Darbo organizavimas

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS
EKONOMIKOS IR VADYBOS FAKULTETAS
Kokybės vadybos katedra

Darbo organizavimas, normavimas ir apmokėjimas
(Indvidualus namų darbas)

Darbą vertino: Dėst. Doc. Dr. Eimenė Paulavičienė

Kaunas, 2006

TURINYS

ĮVADAS 3
1. DARBO NORMŲ SISTEMA 4
2. LAIKO NORMŲ NUSTATYMAS REMIANTIS DARBO PROCESO TYRIMAIS 5
2.1. OPERACIJOS SKAIDYMAS Į ELEMENTUS 5
2.2. OPERACIJOS ELEMENTŲ TRUKMĘ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ 5
2.3. RACIONALIOS OPERACIJOS PROJEKTAVIMAS, LAIKO NORMOS NUSTATYMAS IR ĮDIEGIMAS 6
3. IŠDIRBIO NORMŲ IR NORMUOTŲ UŽDUOČIŲ APSKAIČIAVIMAS 6
3.1. IŠDIRBIO NORMŲ APSKAIČIAVIMAS REMENTIS LAIKO NORMĄ 6
4. NORMUOTŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMAS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS NEPASTOVIOS SUDĖTIES DARBUS 7
5. DARBO ĮVERTINIMAS 8
5.1. DARBO ĮVERTINIMO METODŲ KLASIFIKACIJA 8
IŠVADOS 10
LITERATŪRA 11

ĮVADAS

Darbo tikslas – susipažinti su darbo normavimo teorija ir metodais, išsiugdyti darbo normavimo įgūdžius. Šiame individualiame namų daarbe pagrindinis dėmesys skiriamas darbo normų mokslinio pagrindimo metodikai, nes nuo gero jų pagrindimo daug priklauso normavimo kokybė. Darbo normavimas yra vienas iš pagrindinių visuomenės gamybos efektyvumo didinimo veiksnių. Šiame darbe darbo normavimas ir darbų įvertinimo metodika bus taikoma pasitelkus IĮ „INNEKA“ duomenimis. Pateiksime trumpą charakteristiką apie šią įmonę: 1994m. buvo įkurta Nerijaus Karpavičiaus firma, kuri 2004m. pervadinta IĮ „INNEKA“ vardu. Įmonė vykdo mažmeninę ir didmeninę prekybą buitinės chemijos (šveitimo milteliai, wc želė, nukalkintojas t.t.) ir namų apyvokos reikmenimis (šveitimo kempinėlės, paašluostės, metaliniai šveistuvai), kosmetikos (nagų lakas, kremai) ir parfumerijos prekėmis (kvepalai, tualetiniai vandenys). Prekyba vykdoma per įmonės pagrindinį sandėlį ir dvi prekyvietes „Urmo“ bazėje. Didelė dalis parduodamos buitinės chemijos bei namų apyvokos reikmenų yra importuojamos iš Lenkijos įmonių, taip pat be

endradarbiaujama su Lietuvos įmonėmis. Įmonės pagrindiniai pirkėjai yra prekybos tinklai bei centrai Pliusas (UAB „Kauno saulėtekis“), Šilas (UAB „Eiginta“) taip pat ir valstybinės organizacijos: poliklinikos, ligoninės, mokyklos. Didžiausi konkurentai tai: UAB „Sanitex“, UAB „Ameksas“, UAB „Koslita“ ir kt.
Įmonėje vedama kiekinė prekių apskaita naudojant buhalterine programa „Būtent“. Darbo kolektyvą sudaro 9 žmonės.

1. DARBO NORMŲ SISTEMA

Pramonėje taikomos įvairios darbo normos. Jas galima suklasifikuoti įvairiais požiųriais. Darbo normos pagal jų rūšis skirstomos į darbo sąnaudų normas ir darbo rezultatų normas. Darbo sąnaudų normos, kurios darbą nusako fizinės ir nervų energijos bei laiko sąnaudos jam atlikti. Todėl skiriamos fizinės ir nervų energijos sąnaudų normos ir darbo laiko sąnaudų normos.
Fizinės ir nervų energijos sąnaudų normas galima išreikšti per laiko vienetą darbuotojo sunaudojamos energijos kiekiu, pulso arba kvėpavimo dažnumo, daarbo tempu ir kt. Fizinės ir nervų energijos sąnaudas geriausiai apibūdina darbo sunkumo normos, kuriomis reglamentuojamas maksimalus leistinas darbuotojų organizmo apkrovimas. Jos vartojamos nustatyti poilsio laikui ir kompensacijoms už nepalankias darbo sąlygas.
Darbo laiko sąnaudų normos yra vienam darbuotojui arba darbuotojų grupei skirtas laikas tam tikrai darbų apimčiai atlikti. Šiai normų grupei priklauso laiko normos ir darbuotojų skaičiaus normos.
Darbo rezultatų normos – tai išdirbio normos ir normuotos užduotys.
Šiame darbe skaičiuosime darbo laiko sąnaudų normą. Darbo normomis yra matuojamas darbuotojo darbas. Darbo normos pa

