ŽYMIAUSI LIETUVOS DAILININKAI

ŽYMIAUSI LIETUVOS DAILININKAI

(XVIII a. pabaiga – XX a. pirma pusė)

Smuglevičius Pranciškus (1745–1807) – tapytojas, klasicistas, Vilniaus universiteto piešimo ir tapybos katedros įsteigėjas.

Rustemas Jonas (1762–1835) – tapytojas, nutapė žymių XIV a. Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjų portretų.

Oleškevičius Juozas (1777–1830) – tapytojas, M.Počabuto, L.Sapiegos, M.Radvilos, A.Mickevičiaus ir kitų portretų autorius.

Ruseckas Kanutas (1800–1860) – tapytojas, žinomiausi kūriniai: „Lietuvaitė su verbomis“, „Lietuvaitė pjovėja“ ir „Žvejė“.

Čiurlionis Mikalojus Konstantinas (1875–1911) – dailininkas, kompozitorius, kultūros veikėjas. Kūryba susijusi su XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Europos literatūra, muzika, daile ir lietuvių liaudies menu.

Kalpokas Petras (1880–1945) – tapytojas. Žymiausi darbai „Š Šveicarijos peizažas“, „Romos panteonas naktį“, „Šlapelio portretas“ ir kt.

Žmuidzinavičius Antanas (1876–1966) – dailininkas, kolekcionierius, visuomenės veikėjas. Vienas iš pirmosios lietuvių dailės parodos organizatorių 1907 m.

Šileika Jonas (1883–1960) – dailininkas, pedagogas, Žemaitės, J.Naujalio portretų autorius.

Vienožinskis Justinas (1886–1960) – dailininkas, Lietuvos meno mokyklos Kaune steigimo iniciatorius.

Sklėrius Kajatonas (1876–1932) – dailininkas. Plačiai žinomos figūrinės kompozicijos Lietuvos banko rūmų Kaune fasadui papuošti autorius.

Varnas Adomas (1879–1979) – dailininkas, visuomenės veikėjas. Surinko vertingą tautodailės ir ypač medinių puoštųjų kryžių fotografijų kolekciją (2300 nuotraukų).

Rimša Petras (1881–1961) – skulptorius, grafikas, medalistas. Žymiausi kūriniai: „Lietuvos mokykla“, „Artojas“, „Skausmas“ ir kt.

Zikaras Juozas (1881–1944) – dailininkas–skulptorius. „Laisvės“ ir r „Knygnešio“ statulų Kauno Karo muziejaus sodelyje, reljefo „Už tėvynę“ Nežinomojo kareivio kapo paminkle autorius.

Kairiūkštis Vytautas (1890–1961) – dailininkas, dailėtyrininkas, pedagogas. Dirbo natūralizmo, kubizmo, suprematizmo, siurrealizmo stiliumi.

Grybas Vincas (1890–1941) – skulptorius. Simano Daukanto Papilėje, Dr. V.Kudirkos K. Naumiestyje, Žemaičio Raseiniuose statulų autorius.

Ušinskas Stasys (1905–1974) – dailininkas, de

ekoratorius, lėlių teatro (1938), multiplikacinio filmo (1939) sukūrėjas.

Pundzius Bronius (1907–1959) – skulptorius. Skulptūrinių kompozicijų „Trys milžinai“ Karininkų ramovės Kaune, Puntuko akmenyje iškaltų Dariaus ir Girėno bareljefų autorius.

Truikys Liudas (1904–1986) – dailininkas–scenografas. Žymiausi kūriniai operų Dž. Verdžio „Traviata“, Dž. Pučinio „Madam Baterfly“, Dž. Verdžio „Aida“ scenovaizdžiai.

Antinis Robertas (tėvas) (1898–1981) – skulptorius. jo statyti paminklai žuvusiems ties Širvintomis kariams, Nepriklausomybės Rokiškyje ir žuvusiems už Nepriklausomybę Biržuose, „Eglė žalčių karalienė“ Palangos botanikos parke.

„Ars“ grupė. Savo manifeste apibrėžė kolektyvo tikslą: moderniojo meno priemonėmis kurti iš liaudies meno tradicijų išplaukiantį savitą lietuvių individualų meną:

Gudaitis Antanas (1904–1989) – tapytojas.

Samuolis Antanas (1899–1942) – tapytojas.

Vizgirda Viktoras (1904–1993) – tapytojas.

Mikėnas Jonas (1904–1964) – skulptorius.

Leave a Comment