• ... (pvz., įsipareigojimai artimiems giminaičiams, geradariams). Kunigai ir gydytojai labiau negu paprasti... Ordinis). Kunigai – tai žmonės, besirūpinantys dalykais, priklausančiais Dievui. „Naujojo Testamento kunigai savo..., kunigai privalo kiek galima artimiau bendradarbiauti su savo vyskupu ir kitais kunigais...

  • ... pareigos. Jis privalėjo kontroliuoti, kad kunigai nedalyvautų viešose bažnytinėse apeigose, išskyrus... taisyklių nebuvo labai griežtai laikomasi. Kunigai uždaroje klausykloje arba zakristijoje klausydavo... bei demeritai - dvasinei drausmei nusižengę kunigai. Daugiausia pasauliečių kunigų į vienuolyną...

  • ... daugumas. Kunigai, užtariantys lietuvius, lenkų buvo vadinami šovinistais, litvomanais, o kunigai lenkai... lenkų aristokratai ir dvarininkai. Senieji kunigai, nesuprasdami suliberalėjusių inteligentų kitokio nusiteikimo... bažnyčios šviesuoliai, lietuvių tautos puoselėtojai – kunigai, kunigų seminarijų klierikai. Jie, puikiai...

  • ... daugumas. Kunigai, užtariantys lietuvius, lenkų buvo vadinami šovinistais, litvomanais, o kunigai lenkai... lenkų aristokratai ir dvarininkai. Senieji kunigai, nesuprasdami suliberalėjusių inteligentų kitokio nusiteikimo... bažnyčios šviesuoliai, lietuvių tautos puoselėtojai – kunigai, kunigų seminarijų klierikai. Jie, puikiai...

  • ..., vedybų motyvus. Remdamiesi popiežių enciklikomis, kunigai savo pamoksluose akcentuodavo krikščioniškos šeimos..., klausimo. Tačiau išsiaiškinę teisines kliūtis, kunigai neatstumdavo jaunavedžių, patardavo kreiptis į... logikai. I a. antrojoje pusėje kunigai paprastai netarpininkavo prieštaraujančioms bažnytinei teisei...

  • ... statyba…………………………………………………………………... 8 4. Leipalingyje dirbę kunigai………………………………………………………… 11 II. Parapijos gyvenimas nuo... Leipalingis nevadinamas parapija, taip ir kunigai nevadinami klebonais. Kitas svarbus įvykis... juos atrestauravus. 4. Leipalingyje dirbę kunigai Pirmąją katalikų bažnyčią pastatė Sapiega...

  • .... Užmiršta senoji Bažnyčios praktika: ankščiau kunigai ir pasauliečiai rinkdavo vyskupus, kuriuos..., pagal kuriuos vyskupus renka vyskupystės kunigai ir pasauliečiai. Gerai žinodamas su... katedrinėmis ir koleginėmis. Tų bažnyčių kunigai gyveno drauge. Vėliau ( vysk. Chrodegangas...

  • ... paskirymu nebuvo patenkintas. Patys Kalnynų kunigai turėjo pašalinės veiklos (ūkininkas ir... atlikt labai greitai. Abu Kalnynų kunigai nedraugiškai laukė naujojo vikaro. II... nepatinka tos visos gimnazijos ir kunigai direktoriai. Vėliau senis Vasaris pasakoja...

  • ... priklausomi nuo juos paskyrusių pasauliečių. Kunigais, abatais, vyskupais neretai tapdavo nepasirengę... turto. Popiežiaus nurodymų klausė vyskupai, kunigai, vienuoliai, tikintieji. Vienuoliai tapdavo karalių... viduramžių visuomenės dalis buvo dvasininkai - kunigai ir vienuoliai. Vienuoliai - tai tikintieji...

  • ... susvyravo. Buvusios vienybės atgaivinti nepavyko – kunigai pradėjo leisti „Šviesą”, Amerikoje ėjo... dvasininkijos veiklą: „Dėl faktų, kai kunigai pažeidžia sovietinius kultų įstatymus“, kuriame... seminarijoje. Už vaikų katekizavimą teisti kunigai. Uždrausta įtraukti nepilnamečius į religines...

×
×