laikai

English Grammar (Tenses)
Present Indefinite
PI vartojamas su laiko aplinkybemis always, often, usually, regulary, daily, etc.
Pvz. I usually get up at 7 o’clock. Nick always helps his friends.
• Neigiamoji forma vartojama su prieveiksmiais never, seldom, rarely, sometimes. Ji reiškia retai pasikartojancius veiksmus.
Pvz. We seldom meet.
• Veiksmo kartotinuma taip pat galima išreikšti PI forma.
Pvz. We have our dinner at 5 o’clock.
• PI forma galima vartoti bendriems teiginiams, nesiejant ju su laiku.
Pvz. Rockets fly faster than airplanes.
• Galima reikšti veiksmus arba savybes, budingas veiksniui nuolat arba dabartiniu laikotarpiu.
Pvz. Toom speaks English well.
• Galima reikšti veiksmus arba busenas, vykstancias kalbos momentu, išreiškiant veiksmažodžiais, kurie nevartojami eigos laikais.
Pvz. What do you want? I don’t quite understand you.
• Be šiu pagrindiniu reikšmiu PI vartojamas:
o Reikšti busimiems veiksmams šalutiniuose sakiniuose po jungtuku if, till, until, unless, when, as soon as, before.
Pvz. I’ll wait till you finish your breakfast.
o Reikšti iš anksto numatytiems veiksmams artimiausioje ateityje (daugiausiai su veiksmažodžiais leave, start, come, return, come back, go, arrive).
Pvz. We leave next Sunday.
Past Indefinite
Šis laikas reiškia veiksma, vykusi praeityje irr nesusijusi su kalbos momentu.
Pvz. I bought this book in Vilnius.
• Sakiniuose laikas dažniausiai patikslinamas aplinkybiniais žodžiais yesterday, the other night, the other day, in 1945, etc. Taip pat žodžiu junginiais su prieveiksmiu ago.
Pvz. Where were you yesterday?
• Butojo laiko rodikliais gali buti ir

r klausiamieji ivardžiai when, how.
Pvz. When did you began to study English?
• Galima reikšti kartotinius arba iprastinius veiksmus praeityje, nesusijusius su dabartimi.
Pvz. Last summer I often played chess.

• Galima reikšti veiksmus ir savybes, kurios buvo budingos veiksniui praeityje.
Pvz. Jack played chess very well when he was a small boy.
• Galima naudoti netiesioginej kalboj.
Pvz. He said he lived in Vilnius street.
Future Indefinite
FI reiškia vienkartinius, kartotinius arba pastovius veiksmus (busenas), vykstancius ateityje.
• Vienkartiniai: Pvz. What will you do after the lessons? I’ll do my best to help you.
• Kartotiniai: Pvz. I’ll write to you every week.
• Galima reikšti ketinima. Tada naudojama to be going + infinitive.
Pvz. I’m going to write a letter to my mother. It’s going to rain.
• Galima reikšti isitikinima. Naudojama to be sure + infinitive.
Pvz. Ann is sure too be here.
Future Indefinite In the Past
Pvz. He said he would come soon.
Šis laikas sutinkamas pasakojimuose apie praeities ivykius, susijusius su ateitimi.
Pvz. Jack asked me if I could help him and I said I’d help him willingly. I was sure she’d be late as usually.
Present Continuous
Vartojamas:
• Reikšti veiksmui, vykstanciam kalbos momentu:
Pvz. What are you doing now?
• Reikšti veiksmui, vykstanciam esamuoju laikotarpiu, bet nebutinai kalbos momentu:
Pvz. Where are you staying?
• Šnek. kalboje dažniausiai vartojamas atskiriems artimiausiai ateiciai numatytiems veiksmams reikšti (ypac su veiksmažodžiais come, le

