Untitled

Ekonominės ir socialinės Lietuvos kaimo problemos

2011 m. duomenimis, Lietuva buvo penkta nuo galo tarp visų ES valstybių narių – skurdo lygis siekė 20%. Ir beveik visi šie 20% yra įsikūrę kaimuose. Tai- socialinė atskirtis. Tokiems, kaime gyvenantiems vaikams mokytis yra sunkiau, nes nėra pakankamai lėšų vaikams mokintis, šeimos yra daugiavaikės.

Neturtingesnės šeimos kuriasi kaimuose, nes čia palanku pradėti plėtoti savo ūkį, nes priešingai- miestuose šie žmonės sunkiai gali dirbti, tačiau kai kurie taip ir nesusiranda daro, tad šioms šeimoms gali būtiekonomiškai sunkiau. Jei žmonės nedirba- atteityje ir pensijų negauna, turi verstis savaip.

Šioms problemoms spręsti yra įsikūrusi socialinių ir ekonominių tyrimų institutas (SETI). Tai viešoji įstaiga, siekianti formuluoti ir teikti pasiūlymus valstybės institucijoms, ūkio subjektams ir visuomenei dėl Lietuvos socialinės ir ekonominės raidos bei siūlyti šių sričių problemų sprendimų būdus. Instituto nariai yra pasiryžę skleisti socialines ir ekonomines žinias visuomenėje, vykdyti socialinių ir ekonomikos sričių tyrimus, padedančius vertinti situaciją šalyje, atlikti socialinių mokslų tiriamuosius ir taikomuosius darbus, organizuoti konferencijas, seminarus, koliokviumus ir kitus mokymo ir švvietimo renginius socialinių mokslų srityje.

Manau, kad šalyje turėtų būti aktyviau kuriamos tokios įstaigos, aktyviau organizuojami švietimo renginiai ar pan. Šalis turėtų labiau planuoti lėšų skirstymą.

DarbąparuošėAustėjaRaudonytė

IIbgimn.kl.

Leave a Comment