Anglų kalbos laikai

Present Simple – esamasis paprastasis veiksmažodžio laikas. Šis laikas naudojamas kalbant apie veiksmus kurie vyksta dažnai = often, kiekvieną dieną = every day, bendrai = generally, įprastai = usually, kartais = sometimes, kaip taisyklė = as a rule, savaitgaliais = at weekends ir pan. Visi veiksmai, kurie išreiškiami šiuo veiksmažodžio laiku, vyksta dabartyje, tačiau ne konkrečiu einamuoju momentu. Pvz. sakinyje “Aš skaitau knygas kiekvieną dieną.” reikėtų naudoti Present Simple laiką, kai tuo tarpu sakinyje “Aš skaitau knygą šiuo momentu.”, reikėtų naudoti kitą veiksmažodžio laiką t.y. Present Continuous (apie ku

u
urį pakalbėsime vėliau).
Present Simple teigiamos formos sudarymas
Teigiama forma sudaroma iš veiksmažodžio bendraties, be dalelės “to” (bendratis yra pvz.: “to play  žaisti, to go  eiti, važiuoti). Atkreipkit dėmesį, kad veiksmažodžių, kurie naudojami su asmenimis he, she, it, (apibendrintai jie vadinami vienaskaitos trečiuoju asmeniu) galūnė prisijungia raidę – s. Jeigu veiksmažodiai baigiasi galūnėmis ss, sh, ch, arba x, jie prisijungia galūnę –es.
Taip pat reikia atkreipti dėmesį į veiksmažodių “go” “have” darybą, nes šie veiksmažodžiai, kai naudojami su vienaskaitos trečiuoju asmeniu įgyja formas “goes”, “h
h
has”.

Present Simple klausiamosios formos sudarymas
Klausiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “do”, o esant vienaskaitos trečiajam asmeniui (he, she, it), klausimas sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu “does”. Galūnės –s ir –es atkrenta, o veiksmažodžiai naudojami bendraties formoje, be dalelės “to”.

Present Simple ne

e
eigiamos formos sudarymas
Neigiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “don’t = do not”, o esant vienaskaitos trečiajam asmeniui (he, she, it), neiginys sudaromas su pagalbiniu veiksmažodžiu “doesn’t = does not”. Galūnės –s ir –es atkrenta, o veiksmažodžiai naudojami bendraties formoje, be dalelės “to”.
Apibendrinimas:
Teigiama forma Neigiama forma Klausiamoji forma
I think I do not think. Do I think ?
You think You don’t think. Do you think?
He, she, it thinks He, she, it doesn’t think. Does he, she, it think?
We think We don’t think. Do we think?
You think You don’t think. Do you think?
They think They don’t think Do they think?

Past Simple – tai paprastasis būtasis veiksmažodžio laikas. Jis naudojamas kalbant apie veiksmus praeityje, baigtiniame laiko tarpe. Laiko tarpo baigtinumas yra apibrėžiamas žodžiais yesterday = vakar, last year = praeitais metais, some time ago = prieš kažkurį laiką, then = tada, ir pan. Vi

i
isai nesvarbu kada veiksmas pasibaigė; jis galėtų pasibaigti prieš minutę ar prieš milijonus metų. Šis veiksmažodžio laikas dažnai naudojamas pasakojimuose kai veiksmai nuosekliai sekė vienas po kito. Past Simple gali būti naudojamas kalbėti apie vieną veiksmą arba daug tokio ar kitokio pobūdžio veiksmų. Pvz : “Vakar aš nusipirkau knygą.” ir “Praeitais metais aš pirkdavau įvairias knygas.” Šiuose sakiniuose mes galime naudoti Past Simple laiką.
Pradedant nagrinėti Past Simple formavimą geriausia pradėti nuo klausiamosios ir neigiamosios formos sudarymo, nes šios formos yra palyginus ne
e
esudėtingos ir panašios į Present Simple klausiamąją ir neigiamąją formą. Teigiamoji Past Simple forma yra sąlyginai sudėtingesnė, todėl apie ją pakalbėsime vėliau.
Past Simple klausiamosios formos sudarymas
Past Simple klausiamoji forma sudaroma su pagalbiniu veiksmažodžiu “did” ir veiksmažodžio bendraties be dalelės “to”. Tačiau reikia žinoti, kad kitaip klausimai yra sudaromi su Past Simple veiksmažodžiu “to be”. Veiksmažodis “to be” = (būti) turi dvi savo būtojo laiko formas t.y. vienaskaitos formą “was” ir daugiskaitos formą “were”. Klausimai su “was” ir “were” sudaromi iškeliant šias formas į klausimo priekį.
Palyginkim Past Simple ir Present Simple klausimų sudarymą:
Do you watch TV every day ? (Prsent Simple) – Ar tu žiūri televizorių kiekvieną dieną ?
Did you watch TV yesterday ? (Past Simple) – Ar tu žiūrėjai televizorių vakar ?
Are you at home now ? (Present Simple) – Ar tu esi namie dabar ?
Were you at home yesterday ? (Past Simple) – Ar tu buvai namie vakar ?
Galimi ir neigiami klausimai pvz:
Didn’t you like it ? – Ar tau tai nepatiko ?