eave, stay, call).
Pvz. When are you coming to see us? She’s giving a birthday party tomorrow.
• Nuolatiniam iprociui reikšti. Šiuo atveju veiksmažodžiai eina su prieveiksmiais always, constantly, all the time. Reiškia nepritarima:
Pvz. You’re always coming late!
• Veiksmažodžio to go PC junginys su kito veiksmažodžio infinityvu vartojamas reikšti ketinimui atlikti veiksma artimiausioje ateityje.
Pvz. I’m going to present them to my little brother.
Past Continuous
Šis laikas reiškia veiksma, vykusi kuriuo nors praeities momentu arba laikotarpiu. Veiksmo laikas paprastai nurodomas aplinkybiniais žodžiais arba šalutiniu sakiniu.
Pvz. It was snowing all dau yesterday. It was raining when I woke up.
Future Continuous
Reiškia veiksma, vyksianti kuriuo nors ateities momentu. Veiksmo laikas – aplinkybiniai žodžiai arba kontekstas.
Pvz. I’ll be expecting you at 4 o’clock.
• Šnekamojoje kalboje FC kartais vartojamas FI reikšme.
Pvz. Will you be staying for dinner?
Future Continuous in the Past
FCP vartojamas tomis paciomis reikšmemis kaip ir FC, bet tik papildinio šalutiniuose sakiniuose po veiksmažodžiu say, tell, think.
Pvz. Don’t trouble him now. He said he’d be writing an article all day long.
Perfect Tenses
Pagrindine atliktiniu laiku reikšme – reikšti butojo veiksmo ryši su dabartimi arba parodyti, kad veiksmas ivyko prieš kuri nors praeities arba ateities momenta ar laikotarpi. Atliktiniai laikai dažnai reiškia kokio nors veiksmo rezultata, kuri galima matyti dabartyje, praeityje arba ateityje.
Present Perfect
Present Perfect pa
arodo veiksmo, kuris vyko praeityje ryši su dabartimi. Butasis veiksmas turi koki nors rezultata dabartyje. Jeigu butojo veiksmo laikas nurodomas aplinkybiniais žodžiais arba kontekstu vartojamas Past Indefinite, jei laikas nenurodomas, jo negalima matyti iš situacijos ir konteksto tai vartojamas Past Perfect.
Present Perfect vartojamas:
• Sakiniuose, kuriuose nera laiko aplinkybiu.
Pvz. You have done the exercise well. Tha rain has stopped, we can go.
• Sakiniuose su neapibrežto laiko arba kartotinumo prieveiksmiais already, ever, never, often, always, seldom.
Pvz. have you ever been to Moscow? I’ve never heard of it.
• Sakiniuose su apibrežto laiko aplinkybiniais žodžiais tais atvejais kai nurodytasis laikotarpis dar nepasibeiges kalbos momentu: today, this morning, all day, just.
Pvz. I’ve worked hard today. I haven’t seen her today.
• Sakiniuose su laiko aplinkybemis, nurodanciomis laikotarpi kuriuo vyko arba galejo vykti veiksmas, pradedant kokiu nors praeities ivykiu ir iki pat esamojo momento: lately, for a long time, up to now, for the past two hours. Taip pat su aplinkybemis, nurodanciomis kurio nors veiksmo pradžia – since.
Pvz. Have you been to the theater? I haven’t seen you for ages.
• Tais atvejais kai veiksmas reiškiamas kaip besitesiantis per visa laikotarpi, prasidedanti kuriuo nors praeities ivykiu ir trunkanti iki pat kalbo momento, vartojamas Present Perfect Continuous.
Past Perfect
Tai ‘ankstesnysis butasis laikas’. Juo reiškiamas bu
utasis laikas, kuris vyko ir baigesi prieš kita butaji veiksma arba prieš kuri nors praeities momenta ar laikotarpi.
Pvz. Yesterday he told me he had seen Mike a week before.
• Pagrindiniame sakinyje dažniausiai veiksmažodis reiškia koki nors butaji veiksma ir vartojamas Past Indefinite forma., o šalutiniame sakinyje veiksmažodis reiškia veiksma, ivykusi anksciau už pagrindinio sakinio veiksma ir vartojamas Past Perfect forma.
Pvz. He thanked me for what I had done for him. He did as you had told him.
• Past Perfect gali reikšti veiksma, pasibaigusi priei kuri nors praeities momenta, nurodyta sakinyje.
Pvz. By 12 o’clock yesterday I had finished my work.
Future Perfect
Reiškia veiksma, kuris iki tam tikro momento ateityje jau bus atliktas.
Pvz. By the and of the term we shall have read 2 English books.
Future Perfect in the Past
Skirtumas nuo FP tas, kad naudojami should ir would.
Pvz. The teacher said that we should have finished that book by the end of December.
Perfect Continuous Tenses
Reiškia veiksmus, prasidejusius prieš kalbos momenta arba prieš kuri nors ateities/praeities momenta ir besitesiancius iki pat kalbos momento.
Present Perfect Continuous
Veiksmas prasidejo praeityje, tesesi iki kalbos momento arva dar vis tebesitesia.
Pvz. I’ve been waiting for him for 2 hours.
• Paprastai vartojamos aplinkybes, nurodancios veiksmo trukmz: for 2 hours, for a long time, all day. Taip pat veiksmo pradžia nurodoma prielinksniu since.
Pvz. How long have you been studying English? I’ve been living in Vilnius since 1995.
• Pr.PC gali buti vartojamas ir nenurodant veiksmo trukmes, jei iš konteksto aišku.
Pvz. Excuse me for dirty clothes. I’ve been working in the garden.
• Veiksmažodžiai, kurie neturi continuous formu gali buti panaudoti Present Perfect formomis.
Pvz. I’ve known Jack for 4 years.
Past Perfect Continuous
Reiškia eigos veiksma, kuris prasidejo prieš kuri nors praeities momenta ir tesesi ligi pat to momento.
Pvz. I was very tired when I went to bed, for I had been working all day.
Future Perfect Continuous
Reiškia besitesianti busimaji veiksma, kuris prasides prieš kuri nors ateities momenta ir tesis ligi pat to momento.
Pvz. By next year we shall have been living here for 5 years.
Future Perfect Continuous in the Past
Vartojamas netiesiogineje kalboje vietoj Future Perfect Continuous kai pagrindinio sakinio veiksmažodis-tarinys esti išreikštas butuoju laiku.
Pvz. He said that by the next month his father would have been working at this factory for 10 years.

