Lietuvos Raudonoji knyga

Pagal Europos Sąjungos Paukščių ir Buveinių Direktyvas saugomos ir Lietuvoje sutinkamos gyvūnų rūšys ir jų apsaugos bei naudojimo ypatumai
Lithuanian species included into EU Habitat and Bird Directives and their national and international conservation status

PAUKŠČIAI BIRDS

Rūšis Statusas pagal ES Paukščių Direkty-vą Statusas pagal ES Buveinių Direktyvą Statusas pagal Berno konven-ciją Statusas pagal Bonos konven-ciją BirdLife statusas Esamas
apsau-gos statusas Lietuvo-je Rekomen-duojamas apsaugos statusas Lietuvoje Svarbiausi literatūriniai šaltiniai
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rudakaklis naras Gavia stellata I II II II 3 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Švažas, Vaitkus, Vinskas, 1992.
Juodakaklis naras Gavia arctica I II II II 3 RK, 1* RK, 1 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Švažas, Vaitkus, Vinskas, 1992.
Ledinis naras Gavia immer I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Raguotasis kragas Podiceps auritus I II II – – S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Matiukas, 1997.
Kregždinis audrapaukštis Oceanodroma leucorhoa I II – 3 S S Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Kuoduotasis kormoranas Phalacrocorax aristotelis I III3 – 4 S S Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Rausvasis pelikanas Pelecanus onocrotalus I II II I/II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990,;Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Preikša, Raudonikis, 1998.
Didysis baublys Botaurus stellaris I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt.., 1999.
Mažasis baublys Ixobrychus minutus I II II II 3 RK, 4* RK, 4 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Kurlavičius, 1995; Matiukas, 1997; Barauskas, Preikša, 1998.
Naktikovas Nycticorax nycticorax I II II – 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Ibiškasis garnys Bubulcus ibis I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Mažasis baltasis garnys Egretta garzetta I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.
Didysis baltasis garnys Egretta alba I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.
Purpurinis garnys Ardea purpurea I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Juodasis gandras Ciconia nigra I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993a; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.
Baltasis gandras Ciconia ciconia I II II II 2 S S Jusys, 1995; Malinauskas, Vaitkus, 1995.
Rudasis ibisas Plegadis falcinellus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Girnovė Platalea leucorodia I II II II 2 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996.
Flamingas Phoenicopterus ruber I II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Mažoji gulbė Cygnus columbianus I II II II 3w S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997.
Gulbė giesmininkė Cygnus cygnus I II II II 4w S* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997; Matiukas, 1997; Švažas, Stanevičius, 1998..
Mažoji žąsis Anser erythropus I II II II 1 S RK, 4 Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997.
Baltaskruostė berniklė Branta leucopsis I II II II 4/2 S* S LOFK informacija, 1996; Švažas, Stanevičius, Čepulis, 1997.
Rudakaklė berniklė Branta ruficollis I II II II 1 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Rudoji urvinė antis Tadorna feruginea I II II 3 S S Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Pilkoji antis Anas strepera II III II 3 RK, 3 RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999.
Smailiauodegė antis Anas acuta II/III III II 3 RK, 3 RK, 4 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Budrys, Kretavičiūtė, 1992; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Matiukas, 1997; Jusys ir kt., 1999.
Rudagalvė antis Aythya ferina II/III III II 4 M M Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Stanevičius, 1994; Nedzinskas, Stanevičius, Valius, 1992; Švažas, Stanevičius, 1998.
Rudė Aythya nyroca I III II 1 RK, 4* RK, 1 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Nedzinskas, Stanevičius, Valius, 1992; Matiukas, 1997; Stanevičius, Švažas, 1997.
Žiloji antis Aythya marila II/III III II 3w ? ? Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Nuodėgulė Melanita fusca II III II 3w * ? Švažas, Vaitkus, Vinskas, 1992; Vaitkus, 1999.
Mažasis dančiasnapis Mergus albellus II II II 3 * Švažas, Meisnner, Nehls, 1994.
Vapsvaėdis Pernis apivorus I II II II 4 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.
Juodasis peslys Milvus migrans I II II II 3 RK, 2* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Barauskas, Preikša, 1998.
Rudasis peslys Milvus milvus I II II II 4 RK, 1 S Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.
