktikos. Kokią interviu taktiką pasirinktumėt, Jūsų pokalbis turi būti suplanuotas ir nuoseklus. Yra keletas tipų interviu, skirtų skirtingiems tikslams pasiekti.

Individualus. Tai kandidato ir vieno interviuotojo susitikimas. Jis, lyginant su kitomis interviu taktikomis, dažniausiai naudojamas ir panašiausias į realų pokalbį. Jis labiausiai neįtemptas tiek kandidatui, tiek interviuotojui, įgalinantis užmegzti artimiausią įmanomą kontaktą ir atvirai keistis informacija.

Kita vertus, šiam interviu daugiausiai galimybės padaryti klaidų vertinant kandidatus, nes interviu informaciją vertina tik vienas žmogus, o kaip žinia, nors ir kokie profesionalūs būtumėt, vis tiek asmeniškumų neišvengsite: jeigu jau nepatinka, tai nepatinka.

Etapinis. Tai atvejis, kai keletas interviuerių veda interviu vienas po kito su tuo pačiu kandidatu. Šiuo atveju galima priimti grupinį sprendimą ir sumažinti vertinimo subjektyvumą. Toks būdas labai patogus organizacine prasme: vietoj to, kad kviestume kandidatą keletą kartų susitikimams su sprendimą priimančiais asmenimis, galime tai padaryti per vieną atrankos etapą.

Grupinis. Tai būdas, kai vieno interviu metu kandidatą klausinėja keletas interviuotojų. Kaip ir etapinio interviu atveju, kandidatą gali vertinti keletas žmonių. Interviu dalyvių skaičius skiriasi. Dažniausiai jame dalyvauja vedantysis, kuris koordinuoja interviu procesą; specialistas, kuris gerai žino darbą (dažniausiai tiesioginis vadovas); personalo vadovas ir / arba psichologas.

Organizacine prasme šis būdas taip pat patogus: susirinkę vertintojai po interviu gali iškart susitarti dėl kandidato įvertinimo, o, pravedę keletą tokių pokalbių vieną po kito, palyginti kandidatus ir nedelsdami priimti sprendimą, kuriuos iš jų pasirinkti. Dažnai ne visi dalyviai turi reikiamų įgūdžių interviu vedimui, todėl prieš šį interviu reikia ypatingai gerai pasiruošti. Toks interviu yra žymiai didesnis stresas kandidatui lyginant su individualiu interviu.

Stresinis. Tai speciali taktika, kai stresas sukuriamas specialiai tam, kad būtų galima įvertinti, kaip kandidatas tvarkosi su įtampa. Gali būti naudojami įvairūs klausimai: labai asmeniniai, klausimai su iššūkiu ar kt. Galima bandyti erzinti kandidatą, kad išvestumėt jį iš pusiausvyros.

Tokių interviu metu interviueris dažnai kalba gana garsiai ir atrodo agresyvus. Nors interviu jau ir taip yra stresinė situacija daugumai kandidatų, tačiau papildomo streso sukūrimas padeda atsirinkti darbuotojus toms pareigybėms, kurios reikalauja labai didelio atsparumo stresui (policijos pareigūnams, daugumai pardavimo pareigybių).

Kitais atvejais tokį interviu vargu ar tikslinga naudoti pirmiausia dėl to, kad stresinėje aplinkoje atsidūręs kandidatas tampa uždaras, ir atvirą pokalbį užmegzti bei gauti norimą informaciją žymiai sunkiau. Antra, kandidatas gali atsisakyti dirbti organizacijoje, kuri jam pasirodė agresyviai nusiteikusi.

Telefoninis. Darbdaviui telefoninis interviu yra patogus tuo, kad taupo laiką. Dažniausiai naudojamas trumpas interviu patikslinti informaciją po CV peržiūros ir atsirinkti tinkamus kandidatus pirmam pokalbiui “akis į akį”. Kartais darbdaviai daro ilgus išsamius telefoninius interviu, tačiau jų vertė, lyginant su susitikimu, abejotina, o ryšių kaina nemaža.

Tačiau yra situacijų, pvz., kai ieškote darbuotojo kitame mieste ar valstybėje, kai telefoninis interviu yra vienintelė galimybė pirminiams pokalbiams, ir apsimoka jį daryti išsamų tam, kad vėliau “akis į akį” susitiktumėte tik su keletu tikrai potencialių kandidatų.

Tačiau reikia turėti omenyje, kad telefoninio pokalbio metu sunku užmegzti artimesnį kontaktą ir neverta tikėtis labiau asmeninės ar detalios informacijos. Po trumpo telefoninio interviu neskubėkite daryti išvadų, remdamiesi susiformavusiu pirmu įspūdžiu (balsas, kalbėjimo maniera ir pan.) – juk informaciją gavote tik savo ausimis.(14)

Pasiruošimas interviu

Prieš tai, kol Jūsų pastangos pavirs nauju darbu, privalote išgyventi pokalbį arba interviu su būsimuoju darbdaviu ir save pristatyti taip įtaigiai, kad Jūsų kandidatūra pakliūtų į galimų pretendentų, o ne į „atmetamųjų“ sąrašą.