Present Perfect Simple – klausimai sudaromi iškeliant pagalbinį veiksmažodį have arba has į klausimo priekį. Paprastai šie pagalbiniai veiksmažodžiai atsiduria prieš veiksnį. Po veiksnio paprastai naudojama veiksmažodžio trečia forma. Taisyklingų veiksmažodžių trečia forma yra su galūne –d arba –ed, o netaisyklingų veiksmažodžių formos yra nurodytos aukščiau pateiktoje lentelėje arba žodynuose. Pvz: Have you seen this film? – Ar tu esi matęs šį filmą? Reikia nepamiršti, kad šis laikas nenaudojamas klausimams, kad sužinoti kada veiksmas įvyko, nes tokiems klausimams paprastai naudojamas Past Simple laikas. Pvz: When did you see that film? (Past Simple) – Kada tu matei tą filmą?

Present Perfect Simple – Negatives
Present Perfect Simple – neiginiai sudaromi su pagalbiniais veiksmažodžiais have ir has prie jų pridedant neigiamą dalelę not ir veiksmažodžio trečiąja forma, o taisyklingiems veiksmažodžiams trečioje formoje prijungiama galūnė –d arba –ed. Have not trumpinamas – haven’t, o has not trumpinamas – hasn’t. Pvz: I haven’t seen Tom today. (Present Perfect Simple) – Aš nemačiau Tomo šiandiena. Nepamirškite, kad sakiniai su žodeliu never visada yra neigiami, todėl neigiama dalelė not tokiuose sakiniuose nereikalinga.

Apibendrinimas:
Teigiama forma
Veiksnys to have Būtojo laiko dalyvis (3 veiksmažodžio forma)
She has visited
Neigiama forma
Veiksnys to have + not Būtojo laiko dalyvis (3 veiksmažodžio forma)
She hasn’t visited
Klausiamoji forma
to have veiksnys Būtojo laiko dalyvis (3 veiksmažodžio forma)
Has she visited..?
Klausiamoji neigiama forma
to have not veiksnys Būtojo laiko dalyvis (3 veiksmažodžio forma)
Hasn’t she visited..?
Pavyzdys: veiksmažodžio to walk asmenavimas Present Perfect Simple veiksmažodžio laike.
Teigiama forma Neigiama forma Klausiamoji forma
I have walked I haven’t walked Have I walked?
You have walked You haven’t walked Have you walked?
He, she, it has walked He, she, it hasn’t walked Has he, she, it walked
We have walked We haven’t walked Have we walked?
You have walked You haven’t walked Have you walked?
They have walked They haven’t walked Have they walked?

Past Perfect Continuous veiksmažodžio laikas sudaromas labai panašiai kaip ir Present Perfect Continuous.
Past Perfect Continuous teigiama forma sudaroma pagal tokią formulę had + been + veiksmažodis + ing. Pvz: He had been speaking.; you had been speaking.; Past Perfect Continuous turi panašumų su Present Perfect Continuous panaudojimu. Palyginkime sakinius:
1) He has been playing football all day. (Present Perfect Continuous) ir 2) When I got there, he had been playing football all day. (Past Perfect Continuos).
Pirmajame sakinyje futbolo žaidimas tęsėsi visą dieną iki kalbėjimo momento, kuris yra dabartyje. Galima manyti, kad “jis žaidė futbolą iki dabar, o gal dar ir žaidžia” Antrajame sakinyje futbolo žaidimas tesėsi iki kalbamojo momento (when I got there). Veiksmažodis “got” panaudotas Past Simple formoje. Reiškia kalbamasis momentas (when I got there) yra praeityje, todėl veiksmas, kuris tęsėsi visą dieną iki šio praeities momento, išreikštas Past Perfect Continuous laiku.
Antro sakinio vertimas: “Kai aš atvykau ten, jis buvo žaidęs visą dieną.” Past Perfect Continuous yra naudojamas kalbant apie veiksmų pobūdį arba jų trukmę iki sakinyje arba kontekste apibrėžto praeities momento.