Jūrinis erelis Haliaetus albicilla I II II I 3 RK, 1* RK, 2 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mečionis, Jusys, 1994; Jusys ir kt., 1995; Gražulevičius, Petraitis, 1999.
Palšasis grifas Gyps fulvus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Gyvatėdis Circaetus galicus I II II II 3 RK, 0 RK, 4 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Drobelis, 1993b; Mečionis, Jusys,1995; Barauskas, Preikša, 1998; Pranaitis, 1998; Preikša, Raudonikis, 1998;. Drobelis, 1990; Mečionis, 1996; Raudonikis, 1998, 1999
Javinė lingė Circus cyaneus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Stepinė lingė Circus macrourus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998.
Pievinė lingė Circus pygargus I II II II 4 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999.
Nendrinė lingė Circus aeruginosus I II II II – S* S Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Mažasis erelis rėksnys Aquila pomarina I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999..
Didysis erelis rėksnys Aquila clanga I II II II 1 RK, 0 RK, 4 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mečionis, 1995a; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Jusys ir kt., 1999.
Karališkasis erelis Aquila heliaca I II II 1 S S Mečionis, Jusys,1995a; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Kilnusis erelis Aquila chrysaetos I II II II 3 RK, 0 RK, 4 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992;
Nykštukinis erelis Hieraetus pennatus I II II 3 S S Kurlavičius, 1995; Matiukas, 1997; Preikša, Raudonikis, 1998..
Žuvininkas Pandion haliaetus I II II II 3 RK, 3* RK, 2 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992
Stepinis pelėsakalis Falco naumanni I II II 1 S S Kurlavičius, 1995
Startsakalis Falco columbarius I II II II – RK, 1* RK, 1 Drobelis, 1993b; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; LOFK informacija, 1996
Sakalas keleivis Falco peregrinus I II II II 3 RK, 0 RK, 1 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Kurlavičius, Jusys, Šablevičius, 1995; Matiukas, 1997;
Jerubė Bonasia bonasia I III – – M S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Tetervinas Tetrao tetrix I4/II/III5 III – 3 RK, 2 RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.
Kurtinys Tetrao urogallus I II – – RK, 2* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992
Kurapka Perdix perdix I7/II/III III – 3 M M Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Švygžda Porzana porzana I II II II 4 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.
Plovinė vištelė Porzana parva I II II II 4 RK, 4* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Barauskas, Preikša, 1998.
Griežlė Crex crex I II II – 1 RK, 4* RK, 3 Barauskas ir kt., 1998; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Poškus, Mečionis, Jusys, 1995; Jarukaitė; 1997, Jusys ir kt., 1999
Gervė Grus grus I II II II 3 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.
Kuoduotasis einis Chlamydotis undulata I II I 3 S S Kurlavičius, 1995.
Didysis einis Otis tarda I II II I/II 1 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Avocetė Recurvirostra avosetta I II II II 4/3w S* RK, 1 Mečionis, 1994; Kurlavičius, 1995; Jusys ir kt.; Mačiulis ir kt., 1999.
Storkulnis Burhinus oedicnemus I II II II 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Mornelis Charadrius morinellus I II II – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995.
Dirvinis sėjikas Pliuvialis apricaria I/II/III III II 4 RK, 1* RK, 1 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Stašaitis, 1998; Jusys ir kt., 1999.
Islandinis bėgikas Calidris canutus II III – 3w S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Gaidukas Philomachus pugnax I/II III II 4 RK, 2* RK, 2 Budrys, Kretavičiūtė, 1992; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mačiulis, 1997; Matiukas, 1997; Jusys ir kt., 1999.
Oželis nykštukas Lymnocryptes minimus II/III III – 3w S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Mačikūnas, 1994; Matiukas, 1997; Barauskas, Preikša, 1998.
Stulgys Galinago media I II II II 2 RK, 1* RK, 1 Budrys, Kretavičiūtė, 1992; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mečionis, 1995b; LOFK informacija, 1996; Mačiulis, 1997; Jusys ir kt., 1999.
Slanka Scolopax rusticola II/III III – 3w M M Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990
Paprastasis griciukas Limosa limosa II III II 2 RK, 2* RK, 2 Budrys, Kretavičiūtė, 1992; Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mačiulis, 1997; Matiukas, 1997; Raudonikis, 1999.