Kaip pasiruošti pokalbiui su būsimu darbdaviu?

Surinkite kuo daugiau informacijos apie įmonę, firmą su kurios atstovu susitinkate;

Paprašykite draugų, pažįstamų, kad padėtų susirasti asmenį, kuriam galėtumėt paskambinti ir pasiteirauti apie vidinį firmos klimatą ir poreikius;

Įsiskaitykite į skelbimą. Kad geriau įsisąmonintumėte, kokių ypatingų įgūdžių ieškoma. Atidžiai perskaitykite savo kreipimosi laišką ir CV, kuriuos siuntėte, pagalvokite, kaip paaiškinsite teigiamus ir neigiamus aspektus;

Pagalvokite apie galimus klausimus, kuriuos Jums gali užduoti, pasiruoškite atsakymus;

Tvarkingai apsirenkite. Jei esate įsitikinusi, kad jūsų gyvenimo aprašymas yra nepriekaištingas, turite puikias rekomendacijas ir paruoštus atsakymus į visus įmanomus klausimus, tikriausiai nenorėtumėte, kad viskas nueitu šuniui ant uodegos dėl to, kad dėvėjote šiai progai netinkamus drabužius.

Štai keletas aprangos elementų, kurie įtakoja žmones ir palieka gerą įspūdį:

– Tvarkinga ir kokybiška dalykinė rankinė ar lagaminas. Profesionaliai atrodo odinės ar poliruoto vinilo rankinės. Moteriai reikėtų turėti du nešulius: vieną – rankinę, kurioje tilptų piniginė ir kiti svarbūs daiktai. Antrasis – portfelis (privalo turėti tiek vyras, tiek moteris) turėtų būti tokio dydžio, kad jame tilptų telefonas, nešiojamas kompiuteris, darbo kalendorius ir dokumentai. Įsitikinkite, kad visi užtrauktukai ir užsegimai veikia, o rankinė ir lagaminas švarūs ir tvarkingi.

– Tamsios spalvos siūtas kostiumėlis. Kuo labiau jis panėšės į pagal užsakymą siūtą drabužį, tuo nepriekaištingiau atrodysite. Tamsios oficialių drabužių spalvos nežodinė solidumo sutartis.

– Minimalus spindesys. Daugybė blizgučių gali blaškyti. Apgalvotai parinkti aksesuarai pašnekovui pakiš mintį apie jūsų praktinį požiūrį į darbą: Nėra ko vaizduotis, reikia dirbti.

– Tinkami batai. Rinkitės žemakulnius odinius batelius. Batų spalva turi atitikti kelnių, sijono ar diržo spalvą. Pagrindinė taisyklė batai niekuomet negali būti šviesesni, nei apatinė apsirengimo dalis. Kuo tamsesnė spalva, tuo geriau. Darbdaviui visa tai sufleruos, jog jūs dėmesingi detalėms ir suprantate, jog interviu tikslas įgūdžių patikrinimas, o ne madų šou. (18)

Būkite mandagus, net jei būsimas darbdavys elgiasi nelabai tinkamai ;

Nevėluokite bei nesistenkite atvykti anksčiau. Jei užtrukote ir vėluojate, paskambinkite ir praneškite apie savo atvykimo laiką;

Atvykus į pokalbį su darbdaviu :

Atsakinėdami į klausimus pokalbio metu, žiūrėkite pašnekovui į akis, bet nespoksokite be saiko;

Jeigu Jus klausinėja keletas žmonių, žiūrėkite į tą, kuris Jūsų klaus asmeniškai;

Kalbėkite ramiai, aiškiai, nedemonstruokite emocijų, ypač neigiamų ;

Nekalbėkite nieko blogo apie buvusius ar esamus darbdavius;

Į klausimus atsakinėkite konstruktyviai, nepasakokite ilgų istorijų;

Būkite atidus, nepertraukinėkite pašnekovo, įdėmiai klausykitės;

Stenkitės suvaldyti nerimą, įtampą, žinokite, kad gali būti užduoti ir provokuojantys klausimai; (12)

Interviu klausimai

Pokalbio klausimai yra skirstomi į tris grupes. Tai uždari, atviri ir išaiškinimo klausimai.

Uždari klausimai yra labai tikslūs, reikalaujantys konkretaus atsakymo . Pats klausimas numato atsakymo variantus, o asmuo, kuriam klausimas yra pateikiamas, tik pasirenka jam tinkamą atsakymą. Keli uždarų klausimų pavyzdžiai, kurie gali būti vartojami asmeninio pokalbio metu:

Kokį darbą mieliau dirbtumėte? :

a) kurį reikia atlikti su kolegomis,

b) kurį reikia atlikti vienam (vienai).