Netiesioginė kalba

Verčiant tiesioginę kalba (pvz, He says, „I love Jane“.) į netiesioginę, anglų kalboje keičiasi sakinio tvarka ir veiksmažodžių laikų formos.

• Jei autoriaus žodžiai pavartoti esamuoju laiku (He says), tai pasikeitimai labai reikšmingi.
He says, „I love Jane“.  He says (that) he loves Jane.
Jis sako: „Aš myliu Džeinę“. Jis sako, kad myli Džeinę.

• Jei autoriaus žodžiai pavartoti būtuoju laiku (He said), tai ir šalutino sakinio veiksmažodis turi būti būtojo laiko.
He said, „I love Jane“.  He said (that) he loved Jane.

Jis pasakė: „Aš myliu Džeinę“. Jis pasakė, kad myli/ mylėjo Džeinę.
• Jei autoriaus žodžiai, ir tiesioginė kalba yra išreikšta būtuoju laiku, tai, keičiant tiesioginę kalbą į netiesioginę, vietoj paprasto būtojo laiko vartojamas būtasis atliktinis laikas.
He said, „I met Jane on Sanday.“  He said (that) he had met Jane on Sunday.
Jis pasakė: „Aš sutikau Džeinę Jis pasakė, kad sutiko Džeinę
sekmadienį“. sekmadienį.
• Jei autoriaus žodžiai išreikšti būtuoju laiku, tiesioginėje kalboje yra būsimojo laiko forma (t.y. pagalbiniai veiksmažodžiai SHALL/ WILL), tai netiesiogineje kalboje būtina vartoti veiksmažodį WOULD.
He said, „We will met on  He said (that) they would
Monday too.“ Meet on Monday too.
Jis pasakė: „ Mes pasimatysime Jis pasakė, kad jie pasimatys
ir pirmadienį.“ ir pirmadienį.

Pakeiskite tiesioginę kalbą netiesiogine.

Pvz: Jack says, „I am angry.“  Jack says (that) he is angry.

1. Rose says, „My brother‘s name is Ken“.
2. Oscar says, „I prefer vodka“.
3. Ruth says, „I know a lot about it“.
4. He says, „I believe in God“.
5. I say, „I have lived here for a year‘.
6. We say, „We do not work on Mondays“.
7. Meg says, „I was watching TV“.
8. Frank says, „Petrol prices will fall“.
9. He says, „I don‘t like fish“.
10. I say, „She worried too much“.

Leave a Comment