Laplandinis griciukas Limosa lapponica II III II 3w S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; LOFK informacija, 1996; Matiukas, 1997.
Vidutinioji kuolinga Numenius phaeopus II III II 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995.
Didžioji kuolinga Numenius arquata II III II 3w RK, 2 RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mačiulis, 1997; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999.
Raudonkojis tulikas Tringa totanus II III II 2 RK, 2* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Matiukas, 1997; Barauskas, Preikša, 1998; Jusys ir kt., 1999.
Tikutis Tringa glareola I II II II 3 RK, 2* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jusys ir kt., 1999.
Plaukikas Phalaropus lobatus I III II – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Kurlavičius, 1995; Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacija, 1995; Preikša, Raudonikis, 1998.
Juodagalvis kiras Larus melanocephalus I II II 4 S S
Mažasis kiras Larus minutus II II – 3 * Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990; Matiukas, 1997; Jusys, Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Paprastasis kiras Larus canus II III – 2 S* S Budrys R.R., Kretavičiūtė D., 1992. Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Silkinis kiras Larus fuscus II X – 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990,
Balnotasis kiras Larus marinus II X – 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990,
Plėšrioji žuvėdra Sterna caspia I II II II 3 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Margasnapė žuvėdra Sterna sandvicensis I II II II 2 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Matiukas G., 1997, Preikša Ž., Raudonikis L., 1998.
Upinė žuvėdra Sterna hirundo I II II – – S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Poliarinė žuvėdra Sterna paradisaea I II II – – S S Kurlavičius P., 1995.
Mažoji žuvėdra Sterna albifrons I II II II 3 RK, 3* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Mečionis R., Mačiulis M., Jusys V.,1995b, Matiukas G., 1997, Barauskas R., Preikša Ž., 1998, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Baltaskruostė žuvėdra Chlidonias hybridus I II II – 3 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Kurlavičius P., 1995, Preikša Ž., Raudonikis L., 1998, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Juodoji žuvėdra Chlidonias niger I II II II 3 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Uldukas Columba oenas II III – 4 RK, 2 RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Kurlavičius P., 1995.
Keršulis Columba palumbus I8/II/III III – 4 M M Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Paprastasis purplelis Streptopelia turtur II III – 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Didysis apuokas Bubo bubo I II II – 3 RK, 1* RK, 1 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Mečionis R., 1995c, LOFK informacija, 1996, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Baltoji pelėda Nyctea scandiaca I II II – 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Kurlavičius P., 1995, Lietuvos Ornitofaunistinės komisijos informacijos informacija, 1995.
Žvirblinė pelėda Glaucidium paserinum I II II – – RK, 4* RK, 4 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Matiukas G., 1997.
Balinė pelėda Asio flammeus I II II – 3 RK, 4* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Mečionis R., Mačiulis M., Jusys V.,1995a, LOFK informacija, 1996, Matiukas G., 1997, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999..
Lututė Aegolius funereus I II II – – RK, 3* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1990, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Šablevičius B., 1993, Barauskas R., Preikša Ž., 1998, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Lelys Caprimulgus europaeus I II II – 2 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Kurlavičius P., 1995.
Tulžys Alcedo atthis I II II – 3 RK, 3* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Barauskas R., Preikša Ž., 1998, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Žalvarnis Coracias garrulus I II II II 2 RK, 2* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, LOFK informacija, 1996, Matiukas G., 1997.
Pilkoji meleta Picus canus I II II – 3 RK, 2* RK, 2 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992,
Juodoji meleta Dryocopus martius I II II – – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Vidutinysis genys Dendrocopos medius I II II – 4 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Matiukas G., 1997, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Baltnugaris genys Dendrocopos leucotos I II II – – RK, 4* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Matiukas G., 1997, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Tripirštis genys Picoides tridactylus I II II – 3 RK, 1* RK, 2 Jusys V., 1992. Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, LOFK informacija, 1996.