Čia pateikiami du konkretūs atsakymai ir asmuo turi pasirinkti vieną iš jų.

Ar mokate vairuoti automobilį? Ar mokate dirbti kompiuteriu? Ar galite dirbti viršvalandžius?

Į visus šiuos klausimus yra tik du atsakymai: Taip arba Ne. Iš pašnekovo sužinote tik konkretų faktą. Rekomenduojama tokių klausimų pokalbio metu vartoti kuo mažiau.

Atviri klausimai dažniausiai prasideda žodžiais: Kas?, Kaip?, Kodėl? ir skatina pašnekovą neapsiriboti trumpu atsakymu Taip ar Ne, o plačiau papasakoti apie save, savo nuostatas, motyvus. Į klausimus Kodėl jūs išėjote iš paskutiniojo darbo?Kaip jums sekasi dirbti kolektyve?, Kokia jūsų darbo kompiuteriu patirtis? negalima atsakyti Taip arba Ne. Jie tiesiog reikalauja platesnio komentaro.

Išaiškinimo klausimai gali būti savo forma ir atviri, ir uždari, tačiau jie yra pateikiami tada, kai pašnekovas visiškai atsako į klausimą, bet pokalbio vedėjas pageidauja patikslinimo. Kokie klausimai bus užduoti priklauso nuo pokalbio vedėjo tikslo. Jei norima tik patikslinti konkrečią informaciją, geriau pateikti uždarą klausimą. Pvz., jei norite sužinoti, ar pašnekovas nekonfliktavo su kolegomis ar viršininku buvusioje darbovietėje, reikėtų ir klausti: Ar jūsų santykiai ankstesnėje darbovietėje buvo nekonfliktiški? Į tokį klausimą reikalingas tikslus atsakymas. O jeigu paklausite: Kokie jūsų santykiai buvo su buvusiais kolegomis, buvusiu viršininku?, galite išgirsti labai plačius, bet ne konkrečius atsakymus, kurie gali suteikti daugiau informacijos apie kandidato santykius su kitai asmenimis. (20)

Ruošiantis pokalbiui su darbdaviu, reikia pasiruošti klausimams, kuriuos jums užduos. Ir nors pokalbio metu pokalbio vedėjas improvizuoja, tačiau yra ratas klausimų, kurie tikriausiai bus užduoti. Ir kuo geriau pasiruošite, tuo natūralesnis ir įtikinamesnis bus jūsų elgesys.

Tipiniai klausimai:

Papasakokite apie save.

Šis klausimas dažniausiai būna pirmas, nes jis “pralaužia ledą” interviu pradžioje. Stenkitės išlaikyti darbdavio dėmesį iki 2 min. Neužtenka pasakyti: Gyvenimo aprašyme viskas parašyta . Atsakydami nepasakokite savo autobiografijos. Geriau trumpai pasakykite apie išsilavinimą, darbo patirtį. Tai gera galimybė parodyti savo stipriąsias profesines savybes.

Ką jūs laikote savo didžiausiu pasiekimu?

Atsakant į tokį klausimą reikia kalbėti apie profesinius pasiekimus. Kai kuriuos trikdo tai, kad reikia save girti. Būkite pasiruošę kalbėti apie pasiektus rezultatus. Pateikite 3-4 konkrečius faktus, jeigu galite skaičius. Svarbu, kad tai atrodytų natūraliai.

Kokios jūsų teigiamos ir neigiamos savybės?

Iš protingo žmogaus vargu ar galima išgirsti ilgą sąrašą jo blogųjų ir gerųjų savybių. Kandidatas pirmiausiai turėtų pabrėžti tas savybes, kurios reikalingos būtent šiam darbui. Kalbant apie silpnąsias savo charakterio savybes, stenkitės jas pateikti taip, kad dar labiau padidintumėte savo galimybes. Tačiau nepersistenkite, nes visuomet galima pagauti meluojant.

Ar buvo jūsų darbe nesėkmių?

Geriausia atsakyti trumpai: Taip, buvo ir padaryti pauzę. Greičiausiai, jūsų paprašys pateikti pavyzdį, todėl geriausia tam pasiruošti iš anksto. Nereikia paminėti savo didžiausių nesėkmių. Svarbiausia parodyti, kad jūs patys išsprendėte šią problemą ir kompanija, kurioje dirbote (ar dirbate) neturėjo dėl to nemalonumų.

Kodėl jūs norite ateiti dirbti būtent į mūsų organizaciją?

Į šį klausimą nereikėtų atsakyti tokiomis frazėmis, kaip: Įdomus darbas, Žinoma, solidi įmonė. Teigiamai vertinami rimti ir konkretūs ketinimai: noras dirbti profesionalioje komandoje, galimybė pritaikyti savo kvalifikaciją ir žinias ten, kur gali duoti didžiausią naudą.