adeda apskaičiuoti naujųjų tehnologinių procesų, naujų irengimų diegimo, gamybos ir darbo organizacijos efektyvumą. Norint apskaičiuoti laiko normą kuo tiksliau, reikia kuo nuodugniau ištirti operaciją ir, žinoma, kuo detaliau suskaidyti ją į elementus. Operacijos elementų trukmę lemia įvairūs veiksniai. Svarbiausios yra šios pagrindinės veiksnių grupės: techniniai, organizaciniai ir psichofiziologiniai veiksniai. Operacijos projektavimo uždavinys – remiantis operacijos tyrimo duomenimis, nustatyti racionalius darbo metodus, t.y. racionalią operacijos elementų sudėtį ir jų nuoseklumą.
2. LAIKO NORMŲ NUSTATYMAS REMIANTIS DARBO PROCESO TYRIMAIS
Remiantis darbo proceso tyrimais, darbo laiko normos nustatomos šiuo nuoseklumu: operacija skaidoma į elementus; nagrinėjami veiksniai, lemiantys operacijos elementų trukmę; nustatoma kiekvieno operacijos elemento trukmė; projektuojama racionali operacija; suprojektuotai operacijai nustatoma laiko norma; projektuojamos priemonės racionaliai operacijai įdiegti.

2.1. OPERACIJOS SKAIDYMAS Į ELEMENTUS

Norint apskaičiuoti laiko normą kuo tiksliau, reikia kuo nuodugniau ištirti operaciją ir, žinoma, kuo detaliau suskaidyti ją į elementus. Normų tikslumo reikalavimai, taigi ir operacijos skaidymo į elementus detalumas priklauso nuo gamybos tipo.
Kadangi šiame darbe nagrinėjama įmonė yra ne gamybinė, o pardavimo tai mes negalime operacijas skaidyti į elementus.

2.2. OPERACIJOS ELEMENTŲ TRUKMĘ LEMIANČIŲ VEIKSNIŲ ANALIZĖ

Operacijos elementų trukmę lemia įvairūs veiksniai. Svarbiausios yra šios pagrindinės veiksnių grupės: techniniai, organizaciniai ir psichofiziologiniai veiksniai.
Techniniai veiksniai didžiausia įtaką daro pagrindiniam ir pagalbiniam laikui. Tie veiksniai – tai vartojami įrankiai, ruošinių tvirtinimo būdai, technologiniai režimai.
Organizaciniai veiksniai, kur nuo vi

isų darbo organizacijos sudedamųjų dalių, t. y. darbo metodų, darbo vietų organizacijos, darbo pasidalijimo, darbininkų kvalifikacijos ir darbo sąlygų priklauso darbo normų sudedamosios dalys.
Psichofiziologinių veiksnių grupę sudaro darbo sąlygos, nes jos veikia žmogaus organizmą, t. y. turi įtakos psichofiziologinėms funkcijoms.
IĮ „INNEKA“ nėra griežtai nustačiusi veiksnius kurie lemia operacijų elementų trukmę. Įmonėje yra svarbus galutinis darbuotojo atliktas darbas, todėl darbo operacijas ir operacijų elementus nusistato pats darbuotojas.

2.3. RACIONALIOS OPERACIJOS PROJEKTAVIMAS, LAIKO NORMOS NUSTATYMAS IR ĮDIEGIMAS

Operacijos projektavimo uždavinys – remiantis operacijos tyrimo duomenimis, nustatyti racionalius darbo metodus, t. y. racionalią operacijos elementų sudėtį ir jų nuoseklumą. Šiame etape numatomos techninės ir organizacinės sąlygos, būtinos kiekvienam operacijos elementui atlikti.
Projektuojant racionalų darbo vietų techninį ir organizacinį aptarnavimą, paruošiamuosius ir baigiamuosius darbus, svarbiausia yra nustatyti optimalų šių funkcijų padalijimo pagrindiniams ir aptarnaujantiems darbininkams variantą, taip pat numatyti technines ir organizacines šių funkcijų atlikimo sąlygas.
3. IŠDIRBIO NORMŲ IR NORMUOTŲ UŽDUOČIŲ APSKAIČIAVIMAS