Trumpapir6tis vieversys Calandrella brachydactyla I II – 3 S S
Ligutė Lulula arborea I III – 2 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Dirvinis vieversys Alauda arvensis II III – 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991,
Dirvoninis kalviukas Anthus campestris I II II – 3 RK, 4* RK, 3 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Kurlavičius P., 1995, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Mėlyngurklė Luscinia svecica I II II II – RK, 4* RK, 4 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Kurlavičius P., 1995, LOFK informacija, 1996, Matiukas G., 1997, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Juodasis strazdas Turdus merula II III II 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Strazdas giesmininkas Turdus philomelos II III II 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Baltabrūvis strazdas Turdus iliacus II III II 4w S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Barauskas R., Preikša Ž., 1998, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Amalinis strazdas Turdus viscivorus II III II 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Smilginis strazdas Turdus pilaris II III II 4w S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Meldinė nendrinukė Acrocephalus paludicola I II II II 1 RK, 4* RK, 1 Flade M. and others, 1999. Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, LOFK informacija, 1996, Matiukas G., 1997, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Raiboji devynbalsė Sylvia nisoria I II II 4 S* S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Mažoji musinukė Ficedula parva I II II II – S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Baltakaklė musinukė Ficedula albicollis I II II II 4 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Kurlavičius P., 1995.
Paprastoji medšarkė Lanius collurio I II II – 3 S S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Jusys V., Mačiulis M., Mečionis R., Poškus A., Gražulevičius G., Petraitis A., 1999.
Juodakaktė medšarkė Lanius minor I II II – 2 RK, 4 S Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, Lietuvos raudonoji knyga, 1992, Kurlavičius P., 1995, Matiukas G., 1997.
Sodinė starta Emberiza hortulana I III – 2 S RK, 4 Lietuvos fauna. Paukščiai, 1991, LOFK informacija, 1996, Matiukas G., 1997.

ŽINDUOLIAI MAMMALS
Europinis plačiaausis Barbastella barbastellus 2, 4 2 2 LRK 4 LRK 4 Balčiauskas ir kt., 1999; Gudaitis , 1995; Masing 1997;
Masing , Busha 1983; Pauža., Paužienė 1996.
Kūdrinis pelėausis Myotis dasycneme 2, 4 2 2 LRK 4 LRK 3 Baranauskas ir kt., 1997; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Upinis bebras Castor fiber 2, 4 3 Lietuvos fauna, 1988; Bluzma, 1990, 1995; Ulevičius, 1997, 1999. Bebro…,1996; Baranauskas ir kt., 1998; Balčiauskas ir kt., 1999; Balčiauskas, 1996; Balčiauskas, 1999; Švažas ir kt., 1999. Girulių …, 1973.
Vilkas Canis lupus 2, 4 2 Atlikti …, 1977; Maldžiūnaitė, 1974; Balčiauskas ir kt., 1999; Baleišis ir kt., 1981, 1984, 1993; Barauskas ir kt., 1997; Baranavos …, 1991a, 1991b; Bluzma, 1990, 1992; 1995; Baleišis ir kt., 1998; Bluzma, 1999a, 1999b. Bluzma, Baranauskas, 1986; Lietuvos fauna, 1988; Biodiversity …, 1994; Žinduolių …, 1996; Praviršulio …, 1970; Gyvūnijos …, 1990; Kanio …, 1991; Krekenavos, 1997; Nemuno …, 1996; Žemaitijos …, 1998.
Rudasis lokys Ursus arctos 2, 4 LRK 4 Lietuvos fauna, 1988; Bluzma, 1999b; Bluzma, Baranauskas, 1986; Mikalionis ir kt., 1988; Maliukevičius, 1967; Šablevičius, 1991.
Ūdra Lutra lutra 2, 4 2 LRK 4 LRK 5 Balčiauskas ir kt., 1999; Balčiauskas, 1996; Bluzma, 1990, 1995; Baranauskas, Mickevičius, 1995a, 1995b; Baranauskas ir kt 1994, 1998; Lietuvos fauna, 1988; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Švažas ir kt., 1999; Ulevičius, 1993; 1999 Ulevičius, Balčiauskas, 1994, 1995, Ūdros…, 1992
Europinė audinė Mustela lutreola 2, 4 2 LRK 0 LRK 0 Lietuvos fauna, 1988. Lietuvos raudonoji knyga, 1992.
Lūšis Felis lynx 2, 4 3 LRK 3 Atlikti …, 1977; Barauskas ir kt., 1997; Baranavos …, 1991a, 1991b; Bluzma et all., 1995; Bluzma, 1999a, 1999b; Bluzma, Baranauskas, 1986; Lietuvos fauna, 1988; Matuzevičius, 1972; Žinduolių …, 1996; Gyvūnijos …, 1990; Kanio …, 1991; ; Krekenavos, 1997; Nemuno …, 1996; Žemaitijos …, 1998.
