šokis

ŠOKIS

DALYKO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis šokio dalyko tikslas – ugdyti kūrybišką, aktyvią, estetinei ir kultūrinei patirčiai atvirą, pra-smingai savo kūrybines galias tenkinti gebančią asmenybę, sudaryti galimybes įgyti kiekvienam žmogui būtiną bendrąją šokio raiškos patirtį ir išprusimą

Stilistika

1-3.Stilistika yra stiliaus ir jo priemonių mokslas, aiškinantis išraiškos galimybes, esančias leksikoje, gramatinėje sandaroje bei fonetikoje, ir mokantis, kaip geriau atrinkti ir vartoti žodį, formą arba konstrukciją, atsižvelgiant į kalbos vartojimo sritį bei funkciją. Ji – kalbotyros skyr., tęsi

Komunikacija

I. KOMUNIKACIJOS PROCESAS

Per pastarąjį dešimtmetį kardinaliai pakito Lietuvos gyvenimas. Ir tai ne tik Lietuvos nepriklausomybės įtaka. Iš esmės pasikeitė pati visuomenė. Tą pokytį didžia dalimi sąlygojo naujos technologijos, kurios tapo populiarios ir prieinamos: telefonai, radijas, televizija,