Pagrindinė darbo normų išraiškos forma yra laiko norma. Tačiau yra atvejų, kai laiko normą produkcijos vienetui pagaminti arba operacijai atlikti sunku apskaičiuoti, pavyzdžiui normuojant darbą, automatinėmis linijomis, aparatais ir kt., todėl tokiais atvejais apskaičiuojamos išdirbio normos. Normuota užduotis yra normavimo metodais nustatyta darbų sudėtis ir apimtis, kurią esant tam tikromis organizacinėmis ir techninėmis sąlygomis turi tinkamai atlikti vienas darbininkas ar

rba darbininkų brigada per tam tikrą laiką.
3.1. IŠDIRBIO NORMŲ APSKAIČIAVIMAS REMENTIS LAIKO NORMĄ

Išdirbio normos gali būti apskaičiuojamos pagal vieneto, vienetinio kalkuliacinio arba operatyvinio laiko normas. Duomenys imsime iš indvidualios darbo laiko fotografijos stebėjimo lapo (1. lentelė).
1. lentelė
Individualios darbo laiko fotografijos stebėjimo lapas
Eil.nr Kas pastebėta Einamasis laikas Trukmė (minutėmis) Dėžių skaičius Indeksas

h. min.
1 Darbo pradžia 8 00
2 Pasiruošimas darbui 8 15 15 tpb
3 1 užsakymo rinkimas 8 35 20 7 top
4 1 užsakymo nešimas i ofisą 8 40 5 top
5 2 užsakymo rinkimas 8 55 15 5 top
6 2 užsakymo nešimas i ofisą 9 00 5 top
7 3 užsakymo rinkimas 9 20 20 8 top
8 3 užsakymo nešimas i ofisą 9 25 5 top
9 4 užsakymo rinkimas 10 15 50 14 top
10 4 užsakymo nešimas i ofisą 10 20 5 top
11 1 mašinos pakrovimas 10 35 15 top
12 5 užsakymo rinkimas 11 05 30 9 top
13 5 užsakymo nešimas i ofisą 11 10 5 top
14 2 mašinos pakrovimas 11 20 10 top
15 Lipdukų klijavimas 12 00 40 7 top
16 Pietų pertrauka (nuo12 iki 13h) 13 00 60 tpo
17 Sandėlio prekių tvarkymas 14 20 80 ta
18 6 užsakymo rinkimas 15 30 70 19 top
19 6 užsakymo nešimas i ofisą 15 35 5 top
20 Lipdukų klijavimas 16 55 80 33 top
21 Darbo pabaiga 17 00 5 tpb

Kadangi įmonė ne gamybinė tad skaičiuosime operatyvinio laiko normą

Niš =T-t‘pb – t‘a – t‘po / top
Niš = 540-20-80-60/380
Niš = 1
4. NORMUOTŲ UŽDUOČIŲ NUSTATYMAS DARBININKAMS, ATLIEKANTIEMS NEPASTOVIOS SUDĖTIES DARBUS
Nepastovios sudėties darbus dažniausiai atlieka pagalbiniai darbininkai, kai mūsų nagrinėjamu atveju sandėlininkas.
Tokiems darbininkams dažniausiai nustatomos aptarnavimo arba jų skaičiaus normos. Ruošiant normuotą užduotį šios grupės darbininkams, būtina ištirti darbo sąnaudų struktūra, atsitiktinių darbų pobūdį, jų atsiradimo priežastis ir periodiškumą. Normuotos užduoties blanke nurodomas visas laikas atsitiktiniams darbams atlikti, reglamentuotų darbų sudėtis ir normuotas jų imlumas. Normuota užduotis pateikta 2 lentelėje.
2 lentelė
Normuota užduotis sandėlininkui
Darbų turinys Užduotis Įvykdymas

matavimo vienetas darbo apimtis laiko norma matavimo vienetui normuotas laikas visam darbui faktiškai atlikta darbų apimtis normuotas laikas faktiškai atliktiems darbams užduoties įvykdymo % darbų kokybės įvertinimas
Užsakymų rinkimas vnt. 5 0,3 1,5 5 1,5 40 gerai
Užsakymų nešimas į ofisą vnt. 5 0,05 0,25 5 0,25 7 gerai
Mašinos pakrovimas vnt. 2 0,2 0,4 2 0,4 10 gerai
Lipdukų klijavimas vnt. 2 0,8 1,6 2 1,6 43 gerai
Iš viso: 3,75 3,75 100