Ilgasnukis ruonis Halichoerus grypus 2, 5 3 LRK 1 LRK 0 Lietuvos fauna, 1988; Skeiveris, 1992; Skeiveris, Paplauskis, 1998.
Paprastasis ruonis Phoca vitulina 2, 5 3 Lietuvos fauna, 1988; Skeiveris, 1992; Skeiveris, Paplauskis, 1998.
Jūros kiaulė Phocaena phocaena 2, 4 2 Lietuvos fauna, 1988; Skeiveris, 1992; Skeiveris, Paplauskis, 1998.
Baltasis banginis Delphinapterus leucas 4 3 Lietuvos fauna, 1988; Gražulevičius, 1982; Skeiveris, 1992; Skeiveris, Paplauskis, 1998.
Lazdyninė miegapelė Muscardinus avellanarius 4 3 Lietuvos fauna, 1988; Juškaitis, 1994a, 1994b, 1995a, 1999a;. Balčiauskas ir kt., 1999
Miškinė miegapelė Dryomys nitedula 4 3 LRK 4 LRK 4 Lietuvos fauna, 1988; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Aleknonis, 1991; Juškaitis, 1993, 1994a; 1994c; 1999a, 1999b;. Balčiauskas ir kt., 1999;
Miškinė kiaunė Martes martes 5 3 Balčiauskas ir kt., 1999; Baranauskas ir kt., 1998; Bluzma, 1995; Lietuvos fauna, 1988
Juodasis šeškas Mustela putorius 5 3 Balčiauskas ir kt., , 1989; Baranauskas ir kt., 1998; Bluzma, 1995; Smulkiųjų …, 1999.
Baltasis kiškis Lepus timidus 5 3 LRK 3 LRK 3 Atlikti …, 1977; Maldžiūnaitė, 1974; Baleišis ir kt., 1981; Lietuvos fauna, 1988; Baleišis ir kt., 1993, 1984; Baranavos …, 1991a, 1991b; Barauskas ir kt., 1997; Bluzma et all., 1995; Bluzma, 1996; Dubysos, 1997; Elninių …, 1997; Žinduolių …, 1996; Praviršulio …, 1970; Gyvūnijos …, 1990; Kanio …, 1991; Krekenavos, 1997; Nemuno …, 1996; Žemaitijos …, 1998.
Žieduotasis ruonis Phoca hispida 5 3 Lietuvos fauna, 1988; Skeiveris, 1992; Skeiveris, Paplauskis, 1998.
Beržinė sicista Sicista betulina 4 2 LRK 4 LRK 4 Lietuvos fauna, 1988; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Baleišis ir kt., 1981, 1984; Mažeikytė, 1993; Juškaitis, 1995b, 1997, 2000; Šablevičius, 1995; Juškaitis ir kt., 1996; Lopeta, 1996; Baranauskas ir kt., 1995; Mažeikytė ir kt., 1996; Obelevičius, 1997; Norkus, 1998; Balčiauskas ir kt., 1999.
Vandeninis pelėausis Myotis daubentonii 4 2 2 LRK 5 Mickevičius, Mickevičienė, 1999; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Branto pelėausis Myotis brandti 4 2 2 LRK 4 LRK 4 Gudaitis , 1995; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Natererio pelėausis Myotis nattereri 4 2 2 LRK 4 LRK 4 Gudaitis , 1995; Mickevičienė et al., 1999; Pauža, Paužienė 1996.
Ūsuotasis pelėausis Myotis mystacinus 4 2 2 Pauža, 1996.
Rudasis ausylis Plecotus auritus 4 2 2 LRK 5 Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Rudasis nakviša Nyctalus noctula 4 2 2 LRK 4 LRK 5 Mickevičius, Mickevičienė, 1999; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Mažasis nakviša Nyctalus leisleri 4 2 2 LRK 4 Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Natuzijaus šikšniukas Pipistrellus nathusii 4 2 2 LRK 5 Mickevičius, Mickevičienė, 1999; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Šikšniukas nykstukas Pipistrellus pipistrellus 4 3 2 LRK 4 LRK 3 Mickevičius, Mickevičienė, 1999; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Vėlyvasis šikšnys Eptesicus serotinus 4 2 2 LRK 4 LRK 5 Mickevičius, Mickevičienė, 1999; Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Šiaurinis šikšnys Eptesicus nilsoni 4 2 2 LRK 4 LRK 3 Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.
