• ĮVADAS Žodis "psichologija" sudarytas iš 2 graikų kalbos žodžių: psyche (gyvybė, siela) ir logos (mokslas). Taigi, pažodžiui tai - mokslas apie sielą. Kasdieninėje kalboje dažnai vartojame tokius posakius kaip: "jis geras psichologas", kai pvz, norime apibūdinti tą, kuris, kaip mums atrodo, ge

  • Psichologinis realizmas Lazdynų Pelėda Šatrijos Ragana Jonas Biliūnas Antanas Vienuolis XX a. pradžioje Lietuvoje tebeviešpatavo pozityvistinė „Varpo" nuostata: menas vykdo tą pačią pasaulio pažinimo funkciją, kaip ir mokslas; menininkas yra realių visuomenės socialinių, eko

  • Kalbos struktūros vienetai: mažiausias kalbos vienetas – fonema, mažiausias kalbos vienetas, skiriantis žodžius ir žodžių formas, šnekoje realizuojama garsu. Mažiausias reikšminis kalbos vienetas, susidedantis iš vienos fonemos ar fonemų grupės yra morfema. Tai tokios reikšminės žodžio dalys, kai

  • VILNIAUS KOLEGIJA PEDAGOGIKOS FAKULTETAS REFERATAS „BENDRAVIMAS INTERNETU“ Darbą atliko: SPN03M grupės st. Julija Malinovskaja Darba patikrino: doc. M

  • Turinys Įvadas 2 Poeto biografija 3 Literatūrinis palikimas 10 METAI 13 Žanras ir kompozicija 14 „Metų“ stilius 15 ,,Metai” pamokslų rinkinys? 19 ,,Metų” bibliniai motyvai 19 Kunigo K. Donelaičio pamokslai 23 Poema ,,Metai”– pamokslas? 27 Ryšys su literatūros procesu (problemos)

  • AVANGARDIZMAS VAKARŲ LITERATŪROJE Pirmosios modernizmo kryptys, atsiradusios dar XIX a. aštuntajame-devintajame dešimtmetyje, yra simbolizmas, impresionizmas. XIX a. pabaigoje daugelis modernis­tinio meno ir kultūros reiškinių labai susipynę, todėl šis laikotarpis dažnai įvardijamas bendru „amžiau

  • Jonas Biliūnas- švietėjiškojo racionalizmo epochos lietuvių rašytojas, ištobulinęs apsakymą, suteikęs jam europietišką formą. J. Biliūnas rašė publicistinius straipsnius, eilėraščius, apsakymus. Didžiausios rašytojo vertybės buvo teisybė, dora ir laisvė. Jis sukūrė lyrinio pasakojimo būdą, visažinį

  • LIETUVIŲ KALBOS DĖSTYMO METODIKA. LITERATŪRA: 1. Liet. Kal. Vadovėlis, 1993m. sud. Kuzavinis, Gedvilas. 2. Liet. K. I dal. 1995m. Sud. Baranauskaitė, Čepaitienė, Pabrėža. Šiaulių Univ. (dialektologinė pusė- tarmės). 3. Liet. Bend. Lav-o mok. – os bendrojo lavinimo programos. 4. Liet.-os šviet

  • Jei nesiseka rašyti be klaidų... Rašybos ir skyrybos mokymas ir mokymasis visada buvo laikomi sudėtingu darbu: rezultatai, pasiekti mokant tų dalykų, dažnai nepateisina sugaišto laiko ir išeikvotos energijos. Šio mokymo ir savarankiško mokymosi priemonės tikslai: 1) Su

  • Įvadas Žmonijos vystymosi istorija patvirtina glaudų ryšį tarp švietimo ir ekonomikos išsivystymo lygių. Sėkmingas ekonomikos vystymasis vis daugiau priklauso nuo to, kokios bus investicijos į žmones ir intelektualinio potencialo išsaugojimą bei plėtrą, t.y. žmogiškąjį kapitalą. Bet kurios visuo

×
×