Ar yra kas nors dar, ko norėtumėte paklausti?

Kandidatai dažnai atsako, kad jau atsakyta į visus jų klausimus. Taip atsakyti yra geriau nei kurti dirbtinius klausimus. Tai yra galimybė sužinoti tai, ko iki šiol neišsiaiškinote. Galima paklausti, ko galima pasiekti šiose pareigose.Darbo valandų, lengvatų, atlyginimo dydžio nereikėtų aptarinėti iki tol, kol tiesiogiai ar netiesiogiai nebus pasiūlytas darbas.

Kokio atlyginimo pageidautumėte?

Jeigu toks klausimas užduodamas pokalbio pradžioje, pasistenkite išvengti tiesioginio atsakymo. Pavyzdžiui taip: Atlyginimas, aišku, yra svarbu, bet pirmiausiai norėčiau sužinoti apie darbą. Praktika rodo, kad pokalbio vedėjas dažniausiai nereikalauja konkretaus atsakymo ir pereina prie kitų klausimų.

Dėl kokių priežasčių išėjote iš ankstesnės darbovietės? Arba kodėl ieškotės darbo?

Jeigu dabar dirbate, būtinai pasakykite apie savo darbą ką nors gera. Ir tik paskui paminėkite tai, kas jums nepatinka. (20)

Ką jūs žinote apie mūsų firmą? (atsakymas į šį klausimą darbdaviui parodys, ar jūs iš tikrųjų esate susidomėję šiuo darbu)

Kodėl mes turėtume pasirinkti būtent jus? (atsakymas “labai reikia darbo” iš karto sužlugdys bet kokias viltis gauti jį. Stenkitės paminėti savo privalumus bei teigiamas savybes, kurios būtų naudingos naujajam darbui. Darbdavys nori išgirsti jūsų motyvaciją siekiant šio darbo)

Ko jūs siektumėte naujajame darbe, ką stengtumėtės įgyvendinti, pakeisti?

Kodėl jūs ieškote naujo darbo?

Kaip apibūdintų jus jūsų draugai, buvę kolegos?

Kaip apibūdintumėte pats save?

Papasakokite apie savo paskutinę darbovietę?

Kokie buvo jūsų pasiekimai paskutiniame darbe?

Kodėl jūs norite dirbti būtent mūsų firmoje?

Ko jūs tikitės iš naujojo darbo?

Kaip save įsivaizduojate po 5 metų?

Kas labiausiai nepatiko paskutinėje darbovietėje?

Ar turite rekomendacinius laiškus iš buvusių darboviečių (atminkite, jog rekomendacijos duodamos tik tuo atveju, jei jų paprašo darbdavys)(13)

Be šių tipinių klausimų labai dažnai užduodami netipiniai, provokuojantys, kartais agresyvūs klausimai, pvz.:

Jeigu Jūs sakote, kad esate protingas ir sumanus žmogus, tai kodėl nesate turtingas?

Jūsų amžiaus žmonės paprastai uždirba daugiau. Kodėl Jūs buvote toks nesėkmingas ?

Kodėl tiek laiko nedirbote?

Kodėl pageidaujate tokio mažo (ar didelio) atlyginimo?

Esame girdėję neigiamų atsiliepimų apie Jus. Ką apie tai galite pasakyt? (12)

Dažniausiai pasikartojančios klaidos interviu metu

Venkite tokių atsakymų:

Dabar daug ką atleidžia.

Mažas atlyginimas.

Taip susiklostė aplinkybės, viskas labai sudėtinga, negaliu paaiškinti.

Dirbau blogoje įmonėje.

Nemokėjo laiku atlyginimų.

Reikėdavo dirbti viršvalandžius.

Reikėdavo vykti į komandiruotes.

Nesutapo nuomonės su kolektyvu arba viršininku.

Tai ką tada sakyti? Juk nesakysite, kad išėjote iš darbo todėl, kad buvo viskas gerai. Išvardijus tai, kas buvo gerai, įvardinkite priežastį, kuri privertė jus ieškotis darbo kitur.

Galima atsakyti ir taip:

Aš sėkmingai pradirbau įmonėje daugiau nei penkerius metus. Tačiau, labai gaila, galimybių tobulėti profesinėje srityje, nebėra. Todėl nutariau paieškoti darbo įmonėje, kurioje geriau galėčiau pritaikyti savo žinias ir patirtį.

Įmonės vadovybė nusprendė uždaryti (arba sumažinti) tą skyrių, kuriame dirbau. Tačiau mano darbas buvo vertinamas teigiamai. Galite pasiteirauti. (20)

Elgesys po interviu su darbdaviu

Paprastai žmonės, ieškantys darbo, grįžę po interviu su darbdaviu, tiesiog atsipalaiduoja, nuleidžia rankas ir laukia darbdavio skambučio. Lietuvoje nėra įprasta elgtis kitaip. Tačiau tvirtai pasiryžus susirasti darbą reikia imtis visų įmanomų priemonių.