Dvispalvis plikšnys Vespertilio murinus 4 2 2 LRK 4 LRK 4 Mickevičienė et al., 1999; Pauža., Paužienė 1996.

ŽUVYS FISH
1 2 3 4 5 6 7 8 10
Jūrinė nėgė – Petromyzon marinus 0 III RK, 1 RK, 1 Virbickas, 1986; Repečka, 1998
Upinė nėgė – Lampetra fluviatilis V III Kesminas, 1995a, 1996
Mažoji nėgė – Lampetra planeri 0 III Kesminas, 1999a
Perpelė – Alosa fallax V III RK, 3 RK, 4 Repečka, 1998, 1999; Švagždys, 1999
Baltijos lašiša – Salmo salar V III RK, 4 LGR* Kesminas, 1998a, 1998b; 1999b; 2000; Gaigalas, 1992
Aštriasnukis sykas – Coregonus oxyrhynchus V III LGR LGR Bukelskis, 1999
Ežerinis sykas – Coregonus pidschian V III RK, 3 RK, 4 Bukelskis, 1999; Kesminas, 1998c
Kiršlys – Thymallus thymallus V III LGR LGR Gaigalas, 1992; Kesminas, 1999a
Salatis – Aspius aspius 0 III LGR LGR Kesminas, 1995b; Kesminas, 1999a
Kartuolė – Rhodeus sericeus amarus 0 III Virbickas, 1995; Kesminas, 1999a
Kirtiklis – Cobitis taenia 0 III Virbickas, 1995; Kesminas, 1999a
Vijūnas – Misgurnus fossilis 0 III RK, 4 RK, 4 Virbickas, 1995; Kesminas, 1999a
Paprastasis kūjagalvis – Cottus gobio 0 Kesminas, 1999a

VARLIAGYVIAI, ROPLIAI IR VABZDŽIAI – AMPHIBIANS, REPTILES AND INSECTS

Lygiažvynis žaltys Coronella austriaca I Balčiauskas ir kt., 1999; Raudonoji knyga, 1992
Vikrusis driežas Lacerta agilis IV Balčiauskas ir kt., 1999; Gaižauskienė, 1981
Balinis vėžlys Emys orbicularis I Balčiauskas ir kt., 1999; Gaižauskienė, 1962, 1981; Meeske, 1997
Skiauterėtasis tritonas Triturus cristatus IV Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Smailiasnukė varlė Rana arvalis – Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Kūdrinė varlė Rana lessonae Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Paprastoji česnakė Pelobates fuscus IV Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Kūmutė Bombina bombina IV Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Nendrinė rupūžė Bufo calamita V Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Žalioji rupūžė Bufo viridis IV Balčiauskas ir kt.,1999; Gaižauskienė, 1981
Europinė medvarlė Hyla arborea II Kazlauskas, 1995; Ivinskis, 1999; Balčiauskas ir kt., 1999
Didysis ąžuolinis ūsuotis Cerambyx cerdo I Pileckis, Monsevičius, 1997
Purpurinis plokščiavabalis Cucujus cinnaberinus Pileckis, Monsevičius, 1997
Plačioji dusia Dytiscus latissimus
Pileckis, Monsevičius, 1995
Elniavabalis Lucanus cervus I Pileckis, Monsevičius, 1997; Palionis,1937
Niūriaspalvis auksavabalis Osmoderma eremita Pileckis, Monsevičius, 1997
Keturtaškė meškutė Callimorpha quadripunctata Šulcs, Viidalepp, 1967; Ivinskis, 1993,
Auksuotoji šaškytė Euphydryas aurinia IV Kazlauskas,1984; Ivinskis,
1993, 1998
Baltamargė šaškytė Hypodryas maturna IV Kazlauskas,1984; Ivinskis,
1998
Didysis auksinukas Lycaena dispar IV Kazlauskas,1984; Ivinskis, 1993
1998
Kraujalakinis melsvys Maculinea teleius II Kazlauskas,1984; Ivinskis, 1993
1998
Juodataškis melsvys Maculinea arion IV Kazlauskas,1984; Ivinskis, 1993,1998
Rudakis satyriukas Coenonympha hero II IV Kazlauskas,1984; Ivinskis, 1993, 1998
Akiuotasis satyras Lopinga achine IV Kazlauskas,1984; Ivinskis, 1993, 1998
Juodasis apolonas Parnassius mnemosyne V Kazlauskas,1984; Ivinskis,
1993
Žaliasis žirgelis Aechna viridis Stanionytė, 1968, 1988, 1993
Šarvuotoji skėtė Leucorrhinia pectoralis Stanionytė, 1968, 1988, 1993
Baltakaktė skėtė Leucorrhinia albifrons Stanionytė, 1968, 1988, 1993
Grakščioji skėtė Leucorrhiniacaudalis
Stanionytė, 1968, 1988, 1993

Į Europos Paukščių ir Buveinių direktyvas neįrašytos Lietuvoje saugotinos gyvūnų rūšys ir jų apsaugos bei naudojimo ypatumai.
