Teisės sampratų įvairovė

Vadovas: doc. A.Šenavičius
Atliko: Valerijus Paulauskas

KAUNAS 2003

ĮVADAS

Norint nagrinėti teisės mokslą, kaip ir kiekvieną mokslą, pirmiausia reikia išsiaiškinti, ką mes nagrinėsime, kadangi pastangos perprasti objektą, kurio reikšmė nežinoma, yra bevaisės ir betikslės.

Taigi, kai

Antikinė graikų civilizacija

Graikø c-jà Hëgelis matë kaip jaunatviðkà, verþlià, energingà, dvasingà. Graikø civilizacijos kilmës problema yra sudëtinga, nes stebina gr. fenomenas:
1) jie sukûrë c-jà labai greitai (tik per 300 m.)
2) literatûra, mokslas, vaizduojamasis menas labai skyrësi nuot to kas buvo ankðèiau sukurta.

siela

Turinys
Įvadas
Dėstymas
sielos sąvokos apibrėžimas
siela (šv. Tomas Akvinietis ir Descartes’as)
siela kaip pradas
psichologija ir siela
sielos nemirtingumas
begalinė siela (Hegelis)
sielos sugebėjimai
Išvados

Įvadas

Siela yra kūnas, susidedąs iš švelnių