Praėjus interviu jūs galite nusiųsti darbdaviui padėkos laišką. Tai gali nuskambėti keistai, tačiau tuo jūs tikrai išsiskirtumėte iš kitų savo konkurentų. Šiuo žingsniu jūs dar kartą atkreipsite darbdavio dėmesį į save. Nuolatos kelkite sau klausimus: “ką paprastai daro kiekvienas ieškantis darbo?”, “ką aš dar galėčiau padaryti kitaip siekdamas įtikinti darbdavį, jog aš esu geriausias kandidatas, tinkantis siūlomam darbui?”. Nebijokite darydami neįprastus veiksmus parodyti darbdaviui, kad jūs tikrai esate geriausias žmogus šiam darbui.

Padėkos laiškas jūsų darbo paieškoje yra ne tik teisingas sprendimas, bet ir efektyvi darbo paieškos strategija. Kiekviena padėka yra papildoma galimybė parduoti jūsų kvalifikaciją, žinias ir sudaryti teigiamą įspūdį skaitytojui. Ieškant darbo jūs turite parodyti savo atkaklumą. Nelaukite galimybių įsidarbinti – sukurkite jas patys.

Padėkos laiškas išsiunčiamas vienos dienos laikotarpyje po jūsų interviu. Pradžioje pažymėkite poziją, į kurią pretendavote ir kada vyko interviu. Laiškas turi būti asmeniškai adresuotas žmogui, su kuriuo vyko pokalbis. Kreipiamasi vardu, pavarde ir pareigomis. Laiške dar kartą pažymėkite, jog jūs esate susidomėjęs siūloma darbo vieta bei firma, kurioje tektų dirbti. Taip pat parašykite, jog jūs bet kada galite ateiti papildomam pokalbiui arba atsiųsti papildomos informacijos, jei reikia.

Pagrindinės padėkos laiško dalys:

1. Kreipimosi pagrindas

2. Susidomėjimas darbu

3. Trumpas jūsų savybių, žinių, kvalifikacijos pristatymas

4. Galimybė parašyti papildomą informaciją, kurios nepaminėjote interviu metu

5. Padėka

6. Pažymėjimas laiko, kuriuo jūs susitarėte dėl darbdavio atsakymo (13)

Padėkos laiško pavyzdys priede Nr.5

Kai pagaliau sulaukiate skambučio

Teigiamas požiūris yra pagrindinis dalykas prieš, per ir po interviu. Jei davėte pašnekovui telefono numerį, nešiokitės telefoną su savimi ir neišjunkite jo. Atsiliepkite tik tuomet, jei esate pasiruošusi pilną atsakymą, be trukdžių ar pertraukinėjimų. Jei atsiliepiate, kai esate namuose, visuomet laikykitės reikiamo etiketo, kalbėkite ramiu tonu, rišliais sakiniais ir aiškia kalba. Savoje kompanijoje vartojamas kaip gerai!!!, nesužavės darbdavių.

Kai skambučio nesulaukiate

Jei po pokalbio norite paskambinti pati ir paklausti, ar gavote darbą, užsiminkite darbdaviui, kada jis apsispręs arba paklauskite atitinkamų klausimų, kai išeidinėsite iš jo kabineto. Jei darbdavys pasisiūlo pranešti pats, tuomet laukite, kol jis paskambins. Nusiųstas atvirukas padės jam prisiminti jūsų vardą. Jei darbdavys užsimena, jog atsakymo reikės laukti savaitę, palaukite. Nepaisant to, ką jūs manote, vidurnaktį balso žinutė, išsiųsta jūsų darbdaviui, nepadės gauti norimos vietos.

Apsigalvojus dėl laukiamo darbo

Jei dėl kokių nors priežasčių po interviu su darbdaviu nusprendžiate, jog ta vieta jūsų nedomina (gal jums darbas pasirodė ne toks, kokio jūs tikėjotės, o gal jūs nusprendėte priimti kitą pasiūlymą), būtinai paskambinkite darbdaviui ir praneškite apie tai. Garbingiau negaišinti kitų vertingo laiko, be to, juk nenorėtumėte, kad kas kitas, stovintis eilėje, nebus priimtas dėl jūsų. Kai pasitraukiate, kitų pozicijos taip pat pasistūmėja į priekį. (18)

PRAŠYMAS PRIIMTI Į DARBĄ

Prašymas – įstaigai ar jos vadovui rašomas raštas, kuriuo ko nors prašoma ar pageidaujama.

Prašymą dažniausiai rašo atskiras asmuo, bet gali rašyti ir grupė žmonių (kolektyvas). Dažniausiai rašomas paprastame lape. Įstaigos gali tam reikalui parengti ir specialių blankų, kuriuose tai įstaigai paduodamus prašymus (pavyzdžiui, leisti atostogų) rašo jos darbuotojai. Prašymas būtinai turi turėti: antraštinę dalį, tekstą ir parašą (parašus); teksto pabaigoje gali būti priedų sąrašas.