Important Lithuanian species not covered by EU Habitat and Bird Directives

ŽINDUOLIAI MAMMALS
Rūšis Statusas pagal Berno konvenciją Statusas pagal Bonos konvenciją Esamas apsaugos statusas Lietuvoje Rekomenduoja-mas apsaugos statusas Lietuvoje Svarbiausi literatūriniai šaltiniai
Stumbras Bison bonasus LRK 5 LRK 5 Bluzma, 1990, 1992, 1995; Baleišis ir kt., 1993, 1998; Krekenavos…, 1997; Lietuvos fauna, 1988; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Mačionis, 1995.
Didžioji miegapelė Glis glis 3 LRK 3 LRK 2 Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Juškaitis, 1991, 1993, 1994a, 1994b, 1998, 1999a, 1999b; Molis, 1992; Malinauskas, Dementavičius, 1993; Juškaitis ir kt., 1997, Balčiauskas ir kt, 1999.
Ažuolinė miegapelė Eliomys quercinus. LRK 4 LRK 0 Lietuvos fauna, 1988; Lietuvos raudonoji knyga, 1992; Jezerskas, 1961; Juškaitis, 1999a, 1999b; Balčiauskas ir kt, 1999.
Šermuonėlis Mustela erminea 3 LRK 4 Atlikti …, 1977; Baleišis ir kt., 1981, 1994; Balčiauskas, 1996; Balčiauskas ir kt., 1999; .Barauskas ir kt., 1997; Baranauskas ir kt., 1998; Baranavos …, 1991; Bluzma, 1990, 1995; Biodiversity …, 1994; Dubysos …, 1997; Elninių …, 1997; Krekenavos …, 1997; Lietuvos fauna, 1988; Nemuno …, 1996; Plėšriųjų …, 1996; Smulkiųjų …,1999. Praviršulio …, 1970; Paltanavičius, 1983; Kanio …, 1991; Žemaitijos …, 1998.
Juodoji žiurkė Rattus rattus LRK 4 Balčiauskas ir kt., 1999; Baranauskas ir kt., 1998; Bluzma, 1995; Lietuvos fauna, 1988.
Mažoji miškinė pelė Apodemus uralensis Juškaitis, 1999c.

ŽUVYS FISH
Skersnukis Chondrostoma nasus III RK, 3 RK, 3 Svecevičius, 1995; Bukelskis, 1998; Kesminas, 1999

ROPLIAI, VARLIAGYVIAI IR VABZDŽIAI – REPTILES, AMPHIBIANS AND INSECTS

Ežerinė varlė Rana ridibunda III III Balčiauskas ir kt., 1999; Gaižausienė J., 1981
Grakštusis puikiažygis Carabus intricatus II Ivinskis ir kt., 1998
Šiaurinis auksinukas Lycaenahelle I Kazlauskas, 1984; Ivinskis ir kt., 1998
Stepinis perlinukas Brenthis hecate I Švitra, 1982; Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993, 1998
Pelkinis perlinukas Proclossiana eunomia IV Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993, 1998
Pelkinis satyras Oeneis jutta III Kazlauskas, 1984; Ivinskis, 1993, 1998