fašizmas

Egzamino tematika:
1. Senosios civilizacijos: Egiptas, Tarpupis (Mesopotamija), Indija, Kinija.
2. Senovës Graikijos ir Romos civilizacijos
3. Krikðèionybes atsiradimas ir plitimas
4. Baltø gentys ir jø visuomeninës santvarkos bei kultûros bruoþai ikivalstybiniu laikotarpiu
5. Europos vidur

Ekonomikos mokslo bruožai

Turinys

Įvadas 3
1. Ekonominės politikos bruožai 1918-1940 m. 7
2. Ekonomikos mokslo būklė Lietuvoje po nepriklausomybės atkūrimo 1918 m. 10
3. Tarpukario Lietuvos ekonomikos mokslo atstovai ir jų pažiūros. 15
3.1. P. Šalčius 15
3.2. A. Rimka 24
3.3. V. Jurgutis 27
3.4. D. Cesevičius 33
3