Antraštinė dalis išdėstoma raštvedybos taisyklių nustatyta tvarka — prašymo autorius (prašytojas) ir jo gyvenamoji vieta – viršuje, žodis Prašymas, data ir vietovė – žemiau. Paskutinis taisyklių variantas pateikia pavyzdį, kur asmuo užrašytas vardininko formomis, adresas – pagal pašto taisykles: Antanas Jankauskas / V.Kudirkos g. 14–6 / 2015 Vilnius. Bet antraštinę dalį galima išdėstyti sintaksiškai rišliu būdu ir prašytoją rašyti kilmininko linksniu. Prašymą rašant savo įstaigai, vietoj adreso rašomos pareigos, pvz.: Kalbos tvarkytojos / Albinos Bernotienės / Prašymas. Prašymas adresuojamas įstaigai, jos padaliniui ar jų vadovui. Adresatas rašomas paprastu (ne siuntų adresavimo) būdu. Adresuojant vadovui, rašomos pareigos (jas galima rašyti didžiąja raide), pvz.: Vilniaus universiteto / Rektoriui. Rašyti vadovo vardą ir pavardę netinka.

Prašymo tekstas paprastai pradedamas veiksmažodžio prašyti esamojo laiko formomis Prašau., Prašome. Norint pabrėžti mandagumą, vartojama tariamoji nuosaka: Prašyčiau., Prašytume. Jaustuko reikšmę įgijusi forma Prašom prašymams nelabai tinka. Po prašomojo veiksmažodžio nusakomas pats prašymas, gali būti dėstomi jo motyvai ar aplinkybės. Tai galima pasakyti šalutiniu dėmeniu, prijungtu jungtukais nes, kadangi, arba atskiru sakiniu. Prašymo priežastis ir aplinkybes galima išdėstyti ir pačioje pradžioje ir tik po to pasakyti patį prašymą. Prašymo tekstą galima baigti įvairiais papildomaisiais ar paaiškinamaisiais sakiniais, pvz.: Esu baigęs. (nurodoma mokykla ir specialybė); Su nuostatais susipažinau.

Jei prie prašymo pridedama priedų, teksto pabaigoje jie išvardijami. Išvardijamąją dalį galima pradėti žodžiu Priedai arba pasakymu Prie prašymo pridedu.

Prašymas pasirašomas paprastuoju būdu (be pareigų nurodymo) ir parašomas prašytojo prirašyti vardas ir pavardė.

Prašymo pavyzdys priede Nr. 6

IŠVADOS

1. Kad karjera būtų sėkminga, reikia daugiau nei nurodyto išsilavinimo, patirties ar įgūdžių. Reikia atpažinti bei rasti sau tinkamiausią veiklą ir pagal rinkos poreikius sugebėti prisitaikyti.

2. Labai didelę reikšmę darbuotojų paieškoje atlieka profesonalios atrankos kompanijos. Jų tikslas yra rasti ir pritraukti į konkrečią organizaciją potencialius kandidatus, atrinkti iš jų tinkamiausią į tam tikrą darbo vietą bei prognozuoti galimai sėkmingą pretenduojančiojo adaptaciją organizacijoje.

3. Labai svarbus vaidmuo įmonėje tenka lyderiui. Pagrindinis lyderiavimo uždavinys – tai organizuoti grupės veiklą, kad būtų pasiektos numatytos užduotys.

4. Gyvenime (taip pat karjeros vystyme) žmogui svarbu pažinti save, žinoti savo sugebėjimus, norus, pomėgius, svajones ir pan. – t.y. sugebėti įsivertinti, taip pat suvokti kokios profesijos atstovu nori ir gali būti. Todėl atsakius į klausimą „Kas aš esu?“ mes priversti atsakyti į dar vieną – „ Kuo aš noriu būti?“.

5. Paprastai atrankos konkursas organizuojamas tokiais etapais: parengiami ir spausdinami reklaminiai paieškos skelbimai; atliekama pirminė kandidatų atranka telefonu; analizuojami gyvenimo aprašymai (CV); atliekama dalykinė kandidatų atranka; vykdoma psichodiagnostinė (interviu, testai ir pan.) kandidatų atranka; organizacijai pristatomi kandidatai, sėkmingai praėję atranką; vadovai konsultuojami priimant samdos sprendimą.

6. Dauguma darbdavių į reziume žiūri kaip į materialų sugebėjimą bendrauti raštu įrodymą ir pretenduojančiojo nuomonę apie save.

7. Kreipimosi laiškas ir CV paprastai yra paraiška dalyvauti konkurse ir pirmasis prisistatymas jus dominančiai kompanijai.