5. DARBO ĮVERTINIMAS
5.1. DARBO ĮVERTINIMO METODŲ KLASIFIKACIJA

Darbo vietų vertinimas yra susijęs su darbo vietoje atliekamų darbų komplekso, jos techninio aprūpinimo įvertinimu, reikalavimų ją užimančiam darbuotojui nustatymu.
Darbo vietų vertinimo rezultatais remiamasi sprendžiant grupę problemų:
• jis leidžia pagrįsti darbuotojų darbo apmokėjimo bazę;
• yra pagalbinė darbo vietos reikalavimų ją užimančiam darbuotojui nustatymo priemonė;
• yra darbo vietos racionalizavimo priemonė: parenkama tinkamiausia įranga, jos išdėstymas, darbo sąlygos;
• yra darbo humanizavimo prielaida, jei reikalavimuose yra įgyvendinami humanistiniai principai, nes darbo humanizavimas kelia paaukštintus reikalavimus darbui ir darbo vietos organizavimui ir t. t.
IĮ „INNEKA“ darbo vertei nustatyti vartoja darbų įvertinimo kriterijus, pagal kurią nustato už kurį darbą mokėti daugiau, o už kurį mažiau. Šie kriterijai pateikti 3 lentelėje.
3 lentelė
Porinio sulyginimo rezultatai
Kriterijus Balsai Reikšmingumas, proc.
1. Išsilavinimas 5 33
2. Rizika 3 20
3. Atsakingumas 1 7
4. Organizavimas 1 7
5. Profesinė patirtis 3 20
6. Darbų planavimas 2 13
Iš viso 15 100

Kriterijus Pakopos Pakopų vertė, balais.
1. Išsilavinimas

2. Atsakingumas

3. Profesinė patirtis

4. Rizika

5. Organizavimas

6. Darbų planavimas 1. Nereikia
2. Vidurinis
3. Vidurinis profesinis

4. Aukštesnysis

5.Aukštasis ne universitetinis
6. Aukštasis universitetinis
1.Nėra atsakomybės
2. Maža atsakomybė
3. Vidutinė atsakomybė
4. Didelė atsakomybė
5.Visiška atsakomybė
1. Neturi patirties
2. Patirtis mažiau negu 1 metai
3. Daugiau negu 2 metai
4. Daugiau negu 5 metai
5. Ilgalaikė patirtis daugiau negu 15metų

1. Nėra
2. Labai maža rizika
3. Maža rizika
4. Vidutinė rizika
5. Didelė rizika

1. Gamybos darbų organizavimas
2. Statybos darbų organizavimas
3. Technikos darbų organizavimas
4. Personalo organizavimas

1. Gamybos darbų planavimas
2. Statybos darbų planavimas
3. Technikos darbų planavimas
4. Personalo planavimas

33
66
99
132
165
198
7
14
21
28
35
20
40
60
80
100

20
40
60
80
100

7
14
21
28

13
26
39
52

IŠVADOS

Apibendrinant visą darbą galime daryti tokias išvadas:
• Jog darbo normavimas ir darbo įvertinimas yra pagrindinis visuomenės darbo efektyvumo didinimo veiksnių ir padeda kuo tiksliau įvertinti darbus.
• Šio individualaus namų darbo tikslas buvo ne tik susipažinti su darbo normavimo teorija ir darbo įvertinimu, bet ir praktiškai tas žinias pritaikyti realiai egzistuojančioje įmonėje.
• Darbo normos padeda nustatyti efektyvius organizacijos darbus, kurie padeda optimaliai pasiekti užsibrėžtus įmonės tikslus, tai yra pasiekti kuo našesnį darbą, kuris didintų įmonės pelną.
• Šiame darbe apskaičiavome darbo laiko sąnaudų normą ir atlikom darbo įvertinimo metodų klasifikacija.
• Kadangi IĮ „INNEKA“ yra ne gamybine įmonė tai išdirbio normos buvo apskaičiuojamos pagal operatyvinio laiko norma.
• IĮ „INNEKA“ darbo vertei nustatyti vartoja darbų įvertinimo kriterijus, pagal kurią nustato už kurį darbą mokėti daugiau, o už kurį mažiau.

LITERATŪRA
1. Sakalas A., Vanagas P., Martinkus B. ir kt. Pramonės įmonių vadyba: – Kaunas, Technologija, 2000.
2. P. Vanagas, R. Razauskas ir kt. Darbo normavimas: Vadovėlis Respublikos aukšt. mokyklų ekonomikos ir inž. ekonomikos spec. – Vilnius, Mintis, 1986.
3. Medžiaga Darbo organizavimo, normavimo ir apmokėjimo disciplinai studijuoti / KTU intensyvioms ir neakivaizdinėms bakalauro studijoms. Rankraštis. Parengė doc. dr. E. Paulavičienė. 1, 2 dalys. Kaunas, 2002

Leave a Comment