8. Turėti rekomendacinį laišką, kartais vadinamą tiesiog rekomendacija, ieškant darbo yra naudinga.

9. Interviu yra vienas iš svarbiausių darbo paieškos organizavimo dalių, tiek darbdaviui, tiek ieškančiam darbo. Todėl jam reikia ruoštis itin kruopsčiai.

10. Darbo paieška – tai labai sudėtingas, daug jėgų, žinių, laiko ir finansinių investicijų reikalaujantis procesas.

LITERATŪROS SĄRAŠAS

1. Aideen McGinn http://www.osk.ie/cgiin/news.cgi?type=article&serial=58

2. Baršauskienė V., Dalykinė komunikacija. – Kaunas, 2002. – 197p.

3. Darbo ir karjeros centras (http://www.dkc.lt/17.html

4. Kaip rašyti motyvacinį laišką – 2004 03 22 www.takas.lt

5. Kaip teisingai parašyti CV. “Verslo Investicijos Personalui” (VIP), 2000

6. Leonienė B. Darbuotojų vadyba .- Kaunas “Šviesa”, 2001-139p.

7. Masytė S.Darbuotojų atranka (2002.03.22.) www.takas.lt

8. Misevičius V. Verslo etikos ir bendravimo organiavimo pagrindai. – Kaunas, 2004. – 80p.

9. Misevičius V. Personalo paieška ir atranka –kokį būdą pasirinkti? www.eirelita.lt

10. Managers Fight Paper-Pushing Image By Konstantin Richter http://www.careerjournal.com/hrcenter/articles/20001003-richter.html

11. Navikienė Ž. Savęs ir profesijų pasaulio pažinimo reikšmė (2004.07.22) www.takas.lt

12. Efektyvus atrankos interviu (2004.07.22) www.manager.lt/karjera

13. Personalo Konsultavimo Centras “NOVA LUX” www.novalux.lt

14. Poškaitė E. Interviu taktikos. www.vkg.lt

15. Teoriniai reikalavimai biografijai. http://www.cv.lt/employee/advicesCv.jsp

16. www.cvonline.lt

17. http://www.eirelita.lt/

18. www.DELFI.lt

19. www.takas.lt

20. http://www.cvmarket.lt/career.php?menu=1&lastmenu=21&text_id=39

21. http://ualgiman.dtiltas.lt/charakteristika_ir_rekomendacija.html

PRIEDAI

1 priedas

GYVENIMO APRAŠYMAS

JONAS JONAITIS

ASMENINĖ INFORMACIJA

Gimimo data: 1971 01 01

Adresas: Liepų g. 3, Vilnius

Telefonas: +370 686 22222, (8 5) 222 2222

Šeimyninė padėtis: vedęs

IŠSILAVINIMAS

1989/09 – 1995/06 Vilniaus Universitetas, Ekonomikos fakultetas, Ekonomikos magistro laipsnis.

1977/09 – 1989/06 Ukmergės vidurinė mokykla.Vidurinis išsilavinimas.

DARBO PATIRTIS

2002/01- dabar Ekonomistas, UAB „Ekonomika“, Vilnius

Pareigos: Įmonės veiklos finansinė analizė bei planavimas.

1998/11 – 2002/01 Draudimo vadybininkas, UAB „Draudimas“, Vilnius

Pareigos: Įmonės teikiamų paslaugų pardavimas įmonėms, su paslaugomis susijusios dokumentacijos ir užsakymų ruošimas, sutarčių rengimas.

KITI ĮGŪDŽIAI

Darbo kompiuteriu žinios: Ms Office programų paketas.

Kalbos: lietuvių – l.gerai

anglų – gerai

rusų – l.gerai

Vairuotojo pažymėjimas: kategorija “B”, nuo 1999 m.

POMĖGIAI

Ekonomikos naujienos, krepšinis, kelionės.

ASMENINĖS SAVYBĖS

Laisvai bendraujantis, užsispyręs, atkakliai siekiu užsibrėžto tikslo.

2 priedas

UAB „ELNICA“ Jonas Jonaitis

Liepų g. 2 – 3, Vilnius

Tel. 263 6322

El. paštas adgloriam@adgloriam.com

Vilnius

2003 m. kovo 31 d.

MOTYVACINIS LAIŠKAS

Gerbiamos ponios ir ponai,

Jūsų skelbimą dėl siūlomo vadybininko darbo perskaičiau 2003 m. sausio 31 d. „Lietuvos ryte“ (Nr. 105) ir manau, kad galėsiu būti Jums naudingas.

Šiuo metu aš dirbu bendrovėje „ADG“ prekybos tinklo vadybininku. Darbe atliekamų užduočių įvairovė išugdė sugebėjimą bendrauti su žmonėmis, planuoti darbus, orientuotis į gerus darbo rezultatus. Mano darbo specifika: nuolatinis bendravimas su užsakovais, informacijos apie padėtį rinkoje rinkimas ir analizė, rūpinimasis pardavimų apimties augimu. Man einant šias pareigas bendrovės metinė apyvarta padidėjo maždaug 40 procentų.

Sugebu dirbti savarankiškai ir komandoje. Kaip jau minėjau savo gyvenimo ir darbo aprašyme, bendrovėse, kuriose dirbau, įgijau rinkodaros ir pardavimų srities patirties. Nuolat stebiu Lietuvos ir užsienio rinkos pokyčius, domiuosi rinkodaros naujovėmis. Norėčiau dirbti Jūsų siūlomą darbą, kur galėčiau derinti žinias ir pomėgius ir kur mano sukaupta patirtis galėtų būti naudinga.

Tikiuosi, kad mano pateikta informacija ir kvalifikacijos aprašymas Jus sudomins. Prašyčiau man skambinti mob. telefonu X XXX XXXXX arba pranešti elektroniniu paštu adgloriam@adgloriam.com.

Pagarbiai

Jonas Jonaitis /parašas/

3 priedas

Priedas Nr.1

Motyvacinis laiškas Manau, kad esu vertas dėmesio kandidatas į pareigas. Jūsų kompanijos siūlomas darbas atitinka mano kvalifikaciją: daugiausiai praktinės patirties turiu pardavimų ir bendradarbiavimo bei bendravimo su klientais srityse, kvalifikaciją kėliau , seminaruose, turiu verslo vadybos ir administravimo bakalauro išsilavinimą, dirbu kompiuteriu, laisvai kalbu angliškai ir rusiškai. Esu tikras, kad mano praktinė patirtis pardavimų srityje bei akademinių studijų metu įgytos žinios leis profesionaliai atlikti Jūsų siūlomo darbo užduotis. Esu savarankiškai atlikęs pardavimų ir paslaugų rinkos analizę, kuri buvo sėkmingai panaudota praktikoje, pradėjęs dirbti paruošiau pardavimo ir nuomos kainodaros strategiją. Pritaikydamas efektyviausias pardavimų technikas, ieškojau naujų klientų, vykdžiau tiesioginius pardavimus, derėjausi dėl sąlygų, sudariau sutartis. Neabejoju, kad mano žinios, įgūdžiai, praktinė patirtis bei asmeninės savybės, tokios kaip iniciatyvumas, komunikabilumas, sugebėjimas greitai įsisavinti žinias, atsakingumas, gali būti sėkmingai panaudotos Jūsų kompanijoje siekiant jos tikslų įgyvendinimo. Tikiuosi, kad mano kandidatūra Jus sudomino ir maloniai laukiu Jūsų atsakymo. Mielai susitikčiau su Jumis Jums patogiu metu.

Pagarbiai,

4 priedas

Priedas Nr. 5 Gerb. p. J. Macaiti,

Dėkoju už suteiktą galimybę susitikti su Jumis šį rytą dėl pardavimų vadybininko darbo vietos. Mūsų pokalbis leido geriau susipažinti su firmos “Pelikanas” veikla bei keliamais reikalavimais darbui.

Mano gilios specialybės žinios ir turima darbo patirtis tikrai teigiamai įtakotų Jūsų kompanijos veiklą. Mano puikios anglų kalbos žinios ir darbas kompiuteriu praverstų dirbant pardavimų vadybininku.

Aš susisieksiu su Jumis sekančią savaitę pasiteirauti apie Jūsų sprendimą dėl darbuotojo pardavimų vadybininko vietai užimti.

Dar kartą dėkoju už sugaištą laiką ir suteiktą dėmesį man.

Su pagarba,

V. Petruškevičius

5 priedas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS

STATYBOS FAKULTETAS

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ KATEDRA

UAB “Statybos idėja”

Direktoriui

REKOMENDACINIS LAIŠKAS 2005 m. vasario 18 d.

Gerb. Direktoriau, šiuo laišku norėčiau pristatyti Dainių Petkauską, studijuojantį Kauno Technologijos Universiteto (KTU) Statybos fakulteto statybinių technologijų magistratūros, 2-jame kurse. KTU Statybos fakultetas ruošia specialistus, kuriems suteikiamos išsamios žinios, atitinkančios dabartinius statybos rinkos įmonių poreikius. Aš vadovauju Statybos fakulteto statybinių medžiagų katedrai, kurioje Dainius Petkauskas rengia magistro tezes, taip pat šiam studentui esu dėstęs keletą specialybinių dalykų. Galiu įvertinti Dainių Petkauską, kaip kruopštų, atsakingą, gerai įsisavinantį žinias, besidomintį naujovėmis bei savo specialybe studentą.

Atsižvelgdamas į Dainiaus Petkausko asmenines savybes ir įgytas žinias, rekomenduoju jį statybos darbų vadovo asistento pareigoms užimti.

Pagarbiai

Statybinių medžiagų katedros vedėjas

doc. dr. Antanas Budrikas

Leave a Comment